Przejdź do zawartości

Czym jest Dziesięć Przykazań?

Biblijna odpowiedź

Dziesięć Przykazań to prawa, które Bóg dał starożytnemu narodowi izraelskiemu. Są one znane również jako Dziesięć Słów, co jest dosłownym tłumaczeniem hebrajskiego wyrażenia ʽaséret haddewarím. To wyrażenie pojawia się trzy razy w Pięcioksięgu (Torze), czyli w pierwszych pięciu księgach biblijnych (Wyjścia 34:28; Powtórzonego Prawa 4:13; 10:4). Jego grecki odpowiednik brzmi déka („dziesięć”) lògous („słowa”) i od niego wywodzi się określenie „Dekalog”.

Bóg wyrył Dziesięć Przykazań na dwóch kamiennych tablicach i dał je swojemu prorokowi Mojżeszowi na górze Synaj (Wyjścia 24:12-18). Przykazania te zostały zapisane w Księdze Wyjścia 20:1-17 oraz w Księdze Powtórzonego Prawa 5:6-21.

 Dziesięć Przykazań

  1. Oddawaj cześć wyłącznie Bogu Jehowie (Wyjścia 20:3).

  2. Nie uprawiaj bałwochwalstwa (Wyjścia 20:4-6).

  3. Nie używaj imienia Boga w sposób niegodny (Wyjścia 20:7).

  4. Przestrzegaj szabatu (Wyjścia 20:8-11).

  5. Szanuj swoich rodziców (Wyjścia 20:12).

  6. Nie morduj (Wyjścia 20:13).

  7. Nie cudzołóż (Wyjścia 20:14).

  8. Nie kradnij (Wyjścia 20:15).

  9. Nie składaj fałszywego świadectwa (Wyjścia 20:16).

  10. Nie pożądaj (Wyjścia 20:17).

 Dlaczego istnieją różne wersje Dziesięciu Przykazań?

Biblia nie przypisuje konkretnego numeru do każdego przykazania. Dlatego istnieją różne poglądy co do ich właściwej numeracji. Zazwyczaj przykazania te są wymieniane w powyższej kolejności. Ale niektórzy dzielą je w inny sposób. Różnice dotyczą pierwszego, drugiego i ostatniego przykazania *.

 Jakiemu celowi służyło Dziesięć Przykazań?

Dziesięć Przykazań stanowiło część Prawa Mojżeszowego. Składało się ono z ponad 600 przykazań i zawierało warunki umowy, inaczej przymierza, między Bogiem a starożytnym narodem izraelskim (Wyjścia 34:27). Bóg obiecał Izraelitom, że jeśli będą przestrzegać Prawa Mojżeszowego, będzie im się dobrze wiodło (Powtórzonego Prawa 28:1-14). Jednak głównym celem Prawa było przygotowanie tego narodu na przyjście obiecanego Mesjasza, czyli Chrystusa (Galatów 3:24).

 Czy chrześcijanie muszą przestrzegać Dziesięciu Przykazań?

Nie. Bóg dał Prawo, w tym również Dziesięć Przykazań, starożytnemu narodowi izraelskiemu (Powtórzonego Prawa 5:2, 3; Psalm 147:19, 20). Nie obowiązuje ono chrześcijan. Nawet chrześcijanie pochodzenia żydowskiego zostali „uwolnieni spod Prawa” (Rzymian 7:6) *. Prawo Mojżeszowe zostało zastąpione „prawem Chrystusowym”, które obejmuje wszystko, czego Jezus uczył swoich naśladowców (Galatów 6:2; Mateusza 28:19, 20).

 Czy Dziesięć Przykazań ma obecnie praktyczną wartość?

Tak. Analiza Dziesięciu Przykazań może przynieść nam korzyści, bo ujawniają one sposób myślenia Boga (2 Tymoteusza 3:16, 17). Opierają się na godnych zaufania zasadach, które zawsze będą aktualne (Psalm 111:7, 8). Wiele tych zasad leży u podstaw części Biblii powszechnie nazywanej Nowym Testamentem (zobacz materiał „ Zasady z Dziesięciu Przykazań zawarte w Nowym Testamencie”).

Jezus uczył, że całe Prawo Mojżeszowe, obejmujące też Dziesięć Przykazań, opiera się na dwóch fundamentalnych przykazaniach. Powiedział: „‚Masz kochać Jehowę, swojego Boga, całym sercem, całą duszą i całym umysłem’. To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. Drugie, podobne do niego, brzmi: ‚Masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie’. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo” (Mateusza 22:34-40). Mimo że chrześcijanie nie muszą przestrzegać Prawa Mojżeszowego, mają kochać Boga i bliźnich (Jana 13:34; 1 Jana 4:20, 21).

  Zasady z Dziesięciu Przykazań zawarte w Nowym Testamencie

Zasada

Nowy Testament

Oddawaj cześć wyłącznie Bogu Jehowie

Objawienie 22:8, 9

Nie uprawiaj bałwochwalstwa

1 Koryntian 10:14

Traktuj z szacunkiem imię Boże

Mateusza 6:9

Regularnie oddawaj cześć Bogu

Hebrajczyków 10:24, 25

Szanuj swoich rodziców

Efezjan 6:1, 2

Nie morduj

1 Jana 3:15

Nie cudzołóż

Hebrajczyków 13:4

Nie kradnij

Efezjan 4:28

Nie składaj fałszywego świadectwa

Efezjan 4:25

Nie pożądaj

Łukasza 12:15

^ ak. 13 Zgodnie z żydowską tradycją uważa się, że „Wj [Księga Wyjścia] 20:2 to pierwsze ‚słowo’, a wersety 3-6 traktowane są jako całość, tzn. drugie” (The Jewish Encyclopedia). Z kolei katolicy uważają, że fragment z Wyjścia 20:1-6 to jedno przykazanie. Dlatego dla nich przykazanie zabraniające używania imienia Bożego w sposób niegodny jest drugie w kolejności. Żeby zachować pełną liczbę przykazań, ostatnie z nich — zabraniające pożądania żony bliźniego i jego własności — podzielili na dwa.

^ ak. 15 W Liście do Rzymian 7:7 dziesiąte przykazanie określono jako część „Prawa”, co dowodzi, że Dziesięć Przykazań wchodziło w skład Prawa Mojżeszowego.