Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Káž s cieľom robiť učeníkov

Káž s cieľom robiť učeníkov

 Káž s cieľom robiť učeníkov

„Keď ho Priscilla a Akvila počuli, vzali ho k sebe a presnejšie mu vysvetlili Božiu cestu.“ — SKUTKY 18:26.

1. Hoci bol Apollo „zanietený duchom“, čo potreboval urobiť?

PRISCILLA a Akvila, kresťanská manželská dvojica z prvého storočia, sledovali, ako Apollo reční v efezskej synagóge. Apollo svojimi výrečnými slovami a silou presviedčania upútal pozornosť poslucháčov. Bol „zanietený duchom“ a „správne... vyučoval o Ježišovi“. Bolo však zjavné, že Apollo „poznal iba Jánov krst“. To, čo Apollo kázal o Kristovi, bola do určitej miery pravda. Problém bol v tom, že jeho poznanie nebolo úplné. Apollo si potreboval rozšíriť poznanie o úlohe Ježiša Krista v uskutočňovaní Jehovovho predsavzatia. — Skutky 18:24–26.

2. Na akú náročnú úlohu sa podujali Priscilla a Akvila?

 Priscilla a Akvila bez váhania ponúkli Apollovi pomoc, aby sa stal tým, kto ‚zachováva všetko‘, čo Kristus prikázal. (Matúš 28:19, 20) Správa hovorí, že zobrali Apolla „k sebe a presnejšie mu vysvetlili Božiu cestu“. No isté skutočnosti o Apollovi by niektorých kresťanov mohli viesť k tomu, že by sa ho zdráhali vyučovať. Aké skutočnosti? A čo sa môžeme naučiť zo snahy Priscilly a Akvilu rozoberať s Apollom Písma? Ako nám preskúmanie tejto historickej správy môže pomôcť zamerať sa na zavádzanie domácich biblických štúdií?

Venuj pozornosť potrebám ľudí

3. Prečo Apollov pôvod nezabránil Priscille a Akvilovi, aby ho vyučovali?

Apollo bol židovského pôvodu a zjavne bol vychovávaný v Alexandrii. Alexandria bola v tom čase hlavným mestom Egypta a centrom vyššieho vzdelania. Bola povestná svojou veľkou knižnicou. V meste bolo veľa židovského obyvateľstva vrátane učencov. Preto tu vznikol grécky preklad Hebrejských Písiem známy ako Septuaginta. A tak nie div, že Apollo bol „veľmi zbehlý v Písmach“. Akvila a Priscilla boli výrobcami stanov. Odradila ich Apollova výrečnosť? Nie, podnecovaní láskou brali do úvahy jeho potreby a uvažovali, ako by mu mohli pomôcť.

4. Kde a ako dostal Apollo pomoc, ktorú potreboval?

No bez ohľadu na to, aký výrečný bol Apollo, bolo potrebné, aby dostal poučenie. Takú pomoc nemohol nájsť na žiadnej z univerzít, iba medzi spoluveriacimi v kresťanskom zbore. Apollo sa mal zakrátko dozvedieť veci, ktoré mali viesť k jeho presnejšiemu pochopeniu Božieho opatrenia na záchranu. Priscilla a Akvila ho „vzali... k sebe a presnejšie mu vysvetlili Božiu cestu“.

5. Čo môžeme povedať o duchovnosti Priscilly a Akvilu?

Priscilla a Akvila boli duchovne silní a pevní vo viere. Pravdepodobne boli ‚vždy pripravení na obhajobu pred každým, kto od nich žiadal dôvod nádeje‘, či už išlo o bohatého človeka, chudobného, učenca, alebo otroka. (1. Petra 3:15) Akvila a jeho manželka ‚správne zaobchádzali so slovom pravdy‘. (2. Timotejovi 2:15) Očividne boli vážnymi študentmi Písiem. Na Apolla hlboko zapôsobilo vyučovanie založené na ‚Božom slove, ktoré je živé a vykonáva moc‘ a pôsobí na srdce. — Hebrejom 4:12.

6. Ako vieme, že Apollo si cenil pomoc, ktorú dostal?

Apollo bol vďačný za príklad svojich učiteľov a stal sa ešte obratnejším v diele robenia učeníkov. Plne využil svoje poznanie pri hlásaní dobrého posolstva, najmä medzi židovským obyvateľstvom. Apollo bol výnimočne schopný pri presviedčaní Židov o Kristovi. Bol ‚silný v používaní Písiem‘ a vedel im dokázať, že všetci proroci starej doby sa tešili na príchod Krista. (Skutky 18:24, Kingdom Interlinear Translation) Správa dodáva, že Apollo potom išiel do Achaje, kde „veľmi pomohol tým, ktorí z Božej nezaslúženej láskavosti uverili. Totiž dôrazne a dôkladne verejne dokazoval, že Židia nemajú pravdu, keď ukazoval z Písiem, že Ježiš je Kristus.“ — Skutky 18:27, 28.

Uč sa od iných učiteľov

7. Ako sa Priscilla a Akvila stali spôsobilými učiteľmi?

Ako sa Priscilla a Akvila stali vynikajúcimi učiteľmi Božieho Slova? Okrem usilovného osobného štúdia a navštevovania zhromaždení im určite veľmi pomohlo blízke spoločenstvo s apoštolom Pavlom. Pavol strávil  18 mesiacov v dome Priscilly a Akvilu v Korinte. Pracovali spolu na výrobe a oprave stanov. (Skutky 18:2, 3) Predstav si tie hlboké rozhovory o Biblii, ktoré popri práci určite viedli. A akú vzpruhu pre svoju duchovnosť dostali prostredníctvom takého spoločenstva s Pavlom! „Kto chodí s múdrymi, zmúdrie,“ píše sa v Prísloviach 13:20. Dobrá spoločnosť mala znamenitý vplyv na ich duchovné návyky. — 1. Korinťanom 15:33.

8. Čo sa Priscilla a Akvila naučili, keď pozorovali Pavla v službe?

Keď Priscilla a Akvila pozorovali Pavla ako hlásateľa Kráľovstva, mohli vidieť, ako si počína dobrý učiteľ. Správa v Skutkoch hovorí, že Pavol „každý sabat prednášal v synagóge [v Korinte] a presviedčal Židov a Grékov“. Neskôr, keď sa k nemu pripojili Sílas a Timotej, Pavol „sa dôkladne zaoberal slovom a svedčil Židom, aby dokázal, že Ježiš je Kristus“. Keď členovia synagógy prejavovali malý záujem, Priscilla a Akvila si všimli, že Pavol sústredil svoju kazateľskú činnosť na vhodnejšie miesto, dom, ktorý susedil so synagógou. Tam Pavol pomohol Krispovi, ‚predstavenému synagógy‘, stať sa učeníkom. Priscilla a Akvila si pravdepodobne všimli, že to malo na miestny obvod mocný a plodný účinok. Správa uvádza: „Krispus s celou svojou domácnosťou však uveril v Pána. A mnohí Korinťania, ktorí počuli, uverili a boli pokrstení.“ — Skutky 18:4–8.

9. Ako Priscilla a Akvila reagovali na Pavlov príklad?

Okrem Priscilly a Akvilu napodobňovali Pavlov príklad v službe aj iní hlásatelia Kráľovstva. Apoštol vyzýval ostatných kresťanov: „Staňte sa mojimi napodobňovateľmi, ako som i ja Kristov.“ ​(1. Korinťanom 11:1) V súlade s Pavlovým príkladom Priscilla a Akvila pomohli Apollovi presnejšie pochopiť Kristovo učenie. Apollo potom zase pomáhal ďalším. Priscilla a Akvila nepochybne pomohli pri robení učeníkov v Ríme, Korinte a Efeze. — Skutky 18:1, 2, 18, 19; Rimanom 16:3–5.

10. Naučil si sa z 18. kapitoly Skutkov niečo, čo ti pomôže v diele robenia učeníkov?

10 Čo sa môžeme naučiť z úvahy o 18. kapitole Skutkov? Tak ako sa Priscilla a Akvila mohli učiť z Pavlovho príkladu, aj my môžeme zlepšiť svoju schopnosť robiť učeníkov, keď sa budeme riadiť príkladom dobrých učiteľov Božieho Slova. Môžeme pestovať spoločenstvo s tými, ktorí sa ‚dôkladne zaoberajú slovom‘ a ktorí iným ‚dôkladne svedčia‘. (Skutky 18:5, Kingdom Interlinear Translation) Môžeme si všímať, ako pôsobia na srdce ľudí schopnosťou presvedčivo vyučovať. Takáto schopnosť nám môže pomôcť robiť  učeníkov. Keď s niekým študujeme Bibliu, môžeme mu navrhnúť, aby na štúdium pozval aj iných členov rodiny alebo susedov. Alebo ho môžeme požiadať, aby nám povedal, komu by sme mohli ponúknuť biblické štúdium. — Skutky 18:6–8.

Využívaj príležitosti na robenie učeníkov

11. Kde možno nájsť nových učeníkov?

11 Pavol a jeho spolukresťania sa snažili robiť učeníkov kázaním z domu do domu, na trhoviskách a na svojich cestách — jednoducho všade. Môžeš ako horlivý robotník pre Kráľovstvo, ktorý sa snaží robiť učeníkov, rozšíriť svoju službu? Môžeš využiť príležitosti na hľadanie tých, ktorí si to zaslúžia, a kázať im? Aké sú niektoré zo spôsobov, ako druhí zvestovatelia dobrého posolstva našli učeníkov? Pozrime sa najprv na vydávanie svedectva cez telefón.

12–14. Na ukážku, aké užitočné je vydávanie svedectva cez telefón, porozprávaj vlastnú skúsenosť alebo jednu z uvedených skúseností.

12 Jedna kresťanka z Brazílie, nazvime ju Maria, pri vydávaní svedectva z domu do domu dala traktát mladej žene, ktorá vychádzala z vchodu obytnej budovy. Maria použila ako úvod názov traktátu a spýtala sa: „Chceli by ste vedieť o Biblii viac?“ Žena odpovedala: „Veľmi rada. Problém je v tom, že som učiteľka a vyučovanie mi zaberá všetok môj čas.“ Maria povedala, že o biblických námetoch môžu uvažovať cez telefón. Žena jej dala svoje telefónne číslo a hneď v ten večer sa začalo štúdium cez telefón pomocou brožúry Čo od nás Boh vyžaduje? *

13 Jedna služobníčka celým časom z Etiópie vydávala svedectvo cez telefón. Keď hovorila s jedným mužom, počula v pozadí nejaký krik. Muž ju požiadal, aby zavolala neskôr. Keď zavolala, muž sa jej ospravedlňoval a povedal, že práve vtedy sa s manželkou hádali. Sestra to využila ako príležitosť na to, aby poukázala na múdre vedenie, ktoré Biblia dáva na riešenie rodinných problémov. Povedala mu, že mnohým rodinám pomohla kniha Rodinné šťastie — aké je jeho tajomstvo?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia. Niekoľko dní po tom, čo muž dostal knihu, mu sestra opäť zavolala. Muž do telefónu zvolal: „Táto kniha zachránila moje manželstvo!“ Zorganizoval rodinné stretnutie, aby sa podelil o dobré myšlienky, ktoré sa z knihy dozvedel. Bolo zavedené biblické štúdium a muž začal čoskoro pravidelne navštevovať kresťanské zhromaždenia.

14 Jedna hlásateľka Kráľovstva z Dánska, ktorá zaviedla biblické štúdium pri vydávaní svedectva cez telefón, hovorí: „Dozorca služby ma povzbudil, aby som skúsila vydávať svedectvo cez telefón. Spočiatku  som sa zdráhala a hovorila som: ‚To nie je nič pre mňa.‘ Jedného dňa som však pozbierala odvahu a začala som vytáčať číslo prvého majiteľa bytu. Ozvala sa Sonja a po krátkom rozhovore súhlasila, že prijme literatúru založenú na Biblii. Raz večer sme hovorili o stvorení a ona prejavila záujem o knihu Ako vznikol život? Evolúciou, alebo stvorením? * Navrhla som jej, že by bolo dobré, keby sme sa osobne stretli a pohovorili si o tomto námete. Súhlasila. Keď som prišla, Sonja bola pripravená na štúdium a odvtedy študujeme každý týždeň.“ Naša kresťanská sestra na záver hovorí: „Mnoho rokov som sa modlila o biblické štúdium, ale netušila som, že ho získam po jednom vydaní svedectva cez telefón.“

15, 16. Porozprávaj skúsenosti, ktoré ukazujú úžitok z toho, keď sa rôznymi spôsobmi snažíme zavádzať biblické štúdiá.

15 Mnohí sú úspešní v službe preto, že uplatňujú návrhy na vydávanie svedectva všade tam, kde sú ľudia. Jedna kresťanka zo Spojených štátov zastavila na parkovisku vedľa dodávkového auta. Keď si ju žena v aute všimla, sestra jej začala vysvetľovať charakter nášho biblického vzdelávacieho diela. Žena počúvala, vystúpila z auta a pristúpila k sestrinmu autu. Povedala: „Som veľmi rada, že ste zastavili, aby ste sa so mnou porozprávali. Už dlho som nemala od vás žiadnu biblickú literatúru. A chcela by som tiež opäť študovať Bibliu. Budete so mnou študovať?“ Tak naša sestra dobre využila príležitosť na vydanie svedectva.

16 Istá sestra zo Spojených štátov mala pri návšteve jedného domova opatrovateľskej služby takúto skúsenosť. Najprv zašla za pánom, ktorý mal v budove na starosti určité činnosti. Povedala mu, že by rada ako dobrovoľníčka pomohla uspokojiť duchovné potreby obyvateľov domova. Naša sestra dodala, že by rada viedla bezplatné domáce biblické štúdium s každým, kto si to bude priať. Muž jej umožnil navštíviť viacerých obyvateľov. Zakrátko viedla biblické štúdium trikrát do týždňa s 26 obyvateľmi, z ktorých jeden pravidelne navštevuje naše zhromaždenia.

17. Aký prístup je často účinný pri zavádzaní biblických štúdií?

17 V prípade niektorých hlásateľov Kráľovstva priniesla dobré výsledky priama ponuka biblického štúdia. V jedno dopoludnie istý zbor so 105 zvestovateľmi vynaložil zvláštne úsilie a ponúkali biblické štúdium každému, koho v obvode stretli. Na službe sa zúčastnilo 86 zvestovateľov a po dvoch hodinách zvestovania zistili, že zaviedli najmenej 15 nových biblických štúdií.

Naďalej vyhľadávaj tých, ktorí si to zaslúžia

18, 19. Aký dôležitý Ježišov pokyn by sme mali mať na pamäti, a čo by sme preto mali byť rozhodnutí robiť?

18 Ako hlásateľ Kráľovstva zrejme túžiš vyskúšať návrhy spomenuté v tomto článku. Samozrejme, bude vhodné, ak zoberieš do úvahy miestne zvyky, keď sa budeš rozhodovať, ktorý spôsob vydávania svedectva použiješ. Predovšetkým majme na pamäti Ježišov  pokyn, aby sme skúmali, kto si to zaslúži, a pomáhali takým jednotlivcom stať sa učeníkmi. — Matúš 10:11; 28:19.

19 Preto ‚správne zaobchádzajme so slovom pravdy‘. Môžeme to robiť tak, že budeme používať presviedčanie, ktoré je pevne založené na Písmach. To nám pomôže, aby sme zasiahli srdce vnímavých ľudí a podnietili ich ku konaniu. Keď sa v modlitbe budeme spoliehať na Jehovu, môžeme niektorým pomôcť stať sa učeníkmi Ježiša Krista. Je to veľmi odmeňujúca práca! ‚Vynasnažme sa preto predstaviť Bohu ako schválení‘ tým, že budeme prinášať česť Jehovovi ako horliví hlásatelia Kráľovstva, ktorí kážu s cieľom robiť učeníkov. — 2. Timotejovi 2:15.

[Poznámky pod čiarou]

^ 12. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

^ 14. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

Spomínaš si?

• Prečo Apollo potreboval, aby mu bola Božia cesta presnejšie vysvetlená?

• Ako sa Priscilla a Akvila učili od apoštola Pavla?

• Čo si sa naučil o diele robenia učeníkov z 18. kapitoly Skutkov?

• Ako si môžeš vytvárať príležitosti na robenie učeníkov?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 18]

Priscilla a Akvila Apollovi „presnejšie... vysvetlili Božiu cestu“

[Obrázok na strane 20]

Apollo sa stal obratným pri robení učeníkov

[Obrázok na strane 21]

Pavol kázal pri každej príležitosti

[Obrázky na strane 23]

Využívaj príležitosti na kázanie