Ir al contenido

Ir al índice

“Niwayku, maykʼajtaj chay imas kanqa?”

“Niwayku, maykʼajtaj chay imas kanqa?”

“Ima señaltataj rikuchiwasqayku kutimunaykimanta, kay pachaj tukukuyninmantawan?” (MAT. 24:3.)

1. ¿Imatataj apóstoles jina mayta yachayta munashanchej?

JESUSQA Jallpʼapi willayninta tukuchasharqaña, yachachisqasnintaj imachus qhepaman kananmanta mayta yachayta munasharqanku. Chayrayku wañunan pʼunchay chamushajtinña, tawa apostolesnin kayta taporqanku: “Niwayku, maykʼajtaj chay imas kanqa? Ima señaltataj rikuchiwasqayku kutimunaykimanta, kay pachaj tukukuyninmantawan?”, nispa (Mat. 24:3; Mar. 13:3, 4). Jesustaj, Mateo 24, 25 capitulospi tarikoj profeciamanta parlaspa chay tapuyman kuticherqa. Chay profeciapi imastachus nisqantaqa yachananchej tiyan, imaraykuchus noqanchejpis imachus qhepaman kananta mayta yachayta munashanchej.

2. 1) ¿Imatataj watas pasasqanman jina aswan sutʼita entiendekunanpaj ukhunchakun? 2) ¿Ima tapuykunamantaj kutichisun?

2 Jehovaj kamachisnenqa watas pasasqanman jina, Jesús kay qhepa pʼunchaykunamanta imatachus nisqanta Diosmanta mañakuspa mayta ukhunchanku. ¿Imarayku? Jesuspa nisqan maykʼajchus juntʼakunanta sutʼita yachayta munaspa. Kunanqa Jesuspa nisqanta aswan sutʼita entiendekusqanta qhawarisunchej. Chaypajtaj kinsa tapuykunaman kutichisunchej: ¿Maykʼajtaj “manchay ñakʼariy” qallarin? ¿Maykʼajtaj Jesús “ovejasta”, “cabrastataj” juzgan? ¿Maykʼajtaj Jesús chayamun chayri jamun? (Mat. 24:21; 25:31-33.)

¿MAYKʼAJTAJ “MANCHAY ÑAKʼARIY” QALLARIN?

3. ¿Imatataj ñaupajta manchay ñakʼariymanta yuyakorqa?

3 Ñaupajtaqa “manchay ñakʼariy” tiempo, 1914 watapi qallarisqanta yuyakorqa Ñaupaj Kaj Guerra Mundialpi, 1918 watapi chay maqanakuy tukukojtintaj, Jehová chay pʼunchaykunata pisiyachisqanta. ¿Imapaj? Jallpʼapiraj kaj ajllasqa cristianos, Jallpʼantinpi tukuy laya runasman sumaj willaykunata willanankupaj (Mat. 24:21, 22). Chay willayta tukuchajtinkutaj Satanaspa pachan chinkachisqa kananta yuyakorqa. Arí, manchay ñakʼariy tiempo  kinsapi tʼaqasqa kananta yuyakorqa: 1) 1914 watamanta 1918 watakama qallarinanta, 2) 1918 watamanta qhepaman sayachisqa kananta, 3) Armagedón maqanakuypi tukukunanta.

4. ¿Imatataj entiendenchej Jesuspa nisqanta astawan ukhunchaspa?

4 Chaywanpis, Jesuspa nisqanta astawan ukhunchaspaqa wakin imas iskay kutipi juntʼakunan kasqanta entiendenchej (Mat. 24:4-22). Ujqa Judeapi juntʼakorqa, ñaupa cristianospa tiemponkupi. Ujtaj kay tiempopi Jallpʼantinpi juntʼakunan karqa. Chayta entiendekusqanraykutaj ashkha imasta waj jinamanta sutʼinchakun. *

5. 1) ¿Imataj 1914 watapi qallarerqa? 2) ¿Maykʼajtaj ñaupa cristianospa tiemponkupi nanaykuna karqa?

5 Chantapis, manchay ñakʼariy tiempo mana 1914 watapichu qallarisqanta reparanchej. ¿Imarayku? Imaraykuchus Bibliaj profeciasnenqa manchay ñakʼariy tiempo, mana uj nación waj nacionpa contranpi oqharikusqanwanchu qallarinanta nin, manaqa llulla religionpa contranpi sayaykukusqanwan. Chayrayku 1914 watamantapacha imaschus kasqanqa mana manchay ñakʼariy tiempo qallarisqantachu rikucherqa, manaqa “nanaykunaj qallariynillanraj” karqa (Mat. 24:8). Chay nanaykunaqa Jerusalenpiwan Judeapiwan, 33 watamanta 66 watakama ñaupaj kutirayku juntʼakorqa.

6. ¿Imataj rikuchenqa manchay ñakʼariy tiempo qallarisqanta?

6 ¿Imataj rikuchenqa manchay ñakʼariy tiempo qallarisqanta? Jesús nerqa: “Pichus kayta leejqa entiendechun. Maypachachus rikunkichej chay chejnina millay millachikunata Diospa Templompi sayashajta, mayqenmantachus profeta Daniel parlasqanta chaypacha, Judeapi kashajkuna ayqechunku orqosman”, nispa (Mat. 24:15, 16). “Diospa Templompi sayashajta” nikusqanqa ñaupaj kutirayku 66 watapi juntʼakorqa. Chay watapeqa Romamanta soldados (nisunman “chay chejnina millay” millachikuna) Jerusalenta, templontawan (mayqentachus  judíos Diospata jina qhawaj kanku) thuñej yaykorqanku. Chaywanpis qhepamanqa chay “sayashajta” nikusqan, Naciones Unidas nisqa (“chay chejnina millay” millachikunawan ninakoj) cristiano nichikoj religionespa contranpi (mayqentachus cristiano nichikojkuna Diospata jina qhawanku), jinallataj Jatun Babiloniamanta tukuy llulla religionespa contranpiwan sayaykojtin juntʼakullanqataj. Apocalipsis 17:16-18 versiculospipis, chayllamantataj parlan. Chay juntʼakojtintaj manchay ñakʼariy tiempo qallarenqa.

7. 1) ¿Imaynatá ñaupa cristianospa tiemponkupi salvakorqanku? 2) Qhepamanrí, ¿imataj kanqa?

7 Jesús nillarqataj: “Chay pʼunchaykuna pisiyachisqa kanqanku”, nispa. Chayqa ñaupaj kutirayku 66 watapi juntʼakorqa, maypachachus Romamanta soldadospa thuñej yaykusqanku “pisiyachisqa” karqa. Chay kasqanraykutaj Jerusalenpiwan Judeapiwan tarikoj ajllasqa cristianosqa ayqespa salvakorqanku (Mateo 24:22 leey; Mal. 3:17). Qhepamanrí, ¿imataj kanqa? Jehovaqa manchay ñakʼariy kashajtin, llulla religionman Naciones Unidas sayaykusqanta pisiyachenqa. ¿Imapaj? Cheqa religión llulla religionwan khuska mana chinkachisqa kananpaj. Ajinamanta, Diospa llajtanqa salvasqa kanqa.

8. 1) ¿Imataj kanqa tukuy llulla religiones chinkachisqa kasqankutawan? 2) Sutʼinchakusqanman jina, 144.000 ajllasqa cristianosmanta qhepa kaj, janaj pachapi tʼinkanta, ¿maykʼaj japʼinantataj nisunman? (Sutʼinchayninta qhawariy.)

 8 ¿Imataj kanqa manchay ñakʼariy tiempo pisiyachisqa kasqantawan? Jesuspa nisqanqa Armagedón qallarinankama uj tiempo kananta rikuchin. ¿Imataj chay tiempopi kanqa? Ezequiel 38:14-16 chantá Mateo 24:29-31 (leey) imaschus kananmanta parlan. * Chay pasaytataj Armagedón maqanakuy kanqa, mayqenpichus manchay ñakʼariy tiempo tukukaponqa. Chaytaj, Jerusalén 70 watapi thuñisqa kasqanman rijchʼakun (Mal. 4:1). Manchay ñakʼariy tiempo Armagedón maqanakuywan tukukusqanqa  manchaypuni kanqa, imajtinchus “kay pacha qallarikusqanmantapacha manaraj chay jina karqachu” (Mat. 24:21). Armagedón pasaytataj, Cristoj Waranqa Watas Kamachiynin qallarenqa.

9. ¿Imaraykutaj manchay ñakʼariymanta profecía mayta kallpachawanchej?

9 Manchay ñakʼariymanta profeciaqa mayta kallpachawanchej. ¿Imarayku? Imaraykuchus Jehovaj llajtan imapi rikukojtinpis, manchay ñakʼariy tiempopi mana chinkananta rikuchiwanchej (Apo. 7:9, 14). Chantapis astawanraj kusikunchej, Jehová Armagedonpi paylla tukuyta kamachej kasqanta rikuchinanta, sutintataj llimphuchananta yachaspa (Sal. 83:18; Eze. 38:23).

¿MAYKʼAJTAJ JESÚS “OVEJASTA”, “CABRASTATAJ” JUZGAN?

10. ¿Imatataj yuyakoj maykʼajchus ovejasta, cabrasta ima juzgakunanmanta?

10 Kunanqa Jesús ovejasta cabrastawan juzgakunanmanta parlasqan, maykʼajchus juntʼakunanta qhawarina (Mat. 25:31-46). Ñaupajtaqa kay qhepa pʼunchaykunapi, nisunman 1914 watamanta qhepaman, runasta ovejasta jina chayri cabrasta jina tʼaqakunanta yuyakoj. Chantapis Reinomanta willayta qhesachajkuna, manchay ñakʼariy niraj qallarishajtin wañojkuna ima, cabras jina kasqankuta nikoj, wañuspataj manaña kausarimunankuta.

11. ¿Imaraykutaj mana 1914 watapichu ovejasta, cabrasta juzgayta qallarikusqanta nisunman?

11 Kay 1995 watapeqa La Atalaya revistapi Mateo 25:31 nisqanta watejmanta sutʼinchakorqa, chay versiculopi nin: “Maypachachus Runaj Churenqa Rey jina jatun kaynimpa kʼanchaynimpi tukuy angelesninwan jamonqa chaypacha, lliphipej kamachina tiyanampi tiyaykukonqa”, nispa. Chay revistapeqa 1914 watapi, Jesús Diospa Reinonpi kamachiyta qallarisqanta sutʼinchakorqa, manataj “lliphipej kamachina tiyanampi” Juez jina “tukuy laya” runasta juzgananpaj tiyaykukusqantachu (Mat. 25:32; Daniel 7:13, kikinchay). Ovejasmanta cabrasmanta rijchʼanachinataj Cristo Juez jina kananmanta astawan parlan (Mateo 25:31-34, 41, 46 leey). Jesusqa mana 1914 watapichu tukuy laya runasta juzgananpaj Juez jina tiyaykukorqa. Chayrayku ovejasta cabrasta juzgayqa mana chay watapichu qallarinman karqa. * Chantá, ¿maykʼajtaj qallarinman karqa?

12. 1) ¿Maykʼajtaj Jesús tukuy laya runasta ñaupaj kutirayku juzganqa? 2) ¿Imas kananmantataj Mateo 24:30, 31 chantá Mateo 25:31-33, 46 parlan?

 12 ¿Imatá rikuchin Jesús qhepa pʼunchaykunamanta parlasqan? Llulla religionta chinkachikusqanmantawan ñaupaj kutirayku tukuy laya runasta Jesús juzgananta.  Pusaj parrafopi rikorqanchej jina, chay tiempopi wakin imas kananmantaqa Mateo 24:30, 31 versiculospi parlan. Chay versiculosta ukhunchaspaqa ovejasmanta cabrasmanta rijchʼanachinapi nisqanman rijchʼakusqanta reparanchej. Chay rijchʼanachinapeqa kay imas kananta nin: Runaj Churin jatun kayninpa kʼanchayninpi tukuy angelesninwan jamunanta; tukuy laya runas ñaupaqenman tantakamunankuta; ovejas jina kajkuna “wiñay kawsayman” yaykunanku kasqanrayku, sayaykukuspa umankuta oqharinankuta. * Cabras jina kajkunataj “wiñay chinkayman, NM” rinankuta yachaspa waqanankuta (Mat. 25:31-33, 46).

13. 1) ¿Maykʼajtaj Jesús pikunachus ovejas chayri cabras kasqankuta nenqa? 2) Chayta yachaspa, ¿imaynatá willayninchejta qhawananchej tiyan?

13 Rikunchej jina, Jesusqa manchay ñakʼariy tiempopi jamuspa, pikunachus ovejas chayri cabras kasqankuta nenqa. Armagedonpitaj, maypichus manchay ñakʼariy tukukaponqa, cabras jina kajkuna “wiñay chinkayman, NM” renqanku. Chayta entiendespaqa runasman willamunallanchejpuni kasqanta reparanchej. Imaraykuchus runasqa manchay ñakʼariy tiempo qallarinankama, yuyayninkuta tijrachispa wiñay kausayman  pusaj “kʼullku” ñanta puriyta atinkuraj (Mat. 7:13, 14). Runasqa kay tiempopi, ovejas jina chayri cabras jina kasqankuta rikuchishankuña. Chaywanpis, pikunachus ovejas chayri cabras kasqankoqa manchay ñakʼariy tiempopiraj yachakonqa. Chayrayku, tukuy laya runasman willamunallapuni, Reinomanta willayta uyarispa japʼikunankupaj.

Runasqa manchay ñakʼariy tiempo qallarinankama, yuyayninkuta tijrachiyta atinkuraj(13 parrafota qhawariy)

¿MAYKʼAJTAJ JESÚS CHAYAMUN CHAYRI JAMUN?

14, 15. ¿Ima tawa versiculospitaj Jesús qhepaman Juez jina jamunanmanta parlan?

14 Jesuspa profecianta astawan ukhunchakusqanrayku, ¿imastawantaj aswan sutʼita entiendenanchej tiyan? Chayta yachanapajqa chay profeciallatataj qhawarina.

15 Mateo 24:29–25:46 versiculospeqa Jesús kay qhepa pʼunchaykunapi chantá manchay ñakʼariy tiempopi imaschus kananmanta astawanqa parlarqa. Chay versiculospeqa pusaj kutista jamuyninmanta parlan. * Jesusqa manchay ñakʼariy tiempomanta parlaspa nerqa: “Runaj Churinta cielo phuyus patapi jamushajta rikonqanku.” “Mana yachankichejchu ima pʼunchaychus Señorniykichej kutimunanta.” “Mana yuyasqaykichej horapi Runaj Churenqa kutimonqa.” Chantapis, ovejasmanta cabrasmanta rijchʼanachinanpi nillarqataj: “Runaj Churenqa Rey jina jatun kaynimpa kʼanchaynimpi [...] jamonqa”, nispa (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31). Chay tawa versiculosqa Jesús Juez jina aswan qhepaman jamunanmanta parlashan. ¿Ima tawa versiculospiwantaj Jesús Juez jina jamunanmanta parlallantaj?

16. ¿Ima versiculospiwantaj Jesuspa jamuyninmanta parlan?

16 Jesusqa allin kamachi yuyayniyojmanta parlaspa, jinata nerqa: “Kusikuyniyojmin kanqa chay kamacheqa, mayqentachus patronnin chayamuspa [“jamuspa”, NM sutʼinchaynin] ajinata ruwashajta taripajtenqa”, nispa. Sipaskunamanta rijchʼanachinanpi nerqa: “Paykuna aceiteta rantej rinankukama, casarakoj runa chayamusqa [“jamusqa”, Kingdom Interlinear]”. Talento qolqe rijchʼanachinanpitaj nerqa: “Patronninkoqa unaymanta kutimuspa”. Kikin rijchʼanachinallapitaj patrón nerqa: “Kutimuspa [“jamuspa”, Int.]” qolqeyta interesnintawan orqhokapunaypaj”, nispa (Mat. 24:46; 25:10, 19, 27). ¿Maykʼajtaj chay tawa versiculospi nisqan juntʼakun?

17. ¿Imatataj Mateo 24:46 versiculopi chayamuspa nisqanmanta sutʼinchakorqa?

 17 Pasaj wataspeqa publicacionespi sutʼinchakorqa 1918 watapi Jesús chayamusqanta chayri jamusqanta, chay tawa versiculostaj chaymanta parlashasqanta. Sutʼincharinapaj, “allin kamachi” yuyayniyojmanta imatachus entiendekusqanta qhawarina (Mateo 24:45-47 leey). Ñaupajtaqa Jesús 1918 watapi ajllasqa cristianos imaynachus Diosta yupaychaypi kashasqankuta qhawarej jamusqanta yuyarqanchej, 1919 watapitaj allin kamachita tukuy kapuyninta qhawananpaj churasqanta. Chayrayku, 46 versiculopi “chayamuspa” nisqan chaymanta parlashasqanta yuyakorqa (Mal. 3:1). Chaywanpis, Jesuspa nisqanta allinta ukhunchaspaqa wakin imas maykʼajchus juntʼakunanta waj jinamanta entiendenanchej kasqanta reparanchej. ¿Imaraykú chayta ninchej?

18. ¿Imatataj nisunman Jesús jamunanmanta profecianta ukhunchaspa?

18 Mateo 24:46 versiculomanta ñaupaj versiculosqa manchay ñakʼariy tiempopi Jesús juzgaj jamunanmanta parlashan (Mat. 24:30, 42, 44). Chantá  12 parrafopi rikorqanchej jina, Mateo 25:31 versiculoqa Jesús “jamonqa” nispa, chay tiempollamantataj parlashan. Chantá, ¿imatá nisunman Mateo 24:46, 47 versiculospi, Jesús chayamuspa allin kamachi yuyayniyojta tukuy kapuyninta qhawananpaj churananta nisqanmanta? Qhepaman manchay ñakʼariy tiempopi jamojtillantaj juntʼakunanta. * Rikunchej jina, Jesuspa profecianta ukhunchasqanchejqa sutʼita rikuchin, chay pusaj versiculospi Jesús jamunanmanta parlasqan, manchay ñakʼariy tiempopi juzgashajtin juntʼakunanta.

19. ¿Imastataj kay yachaqanapi yachakorqanchej, ima tapuykunamantaj ujnin yachaqanaspi kutichisun?

19 ¿Imatataj kay yachaqanapi yachakorqanchej? Kinsa imasta. Ñaupajtaqa manchay ñakʼariy tiempo mana 1914 watapichu qallarisqanta rikorqanchej, manaqa Naciones Unidas Jatun Babiloniaj contranta sayaykojtin qallarinanta. Chantataj, Jesús pikunachus ovejas chayri cabras kasqankuta, mana 1914 watapichu juzgayta qallarisqanta, manaqa manchay ñakʼariy tiempopi juzgananta. Chantapis, rikullarqanchejtaj allin kamachi yuyayniyojta, mana 1919 watapichu Jesús jamuspa tukuy kapuyninta qhawananpaj churasqanta, manaqa manchay ñakʼariy tiempopi churananta. Chayrayku kinsantin, qhepaman manchay ñakʼariy tiempopi juntʼakunanta nisunman. Chayta sutʼinchakusqanrayku, ¿waj jinamantachu allin kamachi yuyayniyojmanta rijchʼanachinatapis entiendena kanqa? ¿Waj jinallamantatajchu kay qhepa pʼunchaykunamanta Jesuspa waj rijchʼanachinasnintapis entiendena kanqa? Chay tapuykunamanqa qhepan yachaqanaspi kutichisun.

 

^ párrafo 4 4 párrafo: Astawan yachanaykipajqa qhawariy kay La Atalaya 15 febrero 1994, páginas 8-21 chantá 1 mayo 1999, páginas 8-20.

^ párrafo 8 8 párrafo: Kay versiculospeqa “tukuy ajllasqasninta” ángeles tantanankumanta parlashan (Mat. 24:31). Chayrayku nisunman, manchay ñakʼariy qallarisqanmantawan Jallpʼapiraj kaj ajllasqa cristianosqa janaj pachaman oqharisqa kanankuta, Armagedón maqanakuy niraj qallarishajtin. Chaytaj, La Atalaya 15 agosto 1990, página 30, “Preguntas de los lectores” nisqa yachaqanapi nikusqanta tijrachin.

^ párrafo 11 11 párrafo: Qhawariy La Atalaya 15 octubre 1995, páginas 18-28.

^ párrafo 12 12 párrafo: Lucas 21:28 chayllamantataj parlasqanta qhawariy.

^ párrafo 15 15 párrafo: Diosmanta Qhelqasqa Bibliaqa griego qallupi er′kho·mai nisqa rimayta kay kinsa rimaykunaman tijrachin: “kutimonqa”, “jamonqa”, “chayamuspa”.

^ párrafo 18 18 párrafo: Mateo 24:46 versiculopi “chayamuspa” rimayqa griego qallupi Mateo 24:30, 42, 44 versiculospi “jamushajta”, “kutimonqa” nisqa rimaykunawan kikillantaj.