Jawaban Alkitab

Alkitab teu ngabahas ngeunaan ngudud * atawa ngagunakeun bako ku rupa-rupa cara. Tapi, Alkitab ngamuat prinsip-prinsip nu némbongkeun yén Allah téh teu satuju kana kabiasaan nu teu séhat jeung najis. Ku kituna dina pandangan Allah, ngudud téh dosa.

  • Ngahargaan kahirupan. ”Allah . . . maparin hirup sareng ambekan katut salian ti eta ka manusa.” (Rasul 17:24, 25) Kahirupan téh kurnia ti Allah, jadi urang teu meunang mondokan umur ku cara naon waé, misalna ku cara ngudud. Ngudud téh salah sahiji hal utama nu nyababkeun jalma-jalma di sakuliah dunya maot, padahal sakuduna bisa dicegah.

  • Nyaah ka batur. ”Masing nyaah ka batur kawas ka diri sorangan.” (Mateus 22:39) Ngudud di hareupeun batur téh hartina urang teu nyaah ka batur. Jalma nu ngudud bisa keuna sababaraha panyakit. Tapi, jalma-jalma nu sering ngambeu haseup roko batur leuwih gampang katerap panyakit-panyakit éta ti batan jalma nu ngududna.

  • Urang kudu suci. ”Sanggakeun ka Mantenna diri sakujur, nya eta pikeun jadi korban anu hirup, suci tina rereged, sarta kamanah ku Mantenna.” (Rum 12:1, Sunda Formal) ”Urang kudu miceun sagala rereged lahir batin, hirup kudu beresih jeung kudu ajrih ka Allah.” (2 Korinta 7:1) Urang moal bisa suci atawa bersih lamun ngudud, lantaran dina bako téh aya racun nu ngaruksak awak.

Naon ceuk Alkitab ngeunaan ngagunakeun ganja atawa narkoba pikeun senang-senang?

Alkitab teu nyebutkeun nanaon ngeunaan ganja atawa rupa-rupa narkoba. Tapi dina Alkitab, aya loba prinsip ngeunaan senang-senang ku ngagunakeun jat-jat kimia nu matak nyandu. Salian ti prinsip-prinsip di luhur, aya prinsip-prinsip séjén nu bisa dipikirkeun:

  • Urang kudu ngajaga kamampuh mikir. ”Masing nyaah ka Pangeran Allah maneh terus jeung . . . budi akal.” (Mateus 22:37, 38) ”Kudu sayaga.” (1 Petrus 1:13) Lamun keur dipangaruhan ku narkoba, urang moal bisa ngajaga kamampuh mikir. Nu aya mah malah jadi kacanduan. Bororaah bisa mikir bener, jalma nu kacanduan téh kalah ka mikirkeun kumaha carana supaya bisa teterusan meunangkeun jeung ngagunakeun narkoba.—Pilipi 4:8.

  • Tunduk kana aturan pamaréntah. ”Kudu tunduk ka pamarentah.” (Titus 3:1) Di loba nagri, aya obat-obatan nu dilarang. Urang kudu tunduk kana aturan pamaréntah lamun hayang nyenangkeun Allah.—Rum 13:1.

^ par. 3 Nu dimaksud ngudud téh nyaéta nyeuseup haseup bako tina roko, surutu, pipah, atawa bong. Tapi, prinsip-prinsip ieu ogé bisa dilarapkeun keur bako nu digayem atawa diseuseup liwat irung, roko éléktrik nu aya nikotinna, jeung produk-produk nu sajinis.