Rimanom 16:1–27

16  Predstavujem* vám našu sestru Foibu, ktorá slúži v kenchrejskom zbore.+  Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí medzi svätými, a pomôžte jej vo všetkom, čo bude potrebovať.+ Veď aj ona pomáhala mnohým i mne samému.  Pozdravujte Prisku a Akvilu,+ mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi,  ktorí za mňa riskovali život*+ a ktorým som vďačný nielen ja, ale aj všetky zbory z národov.  Pozdravujte aj zbor, ktorý sa stretáva v ich dome.+ Pozdravujte môjho milovaného Epaineta, ktorý je jedným z prvých Kristových učeníkov v Ázii.  Pozdravujte Máriu, ktorá pre vás tak namáhavo pracovala.  Pozdravujte Andronika a Júnia, mojich príbuzných+ a spoluväzňov, ktorých apoštoli dobre poznajú a ktorí sú Kristovými nasledovníkmi dlhšie ako ja.  Odovzdajte môj pozdrav Ampliatovi, môjmu milovanému bratovi v Pánovi.  Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v službe pre Krista, a môjho milovaného Stachysa. 10  Pozdravujte Apella, schváleného Kristom. Pozdravujte tých z Aristobulovej domácnosti. 11  Pozdravujte môjho príbuzného Herodiona. Pozdravujte tých z Narcisovej domácnosti, ktorí sú Pánovými nasledovníkmi. 12  Pozdravujte Tryfajnu a Tryfósu, ženy, ktoré namáhavo pracujú pre Pána. Pozdravujte našu milovanú Persis, lebo vykonala pre Pána mnoho usilovnej práce. 13  Pozdravujte Rúfa, znamenitého Pánovho služobníka, a jeho matku, ktorá mi je ako vlastná. 14  Pozdravujte Asynkrita, Flegona, Hermesa, Patroba, Hermasa a bratov, ktorí sú s nimi. 15  Pozdravujte Filológa a Júliu, Nerea a jeho sestru a Olympa a všetkých svätých, ktorí sú s nimi. 16  Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove zbory. 17  Bratia, naliehavo vás prosím, dajte si pozor na tých, ktorí vyvolávajú rozkoly a chcú vás odviesť od viery.* Idú proti učeniu, ktoré ste prijali, a preto sa im vyhýbajte.+ 18  Takí ľudia nie sú otrokmi nášho Pána Krista, ale otrokmi svojich túžob* a úlisnou a lichotivou rečou zvádzajú srdcia ľahkoverných. 19  Mám z vás veľkú radosť, lebo vaša poslušnosť sa stala známou všetkým. Prajem si však, aby ste boli múdri a vedeli, čo je dobré, a aby ste boli nevinní v tom, čo je zlé.+ 20  Boh, ktorý dáva pokoj, zakrátko rozdrví Satana+ pod vašimi nohami. Nech je s vami nezaslúžená láskavosť nášho Pána Ježiša. 21  Pozdravuje vás môj spolupracovník Timotej a moji príbuzní+ Lucius, Jáson a Sosipatros. 22  Ja, Tercius, ktorý som napísal tento list, vám posielam kresťanské pozdravy. 23  Pozdravuje vás Gájus,+ ktorý je mojím hostiteľom a v ktorého dome sa stretáva celý zbor. Pozdravuje vás Erastos, mestský pokladník,* a jeho brat Kvartus. 24  *–– 25  Boh vás môže upevniť dobrou správou, ktorú oznamujem, a tým, čo sa zvestuje o Ježišovi Kristovi. Táto dobrá správa je v súlade s tým, čo bolo zjavené o svätom tajomstve,+ ktoré bolo dlhý čas zahalené mlčaním. 26  Toto tajomstvo však bolo teraz všetkým národom zjavené* a oznámené cez proroctvá v Písme. Stalo sa tak na príkaz večného Boha, aby v neho národy uverili a poslúchali ho. 27  Bohu, ktorý jediný je múdry,+ nech navždy patrí sláva prostredníctvom Ježiša Krista. Amen.

Poznámky pod čiarou

Al. „Odporúčam“.
Dosl. „krk“.
Al. „privádzajú druhých k pádu“.
Al. „svojho brucha“.
Al. „správca“.
Al. „odhalené“.