Prvá Kráľov 8:1–66

8  Potom kráľ Šalamún zvolal+ izraelských starších, všetky hlavy kmeňov a náčelníkov rodov Izraela.+ Prišli k nemu do Jeruzalema, aby vyniesli truhlu Jehovovej zmluvy z Dávidovho mesta,+ čiže zo Sionu.+  Všetci Izraeliti sa zhromaždili na sviatok* ku kráľovi Šalamúnovi v mesiaci etanim,* čiže v siedmom mesiaci.+  Keď prišli všetci starší Izraela, kňazi zdvihli truhlu.+  A preniesli truhlu Jehovovej zmluvy, stan stretávania+ a všetko sväté náčinie, ktoré bolo v stane. Niesli ich kňazi a Léviti.*  Kráľ Šalamún a všetci Izraeliti, ktorí sa k nemu zhromaždili, boli pred truhlou a obetovali toľko oviec a dobytka,+ že sa to nedalo ani spočítať.  Potom kňazi priniesli truhlu Jehovovej zmluvy na jej miesto,+ do najvnútornejšej miestnosti domu, do Najsvätejšej, pod krídla cherubínov.+  Keďže krídla cherubínov boli rozprestreté nad miestom, kde stála truhla, cherubíni zahaľovali truhlu i jej tyče.+  Tyče+ boli také dlhé, že ich konce bolo vidieť zo Svätej pred najvnútornejšou miestnosťou, ale zvonku ich nebolo vidieť. Sú tam až dodnes.  V truhle nebolo nič, iba dve kamenné tabuľky,+ ktoré tam vložil Mojžiš+ na Chorebe, keď Jehova uzavrel zmluvu+ s Izraelitmi po ich odchode z Egypta.+ 10  Keď kňazi vyšli zo svätého miesta, Jehovov dom naplnil oblak.+ 11  Kňazi nemohli pre ten oblak konať svoju službu, lebo Jehovova sláva naplnila Jehovov dom.+ 12  Vtedy Šalamún povedal: „Jehova, ty sám si vyhlásil, že budeš bývať v hustej temnote.+ 13  A ja som ti postavil vznešený dom, trvalé miesto, aby si tam býval naveky.“+ 14  Potom sa kráľ obrátil tvárou k celému zhromaždeniu Izraela a požehnal ho. A celé zhromaždenie stálo.+ 15  Povedal: „Nech je chválený Jehova, Boh Izraela, ktorý dal vlastnými ústami sľub môjmu otcovi Dávidovi a vlastnou rukou splnil, čo povedal: 16  ‚Odo dňa, keď som vyviedol svoj izraelský ľud z Egypta, nevyvolil som si v žiadnom izraelskom kmeni mesto na stavbu domu, v ktorom by prebývalo moje meno,+ ale vyvolil som si Dávida, aby vládol nad mojím ľudom Izraelom.‘ 17  A v srdci môjho otca Dávida bola túžba postaviť dom menu Jehovu, Boha Izraela.+ 18  Ale Jehova povedal môjmu otcovi Dávidovi: ‚Z celého srdca túžiš postaviť dom môjmu menu a je dobré, že po tom vo svojom srdci túžiš. 19  No ty ten dom nepostavíš. Dom môjmu menu postaví tvoj syn, ktorý sa ti narodí.‘*+ 20  A Jehova splnil svoj sľub. Nastúpil som na izraelský trón po svojom otcovi Dávidovi, tak ako Jehova sľúbil, a postavil som dom menu Jehovu, Boha Izraela.+ 21  A pripravil som miesto pre truhlu so zmluvou,+ ktorú Jehova uzavrel s našimi predkami, keď ich vyviedol z egyptskej krajiny.“ 22  Potom sa Šalamún postavil pred Jehovov oltár pred celým izraelským zhromaždením, vystrel ruky k nebu+ 23  a povedal: „Jehova, Bože Izraela, ani hore v nebesiach, ani dolu na zemi nie je taký Boh, ako si ty,+ ktorý dodržiavaš zmluvu a prejavuješ vernú lásku+ svojim služobníkom, ktorí ti slúžia celým svojím srdcom.+ 24  Dodržal si to, čo si sľúbil svojmu služobníkovi, môjmu otcovi Dávidovi. Vlastnými ústami si dal sľub a dnes si ho vlastnou rukou splnil.+ 25  A teraz, Jehova, Bože Izraela, splň sľub, ktorý si dal svojmu služobníkovi, môjmu otcovi Dávidovi: ‚Ak budú tvoji synovia dbať na to, aby žili tak, ako si prajem, ako si to robil ty, na izraelskom tróne nebude predo mnou nikdy chýbať tvoj potomok.‘+ 26  Bože Izraela, nech sa, prosím, splní tvoj sľub, ktorý si dal môjmu otcovi, svojmu služobníkovi Dávidovi. 27  Bude však Boh naozaj bývať na zemi?+ Veď ani samo nebo, nebesia nebies ťa nemôžu obsiahnuť,+ o čo menej tento dom, ktorý som postavil!+ 28  Jehova, môj Bože, venuj pozornosť modlitbe svojho služobníka a jeho prosbe o priazeň. Vypočuj volanie o pomoc a modlitbu, ktorú ti dnes tvoj služobník predkladá. 29  Nech sú tvoje oči dňom i nocou upreté na tento dom, na miesto, o ktorom si povedal: ‚Tam bude moje meno.‘+ Vypočuj modlitbu, ktorú sa bude tvoj služobník modliť smerom k tomuto miestu.+ 30  Vypočuj svojho služobníka a svoj ľud Izrael, keď sa bude modliť smerom k tomuto miestu a prosiť ťa o priazeň. Vypočuj zo svojho príbytku v nebesiach,+ vypočuj a odpusť.+ 31  Keď sa niekto prehreší proti svojmu blížnemu a ten ho prinúti vysloviť prísahu* a zaviaže ho ňou* a on príde pred tvoj oltár v tomto dome, kým je pod prísahou,*+ 32  potom vypočuj z nebies, zasiahni a rozsúď svojich služobníkov. Zlého označ za vinného* a potrestaj ho za to, čo urobil, a spravodlivého vyhlás za nevinného* a odmeň ho za jeho spravodlivosť.+ 33  Keď tvoj ľud Izrael utrpí porážku od nepriateľov, lebo hrešil proti tebe,+ ale vráti sa k tebe a bude chváliť tvoje meno,+ modliť sa a úpenlivo ťa prosiť o priazeň v tomto dome,+ 34  potom ho vypočuj z nebies, odpusť hriech svojho ľudu Izraela a priveď ich späť do krajiny, ktorú si dal ich predkom.+ 35  Keď bude nebo zavreté a nebude dážď,+ lebo hrešili proti tebe,+ ale potom sa budú modliť smerom k tomuto miestu a chváliť tvoje meno a odvrátia sa od svojich hriechov, lebo si ich pokoril,*+ 36  vypočuj z nebies a odpusť svojim služobníkom, svojmu ľudu Izraelu, ich hriech. Pouč ich+ o správnej ceste, ktorou majú ísť, a daj dážď na svoju krajinu,+ ktorú si dal svojmu ľudu ako dedičstvo. 37  Ak bude krajinu pustošiť hlad,+ mor, vysušujúci vietor, pleseň+ alebo roje kobyliek,* ak nepriateľ obľahne niektoré z miest* v tejto krajine alebo ak nastane akákoľvek iná pohroma či choroba,+ 38  potom každú modlitbu, každú prosbu o priazeň,+ ktorú vysloví ktorýkoľvek človek alebo celý tvoj ľud Izrael (veď každý pozná bolesť svojho srdca),+ keď vystrie ruky smerom k tomuto domu, 39  vypočuj z nebies, zo svojho príbytku,+ a odpusť.+ Zasiahni a odplať každému podľa jeho konania,+ lebo poznáš jeho srdce (veď ty jediný dobre poznáš srdce každého človeka),+ 40  aby sa ťa báli po všetky dni, kým budú žiť v krajine, ktorú si dal našim predkom. 41  A keď cudzinec, ktorý nepatrí k tvojmu ľudu Izraelu, príde zo vzdialenej krajiny, lebo počul o tvojom mene*+ 42  (lebo budú počuť o tvojom veľkom mene,+ o tvojej mocnej ruke a o tvojom vystretom ramene), a bude sa modliť smerom k tomuto domu, 43  vypočuj ho z nebies, zo svojho príbytku,+ a urob všetko, o čo ťa cudzinec prosí, aby všetky národy zeme poznali tvoje meno a báli sa ťa+ tak ako tvoj ľud Izrael a aby spoznali, že tento dom, ktorý som postavil, nesie tvoje meno. 44  Keď tvoj ľud vytiahne do vojny proti svojim nepriateľom cestou, ktorou ho pošleš,+ a bude sa k tebe, Bože Jehova, modliť+ smerom k mestu, ktoré si si vyvolil,+ a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu,+ 45  vypočuj z nebies ich modlitbu a ich prosbu o priazeň a vykonaj pre nich spravodlivosť. 46  Keď proti tebe zhrešia (veď niet človeka, ktorý by nehrešil)+ a ty sa na nich nahneváš a vydáš ich nepriateľom, ktorí ich odvedú ako zajatcov do nepriateľskej krajiny, ďalekej či blízkej,+ 47  ale oni sa spamätajú v krajine, kam boli odvedení do zajatia,+ vrátia sa k tebe+ a budú ťa v krajine svojich nepriateľov úpenlivo prosiť o priazeň+ so slovami: ‚Zhrešili sme a previnili sme sa, konali sme skazene,‘+ 48  a vrátia sa k tebe celým svojím srdcom+ a celou svojou dušou* v krajine svojich nepriateľov, ktorí ich odviedli do zajatia, a budú sa k tebe modliť smerom k svojej krajine, ktorú si dal ich predkom, k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu,+ 49  vypočuj z nebies, zo svojho príbytku,+ ich modlitbu a ich prosbu o priazeň a vykonaj pre nich spravodlivosť. 50  Odpusť svojmu ľudu, ktorý proti tebe zhrešil, odpusť mu všetky hriechy, ktorých sa proti tebe dopustil. Daj, aby ich nepriatelia pocítili voči nim ľútosť a zľutovali sa nad nimi+ 51  (lebo sú tvojím ľudom a tvojím dedičstvom,+ ktoré si vyviedol z Egypta,+ zvnútra tej taviacej pece).+ 52  Nech sú tvoje oči otvorené k prosbe o priazeň,+ ktorú ti predkladá tvoj služobník i tvoj ľud Izrael, a kedykoľvek budú k tebe volať,* vypočuj ich.+ 53  Veď si si ich oddelil ako dedičstvo zo všetkých národov zeme,+ ako si vyhlásil prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša, keď si našich predkov vyviedol z Egypta, Zvrchovaný Pán Jehova.“ 54  Keď Šalamún dokončil celú túto modlitbu k Jehovovi i prosbu o priazeň, vstal spred Jehovovho oltára, kde kľačal na kolenách s rukami roztvorenými k nebu.+ 55  Postavil sa a mocným hlasom požehnal celé zhromaždenie Izraela: 56  „Nech je chválený Jehova, ktorý splnil svoj sľub a dal svojmu ľudu Izraelu odpočinok.+ Nezlyhal ani jediný zo všetkých jeho dobrých sľubov, ktoré dal prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša.+ 57  Nech je Jehova, náš Boh, s nami, ako bol s našimi predkami.+ Nech nás nenechá bez pomoci a neopustí.+ 58  Nech nakloní naše srdcia k sebe,+ aby sme chodili po všetkých jeho cestách a dodržiavali jeho prikázania, nariadenia a zákony, ktoré dal našim predkom. 59  A nech Jehova, náš Boh, dňom i nocou pamätá na tieto moje slová, ktorými som Jehovu úpenlivo prosil o priazeň, aby vykonal spravodlivosť pre svojho služobníka a pre svoj ľud Izrael každý deň, keď to bude potrebné, 60  aby všetky národy zeme spoznali, že len Jehova je pravý Boh+ a nikto iný!+ 61  Nech je vaše srdce úplne oddané+ Jehovovi, nášmu Bohu. Poslúchajte jeho nariadenia a dodržiavajte jeho prikázania, tak ako to robíte dnes.“ 62  Potom kráľ a s ním celý Izrael predložili Jehovovi množstvo obetí.+ 63  Šalamún predložil Jehovovi ako obete spoločenstva+ 22 000 kusov dobytka a 120 000 oviec. Tak kráľ a všetci Izraeliti zasvätili Jehovov dom.+ 64  V ten deň musel kráľ posvätiť stred nádvoria pred Jehovovým domom, aby mohol priniesť zápalné obete, obilné obete a tuk obetí spoločenstva. Musel ich priniesť tam, pretože všetky tie zápalné obete, obilné obete a tuk+ obetí spoločenstva sa nezmestili na medený oltár,+ ktorý je pred Jehovom. 65  V tom čase Šalamún slávil sviatok+ s celým Izraelom, s množstvom ľudí z celej krajiny od Lebo-Chamatu* až po Egyptské riečne údolie.*+ Slávili sviatok pred tvárou Jehovu, nášho Boha, sedem dní a potom ďalších sedem dní, spolu 14 dní. 66  Na ďalší* deň poslal ľudí domov. Žehnali kráľa a do svojich domovov sa vracali v radostnej nálade, s dobrým pocitom v srdci z toho, že Jehova prejavil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu ľudu Izraelu takú dobrotu.+

Poznámky pod čiarou

Čiže na Sviatok stánkov.
Al.: „Niesli ich lévitskí kňazi.“
Dosl. „vychádza z tvojich bedier“.
Al. „a ten naňho vloží kliatbu“. To znamená prísahu, ktorá so sebou niesla prekliatie ako trest za to, že by prisahal krivo alebo by prísahu porušil.
Dosl. „kliatbou“.
Dosl. „kliatbou“.
Dosl. „zlého“.
Dosl. „spravodlivého“.
Al. „trápil“.
Al. „koníkov“.
Dosl. „brán“.
Al. „o tvojej povesti“.
Al. „o čokoľvek ťa budú prosiť“.
Al. „od vstupu do Chamatu“.
Al. „vádí“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „ôsmy“, čiže deň po druhom sedemdňovom období.