Onlad karga

Onlad saray karga

‘Natan et Totoo Kayo La na Dios’

‘Natan et Totoo Kayo La na Dios’

“Aliwa kayon totoo na Dios nensaman, balet natan et totoo to kayo la.”1 PED. 2:10.

1, 2. Anton pananguman so agawa nen Pentecostes 33 C.E., tan siopa ray nagmaliw ya membro na balon nasyon nen Jehova? (Nengnengen so litratod sayan pahina.)

SAY Pentecostes 33 C.E. et agnalinglingwanan ed history na totoo nen Jehova diad dalin. Walay agawan balbaleg ya pananguman. Diad satan ya agew, panamegley na masanton espiritu et amawala si Jehova na balon nasyon—say espiritual ya Israel, o “Israel na Dios.” (Gal. 6:16) Manlapu met ed satan ya agew, aliwa lan say panagsegat ed saray lalaki so pakabidbiran ed saray totoo na Dios, a singa ginawa na saray ilalak nen Abraham. Imbes, oniay insulat nen Pablo nipaakar ed kada membro na balon nasyon: “Sikatoy asegat ed puso diad panamegley na espiritu.”Roma 2:29.

2 Say inmunan membro na balon nasyon na Dios et saray apostol tan masulok ya sanlasus ya arum nin disipulo nen Kristo ya nantitipon ed sakey a kuarto diad Jerusalem. (Gawa 1:12-15) Inkalbod sikara so masanton espiritu kanian nagmaliw iran espiritual ya ananak na Dios. (Roma 8:15, 16; 2 Cor. 1:21) Atan so paneknek ya inmepekto la so balon sipanan, ya say manamegley et si Kristo tan pinaletan na dala to. (Luc. 22:20; basaen so Hebreos 9:15.) Kanian saraman ya disipulo et nagmaliw ya membro na balon nasyon o balon totoo nen Jehova. Lapud masanton espiritu et akapampulong irad nanduruman lenguahe na saray Judio tan proselita ya linmad Jerusalem ya nanlapud  nanduruman pasen ed Empiryo na Roma pian selebraay Piesta na Saray Simba, odino Pentecostes. Kanian nadngel tan atalosan na saraman a totoo diad mismon lenguahe ra so “makapadinayew iran gawa na Dios.”Gawa 2:1-11.

SAY BALON TOTOO NA DIOS

3-5. (a) Antoy imbaga nen Pedro ed saray Judio nen agew na Pentecostes? (b) Anto ray agawa ya akatulong ed imbaleg na nasyon nen Jehova nen kakkagapo ni na satan?

3 Inusar nen Jehova si apostol Pedro ya mangipasabi na imbitasyon ed saray Judio tan proselita pian magmaliw iran membro na balon nasyon, say Kristianon kongregasyon. Diad agew na Pentecostes, makpel ya imbaga nen Pedro ed saray Judio ya kaukolan dan awaten si Jesus, say toon ‘impasak da ed sakey a kiew,’ lapud “sikatoy ginawa na Dios bilang Katawan tan Kristo.” Nen tinepet na saray totoo no antoy nepeg dan gawaen, oniay inyebat nen Pedro: “Magbabawi kayo, tan manpabautismo so kada sakey ed sikayo diad ngaran nen Jesu-Kristo pian naperdona iray kasalanan yo, tan makaawat kayo na masanton espiritu bilang regalo.” (Gawa 2:22, 23, 36-38) Diad saman ya agew, manga 3,000 so inmarum ya membro na balon nasyon na espiritual ya Israel. (Gawa 2:41) Kayari na satan, tuloytuloy ya nambunga so maseseg ya impanpulong na saray apostol. (Gawa 6:7) On, ombabaleg so balon nasyon.

4 Sinmabi panaon, pinulongan la na saray disipulo iray Samaritano, tan maabig so resulta. Dakel ya Samaritano so binautismoan na ebanghelisador ya si Felipe, balet ag-iran tampol akaawat na masanton espiritu. Imbaki na mananguley ya ulop ya walad Jerusalem si apostol Pedro tan Juan pian bisitaen irayan akombertin Samaritano tan “intapew da iray lima ra ed sikara, kanian akaawat ira na masanton espiritu.” (Gawa 8:5, 6, 14-17) Lapud satan, saraman ya Samaritano et nagmaliw met ya alanaan ya membro na espiritual ya Israel.

Pinulongan nen Pedro si Cornelio tan saray kakanayon tan kakaaro to (Nengnengen so parapo 5)

5 Nen 36 C.E., inusar lamet na Dios si Pedro ya ipasabi so imbitasyon ed sananey ya grupo pian magmaliw iran membro na espiritual ya Israel. Agawa itan nen pinulongan to so opisyal na armada na Roma ya si Cornelio tan saray kakanayon tan kakaaro to. (Gawa 10:22, 24, 34, 35) Oniay ibabaga na Biblia: “Sanen sasalitaen ni nen Pedro iraya, linmeksab so masanton espiritu ed saramay amin [ya aliwan Judio] ya onderengel ed salita. Tan nikelkelawan iray matoor ya agagin akila ed si Pedro a kabiangan na saramay asegat, lapud inkalbo met ed saray totoo na nasyones so masanton espiritu, a regalo na Dios.” (Gawa 10:44, 45) Kanian manlapud saman, anggan saray ag-asegat ya Gentil et naimbitaan lan magmaliw ya membro na espiritual ya Israel.

“TOTOON PARAD NGARAN TO”

6, 7. Antoy nepeg ya gawaen na saray membro na balon nasyon bilang “totoon parad ngaran [nen Jehova],” tan panon tayon nibaga ya ginawa day anggaay nayarian dad satan?

6 Diad miting na mananguley ya ulop nen 49 C.E., imbaga na disipulon si  Santiago: “Malinlinew ya insalaysay nen Simeon [Pedro] no panon a diad unonan pankanawnawa et inimano na Dios iray nasyon pian mangala ed sikara na totoon parad ngaran to.” (Gawa 15:14) Kaibad sarayan totoo ya atawag ed ngaran nen Jehova iray mananisian Judio tan aliwan Judio. (Roma 11:25, 26a) Kalabas na panaon, oniay insulat nen Pedro: “Aliwa kayon totoo na Dios nensaman, balet natan et totoo to kayo la.” Impaliwawa nen Pedro so misyon da: “Sikayo so ‘pinilin kapolian, saray saserdote a manari, say masanton nasyon, totoo a magmaliw a kayarian na Dios, pian iyabawag yo ed amin a pasen iray alay abig a kualidad’ na samay anawag ed sikayo manlapud kabilungetan tan angawat ed sikayo ed makapakelaw a liwawa to.” (1 Ped. 2:9, 10) Kaukolan ya makpel iran mantasi parad si Jehova tan iyabawag dad amin a pasen so panangirayew ed sikato bilang Soberano.

7 Singa saray Israelita nensaman, saray membro na espiritual ya Israel et tinawag met nen Jehova ya ‘totoon ginawak a parad siak lanlamang, pian ipatnag da so galang ko.’ (Isa. 43:21) Makpel dan imbagad saray totoo ya si Jehova labat so saksakey ya tuan Dios tan palso so amin ya dirios. (1 Tes. 1:9) Nantasi ra nipaakar ed si Jehova tan Jesus “diad Jerusalem tan ed interon Judea tan Samaria tan diad sankaarawian a pasen na dalin.”Gawa 1:8; Col. 1:23.

8. Antoy impasakbay nen apostol Pablo ed saray totoo na Dios nen inmunan siglo?

8 Si apostol Pablo so sakey ed saray makpel ya membro na “totoon parad ngaran [nen Jehova]” nen inmunan siglo. Nen katongtong to ray paganon philosopher, indepensa toy soberanya nen Jehova, say “Dios a nanggawa na mundo tan amin a bengatlan wadtan” tan say “Katawan na tawen tan dalin.” (Gawa 17:18, 23-25) Diad bandad sampot na komatlon impanbiahe to bilang misionero, pinasakbayan to ray totoo na Dios: “Amtak a sano anggapo ak la et onloob ed pegley yo iray masesebeg a lobo tan agda kasian so pulok, tan diad limog yo et walaray lalakin ontalindeg tan mansalita na pikewet iran bengatla pian tangguyoren iray disipulo ya ontumbok ed sikara.” (Gawa 20:29, 30) Diad bandad sampot na inmunan siglo, talagan dakdakel so nan-apostata.1 Juan 2:18, 19.

9. Antoy agawad saray totoo na Dios nen inatey la ray apostol?

9 Nen inatey la ray apostol, linmoor so apostasya ya anggad linmesa ray relihyon na Kakristianoan. Sarayan apostatan Kristiano et talagan aliwan “totoon parad ngaran [nen Jehova]” ta inekal da so ngaran na Dios diad dakel ya patalos na Biblia ra. Agda inggalang so Dios—inalig da ray ritual na saray pagano, agnibase ed Biblia iray doktrina da, akibiang irad “masanton guerra” ya kuan da, tan imoral so kagagawa ra. Kanian diad dakel a siglo et pigpigara labat so matoor ya lingkor nen Jehova diad dalin tan anggapoy organisadon grupo na “totoon parad ngaran to.”

NAORGANISA LAMET SO TOTOO NA DIOS

10, 11. (a) Antoy impropesiya nen Jesus ed samay parabolo to nipaakar ed trigo tan sisanyas? (b) Panon ya asumpal so parabolo nen Jesus kayari 1914, tan antoy resulta?

10 Diad samay parabolo nen Jesus nipaakar ed trigo tan sisanyas, impropesiya to ya onsabi panaon et mairap ya nabirbir so tuan relihyon lapud apostasya. Imbaga ton “legan a nanaugip iray totoo,” say Diablo et mangitanem na sisanyas ed uma ya angisibwagan na Anak na too na bini na trigo. Bansag iran ombaleg anggad ‘sampot a panaon na sistema na mundo.’ Impaliwawa nen Jesus ya say “maong a bini” et saray “ananak na panarian” tan “saray sisanyas” et saray “ananak na samay mauges.” Diad panaon na anggaan, ibaki  na Anak na too iray “manag-ani,” saray anghel, pian ibiig da ray simbolikon trigo ed saray sisanyas. Tiponen iray ananak na Panarian. (Mat. 13:24-30, 36-43) Panon itan ya agawa, tan panon ya lapud satan et naorganisa lamet so totoo nen Jehova diad dalin?

11 ‘Say sampot a panaon na sistema na mundo’ et ginmapo nen 1914. Diad satan et pigaran libo labat so alanaan a Kristiano diad dalin. Legay guerra ed satan a taon, sarayan “ananak na panarian” et siansia nin aripen ed espiritual na Makapanyarin Babilonia. Nen 1919, imbulos ira nen Jehova tan nagmaliw ya malinew so pidumaan da ed “saray sisanyas” o peke ya Kristiano. Tinipon to ray “ananak na panarian” pian magmaliw iran organisadon totoo, a singa impropesiya nen Isaias: “Nianak ta naani so sakey a dalin ed saksakey ya agew? Nianak ta so sakey a nasyon ed maminpinsan? Ta say Sion tampol ed impanpasakit to, sikato inyanak to so saray anak to.” (Isa. 66:8) Say Sion, ya ontutukoy ed organisasyon nen Jehova ya tugyopen na saray anghel, et aliling toy ‘angiyanak’ nen aporma so nasyon na saray alanaan diad dalin.

12. Panon ya ipapanengneng na saray alanaan ya sikara so “totoon parad ngaran [nen Jehova]” natan?

12 Singa saray inmunan Kristiano, saray alanaan ya “ananak na panarian” et nepeg met ya magmaliw a tasi nen Jehova. (Basaen so Isaias 43:1, 10, 11.) Talagan nidumaduma ira lapud maong ya kondukta da tan pangipupulong day “maong a balita na panarian . . . bilang pantasi ed amin a nasyones.” (Mat. 24:14; Fil. 2:15) Lapud satan, minilyon so atulongan dan magmaliw ya matunong ed arapan nen Jehova.Basaen so Daniel 12:3.

‘MILA KAMID SIKAYO’

13, 14. Antoy nepeg ya gawaen na saray aliwan espiritual ya Israelita pian awaten nen Jehova so panagdayew tan panaglingkor da, tan panon itan ya impropesiyad Biblia?

13 Naaralan tayod apalabas ya artikulo ya diad Israel nensaman, sarag na saray dayo ya dayewen si Jehova, balet kaukolan day  milimog ed totoon pinili to. (1 Ara. 8:41-43) Ontan met natan, saramay aliwan espiritual ya Israelita et kaukolan day milimog ed totoo nen Jehova, saray “ananak na panarian”—saray alanaan ya Tasi nen Jehova.

14 Impropesiya la na duaran propeta nensaman ya diad panaon na anggaan et dakel so mitipon ed totoo nen Jehova pian mandayew ed sikato. Oniay impropesiya nen Isaias: “Dakerakel a baley so onla tan kuan da, Dago kayo tan ontatdang itayo ed palandey nen Jehova, ed abung na Dios nen Jacob; tan ibangat to itayo ed saray dalan to, tan manakar itayo dia ed saray basbas to. Ta manlapu ed Sion ompaway so tunong, tan say salita nen Jehova manlapu ed Jerusalem.” (Isa. 2:2, 3) Impropesiya met nen propeta Zacarias ya ‘dakel a balbaley tan mabiskeg a nasyon so onlan mananap ed si Jehova na saray ehersito diad Jerusalem, tan onkerew na pamalangkap nen Jehova.’ Deneskribe to ra ya ‘samploran lalaki a nanlapud saray amin a pansasalita na saray nasyon’ ya simbolikon ompeket ed kawes na espiritual ya Israel, a kuan da: ‘Mila kamid sikayo, ta nadngelan min say Dios walad sikayo.’Zac. 8:20-23.

15. Diad anton kimey ya say ‘arum a karnero’ et ‘mimila’ ed saray espiritual ya Israelita?

15 Say ‘arum a karnero’ et ‘mimila’ ed saray espiritual ya Israelita diad pangipupulong ed maong a balita na Panarian. (Mar. 13:10) Sikara tan saray alanaan et kabiangan na “sakey a pulok” ya idadaulo na “maong a managpastol,” si Kristo Jesus.Basaen so Juan 10:14-16.

NAPROTEKTAAN KAIBAY TOTOO NEN JEHOVA

16. Antoy gawaen nen Jehova ya diad satan la onggapo so Armagedon?

16 Kayarin naderal so Makapanyarin Babilonia, atakien iray totoo nen Jehova tan diad satan et kakkaukolan tayoy proteksion to. Diad pinilin panaon nen Jehova, imaneobra to iray bengatla ya manresultad pangataki ed totoo to. Ditan la onggapo so unor a kabiangan na “baleg a kairapan,” say Armagedon. (Mat. 24:21; Eze. 38:2-4) Diad satan et onataki si Gog ed “baley a natipon a manlapu ed saray nasyon,” saray totoo nen Jehova. (Eze. 38:10-12) No onataki lay Gog, tampol ya onkiwas si Jehova pian ilaban so totoo to tan miguerra ed si Gog tan ed saray armada to. Itandoro nen Jehova so soberanya to tan pasantosen toy ngaran to, ta oniay imbaga to: “Ipakabat ko naani so inkasiak lanlamang ed pakanengneng na dakel a nasyon; et naamtaan da ak naani a siak si Jehova.”Eze. 38:18-23.

Legay “baleg a kairapan,” nepeg ya mansiansia itayon maapit a milimog ed kongregasyon tayo (Nengnengen so parapo 16-18)

17, 18. (a) No atakien la na Gog iray totoo nen Jehova, anto ray instruksion ya naawat da? (b) No labay tayon protektaan itayo nen Jehova, antoy nepeg tayon gawaen?

17 Sano onataki lay Gog, ibaga nen Jehova ed saray lingkor to: “La kayo, sikayo ran totook, loob kayod saray kuarto yo, tan ikapot yo iray puerta. Amot kayon magano anggad onlabas so sanok na Dios.” (Isa. 26:20NW) Diad satan ya mapeligron panaon, ikdan itayo nen Jehova na instruksion pian nilaban itayo, tan saray “kuarto” et nayarin mikonektaan ed saray kongregasyon tayo.

18 Kanian no labay tayon protektaan itayo nen Jehova legay baleg ya irap, nepeg tayon bidbiren ya wala ray totoo to diad dalin ya naorganisa ed saray kongregasyon. Kaukolan ya mansiansia tayon matoor kaiba ira tan maapit ya milimog ed kongregasyon tayo. Impapuso tayon mibiang ed pangiproklamad imbaga na salmista: “Say panangilaban betang nen Jehova; say bendisyon mo komon so wala ed tapew na saray totoom.”Sal. 3:8.