Onlad karga

Onlad saray karga

No Panon ya Onaapit si Jehova ed Sikatayo

No Panon ya Onaapit si Jehova ed Sikatayo

“Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.”SANT. 4:8.

1. Anton pankaukolan so nisipor ed totoo, tan siopay makapenek ed satan?

NISIPOR ed sikatayo ran totoo so pankaukolan ya onapit ed arum. Nibagan saray indibidual et “maapit ed balang sakey no labalabay tan kabkabat dan maong so sakey tan sakey.” Natural labat ya maliket tayo no wala ray kapamilya tan kakaaron mamapabli, mangaaro, tan natatalosan day liknaan tayo. Balet, say nepeg ya manunan pangiyapitan tayoy liknaan tayo et say Makapadinayew ya Amalsa, si Jehova.Ecl. 12:1.

2. Antoy sipan nen Jehova ed sikatayo, balet akin et dakel so agmanisia ed satan?

2 Iimbitaan itayo nen Jehova ya “onapit” ed sikato, tan insipan ton no gawaen tayo itan et “sikatoy onapit” ed sikatayo. (Sant. 4:8) Talagan makapabiskeg itan na liknaan! Balet dakel so maniisip ya singa imposiblin labay na Dios so onapit ed sikara; say pakalikna da et ag-ira makanepegan ya onasingger ed sikato odino sikatoy mair-irap ya asinggeran. Talaga kasin posible so onapit ed si Jehova?

3. Anton katuaan nipaakar ed si Jehova so nepeg tayon panisiaan?

3 Diad tua, si Jehova et “ag-arawi ed balang sakey” ya manaanap ed sikato. On, posiblin sikatoy nakabat tayo. (Basaen so  Gawa 17:26, 27; Salmo 145:18.) Labay na Dios ya anggano agtayo perpekto et onapit tayod sikato, tan sikatoy akaparaan tan mabulos ya mangawat ed sikatayo bilang maapit a kaaro to. (Isa. 41:8; 55:6) Diad personal ya eksperiensya na salmista, oniay insulat to nipaakar ed si Jehova: “O sika a dengelen mo so pikakasi, amin a laman ondago ed sika. Mapalar so too a pilien mo tan paasinggeren mo ed sika.” (Sal. 65:2, 4) Makaaral tayod salaysay na Biblia nipaakar ed si Arin Asa na Juda no panon ya sikatoy inmapit ed Dios, tan no panon ya inmapit so Dios ed sikato. *

MAKAARAL ED ALIMBAWA NEN ARIN ASA

4. Anton alimbawa so impanengneng nen Arin Asa ed saray taga Juda?

4 Masetseseg si Arin Asa ed malinis a panagdayew, kanian inekal toy panagbalangkantis ed templo tan idolatriya ya kasmak ed Juda. (1 Ara. 15:9-13) Lapud si Asa et inmapit ed si Jehova tan inunor to ray ganggan To, walay pakpel ton mangibagad totoo ya “anapen da si Jehova, a Dios na saray atateng da, tan gawaen da so tunong tan say ganggan.” Benendisyonan nen Jehova so inmunan samploran taon na impanuley nen Asa—talagan mareen so panarian to. Akin et walay kareenan? Inkuan tod saray sakop to: “Say dalin wala ni ed arap tayo, lapu ed inanap tayo si Jehova a Dios tayo; sikato so inanap tayo, tan angiter ed sikatayo na painawa.” (2 Awa. 14:1-7) Antoy sinmublay ya agawa?

5. Anton situasyon so anubok ed panagmatalek nen Asa ed Dios tan antoy resulta?

5 Isip mo pan sika si Asa. Lulusoben na Etiopen si Zera so Juda, kaibay sakey milyon ya sundalo tan 300 ya karwahe. (2 Awa. 14:8-10) Antoy gawaen mo no sankanengneng mon nitan la ray onlulusob ed panarian mo? Say sundalom et 580,000 labat! Ngalngali doble so karakel na kalaban. Kasin isipen mon pinaulyan na Dios ya lusoben kayo na ontan karakel a kalaban? Kasin manisip kay sarilim ya estratehiya? Nanengneng ed ginawa nen Asa ya sikatoy maapit tan matalek ed si Jehova. Sikatoy masimoon ya nampikasi: “Tulongan mo kami komon, O Jehova a Dios mi, tan manmatalek kami ed sika, tan dia ed ngaran mo onla kami sumpa ed saya a karaklan. O Jehova, sika so Dios mi; agmo iyabuloy komon a say too ontalona sumpa ed sika.” Antoy ebat nen Jehova ed pikakasi nen Asa? ‘Kinabil nen Jehova iray Etiope.’ Anggapoy anggan sakey a kalaban ya akaliktar!2 Awa. 14:11-13.

6. Antoy maabig ya aligen tayod si Asa?

6 Akin et ontan lay talek nen Asa ed panangigiya tan proteksion na Dios? Ibabaga na Biblia ya ‘ginawa nen Asa so maptek ed mata nen Jehova’ tan ‘say puso to et naskey [o intero] ed si Jehova.’ (1 Ara. 15:11, 14) Nepeg met ya interon puso so panlingkor tayod Dios. Importantin maong itan no labay tayoy magmaliw ya maapit ed sikato natan tan diad arapen. Misalsalamat tayo lapud nanggaway paraan si Jehova pian niyasingger to itayo tan tutulongan to tayon nawalaay maapit a relasyon ed sikato tan napansiansia itan! Aralen tayoy duaran paraan no panon ton ginawa itan.

IYAAPIT ITAYO NEN JEHOVA PANAMEGLEY NA DONDON

7. (a) Anto ray ginawa nen Jehova ya lapud saratan et onaapit so liknaan tayod sikato? (b) Antoy manunan paraan ya ginawa na Dios pian niyasingger to itayo?

7 Impanengneng nen Jehova so panangaro tod totoo diad impamalsa toy balibalin dalin ya panayaman da. Siansia nin  ipapalikna toy panangaro tod sikatayo diad pangiiter toy materyal iran pankaukolan tayo kada agew. (Gawa 17:28; Apo. 4:11) Itatarya met nen Jehova so mas importantin pankaukolan tayo, say espiritual. (Luc. 12:42) Ipapaseguro to met ya sikaton mismo so ondedengel ed saray pikakasi tayo. (1 Juan 5:14) Balet say manunan paraan ya ginawa na Dios pian niyasingger to itayo tan onapit tayod sikato et say maar-aron impangitarya tod dondon. (Basaen so 1 Juan 4:9, 10, 19.) Imbaki nen Jehova ed dalin so “bogbogtong ya Anak to” pian niliktar tayod kasalanan tan patey.Juan 3:16.

8, 9. Antoy papel nen Jesus diad gagala nen Jehova?

8 Gagala nen Jehova ya minabang met ed dondon iramay nambilay antis na panaon na Kristo. Manlapud samay impangipropesiya nen Jehova ya walay onsabin Manangilaban, diad panmoria to et nibayar la so dondon, ta amta ton agbalot naamper so gagala to. (Gen. 3:15) Kalabas na pigaran siglo, imbalikas nen apostol Pablo so pisasalamat tod Dios parad “kibulos lapud dondon a binayaran nen Kristo Jesus.” Inyarum to: ‘Pinerdona na Dios iray kasalanan ya agawa ed apalabas legan a sikatoy mantetepel.’ (Roma 3:21-26) Talagan importante so papel nen Jesus pian onapit tayod Dios!

9 Diad panamegley labat nen Jesus ya nakabat na saray mapaabeba si Jehova tan onapit irad sikato. Panon itan ya idadanet na Kasulatan? Insulat nen Pablo: “Ipapatnag na Dios so panangaro to ed sikatayo, ta anggano makasalanan itayo ni et inatey si Kristo parad sikatayo.” (Roma 5:6-8) Intarya so dondon bagat nen Jesus, aliwan lapud kanepegan tayo itan, noagta lapud inad-aro itayo nen Jehova tan Jesus. “Anggapoy makadago ed siak no sikatoy ag-iyasingger na Ama ya angibaki ed siak,” so kuan nen Jesus. Aminsan et onia ni imbaga to: “Anggapo so makasabi ed Ama no aliwan diad panamegley ko.” (Juan 6:44; 14:6) Uusaren nen Jehova so masanton espiritu pian iyasingger ed sikato iray totoo diad panamegley nen Jesus, tan tutulongan to ran mansiansiad panangaro To tan manbilay ya andi-angga. (Basaen so Judas 20, 21.) Aralen tayoy komaduan paraan ya iyaasingger itayo nen Jehova.

IYAAPIT ITAYO NEN JEHOVA PANAMEGLEY NA BIBLIA

10. Anto ray ibabangat na Biblia ya ontulong ed sikatayon mas onapit ed Dios?

10 Manlapud gapo na sayan artikulo, 14 lan libro na Biblia so inusar. No anggapoy Biblia, naamtaan tayo kasi ya sarag tayoy onapit ed Amalsa? No anggapo itan, panon tayo kasin naamtaan ya intarya nen Jehova so dondon tan imbaki toy Jesus pian niyasingger to itayo? Inusar nen Jehova so espiritu to pian puyanan so kisulat na Biblia, ya pakaamtaan tayoy balibalin personalidad to ontan met ed saray makapadinayew ya gagala to. Alimbawa, diad Exodo 34:6, 7, deniskribe nen Jehova so sarili tod si Moises ya ‘Dios a mapangasi tan maaro, mapalna ya onsanok, daakan ed maaron abig na linawa tan katuaan, mangigagana na maaron abig na linawa ed saray nilibo, mameperdona na inkauges tan impakasumpa tan kasalanan.’ Siopay ag-onapit so liknaan to ed ontan ya persona? Amta nen Jehova ya no sikatoy mas nakabat tayo panamegley na Biblia, sikatoy mas magmaliw ya tua ed sikatayo tan mas onapit tayod sikato.

11. Akin et kaukolan tayon aralen iray kualidad nen Jehova? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

11 Diad introduksion na libron Onapit ed si Jehova, nabasa tayon legan ya mikakaaro tayod sakey a too, mas nakakabat  tayo tan mas naaapresya tayo ray kualidad to. Kanian pian onapit tayod Dios, kaukolan tayon kabaten ya maong diad panaral tayod saray kualidad to diad Biblia. Agaylay pisalsalamat tayo ta impaisulat nen Jehova so Salita to diad paraan ya natalosan tayo!

12. Akin et totoo so inusar nen Jehova ya mangisulat ed Biblia?

12 Sarag pa nen Jehova ya paisulat ed saray anghel so Biblia. Diad tua, interesado iray anghel ed sikatayo tan ed saray gagawaen tayo. (1 Ped. 1:12) No bilang, seguradon sarasarag dan isulat so mensahe na Dios ed totoo. Balet, kasin nanengneng da ray bengatla unong ed pakanengneng na too? Natalosan da kasi iray pankaukolan tan kakapuyan tayo, tan saray labay tayon gawaen? Andi. Amta nen Jehova ya duma iray anghel. Totoo so inusar ton mangisulat ed Biblia pian natalo-talosan tayo. Natatalosan tayoy nononoten tan nalilikna na saray angisulat ed Biblia tan arum nin abitlad Kasulatan. No nababasa tayoy pakakadismaya, panduaruwa, takot, tan lingo ra, nalilikna tayoy ermen da. No nababasa tayo balet iray maliket ya agawad bilay da, makakaliket tayo met. Singa si propetan Elias, amin ya angisulat ed Biblia et “walaan na liknaan a singa sikatayo.”Sant. 5:17.

Akin ya lalo kan onapit ed si Jehova no aralen moy impideneng tod si Jonas tan si Pedro? (Nengnengen so parapo 13, 15)

13. Akin et naliknam so alikna nen Jonas ed pikakasi to?

13 Alimbawa, nen inikdan na Dios si propetan Jonas na asainmin, imbatikan to itan. No bilang ta anghel so angisulat ed saman ya agawa, ompan agto eksakton nadeskribe so emosyon nen Jonas. Maong labat ta si Jonas a mismo so pinili nen Jehova ya mangisulat ed istoryay bilay to, pati say impapuson pikakasi to ed Dios nen walad dalem na dayat! Inkuan to: “Sanen say kamarerwak nalmay ed dalem ko, anonotan ko si Jehova.”Jon. 1:3, 10; 2:1-9.

14. Akin et natatalosan tayoy alikna nen Isaias?

 14 Konsideraen met so impaisulat nen Jehova ed si Isaias. Nen anengneng na propeta so pasingawey nipaakar ed gloria na Dios, amoria ton sikatoy makasalanan tan inkuan to: “Abagey ak la! . . . lapu ed too ak a marutak so saray bibil, tan manaayam ak dia ed pegley na baley a marutak so saray bibil: ta saray matak anengneng da so Ari, si Jehova na saray ehersito.” (Isa. 6:5) Ag-itan naibaga na saray anghel lapud perpekto ira! Balet nibaga itan nen Isaias, tan natatalosan tayoy alikna to lapud makasalanan tayo met.

15, 16. (a) Akin et natatalosan tayoy liknaan na kapara tayon too? Mangiter na alimbawa. (b) Antoy makatulong pian mas onapit tayod si Jehova?

15 Kasin naibaga na saray anghel ya ‘aliwa ran makana’ a singa imbaga nen Jacob, odino “makasalanan” ira a singa alikna nen Pedro? (Gen. 32:10; Luc. 5:8) Kasin ‘nataktakot’ iran singa saray disipulo nen Jesus, odino kasin kaukolan day ‘manpakpel’ pian ipulong so maong a balita anggano walay isusumpa, a singa ginawa di Pablo tan arum ni? (Juan 6:19; 1 Tes. 2:2) Andi, ta perpekto iray anghel tan mas makapanyari ira nen saray totoo. Balet lapud agperpekton totoo so angideskribe ed ontan iran liknaan, natalosan tayon tampol ta agtayo met perpekto a singa sikara. Legan tayon babasaen so Salita na Dios, talagan sarag tayoy ‘miliket ed saray manliliket tan miakisan ed saray onaakis.’Roma 12:15.

16 No dalepdepen tayoy impideneng nen Jehova ed saray matoor ya lingkor to nensaman, dakel so balibalin naaralan tayo nipaakar ed sikato. Nanengneng tayo no panon ya maanos tan maaro to ran inyasingger. No ontan so gawaen tayo, nakabat tan naaro tayon maong si Jehova. Tan bilang resulta, mas onapit tayod sikato.Basaen so Salmo 25:14.

PAELETEN A MAONG SO RELASYON MOD DIOS

17. (a) Antoy insimbawa nen Azarias ed si Asa? (b) Panon ya imbaliwala nen Asa so simbawa nen Azarias, tan antoy resulta?

17 Wala ni naaralan tayod agawad si Arin Asa. Nen atalo iray sundalon Etiope, oniay insimbawa nen propetan Azarias ed sikato tan ed totoo: “Si Jehova wala ed sikayo, leleg ya wala kayo ed sikato; et no sikato so anapen yo, sikato so naromog yo; balet no sikato so ikaindan yo, sikayo so ikaindan to.” (2 Awa. 15:1, 2) Nen tinmakken lay Asa, agto itan inunor. Nen nilusob na bandad norte ya panarian na Israel so Juda, sikatoy kinmerew na tulong ed saray Siryano. Imbes ya mikasi lamet ed si Jehova, akialyansa ed saray pagano. Kanian oniay imbaga nen Jehova ed sikato: ‘Maatiw so ginawam; manlapud natan et wala ray mibakal ed sika.’ Diad saray akeran taon na impanuley nen Asa et agla tinmunday bakal. (2 Awa. 16:1-9) Antoy naaralan tayod satan?

18, 19. (a) Antoy nepeg tayon gawaen no aliwa lan onman kaapit so relasyon tayod si Jehova? (b) Panon itayon mas onapit ed si Jehova?

18 Agtayon balot onaarawid si Jehova. No bilang ta aliwa lan onman kaapit so relasyon tayod sikato, kaukolan tayon iyaplikan tampol so ibabaga na Oseas 12:6: “Ompawil ka ed Dios mo, unoren mo so inkamapangasi tan kaptekan, tan manalagar ka ed Dios mo a naynay.” Komon ta tuloytuloy itayon onapit ed si Jehova diad pandalepdep tan pangapresya tayod dondon tan diad maseet a panaral ed Salita to, say Biblia.Basaen so Deuteronomio 13:4.

19 “Maong ed siak so ondere [odino onapit] ed abay na Dios,” so inkuan na salmista. (Sal. 73:28) Itultuloy tayo komon so manaral na balo iran bengatla nipaakar ed si Jehova pian mas naaro tayo. Tan lalon onapit si Jehova ed sikatayo, natan ya anggad andi-anggaan!

^ par. 3 Nengnengen so artikulon nipaakar ed si Asa ya ‘Natumangan Ka ed Gagawaen Mo’ diad Agosto 15, 2012 ya isyu na Say Panag-bantayan.