Onlad karga

Onlad saray karga

Nepeg ya Masanto Tayo Diad Amin a Kagagawa Tayo

Nepeg ya Masanto Tayo Diad Amin a Kagagawa Tayo

“Magmaliw kayon masanto diad amin a kagagawa yo.”1 PED. 1:15.

1, 2. (a) Antoy iilaloan nen Jehova ed saray lingkor to no nipaakar ed kagagawa ra? (b) Anto ran tepet so pantongtongan ed sayan artikulo?

PINUYANAN nen Jehova si apostol Pedro ya isulat no panon ya say inkamasanto ya nidanet ed libro na Levitico et mikonektaan ed manepeg ya kagagawa na saray Kristiano. (Basaen so 1 Pedro 1:14-16.) Iilaloan na “Masanton Dios” ya si Jehova ya gawaen na saray alanaan tan ‘arum a karnero’ so anggaay nayarian da pian magmaliw iran masanto—aliwa labat ya diad arum ya kagagawa ra, noagta diad amin ya kagagawa ra.Juan 10:16.

2 Talagan makagunggona no aralen tayo ni ray arum ya espiritual a kayamanan ed Levitico, tan natulongan itayon magmaliw a masanto ed amin a kagagawa tayo no iyaplika tayoy naaralan tayo. Pantongtongan tayo irayan tepet: Antoy nepeg a panmoria tayo ed pangikompromiso ed saray ganggan tan prinsipyo nen Jehova? Antoy naaralan tayo ed Levitico nipaakar ed isuporta ed soberanya nen Jehova? Antoy naaralan tayo ed pangiyaapay na saray bagat nensaman?

AGMIKOKOMPROMISO

3, 4. (a) Akin et agnepeg ya ikompromiso na saray Kristiano iray ganggan tan prinsipyo na Biblia? (b) Akin ya agtayo nepeg ya ombales o manem-em na sakit na linawa?

3 Pian napaliket tayoy Jehova, nepeg tayon unoren iray ganggan tan prinsipyo to tan agtayon balot ibabaliwala odino  ikokompromiso iratan. Anggano ag-itayo la sakop na Mosaikon Ganggan, natalosan tayo ditan no anto ray labay o aglabay na Dios. Alimbawa, ingganggan tod saray Israelita: “Agka ombabales odino maneem-em na sakit na linawa sumpad saray ananak na kabaleyan mo, tan arom so kaparam a too a singa ed sikan dili. Siak si Jehova.”Lev. 19:18NW.

4 Aglabay nen Jehova ya ombales tayo odino manem-em na sakit na linawa. (Roma 12:19) No ibaliwala tayo ray ganggan tan prinsipyo ed Biblia, manliket so Diablo, tan ompan pakabalawan itan nen Jehova. Anggano ginagala ni na arum ya sakitan itayo, agtayo aabuloyan ya alablabas itayon onsanok. Deneskribe itayo na Biblia bilang “pananginan a gawa ed pitek” ya nankargay kayamanan, say ministeryo tayo. (2 Cor. 4:1, 7) Say sakit na linawa et singa makaderal ya asido, kanian agtayo labay ya ikarga itan ed sayan pananginan ya nankargay kayamanan!

5. Antoy naaralan tayo ed salaysay nipaakar ed si Aaron tan ed impatey na saray ananak to? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

5 Nabasa tayod Levitico 10:1-11 so makapaermen ya agawad pamilya nen Aaron. Seguradon ansakisakit ed sikara nen walay apoy a nanlapud tawen ya amatey ed ananak nen Aaron ya si Nadab tan Abihu legan a wala rad tabernakulo. Talagan asubok so pananisia nen Aaron tan say pamilya to nen ingganggan nen Jehova ya agda nanangisan iray inatey ya kapamilya da! Kasin ipapanengneng mo ya masanto ka diad agmo pipiulop ed saray kapamilyam o arum ni ya adispelo?Basaen so 1 Corinto 5:11.

6, 7. (a) No mandedesisyon itayo no kasin mibiang tayod seremonya ed bansal diad simbaan, anto ran importantin punto so nepeg ya ikonsidera? (Nengnengen so footnote.) (b) Panon tayon ipaliwawa ed kakanayon tayon aliwan Tasi so desisyon tayo?

6 Nayarin agtayo met la nasali iyan graben subok ya naeksperiensya nen Aaron tan pamilya to. Balet panon to no walay kanayon tayon aliwan Tasi ya angimbitad sikatayo ed bansal diad simbaan tan labay dan mibiang tayod seremonya? Anggapoy espisipikon ganggan ed Kasulatan ya manesebel ed sikatayon onatendi, balet wala ra kasi prinsipyo ed Biblia ya makatulong ed pandesisyon tayo? *

7 Lapud determinasyon tayon mansiansian masanto ed si Jehova ed ontan iran situasyon, nayarin mankelaw iray kanayon tayon aliwan Tasi. (1 Ped. 4:3, 4) Siempre, agtayo labay ya nasakitay liknaan da, balet mas maabig no mauyamo tan prangka tayon mitongtong ed sikara. Nayarin gawaen tayo la itan anggano mabayag ni may okasyon. Pisalamatan ti ra tan ibaga tayon maliket tayo lapud labay dan kaiba tayod seremonya ed bansal. Balet ibaga tayon no onla tayo tan agtayo lanlamang mibiang ed seremonya lapud dumay sisiaen tayo, ompan naapektoay okasyon da tan nayarin nabaingan ira tan saray arum ya bisita ra. No gawaen tayo itan, napaliisan tayo ray situasyon ya mangikompromiso ed pananisia tayo.

SUPORTAAN SO SOBERANYA NEN JEHOVA

8. Panon ya idadanet na Levitico so soberanya nen Jehova?

8 Idadanet na Levitico so soberanya nen Jehova. Masulok ya 30 beses ya abitlan saray ganggan ya wadtan et nanlapud sikato. Binidbir itan nen Moises tan ginawa toy ingganggan nen Jehova ed sikato. (Lev. 8:4, 5) Nepeg tayo met ya gawaen so pagagawa na Soberano tayo, si Jehova. Nagawaan tayo itan diad tulong na organisasyon to. Balet ompan nasubok so pananisia tayo no bukbukor tayo, ya singa si Jesus nen tinukso nen Satanas diad kalawakan. (Luc. 4:1-13) No sankanonot tayon lanang so soberanya  na Dios tan manmatalek tayod sikato, agtayo natukso na anggan siopa ya mikompromiso tan ag-itayo nadaeg na takot ed too.Uli. 29:25.

9. Akin et dakel so mamubusol ed saray lingkor na Dios ed amin a bansa?

9 Lapud patumbok itayo nen Kristo tan Tasi itayo nen Jehova, napapasegsegang itayo ed dakel ya bansa diad interon mundo. Amta tayo lan nagawa itan, ta oniay imbaga nen Jesus ed saray disipulo to: “Pairapen kayo na saray totoo tan pateyen da kayo, tan magmaliw kayon puntirya na panagbusol na amin a nasyon nisengeg ed ngaran ko.” (Mat. 24:9) Balet anggano bubusolen da tayo, agtayo ontutundan manpulong tan mansiasiansia tayon masanto ed pakanengneng nen Jehova. Akin ya wala ray mamubusol ed sikatayo anggano matua tan malinis so panagbilay tayo tan matulok tayod ley? (Roma 13:1-7) On ta say pinili tayon Soberanon Katawan et si Jehova! “Sikato labat” so panlilingkoran tayo tan agtayon balot ikokompromiso iray matunong ya ganggan tan prinsipyo to.Mat. 4:10.

10. Antoy agawa nen inkompromiso na sakey ya agi so neutralidad to?

10 Ontan met, ‘ag-itayo kabiangan na mundo.’ Kanian neutral tayo o agtayo mibabalid guerra tan politika. (Basaen so Juan 15:18-21; Isaias 2:4.) Wala ray lingkor na Dios ya nikompromiso day neutralidad da. Dakel ed sikara so nagbabawi tan apapawil day relasyon da ed mapangasin Ama tayo. (Sal. 51:17) Wala balet iray pigara ya agnagbabawi. Singa bilang, nen Sankamundoan a Guerra II, 160 ya niprison agagi ed Hungary ya say edad da et ag-onsulok ed 45 años so tinipon ed sakey a baley. Ditan et ingganggan ira na saray opisyales ya mansundalo. Saramay matoor ya agagi et nansiansian malet ed desisyon dan agmansundalo, balet siamera ed sikara so nansamba ya mansundalo tan nansulong na unipormi na sundalo. Kayari duay taon, sakey ed saraman ya akikompromiso et kaibad saray inyasain ya mamaltog ed saramay matoor ya agagi. Tan say sakey ed sikara et agi tod laman! Balet, aglanlamang atuloy so pamaltog ed sikara.

ITER MOD SI JEHOVA SO SANKAABIGAN MO

11, 12. Antoy naaralan tayod saray bagat ya inyapay na saray Israelita nensaman?

11 Unong ed Mosaikon Ganggan, wala ray espisipikon bagat ya kaukolan ya iyapay na saray Israelita. (Lev. 9:1-4, 15-21) Nepeg ya anggapoy kabalawan na saray bagat da ta irerepresenta na saratan so perpekton bagat nen Jesus. Sakey ni, wala ray espesipikon instruksion ed kada klase na apay o bagat. Laen tayo pan alimbawa no antoy kaukolan ya gawaen na sakey ya kapananak ya ina. Oniay nabasad Levitico 12:6: “Sano asumpal so saray agew na panaglinis to, a lapu ed sakey a laki ya anak, odino lapu ed sakey a bii ya anak, satan ya ina mangawit naani sakey a kilaw a karnero a sakey taon to ya onkana a sakey ya iyaapay a poolan, tan sakey a sibong na malapati, odino sakey a palekpek, ya onkana a sakey ya iyaapay lapu ed kasalanan, ya iyakar to ed pinto na abung-abung na duypo, angga ed kawalaan na saserdote.” Espisipiko so Ganggan, balet nanengneng tayo ya maaro tan makatunongan so Dios. No anggapoy pakasarag na ina ya mangibagat na karnero, sarag toy mangiyapay na duaran palekpek odino duaran sibong a malapati. (Lev. 12:8) Anggano mairap so bilay to, sikatoy aaroen tan aapresyaen nen Jehova, a singa met ed lingkor ya mas mabli so bagat to. Antoy naaralan tayod satan?

12 Pinaseseg nen apostol Pablo iray Kristiano ya mangiyapay ed Dios na “bagat a panangidayew.” (Heb. 13:15) Nepeg tayon usaren so bibil tayo pian ipakabat so masanton ngaran nen Jehova. Nagagawaan itan na saray agagi tayon emel panamegley na sign language. Saray Kristianon agla  makaalis ed abung et nidadayew day Jehova diad pampupulong da ed saray mangaasikaso odino ombibisita ed sikara, tan ontan met ed panamegley na sulat tan telepono. Say bagat a panangidayew—say pangidayew tayod si Jehova panamegley na pangipakabat tayod ngaran to tan pangipulong ed maong a balita—et akadepende ed biskeg tan abilidad tayo. Balet nepeg ya iter tayoy sankaabigan tayo.Roma 12:1; 2 Tim. 2:15.

13. Akin ya kaukolan tayon ireport so nagagawaan tayod ministeryo?

13 Lapud inaro tayoy Jehova, mabulos tayon mangiyaapay na bagat a panangidayew. (Mat. 22:37, 38) Balet antoy nepeg ya panmoria tayo ed uksoyan ya pangireport na nagagawaan tayod ministeryo? Say report ya iiter tayon binulan et mikonektaan ed debosyon tayod Dios. (2 Ped. 1:7) Siempre, agtayo iisipen ya kaukolan ya dakel so oras tayo ed ministeryo pian labat dakel so nireport tayo. Diad tua, no say sakey a publisher et limitado lay nagagawaan tod ministeryo lapud maedad la o makapuy lay laman to, sarag toy mangireport na anggan 15 minuto. Aapresyaen nen Jehova iratan ya minuto ta amta ton atan so sankaabigan lan nibagat na publisher. Paneknek met itan na panangaro tod Dios tan panangapresya tod baleg a pribilehyon manlingkor bilang Tasi to. Singa saray arum ya Israelita nensaman ya anggano mairap so bilay da et siansia nin mangiyaapay na bagat ed Dios, saray lingkor nen Jehova natan ya limitado lay nagagawaan da et sarag da nin siansiay manreport. Say report na kada publisher et kaibad sankamundoan ya report, ya makatulong ed organisasyon tayon manplano parad panagpulong a kimey ed arapen. No ontan sirin, kasin nibagan pabelat so pangireport ed nagagawaan tayod ministeryo?

SAY KALIDAD NA PANAGARAL TAN BAGAT A PANANGIDAYEW TAYO

14. Ipaliwawa no akin ya nepeg tayon usisaen so kalidad na panagaral tayo.

14 Kayari tayon inaral iray mablin katuaan ed Levitico, nayarin isipen mon, ‘Mas natatalosan ko la natan no akin ya kaiba yan libro ed pinuyanan a Salita na Dios.’ (2 Tim. 3:16) Anganko mas determinado ka lan mansiansian masanto, aliwa labat ya lapud igaganggan itan nen Jehova noagta lapud manepeg labat ya iter tayod sikato so sankaabigan tayo. Ompan lapud saray naaralan tayod Levitico diad sarayan duaran artikulo et mas apaseseg tayon kotkoten nin maong so Kasulatan. (Basaen so Uliran 2:1-5.) Usisam so kalidad na panagaral mo tan ipikasim itan. Seguradon labay mon awaten nen Jehova so bagat a panangidayew mo. Kasin naiimanom ya naaapektoay iyaaligwas mod espiritual lapud nauupot so oras mod TV, video game, isports, odino arum nin hilig mon gawaen? No ontan, maabig no dalepdepen moy imbaga nen apostol Pablo diad libro na Hebreos.

Kasin iyuunam ed bilay mo so panagaral na Biblia tan Panagdayew na Pamilya? (Nengnengen so parapo 14)

15, 16. Akin ya diretsaan so impanimbawa nen Pablo ed saray Hebreon Kristiano?

15 Prangka ya maong si Pablo nen sinulatan to ray Hebreon Kristiano. (Basaen so Hebreos 5:7, 11-14.) Diretsaan iray salitan inusar to! Imbaga tod sikara ya “nagmaliw ya epel” so pakadngel da. Akin ya ontan lan  kapuersa so impanimbawa nen Pablo? Singa si Jehova, inar-aro to ra tan mapaga lapud akadepende labat irad espiritual ya gatas. Tua, importantin amtaen iray manunan bangat na Inkakristiano. Balet kaukolan so “anawet a naakan” odino aralem iran bangat na Biblia pian onaligwas tayo ya anggad magmaliw itayon matatken ed espiritual.

16 Imbes ya onaligwas iray Hebreon Kristiano pian naibangat day arum, kaukolan ni ya walay mangibangat ed sikara. Akin? Lapud agda labay so “anawet a naakan.” Tepetan moy sarilim: ‘Kasin dugay panmoriak ed anawet iran espiritual ya naakan? Kasin labalabay kon aralen iratan? O agko aaralen iray aralem ya bangat na Biblia tan matalag ak ya manpikasi? No ontan, kasin say problema et say kalidad na panagaral ko?’ Tandaan, agtayo labat pulongan iray totoo noagta kaukolan tayo ran bangatan pian magmaliw iran disipulo.Mat. 28:19, 20.

17, 18. (a) Akin ya nepeg ya regular itayon mangan na anawet ya espiritual a naakan? (b) Antoy nepeg ya panmoria tayod iyinum na alak antis tayon miaral?

17 Nayarin parad dakel ya agagi et aliwan mainomay so manaral na Biblia. Siempre, ag-itayo kokonsiensiaen nen Jehova pian napakiwas itayon manaral. Balet balanglan abayag tayo lan lingkor na Dios o agano ni, nepeg ya tuloytuloy tayon mangan na anawet ya espiritual a naakan. Kaukolan itan pian mansiansia itayon masanto.

18 Pian magmaliw itayon masanto, nepeg tayon usisaen a maong so Kasulatan tan gawaen so pagagawa na Dios. Nengnengen pay agawad saray ananak nen Aaron ya si Nadab tan Abihu, ya pinatey na Dios lapud angiyapay iray ‘sananey ya apoy,’ ya ompan akainum irad saman. (Lev. 10:1, 2) Kayari na satan, imanoen so imbaga na Dios ed si Aaron. (Basaen so Levitico 10:8-11.) Kasin labay ya ibaga na satan a teksto ya agtayo nepeg ya oninum na alak antis tayon miaral? Nonoten irayan punto: Ag-itayo la sakop na Ganggan. (Roma 10:4) Diad arum ya bansa, wala ray agagin oniinum na daiset ya alak legay panangan antis iran miaral. Apatiran kopa na alak so uusaren nensaman ed Paskua. Nen inggapo nen Jesus so Memoryal, pinainum to iray apostol to na alak ya mangirerepresentad dala to. (Mat. 26:27) Isesebel na Biblia so alablabas ya kakainum na alak tan panagbuanges. (1 Cor. 6:10; 1 Tim. 3:8) Tan agsarag na konsiensia na dakel a Kristiano so oninum na anggan daiset labat ya alak antis iran mibiang ed sagradon panaglingkor. Balet, nandurumay situasyon ed kada bansa, tan say importante et ‘nibiig tayo so masanto’ ed mabanday, pian mansiansian masanto so kagagawa tayo tan napaliket so Dios.

19. (a) Antoy nepeg tayon tandaan no nipaakar ed panagdayew na pamilya tan personal ya panagaral? (b) Antoy determinadom ya gawaen pian nipanengneng mon masanto ka?

19 Dakel ni nadiskobrem ya espiritual a kayamanan no kotkoten mo iratan diad Salita na Dios. Usar mo ray publikasyon ya makatulong ed pan-research pian mas onaligwas so kalidad na panagdayew na pamilya yo tan personal ya panagaral mo. Kabaten mo nin maong si Jehova tan saray gagala to. Onapit kad sikato. (Sant. 4:8) Manpikasi kad Dios a singa samay salmista ya oniay inkansion to: ‘Lukasan mo ray matak pian nanengneng koy makapakelkelaw a pamaakaran ed ganggan mo.’ (Sal. 119:18) Agmon balot ikokompromiso iray ganggan tan prinsipyo ed Biblia. Mabulos mon unoren so ganggan na “Masanton Dios” a si Jehova, tan maseseg ya mibiang ed “masanton kimey na maong a balita na Dios.” (1 Ped. 1:15; Roma 15:16) Diad sarayan magulon kaunoran ya agew, ipanengneng mon masanto ka. Komon ta amin tayo et masanto ed kagagawa tayo pian nasuportaan tayoy soberanya na masanton Dios tayo, si Jehova.

^ par. 6 Nengnengen so “Tepetepet Manlapud Saray Managbasa” diad Say Panag-bantayan ya Mayo 15, 2002.