“Yachaychej, noqa qankunawan tuta pʼunchay kasqayta, kay pacha tukukunankama.” (MAT. 28:19, 20.)

1. 1) Trigomanta, cizaña qhoramantawan rijchʼanachinamanta parlariy. 2) ¿Imaynatá Jesús chay rijchʼanachinata sutʼincharqa?

JESUSQA Reinota ashkha imaswan rijchʼanacherqa. Ujninpeqa uj tarpoj runamanta parlarqa, pichus jallpʼanpi sumaj trigo mujuta tarpusqa, enemigontaj cizaña qhora mujuta trigoman tʼakaykusqa. Cizaña qhora trigo tarpusqapi mayta wiñaykojtinpis, tarpoj runaqa kamachisninman nisqa: “Saqellaychej khuska wiñajta cosechakama”, nispa. Cosecha tiempopitaj, cizaña qhoraqa ruphaykuchisqa kasqa, trigotaj tantasqa. Imawanchus chay rijchʼanachina ninakusqantaqa Jesusllataj sutʼincharqa (Mateo 13:24-30, 37-43 leey). ¿Imatataj chay rijchʼanachinamanta yachakunchej? (“Trigowan cizañawan” nisqa recuadrota qhawariy.)

2. 1) ¿Imatá rikuchin tarpojpa jallpʼanpi imaschus kasqan? 2) ¿Imamantataj kay yachaqanapi ukhunchasun?

2 ¿Imatá rikuchin tarpojpa jallpʼanpi imaschus kasqan? Trigowan kikinchasqa ajllasqa cristianosta imaynatachus chantá maykʼajchus Jesús runas ukhumanta tantananta. Chay ajllasqa cristianosqa Reinonpi paywan khuska kamachenqanku. Tarpoyqa Pentecostés 33 watapi qallarikorqa. Chay cristianosta tantaytataj, kay pachaj tukukuyninpi Jallpʼapiraj kaj ajllasqa cristianos sellasqas kajtinku, chaymantataj janaj pachaman oqharisqas kajtinku tukuchakonqa (Mat. 24:31; Apo. 7:1-4). Imaynatachus jatun orqo patapi kaspa muyuyninchejpi kaj imasta sutʼita rikunchej, ajinallatataj Jesuspa rijchʼanachinanpis, imaschus 2.000 wataspi jina kanan kasqanta sutʼita rikuchiwanchej. ¿Imastataj Reinomanta aswan sutʼita entiendenchej? Jesusqa rijchʼanachinanpi tarpuymanta, muju wiñasqanmanta, cosecha tiempomanta ima parlarqa. Kay yachaqanapitaj, cosecha tiempomanta astawanqa ukhunchasun. *

JESÚS TUTA PʼUNCHAY PAYKUNAWAN KASQAN

3. 1) ¿Imataj 100 watamanta qhepaman karqa? 2) Mateo 13:28 nisqanman jina, ¿imatá taporqanku chantá pikunataj taporqanku? (Sutʼinchaynintawan qhawariy.)

3 Kay 100 watamanta qhepamanqa “cizaña qhorapis”,  nisunman llulla cristianos Jallpʼapi rikhurerqa (Mat. 13:26). Chantá 300 watamanta qhepamanqa cizaña qhorawan kikinchasqa cristianos, ajllasqa cristianosmanta nisqa aswan ashkhaña karqa. Jesús nisqanman jina kamachisqa, patronta tapusqanku: “Munawajchu chay qhorasta qhoramunaykuta?”, nispa (Mat. 13:28). * ¿Imatataj patrón kutichisqa?

4. 1) ¿Imatá rikuchin Patrón nisunman Jesús imatachus kutichisqan? 2) ¿Maykʼajtaj pikunachus trigowan kikinchasqa cristianos kasqanku sutʼi karqa?

4 Trigomanta, cizaña qhoramantawan parlaspa, Patronqa nisunman Jesús kayta nerqa: “Saqellaychej khuska wiñajta cosechakama”, nispa. Chaytaj, ñaupa cristianospa tiemponkumantapacha kunankama, trigowan kikinchasqa ajllasqa cristianos Jallpʼapi kasqankutapuni rikuchin. Jesús aswan qhepaman yachachisqasninman imatachus nisqantaj, ajinapuni kasqanta sutʼinchan. Pay nerqa: “Yachaychej, noqa qankunawan tuta pʼunchay kasqayta, kay pacha tukukunankama”, nispa (Mat. 28:19, 20). Arí, Jesusqa kay pacha tukukunankama ajllasqa cristianoswan kanan karqa. Chaywanpis, cizaña qhora chaupipi kasqankurayku, pikunachus trigowan kikinchasqa ajllasqa cristianos kasqankuta, mana sutʼita niyta atisunmanchu. Jinapis, niraj cosecha tiempo qallarishajtenqa pikunachus kasqanku sutʼi karqa. ¿Imaynamantá?

UJ WILLARAJ ÑANTA WAKICHIN

5. ¿Imaynatataj Malaquiaspa nisqan Jesús Jallpʼapi kashajtin juntʼakorqa?

5 Jesús niraj trigomanta, cizaña qhoramanta ima parlashajtin, Jehovaqa aswan ñaupajtaña profetan Malaquiasnejta, chay rijchʼanachinawan khuskachasqa imasmanta qhelqacherqa (Malaquías 3:1-4 leey). Malaquiasqa uj willaraj ñanta wakichinanta nerqa, chaytaj Juan Bautista karqa (Mat. 11:10, 11). Pay  29 watapi jamushajtenqa Israel llajta juzgasqa kanan tiempo qayllamusharqa. Ujnin kaj willarajtaj Jesús karqa. Payqa iskay kutipi Jerusalén templota llimphucharqa, ñaupajtaqa willayninta qallarishaspa, ujnintataj willayninta tukuchashaspa (Mat. 21:12, 13; Juan 2:14-17). Rikunchej jina, Jesús llimphuchasqanqa mana uj pʼunchayllapichu karqa.

6. 1) ¿Maykʼajtaj Malaquiaspa nisqan ujtawan juntʼakorqa? 2) ¿Ima wataspitaj Jesús Diospa mana rikukoj templonta qhawarej jamuspa llimphucharqa? (Sutʼinchaynintawan qhawariy.)

6 ¿Maykʼajtaj Malaquiaspa nisqan ujtawan juntʼakorqa? Niraj 1914 wata kashajtenqa Charles Taze Russell, paywan khuska llankʼajkuna ima, Juan Bautistaj ruwasqanman rijchʼakojta ruwarqanku. Paykunaqa Bibliaj cheqa yachachiyninta watejmanta sutʼiman orqhorqanku. Arí, Bibliamanta Yachaqajkunaqa imachus Jesuspa wañuynin niyta munasqanta sutʼincharqanku, nina lauraypi ñakʼariymanta yachachiy llulla kasqanta nerqanku, mana judío kajkunaj pʼunchayninku juntʼakunantataj willarqanku. Chaywanpis may chhika religionespis cheqa cristianos kasqankuta nisharqanku. Chayrayku, ¿pikunataj trigowan kikinchasqa cristianos kankuman karqa? Chayta sutʼinchakunanpajqa Jesús 1914 watapi, Diospa mana rikukoj templon imaynachus kashasqanta qhawarej jamuspa llimphucharqa. Chaytaj mana uj pʼunchayllapichu karqa, manaqa 1914 watamantapacha 1919 wata qallariykama. *

QHAWAJ, LLIMPHUCHAJTAJ JAMUSQAN TIEMPO

7. Jesús 1914 watapi qhawariyta qallarishajtin, ¿imatá tarerqa?

7 ¿Imatá Jesús qhawariyta qallarishajtin tarerqa? Uj juchʼuy qotu Bibliamanta Yachaqajkunata, pikunachus 30 watas kurajtaña runasman willanankupaj  kallpachakusharqanku, kapuyninkutapis churasharqanku. * Paykunaqa pisilla kajtinkupis, Satanás cizaña qhorata tarpusqanwan mana pʼampaykuchikorqankuchu. Jesuswan, angelesninwantaj chayta rikuspa, ¡maytachá kusikorqanku! Chaywanpis “levitasta, sacerdotesta ima”, nisunman ajllasqa cristianosta llimphuchananraj karqa (Mal. 3:2, 3; 1 Ped. 4:17). ¿Imaraykú?

8. ¿Imastaj karqa 1914 watamanta qhepaman?

8 Kay 1914 wata tukukuyta, Bibliamanta Yachaqajkunamanta wakenqa sonqo pʼakisqa qhepakorqanku, imajtinchus mana janaj pachaman riporqankuchu. Kay 1915, 1916 wataspitaj, wajkuna churanakusqankurayku runasman willayta pisiyacherqanku. Chantá 1916 watapi octubre killapi Charles T. Russell wañupusqantawan, paykuna ukhullapitaj churanakuy rikhurerqa. Watch Tower Bible and Tract Society nisqapi qanchis kamachejkunamanta tawaqa Joseph F. Rutherford umachaj jina kananta mana munarqankuchu. Chayrayku hermanosta tʼaqanachiyta munarqanku, chaywanpis 1917 watapi agosto killapi Betelmanta riporqanku. Ajinamanta, Diospa llajtanta llimphuchakorqa. Chantapis wakin hermanosqa runata manchachikorqanku. Chaywanpis yaqha tukuyninku Jesús llimphuchananta saqekorqanku, imastachus allinchananku kasqantataj allincharqanku. Chayrayku, Jesusqa trigowan kikinchasqa cheqa cristianos paykuna kasqankuta nerqa, tukuy llulla cristianostataj qhesacharqa (Mal. 3:5; 2 Tim. 2:19). ¿Imataj qhepaman karqa? Chayta kutichinapajqa trigomanta, cizaña qhoramantawan rijchʼanachinata ukhuncharinallapuni.

COSECHA TIEMPO QALLARISQANTAWAN

9, 10. 1) ¿Imatataj cosecha tiempomanta qhawarisun? 2) ¿Imatataj cosecha tiempopi ñaupajta ruwakorqa?

9 Jesús nerqa: “Cosechaqa kay pachaj tukukuynin”, nispa (Mat. 13:39). Cosechaqa 1914 watapi qallarerqa. Chay tiempopi imaschus kanan kasqanta qhawarina.

10 Ñaupaj kaj: cizaña qhorata pallakun. Jesús nerqa: “Trigo ruthunaña kajtintaj, ruthojkunaman nisaj: Cizaña qhorataraj ñawpajta pallaychej, marqʼa marqʼata wataraspa”, nispa. Angelesqa 1914 watamanta qhepaman, cizaña qhorawan kikinchasqa cristianosta pallayta qallarerqanku, “janaj pacha reinoj wawasnin” kajkunamanta nisunman ajllasqa cristianosmanta tʼaqaspa (Mat. 13:30, 38, 41, 42).

11. Kunankamapis, ¿imata ruwasqankupitaj pikunachus cheqa cristianos kasqanku yachakun?

11 Cizaña qhorata pallakusqanman jinaqa pikunachus trigo jina kasqanku, aswan sutʼi karqa (Apo. 18:1, 4). Kay 1919 watapitaj, Jatun Babilonia urmasqan sutʼi reparay karqa. ¿Imaynapitaj yachakorqa pikunachus cheqa cristianos kasqanku? Runasman willasqankupi. Arí, Bibliamanta Yachaqajkunata umachajkunaqa runasman Reinomanta astawan willakunanta nerqanku. Sutʼincharinapaj, kay 1919 watapi, ¿Pikunataj kay llankʼayta ruwananku tiyan?, nisqa folletota inglés qallupi orqhorqanku. Chaypitaj, tukuy ajllasqa cristianos wasimanta wasi willanankuta nikorqa. Chaypi nerqa: “Kay llankʼayqa jatun ruway kaspa jinan, chaywanpis Señorpata, kallpanwantaj juntʼayta atisun. Qankunataj chayta ruwayta atinkichej”, nispa. ¿Imatá hermanos ruwarqanku? Inglespi Torremanta Qhawaj revista 1922 watapi nisqanman jina, Bibliamanta Yachaqajkunaqa willayninkuta astawan yaparqanku. Kunankamapis cheqa cristianosqa wasimanta wasi willasqankurayku rejsisqa kanku.

12. ¿Maykʼajmantapachataj trigowan kikinchasqa cristianosta tantakun?

12 Iskay kaj: trigota waqaychakun. Jesús angelesninman nerqa: “Trigotataj pirwayman waqaychamuychej”, nispa (Mat. 13:30). Ajllasqa cristianosqa 1919 watamantapacha, cheqa qotuchakuy sayarisqanpi tantasqa kanku. Kay pachaj tukukuyninkama Jallpʼapiraj  kaj ajllasqa cristianostaqa janaj pachapi tʼinkankuta japʼejtinku tantayta tukukonqa (Dan. 7:18, 21, 22, 27).

13. ¿Imatataj Apocalipsis 18:7 rikuchin tukuy llulla religiones imatachus yuyasqankumanta?

13 Kinsa kaj: waqay, kiru kʼarukuytaj. ¿Imataj kanqa ángeles cizaña qhorata marqʼa marqʼata watarasqankutawan? Cizaña qhorawan kikinchakojkuna imapichus rikukunankumanta, Jesús nerqa: “Chaypitaj manchay waqay, kiru kʼarukuytaj kanqa”, nispa (Mat. 13:41, 42). Chay nisqan, ¿juntʼakushanñachu? Mana. Cristiano nichikoj religionesqa, pikunachus phisu warmiwan ninakojkunallamantataj kanku, kayta nishallankupuni: “Noqaqa reina jina tiyasqa kashani; mana viudachu kani, nitaj waqaytapis rikusajchu”, nispa (Apo. 18:7). Arí, cristiano nichikoj religionesqa may kasqankuta yuyakunku, Jallpʼapi kamachejkunaj patankupi reina jina sumaj tiyasqa kashasqankuta ima ninku. Kay tiempopeqa cizaña qhorawan kikinchasqa kajkuna, mana waqashankuchu astawanqa runaykachashanku. Chaywanpis chayqa tijrakunanpajña kashan.

Cristiano nichikoj religiones, kay pachapi kamachejkunawan ujchasqa kasqankoqa tukukaponqaña(13 parrafota qhawariy))

14. 1) ¿Maykʼajtaj chantá imaraykutaj llulla cristianos kirusninkuta kʼarurakonqanku? 2) ¿Imaynatataj Mateo 13:41, 42 versiculosta waj jinamanta entiendekusqan, Salmos 112:10 nisqanwan khuskachakun? (Sutʼinchayninta qhawariy.)

14 Tukuy llulla religiones chinkachisqa kasqankutawanqa chay religionesmanta kajkuna, manchay ñakʼariy tiempopi maypichus pakakunankuta maskʼanqanku, nitaj tarenqankuchu (Luc. 23:30; Apo. 6:15-17). Chinkachisqa kanankuta yachaspataj, ni imanakuyta atispa waqanqanku, phiñarikuspataj kirusninkuta kʼarurakonqanku. Jesús manchay ñakʼariy tiempomanta nisqanman jina, chay kutipeqa “manchayta waqanqanku” (Mat. 24:30; Apo. 1:7). *

15. ¿Imataj kanqa cizaña qhorawan, maykʼajtaj chay kanqa?

15 Tawa kaj: hornoman wijchʼuykusqa kanku. Angelesqa cizaña qhorata marqʼa marqʼata wataranqanku, “kʼajarishaj hornomantaj paykunata wijchʼuykonqanku” (Mat. 13:41, 42). Chaytaj wiñaypaj chinkachisqa kanankuta niyta munan. Chayrayku, llulla religionesmanta kajkunaqa manchay ñakʼariy tukukushajtin, nisunman Armagedonpi chinkachisqa kanqanku (Mal. 4:1).

16, 17. 1) Jesús sutʼinchasqanta, ¿imata nispataj tukucharqa? 2) ¿Imaraykutaj nisunman chay nisqan qhepamanraj juntʼakunanta?

16 Phishqa kaj: inti jina lliphipenqanku. Jesusqa kayta nispa tukucharqa: “Cheqan kaj runastajrí [chaypacha, NM] inti jina lliphipenqanku Tatankoj reinompi”, nispa (Mat. 13:43). ¿Maykʼajtaj chantá maypitaj chay kanqa? Chayqa qhepamanraj kanqa, chantapis mana kay Jallpʼapichu kanqa, manaqa janaj pachapi. * ¿Imaraykutaj chayta ninchej? Chayta qhawarina.

 17 Ñaupajtaqa maykʼajchus kananmanta parlarina. Jesús nerqa: “Cheqan kaj runastajrí [chaypacha, NM] inti jina lliphipenqanku”, nispa. “Chaypacha” nispaqa cizaña qhora kʼajarishaj hornoman wijchʼuykusqa kanan kutimanta parlasharqa. Chaytaj, manchay ñakʼariy tukukushajtin kanqa. Chayrayku ajllasqa cristianospis, chay kutillapitaj “inti jina lliphipenqanku”. Kunanqa maypichus kananmanta parlarina. Jesusqa cheqan runas “Tatankoj reinompi” lliphipinankuta nerqa. Manchay ñakʼariy tiempo pisiyachisqa kasqanmantawan Jallpʼapiraj kaj tukuy ajllasqa cristianosqa ñapis wiñaypaj sellasqasña kanqanku. Chantataj, Jesús manchay ñakʼariy tiempomanta nerqa jina, janaj pachapi tantasqa kanqanku (Mat. 24:31). Chaypiraj paykunaqa “Tatankoj reinompi” lliphipenqanku. Armagedón maqanakuy pasajtintaj, “Corderoj casamienton” kashajtin Jesuspa novian kanqanku (Apo. 19:6-9).

¿IMAYNATÁ YANAPAWANCHEJ?

18, 19. ¿Imaynasmantá Jesuspa rijchʼanachinanta aswan sutʼita entiendekusqan yanapawanchej?

18 ¿Imaynatá Jesuspa rijchʼanachinanta ukhunchasqanchej yanapawanchej? Kinsanejmanta. Ñaupaj kaj: aswan sutʼita entiendenchej. Chay rijchʼanachinaqa imaraykuchus sajra kausay kananta Jehová saqeshasqanta rikuchin. Arí, “pacienciakorqa, pikunachus wakisqa karqanku wañuypaj, chaykunawan”, “khuyakuynimpi kajkuna[ta]” nisunman trigowan kikinchasqa cristianosta wakichinanpaj (Rom. 9:22-24). * Iskay kaj: Jehovapi atienekusqanchejta sinchʼiyachin. Enemigosninchejqa tukukuy pʼunchay qayllamusqanman jina, astawan contranchejpi oqharikonqanku, “jinapis mana atipa[wasun]chu” (Jeremías 1:19 leey). Jehovaqa watas pasasqanman jina, trigowan kikinchasqa ajllasqa cristianosta jarkʼarqa. Noqanchejwanpis Jesusnejta, angelesnejta ima “tuta pʼunchay” kanqa (Mat. 28:19, 20).

19 Kinsa kaj: chay rijchʼanachinaqa pikunachus trigo jina kasqankuta yachanapaj yanapawanchej. Imajtinchus chayta yachaspalla Jesús qhepa pʼunchaykunamanta uj tapuyta ruwasqanman kutichiyta atisun. Pay taporqa: “Pitaj chay allin kamachi, yuyayniyojtaj kanman[?]”, nispa (Mat. 24:45). Qhepan iskay yachaqanaspi chay tapuyman kutichisun.

 

^ párrafo 2 2 párrafo: Chay rijchʼanachinamanta waj imasta leeriy Torremanta Qhawaq 15 marzo 2010 revistapi, “‘Chiqan runasqa intijina lliphipirinqanku’” nisqa yachaqanata.

^ párrafo 3 3 párrafo: Chay kamachisqa angeleswan ninakun, imajtinchus Jesuspa apostolesnenqa wañuporqankuña, Jallpʼapiraj kaj ajllasqa cristianostataj mana kamachiswanchu kikinchakorqa, manaqa trigowan. Aswan qhepamantaj, Jesusqa cizaña qhorata ruthojkuna ángeles kasqankuta sutʼincharqa (Mat. 13:39).

^ párrafo 6 6 párrafo: Kunanqa kayta waj jinamanta entiendekun. Ñaupajtaqa 1918 watapi Jesús qhawarej jamusqanta yuyakoj.

^ párrafo 7 7 párrafo: Bibliamanta Yachaqajkunaqa 1910 watamanta 1914 watakama, tawa millones jina librosta, 200 millones kuraj tratadosta, folletosta ima runasman saqerqanku.

^ párrafo 14 14 párrafo: Mateo 13:41, 42 versiculosta waj jinamanta entiendekun. Ñaupajtaqa publicacionesninchejpi nikorqa llulla cristianos unaytaña waqashasqankuta, kirusninkutapis kʼarurakushasqankuta. Imajtinchus “janaj pacha reinoj wawasnin” sutʼiman orqhosharqanku cizaña qhorawan kikinchasqa kajkuna “Kuraj Supaypa wawasnin” kasqankuta (Mat. 13:38). Chaywanpis, kirusninkuta kʼarurakunankoqa chinkachisqa kanankuta yachasqankurayku kanqa (Sal. 112:10).

^ párrafo 16 16 párrafo: Daniel 12:3 nin: “Yachayniyoj runasqa [ajllasqa cristianos] cielo jina lliphipirenqanku”, nispa. Paykunaqa Jallpʼapiraj kashaspa, willasqankunejta lliphipinku. Chaywanpis, Mateo 13:43 versiculoqa Tatankoj Reinonpi lliphipinankumanta parlashan. Ñaupajtaqa iskaynin textos runasman willakusqanwan ninakusqanta yuyakoj.

^ párrafo 18 18 párrafo: Jehovaman qayllaykuna libropi 288, 289 paginasninta qhawariy.