Skutky apoštolov 13:1–52

13  V zbore v Antiochii boli prorokmi a učiteľmi+ Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Kyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s oblastným vládcom Herodesom, a Saul.  Raz, keď uctievali Jehovu* a postili sa, svätý duch povedal: „Vyčleňte pre mňa Barnabáša a Saula,+ lebo som si ich vybral, aby vykonali určitú prácu.“+  A tak na nich po pôste a modlitbách položili ruky a nechali ich odísť.  Oni, vyslaní svätým duchom, zišli do Seleucie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus.  Keď sa dostali do Salamíny, zvestovali Božie slovo v židovských synagógach. Mali so sebou aj Jána ako pomocníka.+  Keď prešli celým ostrovom až po Pafos, stretli tam istého Žida, ktorý sa volal Barjezus. Bol to čarodejník a falošný prorok  a bol u prokonzula* Sergia Paula, rozumného muža. Ten si zavolal Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo.  Ale ten čarodejník, ktorého volali aj Elymas (čo v preklade znamená „čarodejník“), im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery.  Saula, nazývaného aj Pavol, naplnil svätý duch, uprene sa naňho zahľadel 10  a povedal: „Ty Diablov syn,+ plný podvodu a zloby, ty nepriateľ všetkého dobrého, neprestaneš prekrúcať Jehovove* priame cesty? 11  Teraz na teba doľahne Jehovova* ruka, oslepneš a nejaký čas nebudeš vidieť slnečné svetlo.“ Okamžite naňho padla hustá hmla a tma, tápal dookola a hľadal niekoho, kto by ho viedol za ruku. 12  Keď prokonzul videl, čo sa stalo, uveril, ohromený tým, čo sa dozvedel o Jehovovi.* 13  Pavol a jeho spoločníci sa odplavili z Pafu a prišli do Pergy v Pamfýlii. Tam sa od nich Ján+ oddelil a vrátil sa do Jeruzalema.+ 14  Oni šli ďalej a z Pergy prešli do pisídskej Antiochie. V sabatný deň vošli do synagógy+ a sadli si. 15  Po čítaní zo Zákona+ a Prorokov* im predstavení synagógy poslali odkaz: „Bratia, ak máte pre ľud nejaké povzbudivé slová, povedzte ich.“ 16  Vtedy Pavol vstal, dal znamenie rukou, aby utíšil ľudí, a povedal: „Izraelskí muži a vy všetci, čo sa bojíte Boha, počúvajte! 17  Boh tohto ľudu, Izraela, si vyvolil našich predkov a urobil z nich veľký národ, keď žili ako cudzinci v Egypte. Vyviedol ich odtiaľ svojou mocnou rukou+ 18  a potom asi 40 rokov znášal ich správanie na pustatine.+ 19  Vyhladil sedem národov v Kanaáne a ich krajinu dal našim predkom do dedičstva.+ 20  To všetko trvalo asi 450 rokov. Potom im dával sudcov až po proroka Samuela.+ 21  Vtedy si vyžiadali kráľa+ a Boh im dal na 40 rokov Saula, Kišovho syna, muža z kmeňa Benjamín.+ 22  Keď ho odstránil, dosadil nad nimi kráľa Dávida,+ o ktorom svedčil slovami: ‚Našiel som Dávida, Izajovho syna,+ muža príjemného môjmu srdcu,+ ktorý urobí všetko, čo si želám.‘ 23  Z jeho potomstva* dal Boh Izraelu v súlade so svojím sľubom záchrancu, Ježiša.+ 24  Pred jeho príchodom Ján hlásal celému izraelskému ľudu, že sa majú kajať a na znak pokánia sa majú dať pokrstiť.+ 25  Keď Ján končil svoj životný beh, hovoril: ‚Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale po mne prichádza ten, ktorému nie som hodný ani rozviazať sandále na nohách.‘+ 26  Bratia, potomkovia Abraháma, aj vy ostatní, ktorí sa bojíte Boha, nám bolo poslané toto posolstvo záchrany.+ 27  Obyvatelia Jeruzalema a ich vodcovia Ježiša neuznali, a keď ho súdili, naplnili to, čo hovorili Proroci+ a čo sa nahlas číta každý sabat. 28  Hoci nenašli nič, za čo by si zaslúžil smrť,+ žiadali Piláta, aby ho dal popraviť.+ 29  A keď naplnili všetko, čo o ňom bolo napísané, sňali ho z kola* a uložili do hrobky.*+ 30  Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych+ 31  a on sa mnoho dní zjavoval tým, čo s ním prišli z Galiley do Jeruzalema. Oni sú teraz jeho svedkami pred ľudom.+ 32  Preto vám oznamujeme dobrú správu o sľube, ktorý dostali naši predkovia. 33  Boh ho splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša,+ ako sa píše v druhom žalme: ‚Ty si môj syn, dnes som sa stal tvojím otcom.‘+ 34  A to, že ho vzkriesil z mŕtvych, aby sa už nikdy nevrátil do pominuteľného tela,* oznámil takto: ‚Môžete sa spoľahnúť, že vám budem prejavovať vernú lásku, ako som to sľúbil Dávidovi.‘+ 35  Aj v inom žalme hovorí: ‚Nedovolíš, aby sa telo tvojho verného služobníka rozpadlo na prach.‘*+ 36  Dávid za svojho života slúžil Bohu,* zomrel,* pochovali ho k jeho predkom a jeho telo sa rozpadlo na prach.+ 37  Ale telo toho, ktorého Boh vzkriesil, sa nerozpadlo na prach.*+ 38  Bratia, chcem, aby ste vedeli, že prostredníctvom neho vám zvestujeme odpustenie hriechov.+ 39  Každý, kto v neho verí, je prostredníctvom neho vyhlásený za nevinného aj z toho, z čoho vás nemohol očistiť Mojžišov Zákon.+ 40  Dajte si pozor, aby na vás neprišlo to, čo sa hovorí v Prorokoch: 41  ‚Pozrite, posmeškári, divte sa tomu a zahyňte, lebo vo vašich dňoch vykonám niečo, čomu neuveríte, aj keby vám o tom niekto rozprával.‘“+ 42  Keď odchádzali, ľudia ich prosili, aby im o tom rozprávali aj na budúci sabat. 43  Keď sa zhromaždenie v synagóge rozišlo, mnohí Židia a prozelyti, ktorí uctievali Boha, nasledovali Pavla a Barnabáša. Tí ich povzbudzovali, aby sa usilovali zostať hodní Božej nezaslúženej láskavosti.+ 44  Na ďalší sabat sa takmer celé mesto zišlo vypočuť si Jehovovo* slovo. 45  Keď Židia videli zástupy, zachvátila ich žiarlivosť a rúhavo protirečili Pavlovým slovám.+ 46  Vtedy im Pavol a Barnabáš smelo povedali: „Božie slovo sme mali oznámiť najprv vám.+ Ale keďže ho odmietate a nepovažujete sa za hodných večného života, obraciame sa k iným národom.+ 47  Lebo Jehova* nám dal tento príkaz: ‚Budeš svetlom pre národy, aby si priniesol záchranu až do najvzdialenejších končín zeme.‘“+ 48  Keď to počuli ľudia z iných národov, radovali sa a chválili Jehovu* za jeho slovo. Všetci, ktorí mali správny postoj k pravde vedúcej k večnému životu, uverili. 49  A Jehovovo* slovo sa šírilo po celej krajine. 50  Ale Židia poštvali proti Pavlovi a Barnabášovi bohabojné ženy z vyšších kruhov a vplyvných mužov mesta, vyvolali prenasledovanie+ a vyhnali ich zo svojho územia. 51  Oni striasli prach zo svojich nôh na svedectvo proti nim a odišli do Ikónia.+ 52  A učeníci boli naplnení radosťou+ a svätým duchom.

Poznámky pod čiarou

Al. „slúžili Jehovovi“. Pozri dodatok A5.
Miestodržiteľ rímskej provincie. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „semena“.
Dosl. „z dreva“.
Al. „do pamätnej hrobky“.
Dosl. „do porušenosti“.
Dosl. „videlo porušenosť“.
Al. „vykonával Božiu vôľu“.
Dosl. „zaspal (v smrti)“.
Dosl. „nevidelo porušenosť“.