Skutky apoštolov 18:1–28

  • Pavlova služba v Korinte (1 – 17)

  • Návrat do sýrskej Antiochie (18 – 22)

  • Pavol odchádza do Galácie a Frýgie (23)

  • Apollo, výrečný muž, dostáva pomoc (24 – 28)

18  Potom Pavol odišiel z Atén a prišiel do Korintu.  Tam sa stretol s istým Židom, ktorý sa volal Akvila+ a pochádzal z Pontu. Akvila nedávno prišiel z Itálie aj so svojou manželkou Priscillou, lebo Klaudius prikázal, aby všetci Židia odišli z Ríma. Pavol šiel k nim,  a keďže mali rovnaké remeslo – vyrábali stany –, zostal u nich a spoločne pracovali.+  Každý sabat+ prednášal v synagóge+ a presviedčal Židov i Grékov.*  Keď prišli Sílas+ a Timotej+ z Macedónie, Pavol sa začal naplno venovať zvestovaniu Božieho slova a dokazoval Židom, že Ježiš je Kristus.+  Ale keď mu odporovali a urážali ho, striasol si prach z odevu+ a povedal im: „Za to, čo sa vám stane, si ponesiete zodpovednosť sami.*+ Ja som bez viny.+ Odteraz pôjdem k ľuďom z iných národov.“+  Odišiel odtiaľ* a vošiel do domu istého bohabojného muža, ktorý sa volal Títus Justus. Jeho dom susedil so synagógou.  Predstavený synagógy Krispus+ uveril v Pána aj s celou svojou domácnosťou. I mnohí Korinťania, ktorí počuli dobrú správu, uverili a dali sa pokrstiť.  V jednu noc mal Pavol videnie a počul Pána hovoriť: „Neboj sa, len hovor a nemlč, 10  lebo ja som s tebou.+ Nikto ťa nenapadne a neublíži ti, pretože mám v tomto meste veľa ľudí.“ 11  Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a vyučoval u nich Božie slovo. 12  Keď bol v Acháji prokonzulom* Gallio, Židia sa spolčili proti Pavlovi a predviedli ho pred sudcovskú stolicu. 13  Povedali: „Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom.“ 14  Keď sa Pavol chystal prehovoriť, Gallio povedal Židom: „Židia! Keby išlo o nejakú krivdu alebo zločin, mal by som dôvod vypočuť si vás. 15  Ale keď sú to spory o slová, mená a váš zákon,+ musíte si to vyriešiť sami. Nechcem byť sudcom v takých veciach.“ 16  A odohnal ich spred sudcovskej stolice. 17  Vtedy všetci chytili predstaveného synagógy Sosténa+ a priamo pred sudcovskou stolicou ho zbili. Ale Gallio sa o to vôbec nezaujímal. 18  Pavol tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa rozlúčil s bratmi a odplavil sa do Sýrie. Išli s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách+ sa dal ostrihať, lebo dal Bohu slávnostný sľub. 19  Keď prišli do Efezu, nechal ich v meste, ale on vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi.+ 20  Hoci ho prosili, aby zostal dlhšie, nedal sa prehovoriť, 21  ale pri rozlúčke povedal: „Ak Jehova* bude chcieť, znovu sa k vám vrátim.“ Nastúpil na loď, odplavil sa z Efezu 22  a prišiel do Cézarey. Potom šiel do Jeruzalema,* pozdravil zbor a odišiel do Antiochie.+ 23  Tam strávil nejaký čas a potom sa znova vydal na cestu. Prechádzal Galáciou a Frýgiou+ a posilňoval všetkých učeníkov.+ 24  Do Efezu prišiel istý Žid, ktorý sa volal Apollo+ a pochádzal z Alexandrie. Bol to výrečný muž a dobre poznal Písmo. 25  Bol oboznámený* s Jehovovou* cestou a duch ho podnecoval k veľkej horlivosti. Správne hovoril a vyučoval o Ježišovi, hoci poznal iba Jánov krst. 26  Začal smelo rozprávať v synagóge, a keď ho Priscilla a Akvila+ počuli, vzali ho k sebe a presnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. 27  Keďže chcel odísť do Acháje, bratia napísali učeníkom a povzbudili ich, aby ho srdečne prijali. Keď tam prišiel, veľmi pomohol tým, ktorí vďaka Božej nezaslúženej láskavosti uverili, 28  lebo verejne a rázne vyvracal tvrdenia Židov, keď z Písma dokazoval, že Ježiš je Kristus.+

Poznámky pod čiarou

Al. „sa rozprával v synagóge so Židmi a Grékmi a presviedčal ich“.
Dosl.: „Vaša krv na vašu hlavu.“
Čiže zo synagógy.
Miestodržiteľ rímskej provincie. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „vystúpil; vyšiel hore“.
Al. „ústne oboznámený“.