Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Prečo je v knihe Žalmy v rôznych prekladoch Biblie rozdielne číslovanie?

Prvou kompletnou Bibliou rozdelenou na kapitoly a verše bol francúzsky preklad, ktorý vydal v roku 1553 Robert Estienne. Kniha Žalmy však bola zjavne rozdelená už dlho predtým, keďže to bola vlastne zbierka žalmov, čiže piesní, ktoré zložili viacerí ľudia.

Zrejme prvý pokyn na vytvorenie zbierky žalmov, ktorá by sa dala používať pri verejnom uctievaní Boha, dostal od Jehovu Dávid. (1. Paralipomenon 15:16–24) Predpokladá sa, že knihu Žalmy do konečnej podoby usporiadal Ezdráš, kňaz a ‚zručný odpisovač‘. (Ezdráš 7:6) Teda táto kniha vznikla zozbieraním jednotlivých žalmov.

Apoštol Pavol vo svojej reči, ktorú predniesol v synagóge v pisídskej Antiochii počas svojej prvej misionárskej cesty, citoval z knihy Žalmy a povedal: „Ako je to napísané v druhom žalme: ‚Ty si môj syn, ja som sa stal dnes tvojím Otcom.‘“ ​(Skutky 13:33) Tieto slová aj v dnešných Bibliách nachádzame v druhom žalme, a to v siedmom verši. V rôznych biblických prekladoch však sú určité rozdiely v číslovaní mnohých žalmov. Je to tak preto, že niektorí prekladatelia použili ako základ hebrejský masoretský text, zatiaľ čo ďalší použili grécku Septuagintu, čo je preklad hebrejského textu dokončený v druhom storočí pred n. l. Napríklad v latinskej Vulgáte, z ktorej vychádza mnoho katolíckych prekladov Biblie, sa používa rovnaké číslovanie žalmov ako v Septuaginte, kým Preklad nového sveta Svätých písiem a ďalšie preklady sa držia číslovania podľa hebrejského masoretského textu.

V čom je konkrétne rozdiel? Hebrejský text obsahuje celkovo 150 žalmov. V Septuaginte 9. a 10. žalm a tiež 114. a 115. žalm zlúčené do jedného. Okrem toho žalm 116, ako aj žalm 147 sú v tomto preklade rozdelené na dva. Teda hoci celkový počet žalmov je rovnaký, v číslovaní žalmov v Septuaginte je od 10. po 146. žalm posun o jeden žalm oproti číslovaniu v hebrejskom texte. Napríklad známy 23. žalm sa v niektorých katolíckych prekladoch objavuje pod číslom 22, pretože prekladatelia sa držali číslovania latinskej Vulgáty, ktorá vychádza zo Septuaginty.

Aj číslovanie jednotlivých veršov v niektorých žalmoch sa môže v rôznych prekladoch líšiť. Prečo? Lebo niektorí prekladatelia prevzali „židovský zvyk označovať za prvý verš už nadpis žalmu,“ ako uvádza McClintockova a Strongova Cyclopedia. A ak je nadpis žalmu dlhý, často je rozdelený na dva verše, čím sa zvyšuje počet veršov daného žalmu.