Onlad karga

Onlad saray karga

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Russia

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Russia

NEN 1991, malikeliket iray Tasi nen Jehova ed Russia ta say abayag ya impangisebel ed kimey da et inekal la, tan binidbir la ra na gobierno bilang sakey a relihyon. Ag-inilaloan ya ondakerakel so Tasi ditan ya natan et manga 170,000 la! Kaibad saratan iray masetseseg ya agagin nanlapud arum ya bansa ya tinmulong ed espiritual a panag-ani diad Russia. (Mat. 9:37, 38) Kabaten tayo so pigara ed sikara.

SARAY BROTHER YA ONTUTULONG PIAN NAPABISKEG IRAY KONGREGASYON

Diad samay taon ya bulos lay panagpulong ed Russia, si Matthew ya tagad Great Britain et 28 años to. Legan na kombension ed satan ya taon, indanet ed sakey a paliwawa ya kakkaukolan na saray kongregasyon ed Eastern Europe so tulong. Singa bilang, imbaga na espiker ya walay kongregasyon ed St. Petersburg, Russia ya saksakey so ministeryal a lingkor tan anggapoy elder. Balet, nilasus so iyaaralan na Biblia na saray manangipalapag diman! “Kayari na paliwawa,” so kuan nen Matthew, “sankanonot ko lan naynay so iyakar ed Russia, kanian impikasik ya makapanboluntaryo ak komon diman.” Nantipon, inlako to ray kaykayarian to, tan linma ed Russia nen 1992. Anto ray naeksperiensya to diman?

Matthew

“Mairap so lenguahe da,” so imbaga nen Matthew. “Nairapan ak ya itongtong so nipaakar ed Biblia.” Sakey nin problema et say pananap na panayaman. “Agko nabilang no aminpiga ak ya inmalis na apartment ya kalimbuatan.” Anggaman ontan, oniay imbaga nen Matthew: “Say inyakar kod Russia so sankaabigan ya desisyon a ginawak.” Imbaga to: “Naaralan koy manmatalek ya maong ed si Jehova tan aliknak so panangigiya tod nanduruman paraan.” Ag-abayag, nagmaliw ya elder tan espisyal payunir si Matthew tan natan et manlilingkor ed branch office ya asingger ed St. Petersburg.

Nen 1999, si Hiroo ya 25 años et nan-graduate ed Ministerial Training School diad Japan, tan pinaseseg na instruktor to ya manboluntaryo ed arum ya bansa. Naamtaan nen Hiroo ya walay baleg a  pankaukolan ed Russia kanian nanaral na Russian. Wala ni arum ya ginawa to. “Linma ak ed Russia tan anem bulan ko diman,” so kuan to. “Antak ya ambetebetel diman no winter, kanian linma ak na Nobyembre pian nasalik no kasin nasarag koy betel.” Kayari to man, anempet ed Japan. Pinasimpli toy bilay to tan nantipon pian makapawil ed Russia tan diman la nanayam.

Hiroo tan Svetlana

Natan et 12 ya taon la nen Hiroo ed Russia tan akapanlingkor lad pigaran kongregasyon. No maminsan, bukbukor toy elder ya mangaasikaso ed masulok ya 100 a manangipalapag. Asali toy tinmulong ed kongregasyon ya kada simba et sikato so akanparte ed amin lawari ya asainmin ed Pantitipon Parad Panagserbi, sikato so mangikokondukta na Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo, Panagaral na Panag-bantayan, tan ed limaran grupo na Panagaral na Kongregasyon ed Libro. Nan-shepherding met ed dakel ya agagi. No nanonotan iraman nen Hiroo, oniay nibaga to: “Talagan makapalikliket so ontulong ed saray agagi pian ombiskeg irad espiritual.” Antoy epektod sikato na impanlingkor tod lugar ya baleg so pankaukolan? Imbaga to: “Antis ak ya linmad Russia, elder tan payunir ak la, balet lalon inmelet so relasyon kod si Jehova nen linma ak dia. Naaralan koy manmatalek ed si Jehova ya naynay.” Nen 2005, nankasal ira nen Svetlana, tan saniba ran manpapayunir.

Michael tan Olga kaibay Marina tan Matthew

Si Matthew, ya 34 años, tan say agi ton si Michael, ya 28 años, et tagad Canada. Pinmasyar irad Russia tan mankelaw ira ta anggano dagdaiset so agagi, dakdakel so interesadon onaatendid saray aral. Imbaga nen Matthew: “Amay inatendian kon kongregasyon et 200 so inmatendi, balet amin ya parte et inkondukta labat na saksakey ya maedad lan elder tan kalangweran ya ministeryal a lingkor. Kanian apakiwas ak ya ontulong diman.” Sikatoy linmad Russia nen 2002.

Kayari apat taon, tinmumbok so agi ton si Michael ed Russia tan anengneng ton kakkaukolan nin siansia diman so brother. Bilang ministeryal a lingkor, sikatoy tinuron mangasikaso ed accounts, literatura, tan ed teritorya. Ipapagawa da met ed sikato anggan say kimey na sekretaryo na kongregasyon, pampaliwawa, tan itulong ed pangorganisa na saray asemblea tan pampaalagey na saray Kingdom Hall. Diad tua, anggad natan et kakkaukolan nin siansia so tulong ed saray kongregasyon. Anggaman dakdakel so kimey, oniay imbaga nen Michael, ya elder la natan: “Malikeliket ak ta natutulongan ko ray agagi. Aya la so sankaabigan ya pangusaran koy bilay ko!”

Natan et wala lay asawa na sayan sanagi. Si Matthew et naasawa toy Marina, tan si Michael et naasawa toy Olga. Sarayan sanasawa, kaiba ray dakel nin maseseg ya agagi, so tuloytuloy ya ontutulong ed saray kongregasyon.

SARAY SISTER YA ONTUTULONG ED PANAG-ANI

Tatyana

Nen 1994 et 16 años nen Tatyana. Walay anemiran espisyal payunir ya nanlapud Czech Republic, Poland, tan Slovakia ya tinmulong ed kongregasyon to diad Ukraine. Nanonotan to: “Masetseseg iraman ya payunir, mainomay iran asinggeran tan maomaong ira, tan kabisado day Biblia.” Anengneng to no panon ya benendisyonan nen Jehova so inkamasakripisyo ra, tan imbaga to, ‘Labay ko ran aligen.’

Lapud apaseseg si Tatyana ed saraman ya payunir, kada bakasyon to et mimilad saray agagi ya manpulong ed saray nisulinek ya teritorya ed Ukraine tan Belarus, ya agnin balot apulongan na saray Tasi. Na-enjoy ton maong iraman kanian namplano ya palaknaben toy ministeryo to tan manboluntaryo ed Russia. Diad gapo, binisita to labat ya agano so sakey a  sister ya mantratrabaho ed Russia pian suportaan so pampapayunir to. Insan nen 2000, talagan diman la nanayam si Tatyana ed Russia. Mainomay labat kasi yan ginawa to?

Imbaga nen Tatyana: “Lapud anggapoy pakasarag kon manrentay sarilin apartment, nanrenta ak labat na sakey a kuarto ed abung na arum. Aliwan mainomay iman. No maminsan et labay ko lay onsempet. Balet naynay ak ya tutulongan nen Jehova pian nitultuloy koy manlingkor ed sikato.” Misionero la natan si Tatyana ed Russia. Imbaga to: “Anggano abaybayag ak lan anggapod bansak, dakel so mararakep ya naeksperiensyak tan nagmaliw ya kaarok. Tan siempre, binmiskeg so pananisiak.”

Masako

Si Masako ya tagad Japan, et masulok ya 50 años to la natan. Abayag to lan labay so manmisionero, balet singa imposible ta walay sakit to. Balet nen medyo inmabig la, linmad Russia pian manboluntaryo. Anggano mairap so mananap na panayaman tan trabaho, nasusuportaan toy pampapayunir to diad pambabangat toy Japanese tan diad pantratrabaho to bilang tagalinis. Antoy akatulong ed sikato pian nitultuloy toy ministeryo to?

No nanonotan toy masulok ya 14 a taon ya impanlingkor tod Russia, nibaga to: “No ikomparak so liket kod ministeryo, baliwala iray irap ya naeksperiensyak. Say pampulong ed saray lugar ya baleg so pankaukolan et talagan makapalikliket.” Inyarum to: “Parad siak, milagro so impangitarya nen Jehova na naakan, kawes, tan panayaman ko ed saraman ya taon.” Likud ed pamboboluntaryo nen Masako ed Russia, asali to met so namboluntaryo ed Kyrgyzstan. Tan tinmulong met ed saray language group ya English, Chinese, tan Uighur. Natan et sikatoy payunir ed St. Petersburg.

SARAY PAMILYAN ONTUTULONG TAN NABEBENDISYONAN

Inga tan Mikhail

Lapud irap na bilay, wala ray pamilyan oonlad arum a bansa pian mantrabaho. Balet singa si Abraham tan si Sara nensaman, wala ray pamilya ya oonlad arum a  bansa pian manboluntaryo. (Gen. 12:1-9) Ontan so ginawa na sanasawan si Mikhail tan Inga ya tagad Ukraine. Namboluntaryo rad Russia nen 2003. Wala ran tampol so nalmo dan interesadon manaral na Biblia.

Imbaga nen Mikhail: “Aminsan et nampulong kamid lugar ya agnin balot apulongan. Walay masiken ya angilukas na puerta tan intepet to: ‘Manpupulong kayo?’ Nen imbaga min on, say kuan to: ‘Antak ya onla kayo dia ta imposiblin agnasumpal imay imbaga nen Jesus.’ Insan to imbaga imay walad Mateo 24:14.” Inyarum ni nen Mikhail: “Wala met iray manga 10 ya bibiin Baptist ya akatongtong mi ditan ya talagan labalabay dan naamtaan so katuaan. Walay libro dan Makapambilay na Ando lan Ando tan uusaren da itan pian aralen so Biblia kada simba. Pigaran oras min inebatan iray tepet da tan angansion kami met na saray Kingdom song, tan nandem kamin saniiba. Agko man nalinglingwanan.” Lapud impanboluntaryo di Mikhail tan Inga ed lugar ya baleg so pankaukolan, mas inmapit irad si Jehova, mas naaro day totoo, tan mas maliket so bilay da. Manlilingkor ira natan ed sirkito.

Oksana, Aleksey, tan Yury

Nen 2007, binmisita ed branch office ed Russia so sanasawan tagad Ukraine ya si Yury tan Oksana, manga 35 años da la natan, kaibay anak dan si Aleksey ya 13 años to la natan. Walay mapa na Russia diman tan anengneng da ya wala ni ra manayay maawang ya teritoryan agni napupulongan. “Nen anengneng mi iman ya mapa,” so kuan nen Oksana, “amoria min talagan baleg so pankaukolan. Akatulong iman pian makapandesisyon kamin manboluntaryo ed Russia.” Anto ni akatulong ed sikara? Imbaga nen Yury: “Akatulong ed sikami iray artikulo ed publikasyon tayo, singa say ‘Makapanlingkor Ka Ta ed Biek-Taew a Lawak?’ * Linma kamid samay mismon lugar diad Russia ya imbaga na branch ya napanboluntaryoan mi tan nananap kami panayaman tan pantrabahoan.” Nen 2008, namboluntaryo irad Russia.

Diad gapo et nairapan iran nananap na trabaho, tan aminpigapiga iran inmalis na apartment. Imbaga nen Yury: “Naynay min ipipikasi ya agkami komon nadismaya, tan nitultuloy mi manpulong tan manmatalek ed si Jehova. Talagan inasikaso kami nen Jehova ta iyuuna mi Panarian. Lapud sayan ginawa mi, binmiskeg so espiritualidad na pamilya mi.” (Mat. 6:22, 33) Tan antoy epekto ed si Aleksey na panlilingkor dad lugar ya baleg so pankaukolan? “Akatulong iman ya maong ed sikato,” so kuan nen Oksana. “Indedika toy bilay tod si Jehova tan abautismoan nen siamera to. Lapud anengneng ton baleg so pankaukolan, napapakiwas ya man-auxiliary payunir kada bakasyon to. Makakaliket kami no nanenengneng mi anak min masetseseg ed ministeryo.” Natan, si Yury tan Oksana et espisyal payunir la.

“SAY PAGBABAWIAN KO LABAT”

Nanengneng tayod imbaga na sarayan agagi ya no manboluntaryo kad arum ya lugar, kakkaukolan so panmatalek ed si Jehova. On, saramay manboluntaryo ed lugar ya baleg so pankaukolan et makakaeksperiensya na saray subok, balet naeeksperiensya da met so liket diad pangipupulong day maong a balita na Panarian ed saray interesadon totoo. Labay mo met kasi ontulong ed panag-ani ed lugar ya kakkaukolan so manangipalapag? No ontan so gawaen mo, nibagam met so imbaga nen Yury nipaakar ed desisyon ton manboluntaryo ed lugar ya baleg so pankaukolan: “Say pagbabawian ko labat et agko itan ginawan tampol.”

^ par. 20 Nengnengen so Say Panag-bantayan, Oktubre 15, 1999, pahina 23-27.