Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Yehova akunda utanga yishimye

Yehova akunda utanga yishimye

Mu 2 Abakorinto 9:7 hagira hati: “Buri wese akore nk’uko yabyiyemeje mu mutima we, atagononwa cyangwa asa n’ushyizweho agahato, kuko Imana ikunda utanga yishimye.” Muri iki gihe dufite uburyo bworoshye bwo gutanga impano twifashishije interineti, kugira ngo dushyigikire umurimo ukorwa n’Abahamya ba Yehova bo mu gihugu cyacu cyangwa ku isi hose.

MUREBE VIDEWO IVUGA NGO: GUTANGA IMPANO KURI INTERINETI,” HANYUMA MUSUBIZE IBI BIBAZO:

  • Ni he twakura amakuru agaragaza uburyo bwo gutanga impano bukoreshwa mu gihugu cyacu?

  • Abatanze impano bakoresheje interineti byabagiriye akahe kamaro?

  • Vuga bumwe mu buryo twakoresha dutanga impano.

  • Twakora iki niba tudasobanukiwe uko twakoresha interineti dutanga impano?