SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Nobyembre 2014

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Disyembre 29, 2014 anggad Pebrero 1, 2015.

No Antoy Epekto ed Sikatayo na Inkioli nen Jesus

Walay apatiran makakombinsin ebidensya ya mamapaneknek ya inmoli si Jesus. Antoy epektod sikatayo no manisia tayon sikatoy mabilay?

No Akin ya Nepeg Tayon Magmaliw a Masanto

Kasin agmo natatalosan o nangingirasan kan basaen so librod Biblia ya Levitico? Makatulong iray mablin katuaan ed Levitico pian magmaliw kan masanto ed panagdayew mo.

Nepeg ya Masanto Tayo Diad Amin a Kagagawa Tayo

Antoy pampaparaan na agpikompromiso, pangiter ed si Jehova na sankaabigan tayo, tan pangan na anawet ya espiritual ya naakan?

“Totoo a say Dios Da et si Jehova”

Kasin aawaten na Dios so panagdayew na amin a totoo anggan antoy relihyon da?

‘Natan et Totoo Kayo La na Dios’

Panon tayon magmaliw tan mansiansian ‘totoo na Dios’?

Tepetepet na Saray Manbabasa

Panon ya tuturoen iray elder tan ministeryal a lingkor ed kada kongregasyon? Siopa ray duaran tasi ya abitlad Apocalipsis 11?

INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

Sinminag so Liwawa ed Japan

Akatulong iray luluganan ya tinawag a “Jehu” diad impangipulong na Panarian ed Japan.