Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 IMIBEREHO IKWIRIYE ABAKRISTO

Yehova azi ibyo dukeneye

Yehova azi ibyo dukeneye

Umugaragu wizerwa kandi w’umunyabwenge aduha ibyokurya “mu gihe gikwiriye.” Ibyo byerekana ko Yehova we uyobora uwo mugaragu, aba azi ibyo dukeneye (Mt 24:45). Urugero, ikoraniro ry’iminsi itatu n’amateraniro yo mu mibyizi bigaragaza ko ibyo ari ukuri.

MUREBE VIDEWO IVUGA NGO: RAPORO YA KOMITE ISHINZWE IBYO KWIGISHA YO MURI 2017, HANYUMA MUSUBIZE IBI BIBAZO:

  • Ni nde dukwiriye gushimira ibyokurya biba biziye igihe duhabwa mu makoraniro y’iminsi itatu, kandi kuki?

  • Gutegura iryo koraniro bitangira ryari?

  • Abavandimwe batoranya bate ingingo zizasuzumwa muri iryo koraniro?

  • Ni iyihe mirimo ijyanirana no gutegura ayo makoraniro?

  • Ni mu buhe buryo abavandimwe bifashisha uburyo bwo kwigisha bukoreshwa mu Ishuri rya Gileyadi, mu gihe bategura ibizigirwa mu materaniro yo mu mibyizi?

  • Ni mu buhe buryo inzego z’imirimo zitandukanye zikorera hamwe ngo zitegure Agatabo k’Iteraniro?

Ese uha agaciro ibintu Yehova aduteganyiriza ngo bidufashe kugira ukwizera gukomeye?