Onlad karga

Onlad saray karga

No Antoy Epekto ed Sikatayo na Inkioli nen Jesus

No Antoy Epekto ed Sikatayo na Inkioli nen Jesus

“[Sikatoy] apaoli la.”MAT. 28:6.

1, 2. (a) Antoy labay ya naamtaan na saray lider na relihyon ed si Pedro, tan antoy inyebat to? (Nengnengen so litratod sayan pahina.) (b) Akin et makmakpel si Pedro ya inmarap ed sikara?

PIGARAN agew kayari impatey nen Jesus, inmarap si apostol Pedro ed grupo na lalakin masisibeg tan andiay panangasi. Saraya et makapanyarin lider na relihyon na saray Judio—sikara so angiplanod impamatey ed si Jesus. Walay labay dan amtaen ed si Pedro. Pinaabig nen Pedro so lakin manlapud inkianak to et agla makaakar, tan labay dan naamtaan no diad anton pakayari o diad siopan ngaran ya ginawa itan nen Pedro. Oniay makpel ya inyebat to: “Sayan laki ya akaalagey ed arapan yo et inmabig diad ngaran nen Jesu-Kristo a Nazareno, ya impasak yo balet pinaoli na Dios manlapud inaatey.”Gawa 4:5-10.

2 Antis ya pinatey si Jesus, sikatoy amitlon imburi nen Pedro lapud takot ed too. (Mar. 14:66-72) Akin balet et makmakpel la natan ya akiarap ed saramay lider na relihyon? Tinmulong so masanton espiritu, balet akatulong met ed si Pedro so talek to ya binmilay lamet si Jesus. Akin et segurado si Pedro ya apaoli si Jesus? Tan akin ya manisia tayo met ed satan?

3, 4. (a) Anto ran inkioli so agawa antis ni na panaon na saray apostol? (b) Anto ran impamaoli so ginawa nen Jesus?

3 Amta na saray apostol ya posiblin nabilay lamet so inatey  ta wala ray ontan lan agawa ed panaon na saray propeta nensaman. Alimbawa, inikdan na Dios si Elias tan Eliseo na pakayarin mamaoli. (1 Ara. 17:17-24; 2 Ara. 4:32-37) Wala ni ingey inatey ya binmilay lamet nen say bangkay to et imbantak ed angiponponan ed si Eliseo tan adiwit na satan iray pukel nen Eliseo. (2 Ara. 13:20, 21) Manisia iray inmunan Kristiano ya tua irayan salaysay, ya singa met ed panisia tayon tua so Salita na Dios.

4 Seguradon mimilay liknaan tayo no babasaen tayo ray salaysay nipaakar ed saray impamaoli nen Jesus. Nen pinaoli to so alenleneg ya anak na sakey a balo, seguradon malikeliket imay ina. (Luc. 7:11-15) Aminsan met et pinaoli nen Jesus so 12 años ya bii. Imadyin yo pa labat so liket tan pankelaw na atateng to nen anengneng da ya mabilay so anak da! (Luc. 8:49-56) Tan seguradon malikeliket iramay totoon akatasi ed impaway nen Lazaro ed lubok tan anengneng dan mabilay lamet!Juan 11:38-44.

NO AKIN YA NIKADKADUMA SO INKIOLI NEN JESUS

5. Antoy pidumaan na inkioli nen Jesus ed saray mas akaunan inkioli?

5 Amta na saray apostol ya say inkioli nen Jesus et duma ed saray mas akaunan inkioli. Saray apaoli antis nen Jesus et binmilay ya walaay pisikal ya laman tan sinmabi panaon et inatey lanlamang ira. Si Jesus et pinaoli ya walaay espiritun laman ya aglan balot ompatey. (Basaen so Gawa 13:34.) Insulat nen Pedro ya si Jesus et “pinatey ed laman, balet binilay ed espiritu.” Sakey ni, “sikatoy linma ed tawen tan wala la natan ed nikawanan na Dios; tan saray anghel tan saray pakauley tan saray pakayari et impasakop ed sikato.” (1 Ped. 3:18-22) Makapakelaw tan makapadinayew iramay akaunan inkioli, balet anggapoy miparad inkioli nen Jesus.

6. Antoy epekto na inkioli nen Jesus ed saray disipulo to?

6 Baleg so epekto na inkioli nen Jesus ed saray disipulo to. Sikatoy mabilay la, aliwan singa ed iisipen na saray mamubusol ed sikato. Si Jesus et sakey lan makapanyarin espiritu ya aglan balot nasakitan na anggan siopan too! Lapud inkioli to et apaneknekan ya sikatoy Anak na Dios, tan nen naamtaan itan na saray disipulo to et asalatan na liket so ermen da. Tan agla ra natatakot noagta makmakpel la ra. On, say inkioli nen Jesus et importante ed gagala nen Jehova tan ed maong a balita ya makpel dan impulong anggad ararawin pasen.

7. Antoy gagawaen nen Jesus natan, tan anto ran tepet so ebatan?

7 Amta tayon si Jesus et aliwa labat ya makapadinayew ya too. Sikatoy mabilay natan tan idadaulo to so kimey ya apektaen toy amin ya wadiad dalin. Si Jesu-Kristo et manuuley lan Ari na Panarian na Dios, tan asingger to lan ekalen so kaugsan ed dalin tan gawaen ton paraiso ya panayaman na totoo ed andi-anggaan. (Luc. 23:43) Ag-iratan nagawa no ag-apaoli si Jesus. Balet anto ray rason no akin ya manisia tayon sikatoy apaoli? Tan antoy epektod sikatayo na inkioli to?

IMPANENGNENG NEN JEHOVA SO PAKAYARI TON TALOEN SO PATEY

8, 9. (a) Akin ya labay na saray lider na Judion relihyon ya nabantayan a maong so lubok nen Jesus? (b) Antoy agawa nen wala ray bibiin linmad lubok?

8 Nen inatey lay Jesus, saray saserdote tan Fariseo et linmad si Pilato tan imbaga ra: “Katawan, anonotan mi ya inkuan na saman ya impostor sanen mabilay ni, ‘Napaoli ak kayari taloy agew.’ Iganggan mo  sirin a bantayan a maong so lubok anggad komatlon agew, ta pian sikatoy agbalot takewen na saray disipulo to tan ibaga ra ed totoon, ‘Sikatoy apaoli manlapud saray inaatey!’ tan magmaliw laingen a mas mauges iyan unor a pankunkunwari nen samay inmuna.” Oniay ebat nen Pilato: “Walaray guardia yo. La kayo tan bantayan yon maong itan.” Onman so ginawa ra.Mat. 27:62-66.

9 Say bangkay nen Jesus et imponpon ed lubok ya sinaraan na baleg a bato. Labay na saray lider na Judion relihyon ya nabulok la ditay Jesus. Balet dumay gagala nen Jehova. Diad komatlon agew, nen linmad lubok si Maria Magdalena tan sananey nin Maria, akatulin la imay bato tan walay anghel ya akayurong ed satan. Imbaga na anghel ed saray bibii ya onloob irad lubok pian nanengneng dan mismo ya anggapo lay karga to. “Anggapo la dia,” so kuan na anghel, “ta apaoli la.” (Mat. 28:1-6) Mabilay si Jesus!

10. Anto ray insulat nen Pablo ya ebidensya ya apaoli si Jesus?

10 Pinaneknekan na saray agawgawa ed tinmumbok ya 40 agew ya talagan apaoli si Jesus. Oniay insulat nen apostol Pablo ed saray taga Corinto nipaakar ed satan: “Imbagak ed sikayo iray sankaimportantian a bengatla ya inawat ko met, salanti, say Kristo et inatey parad saray kasalanan tayo unong ed Kasulatan; tan sikatoy imponpon, tan diad komatlon agew et sikatoy pinaoli unong ed Kasulatan; tan sikatoy nampanengneng ed si Cefas, insan diad sikaran labindua. Kayari na satan et sikatoy nampanengneng ed masulok a limanlasus ya agagi diad sakey a pankanawnawa, a maslak ed sikara et mabilay ni anggad natan, balet say arum et inatey la. Kayari na satan et sikatoy nampanengneng ed si Santiago, insan diad amin ya apostol; balet kaunoran ed amin et sikatoy nampanengneng met ed siak a singa diad sakey a nianak a kulang na bulan.”1 Cor. 15:3-8.

NO AKIN YA AMTA TAYON PINAOLI SI JESUS

11. Akin ya nibaga tayon say inkioli nen Jesus et agawa “unong ed Kasulatan”?

11 Say sakey ya rason ya amta tayon pinaoli si Jesus et lapud agawa so inkioli to “unong ed Kasulatan.” Impropesiya na Salitay Dios so kioli nen Jesus. Alimbawa, insulat nen David ya ‘say sakey a masanto’ na Dios et agto nanengneng so kabubulok. (Basaen so Salmo 16:10.) Nen Pentecostes 33 C.E., imbaga nen apostol Pedro ya ontutukoy itan ya propesiya ed si Jesus: “Amta to la [nen David] so nipaakar ed kioli na Kristo tan nansalita nipaakar ed satan, a sikatoy agpinaulyanan na Dios diad Hades tan ag-abulok so laman to.”Gawa 2:23-27, 31.

12. Siopa ray akanengneng ed si Jesus nen apaoli la?

12 Say komaduan rason ya amta tayon pinaoli si Jesus et lapud testimonya na dakel ya akatasi ed satan. Diad loob na 40 agew et nampanengneng si Jesus ed saray disipulo to diad hardin ya kawalaan na lubok tan diad dalan ya paonlad Emaus tan diad arum ni ran lugar. (Luc. 24:13-15) Diad saratan, sikatoy akitongtong ed saray indibidual, pati si Pedro, tan ed saray grupo. Aminsan ingen et nampanengneng si Jesus ed masulok ya 500 a totoo! On, agniburi ya apaoli si Jesus lapud testimonya na dakel ya akatasi.

13. Panon ya nanengneng ed seseg na saray disipulo ya segurado iran inmoli si Jesus?

13 Say komatlon rason no akin ya amta tayon pinaoli si Jesus et lapud seseg na saray disipulo to ya ipulong itan. Lapud maseseg dan tinasian so inkioli na Kristo,  pinasegsegang ira, pinairap, tan pinatey ni ingen. No agpinaoli si Jesus—no gawagawa labat itan—akin et irisga nen Pedro so bilay to nen imbaga to itan ed saray lider na relihyon, anggano amta ton kabkabusol day Jesus tan sikaray angiplanod impatey to? On ta segurado si Pedro tan arum nin disipulo ya mabilay si Jesus tan ididirehi toy kimey ya pagagawa na Dios. Sakey ni, say inkioli nen Jesus so angipasegurod saray papatumbok to ya napaoli met ira. Singa bilang, antis ya inatey si Esteban et imbalikas toy malet ya pananisia to ed kioli.Gawa 7:55-60.

14. Akin ya manisia ka ya mabilay si Jesus?

14 Say komapat ya rason ya amta tayon pinaoli si Jesus et lapud wala ray ebidensyan sikatoy manuuley la natan bilang Ari tan Ulo na Kristianon kongregasyon. Bilang resulta, onlalaknab so tuan Inkakristiano. Kasin nagawa itan no agpinaoli si Jesus? Diad tua, ompan agtayo anggan kabat si Jesus no sikatoy agpinaoli. Balet lapud malet so basiyan na pananisia tayon mabilay si Jesus, amta tayon sikato so mangigigiya tan mangididirehi ed pangipupulong tayod maong a balita diad interon mundo.

NO ANTOY EPEKTOD SIKATAYO NA INKIOLI NEN JESUS

15. Akin ya say inkioli nen Jesus et mangiter ed sikatayo na pakpel ya manpulong?

15 Say inkioli nen Jesus et mangiiter ed sikatayo na pakpel ya manpulong. Diad 2,000 taon, saray kalaban na Dios et angusar na nanduruman paraan pian ontundan manpulong iray disipulo nen Jesus—singa say apostasya, panagbalaw, panaggulo, panagsebel na gobierno, panamairap, tan pamatey ni ingen ed sikara. Balet ‘anggapoy ayura [o armas] ya ginawa sumpad sikatayo’ ya akapampatunda ed kimey ya panagpulong tan panaggaway babangatan. (Isa. 54:17) Agtayo tatakotan iray alipores o ariripen nen Satanas. Kaiba tayoy Jesus, tan tulongan to itayo ya singa insipan to. (Mat. 28:20) Anggapo siri’ rason tayon ontakot, ta anggan antoy gawaen na kalaban, agda tayon balot napatunda!

Say inkioli nen Jesus et mamapakiwas ed sikatayon makpel ya manpulong (Nengnengen so parapo 15)

16, 17. (a) Panon ya papaneknekan na inkioli nen Jesus ya tua so amin ya imbangat to? (b) Unong ed Juan 11:25, anton pakayari so inter na Dios ed si Jesus?

16 Papaneknekan na inkioli nen Jesus ya tua so amin ya imbangat to. Insulat nen Pablo ya no agpinaoli si Kristo, anggapoy kakanaan na pananisia tan panagpulong na saray Kristiano. Insulat na sakey a Bible scholar: “No ag-inmoli si Kristo, . . . kaskasian met iray Kristiano ta aloko irad baleg ya katilaan.” No aliwan tuay inkioli nen Jesus, saray salaysay diad Ebanghelyo et maermen labat ya istorya nipaakar ed maong tan marundunong ya too ya impapatey na saray kalaban to. Balet talagan binmilay lamet si Kristo, kanian apaneknekan ya tua so amin ya imbangat to, pati lay imbaga to ya nagawad arapen.Basaen so 1 Corinto 15:14, 15, 20.

17 Imbaga nen Jesus: “Siak so kioli tan say bilay. Samay mangipapanengneng na pananisia ed siak, anggano sikatoy ompatey et ombilay lamet.” (Juan 11:25) Seguradon ontua itan ya imbaga to. Inikdan nen Jehova si Jesus na pakayari ya paolien iramay say ilalo ra et manbilay bilang espiritu diad tawen tan ontan met ed binilyon ya walaan na ilalon manbilay ya andi-angga diad dalin. Lapud bagat tan inkioli nen Jesus, naandi lay ipapatey. Agta lapud satan et napaseseg kan sungdoan so antokaman ya subok, tan makpel ni ingen ya arapen so ipapatey?

18. Antoy gagarantiyaan na inkioli nen Jesus?

18 Ipapaseguro na inkioli nen Jesus ya saray manayam ed dalin et naukom base ed  saray maaron estandarte nen Jehova. Oniay imbaga nen Pablo ed grupo na lalaki tan bibii diad Atenas nensaman: “Inggeter [na Dios] so sakey ya agew pian ukomen toy mundo unong ed inkatunong diad panamegley na sakey a toon tinuro to, tan sikatoy angiter na garantiya ed amin a totoo diad impamaoli to ed sikato manlapud inaatey.” (Gawa 17:31) On, si Jesus so tinuro na Dios bilang Ukom, tan makaseguro tayon say pangukom to et patas tan maaro.Basaen so Isaias 11:2-4.

19. Antoy epektod sikatayo na panisia tayod inkioli nen Jesus?

19 Say panisia tayod inkioli nen Jesus et mamakiwas ed sikatayon gawaey linawa na Dios. No ag-inatey si Jesus tan ag-inmoli, ag-itayo nibulos ed panangaripen na kasalanan tan ipapatey. (Roma 5:12; 6:23) No ag-inmoli si Jesus, ompan ibaga tayo met ya: “Mangan tan oninum tayo sirin, ta nabuas et ompatey tayo.” (1 Cor. 15:32) Andi, aliwan saratan so iyuuna tayod bilay tayo. Imbes, papablien tayo so ilalon kioli tan uunoren tayoy panangigiya nen Jehova ed amin a bengatla.

20. Panon ya papaneknekan na inkioli nen Jesus so pakayari na Dios?

20 Papaneknekan na inkioli nen Jesus so pakayari nen Jehova ya ‘tumangan iramay masimoon a manaanap ed sikato.’ (Heb. 11:6) Agaylan pakayari tan karunongan so impanengneng nen Jehova diad impamaoli tod si Jesus ed imortal ya bilay diad tawen! Niarum ni, impanengneng ton sarag ton sumpalen so amin ya sipan to. Kaiba lad satan so sipan na Dios nipaakar ed espisyal ya “ilalak” ya walaan na importantin betang ed panresolbe ed isyu na inkasoberano. Pian nasumpal itan a sipan, kaukolan ya ompatey si Jesus tan onolid bilay.Gen. 3:15.

21. Antoy epektod sika na ilalon kioli?

21 Agta misalsalamat kad si Jehova ta inter toy seguradon ilalo ya kioli? Oniay ipapaseguro na Kasulatan: “Nia! Say tolda na Dios et walad katooan, tan sikatoy miayam ed sikara, tan magmaliw iran totoo to. Tan say Dios a mismo et niwala ed sikara. Tan punasen to so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay ipapatey, tan anggapo met lay panermen tan pannangis tan ot-ot. Saray datin bengatla et linmabas la.” Satan ya makapakelkelaw ya ilalo et impaamtad matoor ya apostol a si Juan, ya inkuan ed sikato: “Isulat mo, ta sarayan salita et napanmatalkan tan tua.” Siopay angipaamta ed si Juan na saratan ya nagawad arapen? Say apaolin Jesu-Kristo.Apo. 1:1; 21:3-5.