Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Naši čitatelia sa pýtajú...

Prebýva Boh na jednom mieste?

Prebýva Boh na jednom mieste?

Viaceré náboženstvá hovoria, že Boh je všadeprítomný, teda že je v každom čase na každom mieste. Napríklad New Catholic Encyclopedia hovorí, že Boh „je vždy doslovne prítomný na všetkých existujúcich miestach a vo všetkých veciach“. Podobne aj John Wesley, zakladateľ metodistickej cirkvi, napísal kázeň „O všadeprítomnosti Božej“, v ktorej tvrdil, že „v priestore neexistuje ani jediný bod, či už v rámci stvoreného vesmíru, alebo mimo neho, v ktorom by Boh nebol“.

Čo o tom učí Biblia? Naozaj sa Boh nachádza v rovnakom čase na všetkých miestach v nebi, na zemi a dokonca aj v každom človeku?

Biblia hovorí, že Boh prebýva na konkrétnom mieste — v nebi. Je v nej zapísaná modlitba, v ktorej kráľ Šalamún prosil Boha: „Kiež sám vypočuješ z nebies, svojho ustanoveného miesta bývania.“ ​(1. Kráľov 8:43) Keď Ježiš Kristus učil svojich učeníkov, ako sa majú modliť, povedal im, aby svoje modlitby adresovali ‚nášmu Otcovi v nebesiach‘. (Matúš 6:9) A v Biblii sa píše, že Kristus po svojom vzkriesení vstúpil „do samého neba, aby sa... zjavil pred osobou Boha“. (Hebrejom 9:24)

Z týchto veršov jasne vyplýva, že Jehova Boh neprebýva všade, ale len v nebi. Pravdaže, „nebesia“ spomínané v týchto biblických pasážach sa nevzťahujú na atmosféru obklopujúcu Zem ani na obrovské priestory vesmíru. Hmotné nebesia nemôžu obsiahnuť Stvoriteľa vesmíru. (1. Kráľov 8:27) Biblia nám hovorí, že „Boh je Duch“. (Ján 4:24) Prebýva v duchovných nebesiach, vo sfére nezávislej od hmotného vesmíru. (1. Korinťanom 15:44)

Čo však tie biblické pasáže, ktoré zdanlivo naznačujú, že Boh je prítomný všade? Napríklad ako čítame v Žalme 139:7–10, Dávid o Bohu povedal: „Kam môžem ísť od tvojho ducha a kam môžem utiecť od tvojej tváre? Keby som vystúpil do neba, bol by si tam; a keby som si rozložil ležadlo v šeole, hľa, ty by si tam bol. Keby som si vzal krídla úsvitu, aby som pobudol v najodľahlejšom mori, i tam by ma viedla tvoja ruka.“ Naznačujú tieto verše, že Boh je všadeprítomný, že prebýva na každom spomenutom mieste?

Všimnite si, že Dávid sa najprv opýtal: „Kam môžem ísť od tvojho ducha?“ * Boh môže prostredníctvom svojho svätého ducha vidieť všetko a svoju moc môže použiť všade bez toho, aby tam musel doslovne ísť alebo tam prebývať. Znázornime si to. V nedávnych rokoch vedci začali skúmať povrch planéty Mars, vzdialenej milióny kilometrov od Zeme. Ako? Nie tak, že by tam osobne išli, ale tak, že skúmali detailné fotografie a iné informácie, ktoré vysielali na Zem sondy vypustené na Mars.

Podobne ani Jehova Boh nemusí byť osobne prítomný všade, aby vedel, čo sa deje v ktoromkoľvek bode vesmíru. Božie Slovo hovorí: „Niet stvorenia, ktoré by nebolo zjavné jeho zraku.“ ​(Hebrejom 4:13) Áno, Jehovova mocná činná sila, čiže jeho svätý duch, môže pôsobiť na ktoromkoľvek mieste, a tak mu umožňuje vidieť všetko a uskutočniť jeho zámer z jedného pevného miesta, z jeho „svätého obydlia“ v nebesiach. (5. Mojžišova 26:15)

^ 8. ods. Hebrejské slovo, ktoré je tu preložené ako „duch“, označuje Božiu činnú silu, moc, ktorú Boh používa na uskutočnenie svojej vôle.