SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Hulyo 2015

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Agosto 31 anggad Setyembre 27, 2015.

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Russia

Basaen so istorya na saray single tan sanasawa ya linmad Russia pian manboluntaryo ed lugar ya baleg so pankaukolan. Naaralan day mas manmatalek ed si Jehova!

Mitulongan Ka Pian Mas Ondakep so Espiritual a Paraiso

Kasin pareho labat so espiritual a paraiso tan say espiritual a templo? Anton “paraiso” so anengneng nen Pablo diad “komatlon tawen”?

Manlingkor ed si Jehova Diad Saray “Makapagonigon ya Agew”

Panon mon napansiansian mabiskeg so pananisiam pian aktibo kad panaglingkor ed si Jehova? Amtaen iray maedad lan lingkor na Dios nensaman ya maliket a nanlingkor.

“Asingger Lay Kililiktar Yo!”

Anton mensahe so ipulong no ginmapo lay baleg a kairapan? Antoy nagawad saray alanaan diad satan a panaon?

Kasin Importante no Siopay Makakanengneng ed Gagawaen Mo?

Makatulong so alimbawa di Bezalel tan Oholiab pian naapresya tayo iyan katuaan: nanenengneng nen Jehova iray gagawaen tayo, anggano ag-itan naiimano na arum.

Manmatoor ed Panarian na Dios

Panon ya nipasal na saray Kristiano so sarili da pian makapanmatoor irad si Jehova tan ed Panarian to?

Saya so Pasen ya Pandadayewan Tayo

Panon tayon nipanengneng so respeto ed saray pasen ya pandadayewan tayo? Panon ya gagastosan to pangipapaalagey tan panmimintina na saray Kingdom Hall?

Kasin Antam La?

Ibabaga na Biblia ya diad arum a lugar ed Insipan a Dalin et wala ray katakelan. Kasin tua itan, anta ngalngali anggapo lay kiew ed satan a lugar natan?