Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | JE MOŽNÉ NAHLIADNUŤ DO DUCHOVNEJ RÍŠE?

Neviditeľné bytosti v nebesiach

Neviditeľné bytosti v nebesiach

Biblia predkladá viacero fascinujúcich videní, ktoré nám umožňujú, obrazne povedané, nahliadnuť do neviditeľnej nebeskej ríše. Pozrime sa teraz na ne bližšie. Hoci nie všetko z týchto videní možno brať doslovne, pomôže nám to predstaviť si tých, ktorí žijú v duchovnej ríši, a pochopiť, aký vplyv môžu mať na nás.

JEHOVA JE NAJVYŠŠÍ

„Trón stál v nebi a niekto sedel na tróne. A sediaci je na pohľad ako jaspis a drahocenný červeno sfarbený kameň a okolo trónu je dúha, na pohľad ako smaragd.“ ​(Zjavenie 4:2, 3)

„Všade okolo neho bol jas. Bolo tam niečo, čo vyzeralo ako oblúk, ktorý sa objavuje vo veľkom množstve oblakov v deň lejúceho sa dažďa. Tomu sa podobal jas dookola. Tak vyzerala podoba Jehovovej slávy.“ ​(Ezechiel 1:27, 28)

Tieto videnia, ktoré dostali apoštol Ján a prorok Ezechiel, vykresľujú vznešenosť Najvyššieho Boha, Jehovu, pomocou vecí, ktoré si dokážeme predstaviť. Boli v nich jagavé drahokamy, dúha a majestátny trón. Pomáhajú nám pochopiť, že prítomnosť Boha Jehovu je niečo nádherné a príjemné, čo vzbudzuje bázeň a pôsobí pokoj.

Tieto opisy sú v súlade so slovami žalmistu, ktorý napísal: „Jehova je veľký a má byť veľmi chválený. Vzbudzuje bázeň nad všetkých iných bohov. Veď všetci bohovia národov sú bezcenní bohovia; ale Jehova, ten utvoril samotné nebesia. Dôstojnosť a nádhera sú pred ním; sila a krása sú v jeho svätyni.“ ​(Žalm 96:4–6)

Hoci Jehova je Najvyšší, povzbudzuje nás, aby sme sa k nemu približovali v modlitbách, a uisťuje nás, že nás vypočuje. (Žalm 65:2) Boh nás miluje a zaujíma sa o nás, a to tak veľmi, že apoštol Ján o ňom mohol napísať: „Boh je láska.“ ​(1. Jána 4:8)

JEŽIŠ JE S BOHOM V NEBI

„[Kresťanský učeník Štefan], plný svätého ducha, sa zahľadel do neba a videl Božiu slávu a Ježiša, ako stojí po Božej pravici, a povedal: ‚Hľa, vidím otvorené nebesia a Syna človeka stáť po Božej pravici.‘“ ​(Skutky 7:55, 56)

Krátko predtým ako mal Štefan toto videnie, bol Ježiš usmrtený na podnet tých istých židovských vodcov, pred ktorými teraz stál Štefan. Toto videnie potvrdilo, že Ježiš žije a že po vzkriesení dostal od Boha vysoké postavenie. Apoštol Pavol o tom napísal: „[Jehova] ho [Ježiša]  vzkriesil z mŕtvych a posadil po svojej pravici v nebeských miestach, vysoko nad každú vládu a vrchnosť a moc a panstvo a každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto systéme vecí, ale i v budúcom.“ ​(Efezanom 1:20, 21)

Okrem toho, že Biblia opisuje Ježišovo vznešené postavenie, ukazuje aj to, že Ježiš sa rovnako ako Jehova veľmi zaujíma o ľudí. Počas svojho života na zemi uzdravoval chorých a dokonca kriesil mŕtvych. Svojou obetnou smrťou dokázal hlbokú lásku k Bohu i k ľuďom. (Efezanom 2:4, 5) Ježiš, ktorý teraz stojí po Božej pravici, už čoskoro prejaví svoju moc, ktorú dostal od Boha, a odmení poslušných ľudí na celej zemi úžasnými požehnaniami.

ANJELI SLÚŽIA BOHU

Prorok Daniel napísal: „Pozeral som sa ďalej a boli rozmiestnené tróny a Pradávny dní [Jehova] sa posadil... Bolo tam tisíc tisícov tých, ktorí mu slúžili, a desaťtisíckrát desaťtisíc tých, ktorí stáli pred ním.“ ​(Daniel 7:9, 10)

V tomto videní Daniel videl celé zástupy anjelov. Určite to v ňom vzbudzovalo bázeň! Anjeli sú majestátni, inteligentní a mocní duchovní tvorovia. Sú medzi nimi aj serafíni a cherubíni, ktorí majú vysoké postavenie. V Biblii je o anjeloch viac ako 250 zmienok.

Anjeli nie sú duchovia mŕtvych ľudí, ktorí predtým žili na zemi. Boh ich stvoril dávno pred ľuďmi. Pozorovali, keď Boh tvoril Zem, a prevolávali mu na chválu. (Jób 38:4–7)

Verní anjeli slúžia Bohu napríklad tak, že sa zapájajú do najdôležitejšieho diela, aké dnes na zemi prebieha — do oznamovania dobrého posolstva o Božom Kráľovstve. (Matúš 24:14) To, že anjeli sú zapojení do tejto činnosti, bolo odhalené vo videní, ktoré dostal apoštol Ján. Napísal: „Videl som iného anjela letiaceho prostriedkom neba a mal večné dobré posolstvo, aby ho oznamoval ako radostnú zvesť tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.“ ​(Zjavenie 14:6) Hoci anjeli dnes už s ľuďmi priamo nehovoria tak ako v niektorých prípadoch v minulosti, stále im pomáhajú. Vedú  zvestovateľov dobrého posolstva k tým, ktorí túžia po spravodlivosti.

SATAN ZVIEDOL MNOŽSTVO ANJELOV

„V nebi vypukla vojna: Michael [Ježiš Kristus] a jeho anjeli bojovali s drakom a bojoval drak a jeho anjeli, ale nezískal prevahu, ani sa už nenašlo preňho miesto v nebi. Preto bol zvrhnutý veľký drak, ten prahad, ktorý sa nazýva Diabol a Satan, ktorý zvádza celú obývanú zem; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.“ ​(Zjavenie 12:7–9)

Ako ukazujú tieto verše, ani v nebi nebol vždy pokoj. Už na začiatku ľudskej histórie si jeden anjel rozvinul nesprávnu túžbu byť uctievaný a vzbúril sa proti Jehovovi. Tým sa z neho stal Satan, čo znamená „odporca“. Neskôr sa k nemu pridali aj ďalší anjeli, a tak sa stali démonmi. Títo duchovní tvorovia sú úplne skazení a zlí a zatvrdilo sa stavajú proti Jehovovi. Aj väčšinu ľudstva zviedli ku konaniu, ktoré je v rozpore s tým, ako svojich tvorov s láskou vedie Jehova.

Satan a démoni sú zvrátení a krutí. Sú nepriateľmi ľudí a za mnoho utrpenia na zemi sú zodpovední práve oni. Satan napríklad zabil dobytok a služobníctvo verného Božieho služobníka Jóba. Potom zabil aj jeho desať detí, keď spôsobil, aby sa pod náporom silného vetra zrútil dom, v ktorom práve boli. A nato „udrel Jóba zhubnými vredmi od podošvy jeho nohy až po temeno jeho hlavy“. (Jób 1:7–19; 2:7)

Satan však bude už zakrátko odstránený. Odkedy bol zvrhnutý z neba a môže pôsobiť už len na ľudí, vie, že „má krátky čas“. (Zjavenie 12:12) To, že bude čoskoro zničený, je určite dobrá správa!

TÍ, KTORÍ POCHÁDZAJÚ ZO ZEME

„[Ježiš] kúpil Bohu osoby z každého kmeňa a jazyka a ľudu a národa, a urobil... z nich kráľovstvo a kňazov nášmu Bohu, a budú vládnuť ako králi nad zemou.“ ​(Zjavenie 5:9, 10)

Aj ďalší budú tak ako Ježiš vzkriesení k životu v nebi. Ježiš svojim verným apoštolom povedal: „Idem, aby som vám pripravil miesto... Prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja.“ ​(Ján 14:2, 3)

To, že niektorí ľudia pôjdu do neba, má svoj účel. Spolu s Ježišom budú tvoriť vládu Kráľovstva,  ktorá bude nakoniec vládnuť nad všetkými obyvateľmi zeme a prinesie im mnohé požehnania. O tomto Kráľovstve hovoril Ježiš, keď svojich nasledovníkov učil modliť sa: „Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“ ​(Matúš 6:9, 10)

ČO BUDÚ ROBIŤ TÍ, KTORÍ IDÚ DO NEBA

Apoštol Ján napísal: „Počul som silný hlas hovoriť z trónu: ‚Hľa, Boží stan je s ľudstvom... A sám Boh bude s nimi. A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.‘“ ​(Zjavenie 21:3, 4)

Toto prorocké videnie poukazuje na čas, keď vláda Božieho Kráľovstva, ktorú tvorí Ježiš a jeho nasledovníci vzkriesení do neba, zničí Satanovu vládu a pretvorí zem na raj. Nič z toho, čo spôsobovalo ľuďom utrpenie a smútok, už nebude existovať — dokonca ani smrť.

A čo tie miliardy ľudí, ktorí zomreli, ale nebudú vzkriesení do neba? Tí budú vzkriesení k životu na rajskej zemi a dostanú možnosť žiť na nej navždy. (Lukáš 23:43)

Tieto videnia nás uisťujú, že Boh Jehova, jeho Syn Ježiš Kristus, ako aj verní anjeli a tí, ktorí boli „kúpení zo zeme“, sa o nás veľmi zaujímajú a chcú pre nás len to najlepšie. Ak sa chcete dozvedieť viac, skontaktujte sa s Jehovovými svedkami alebo navštívte našu stránku www.jw.org/sk a stiahnite si knihu Čo učí Biblia?