Onlad karga

Onlad saray karga

Say Katakelan na Biriya diad Galilea

Kasin Antam La?

Kasin Antam La?

Talaga kasin wala ray katakelan ed Israel nensaman a singa ibabaga na Biblia?

IBABAGA na Biblia ya diad arum a lugar ed Insipan a Dalin et wala ray katakelan tan ‘karakel’ so kiew ditan. (1 Ara. 10:27; Jos. 17:15, 18) Balet natan et ngalngali anggapo lay kiew ed maawang a parte na satan a lugar, kanian wala ray manduaruwa no kasin tua so ibabaga na Biblia.

Amungkog a bunga na igos a sikomoro

Ibabaga na libron Life in Biblical Israel ya “mas maawang iray katakelan ed Israel nensaman nen say natan.” Diad saray kapalandeyan, dakel so kiew ya Aleppo pine (Pinus halepensis), evergreen oak (Quercus calliprinos), tan terebinth (Pistacia palaestina). Diad Sefela, sakey a lugar ya walad leksab na palandey diad baetan na kapalandeyan tan Baybay na Mediterranean, et dakdakel so igos a sikomoro (Ficus sycomorus).

Ibabaga na libron Plants of the Bible ya diad arum a lugar ed Israel et talagan anggapo lay nanengneng mon kiew natan. Akin? Kalkalna itan ya agawa ya singa imbaga na satan a libro: “Say too so rason no akin ya naupot iray kakiewan, pian onawang so dalin ya pantaneman tan pampastolan to, tan pian wala met so nausar ton pampaalagey tan itungo.”