SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Agosto 2014

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Setyembre 29 anggad Oktubre 26, 2014.

Kasin Makakaawat Kay ‘Naakan Diad Dugan Panaon’?

Kasin kaukolan ya naawat na sakey so amin ya itatarya na matoor ya aripen pian mansiansian mabiskeg ed espiritual?

Antoy Betang na Bibii ed Gagala nen Jehova?

Amtaen no panon ya naapektoan iray lalaki tan bibii lapud impanrebelde ed Dios. Konsideraen iray eksperiensya na pigaran matoor ya bibii nensaman. Tan amtaen no antoy nitutulong na saray Kristianon bibii ed kimey na Dios natan.

Usaren so Salita na Dios—Mabilay Itan!

Labay na amin ya Tasi nen Jehova so magmaliw ya epektibo ed ministeryo. Amtaen iray pigaran praktikal a suhestion no panon ya usaren so makapanyarin Salita na Dios diad pitongtong ed totoo panamegley na saray tract.

No Panon ya Onaapit si Jehova ed Sikatayo

Kaukolan tayon paeleten so relasyon tayod si Jehova. Aralen no panon ya lapud dondon tan Biblia et iyaasingger to itayo.

Dengelen so Boses nen Jehova Anggan Iner so Kawalaan Mo

Aralen no akin ya importante so idengel ed boses nen Jehova tan say maapit ya komunikasyon ed sikato. Tulongan itayo na sayan artikulo ya nanengneng tan napaliisan iray pakana nen Satanas tan saray kakapuyan tayo pian agnaamper so idengel tayod si Jehova.

‘Pawil Ka tan Pabiskeg Mo ray Agagim’

No say sakey et datin elder, sarag to kasi lamet ya ‘dampoten so betang na manangasikaso’?

Tepetepet na Saray Manbabasa

Nen imbaga nen Jesus ed saray Saduceo ya saray napaoli et “agla mangasawa odino miasawa,” kasin say tutukoyen to et say kioli ed dalin?

INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

Dakel so Akalmo ed Katuaan Lapud “Eureka Drama”

Sayan pinatikey ya bersion na “Photo-Drama of Creation” et sarag ton ipalabas ed ararawin lugar, anggano anggapoy koryenti.