Onlad karga

Onlad saray karga

Usaren so Salita na Dios—Mabilay Itan!

Usaren so Salita na Dios—Mabilay Itan!

“Say salita na Dios et mabilay tan mabisbiskeg.”HEB. 4:12.

1, 2. Antoy inter nen Jehova ya asainmin ed si Moises, tan antoy impaseguro To?

ANTO kasi naliknam no onarap kad sankamakapanyarian ya manuley ed mundo tan mitongtong ka parad saray totoo nen Jehova? Seguro mannerbiyos ka, natatakot, tan isipen mon agmo kaya. Panon mon iparaan so ibagam? Antoy gawaen mo bilang representanti na makapanyarin-amin a Dios pian naarumay puersa na salitam?

2 Ontan ya mismo so situasyon nen Moises nensaman. Imbaga nen Jehova ed sayan ‘mauyamon laki’ ya sikatoy ibaki tod Faraon pian ibulos iray lingkor to ed panamairap tan panangaripen na Ehipto. (Num. 12:3) Nanengneng ed saray onsublay a nagawa ya arogante tan anggapoy respeto na Faraon. (Exo. 5:1, 2) Balet labay nen Jehova ya ibaga nen Moises ed Faraon ya abuloyan ton onalis iray pigaran milyon ya ariripen to! Kampegan oniay tepet nen Moises ed si Jehova: “Siopa ak ta kasi ya onla ed kinen Faraon, tan mangitaynan diman ed Ehipto na saray anak na Israel?” Say pakalikna nen Moises et sikatoy agkualipikado tan agto sarag so mitongtong ed Faraon. Balet, impaseguro na Dios ed sikato ya agto bukbukor. ‘Diad tua, kaiba mo ak,’ kuan nen Jehova.Exo. 3:9-12.

3, 4. (a) Antoy tatakotan nen Moises? (b) Diad anton situasyon ya nayarin naliknam met imay alikna nen Moises?

 3 Antoy tatakotan nen Moises? Natatakot ya ompan ag-imanoen o dengelen na Faraon so representanti nen Jehova a Dios. Natatakot met ya ompan pati saray kapara ton Israelita et agda panisiaan ya sikato so tinuro nen Jehova ya mangibulos ed sikara diad Ehipto. Kanian oniay imbaga nen Moises ed si Jehova: ‘Ompan agda ak sisiaen tan agda dengelen so boses ko; ta kuan da lagi, Andi, agpinmatnag ed sika si Jehova.’Exo. 3:15-18; 4:1.

4 Dakel so naaralan tayod samay ebat nen Jehova ed si Moises tan ed saray sinmublay ya agawa. Tua, ompan agmo met la nasali onarap ed makapanyarin opisyal na gobierno. Balet, kasin natatakot kan ipulong so nipaakar ed Dios tan ed Panarian to anggan diad saray ordinaryon totoo ya nakakatongtong mod inagew-agew? No ontan, makaaral kad eksperiensya nen Moises.

‘ANTO TAY WALAD LIMAM?’

5. Antoy inyan nen Jehova ed lima nen Moises, tan panon ya akatulong itan pian nabawasay takot to? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

5 Nen imbaga nen Moises ya ompan anggapoy manisiad sikato, tinulongan na Dios ya makapanparaan. Oniay salaysay na Exodo: “Inkuan nen Jehova ed sikato, Anto so walad limam? Et inkuan to, Sakey ya tayukor. Et inkuan to, Ibalsak mo ed dalin. Et sikato imbalsak to ed dalin, et nagmaliw ya uleg; et ibabatikan nen Moises lawari. Et inkuan nen Jehova ed Moises, Yunat mo so limam ta demet mo so ikol to; (et inyunat to so lima to tan dinemet to ed ikol. Et nagmaliw a tayukor ed lima to.) Pian sisiaen da a si Jehova a Dios na saray atateng da, say Dios nen Abraham, say Dios nen Isaac, tan say Dios nen Jacob, et pinmatnag ed sika.” (Exo. 4:2-5) On, inyan na Dios ed lima nen Moises so paneknek ya say mensahe to et talagan nanlapud si Jehova. Amay tayukor o baston ya singa ordinaryo labat ed pakanengneng na arum et binmilay lapud pakayari na Dios! Seguradon satan ya milagro so mangarum na puersa ed ibaga nen Moises, tan mamaneknek ya kaiba toy Jehova! Kanian imbaga nen Jehova ed sikato: “Egnaan mo itan a baston tan usaren mon manggawa na saray tanda.” (Exo. 4:17NW) Lapud walad lima nen Moises so paneknek ya sikatoy inikdan na Dios na autoridad, awalaan na talek tan pakpel ya irepresentay tuan Dios ed arap na saray Israelita tan na Faraon.Exo. 4:29-31; 7:8-13.

6. (a) Antoy nepeg ya walad lima tayo no manpupulong tayo, tan akin? (b) Ipaliwawa no akin ya “say salita na Dios et mabilay” tan no panoy ‘kabiskeg’ na satan.

6 Sano ipupulong tayoy mensahe na Dios, antoy walad lima tayo? Kaslakan ya say walad lima tayo et say Biblia ya akaparaan ti lan basaen. Anggano diad pakanengneng na arum et ordinaryo labat itan ya libro, mitotongtong si Jehova panamegley na satan ya pinuyanan a Salita to. (2 Ped. 1:21) Nabasa ditan iray sipan na Dios ya gawaen tod uley na Panarian to. Kanian insulat nen apostol Pablo: “Say salita na Dios et mabilay tan mabisbiskeg.” (Basaen so Hebreos 4:12.) Amin ya sipan nen Jehova et mabilay lapud sikatoy ag-ontutundan onaaksion pian sumpalen iratan. (Isa. 46:10; 55:11) No namoria na sakey ya mabilay so Salita nen Jehova, mabiskeg so impluensya na satan ed bilay to.

7. Panon ya ‘dugay pangusar tayod salita na katuaan’?

7 On, inyan nen Jehova ed lima tayo so mabilay ya Salita to, say Biblia. Panamegley na satan et napaneknekan tayon napanmatalkan so mensahen awit tayo tan talagan  nanlapud Dios. Satan so rason no akin ya pinaseseg nen Pablo so ipapasal ton si Timoteo ya ‘gawaen toy anggaay nayarian to ya dugay pangusar tod salita na katuaan.’ (2 Tim. 2:15) Panon tayon niyaplika so simbawa nen Pablo? Diad pampili tayon maong na tekston ibasa tayo pian nasabi puso na saramay ondengel ed sikatayo. Baleg so nitulong na saray tract ya in-release nen 2013 pian nagawaan tayo itan.

MANGIBASA NA TEKSTO YA PINILIN MAONG!

8. Antoy imbaga na sakey ya manangasikaso na serbisyo nipaakar ed saray tract?

8 Pareparehoy format na amin ya balon tract. Kanian no naaralan tayo lan usaren so sakey, amta tayo la no panon tayon usaren iramay arum. Kasin mainomay ya usaren iratan? Oniay insulat na sakey ya manangasikaso na serbisyo ed Hawaii, U.S.A.: “Talagan epektibo iratan diad panagpulong ed kaabungan tan public witnessing.” Naimano to ya say paraan na inkisulat na saray tract et tulongan to ray totoon makaebat ya tampol, tan kaslakan et manreresulta itan ed balibalin tongtongan. Imbaga ton say rason et amay tepet ed arap na tract ya diad leksab et walay napampilian na ebat. Kanian agla isipen na householder ya ompan aliway iyebat to.

9, 10. (a) Panon itayon tutulongan na saray tract ya usarey Biblia? (b) Dinan ed saray tract so sankaepektiboan mon uusaren, tan akin?

9 Diad kada tract et walay pinilin maong ya teksto ya sarag tayon ibasad householder. Alimbawa, nengnengen so tract ya Naandi ni Kasi Paniirap? Balang lan say ebat na householder et “on,” “andi,” o “seguro,” ibukay ed onsublay a pahina tan ibagam labat ya, “Nia ay so ibabaga na Biblia.” Insan basaen so Puyan 21:3, 4.

10 Ontan met, no usaren so tract ya Antoy Pangipapasen Mod Biblia? ayos labat anggan antoy ebat ya pilien na katongtong tayo. Basta ibukay ed onsublay a pahina tan ibaga, “Ibabaga na Biblia ya ‘amin a Masanton Sulat et impuyan ira na Dios.’” Sarag mon iyarum, “Diad tua, wala ni kasuldongan to ‘tan.” Insan ibukay so Bibliam tan basaen so 2 Timoteo 3:16, 17.

11, 12. (a) Panon mon usaren iray tract pian mas maliket kad ministeryom? (b) Panon ya makatulong iray tract diad pamparaan ed ipawil mo?

11 Naamtaan mod reaksion na katongtong  mo no kasin ituloy mo nin basaen tan ipaliwaway arum ya karga na tract. Antokaman so situasyon, nonot mo ya agka labat akapangiter na tract, noagta mas maliket ka ta nibasam so Salita na Dios ed sikara—anggano sakey o duaran teksto labat diad inmunan impantongtong yo. Sarag moy ompawil pian ituloy so tongtongan.

12 Diad beneg na kada tract et walay tepet diad subtitle ya “Isipen pa” tan wala ray tekston sarag mon usaren diad ipawil mo. Diad tract ya Anto Kasi Nagawad Arapen? say tepet parad ipawil et “Panon ya pagmaliwen na Dios ya marakep so bilay ed mundo?” Say tekston usaren et Mateo 6:9, 10 tan Daniel 2:44. Diad samay tract ya Talaga Kasin Nabilay Lamet Iray Inaatey? say tepet ed beneg et “Akin et ontatatken tan ompapatey tayo?” Say tekston usaren et Genesis 3:17-19 tan Roma 5:12.

13. Ipaliwawa no panon ya usaren iray tract pian nigapoy panangiyaral na Biblia.

13 Usaren iray tract pian nigapoy panangiyaral na Biblia. Diad beneg na tract et walay QR Code * ya no i-scan itan et nalukasay karga na Web site tayo ya mamaseseg ed sakey ya manpaiyaral na Biblia. Ipapaamta met na tract so brosyur ya Maong a Balita ya Nanlapud Dios! tan sakey ya espesipikon leksion a karga na satan. Alimbawa, say tract ya Siopan Talagay Mangokontrol ed Mundo? et ipaarap toy imano ed leksion 5 na satan a brosyur. Say tract ya Antoy Sekreto Pian Maliket so Pamilya? et ipaarap toy imano ed leksion 9. Denisinyo irayan tract pian natulongan itayon usaren so Biblia diad unonan pitongtong anggad ipawil tayo. Bilang resulta, nayarin dakel a panangiyaral so nigapo tayo. Anto ni marakep ya gawaen mo pian epektibo so pangusar mod Salita na Dios ed ministeryo?

ITONGTONG SO TOPIC YA WALAD NONOT NA TOTOO

14, 15. Panon mon naalig so alimbawa nen Pablo ed ministeryo?

14 Interesadon maong si Pablo ed no antoy walad nonot na ‘dakel a totoo’ diad ministeryo to. (Basaen so 1 Corinto 9:19-23.) Akin? Labay ton ‘nasagyat iray Judio, saramay walad sakop na ganggan, saramay andian na ganggan, tan saray makapuy.’ On labay ton tulongan so “amin a klase na totoo, ta pian diad amin a paraan et nilaban [to] so arum ed sikara.” (Gawa 20:21) Panon tayon naalig si Pablo legan tayon manpaparaan ya manpulong ed “amin a klase na totoo” diad teritorya tayo?1 Tim. 2:3, 4.

15 Wala ray pangaligan a presentasyon ed Ministeryo Tayo ed Panarian kada bulan. Sali yon usaren iratan. Balet no dumay walad nonot na totoo ed teritorya yo, mannonot kayoy presentasyon ya dugaruga ed satan. Isip yoy nagagawad lugar yo, saray totoon wadtan, tan no anto ray problema da. Insan kayo mananap na teksto ya makatulong ed sikara. Oniay imbaga na manangasikaso na sirkito ya gagawaen dan sanasawa pian mas nausar day Biblia ed panagpulong: “Kaslakan et abuloyan kami na householder ya mangibasa na sakey ya bersikulo no magano kami labat tan direktad punto. Akalukas lay Biblia mi ta kayari mi ran ibano, ibasa mi lan tampol so teksto.” Diad onsublay iran parapo, pantongtongan tayo ray topic, tepet, tan teksto ya sarag tayon salien ed teritorya tayo.

Kasin epektiboy panguusar mod Biblia tan saray tract diad ministeryom? (Nengnengen so parapo 8-13)

16. Ipaliwawa no panon ya nayarin usaren so Isaias 14:7 ed ministeryo.

16 No manaayam kad lugar ya mabetbet so gulo, nayarin itepet mo: “Onsabi ni kasi panaon ya say headline ed balita et, ‘Akainawa lay mundo, mareen la’? Atan may ibabaga na Biblia ed Isaias 14:7. Diad tua, dakel iray sipan na Dios ya nabasad Biblia ya  onsabi panaon et mareen lad interon mundo.” Insan ibasam so sakey ed saray sipan a walad Biblia.

17. Panon mon usaren so Mateo 5:3 ed pitongtong?

17 Kasin naiirapan so dakel a lalaki ed lugar yo ya mananap na pambilay? No ontan, sarag yon igapoy tongtongan diad pantepet: “Panon karakel so kuartan kaukolan ya almoen na sakey pian maliket so pamilya to?” Kayarin onebat, iyarum: “Mas baleg ni nen satan so anap na dakel ya lalaki, balet ta agkontentoy pamilya ra. Kanian anton talaga kasi nakaukolan?” Insan basaen so Mateo 5:3 tan iyopresi panangiyaral na Biblia.

18. Pian naligliwa so arum, panon mon usaren so Jeremias 29:11?

18 Kasin apektado na trahedya iray totoo ed lugar yo? Sarag yon igapoy presentasyon diad pangibagay, “Linma ak dia pian manginabang na makaligliwa iran salita. (Basaen so Jeremias 29:11.) Naimano yo may duaran bengatla ya labay na Dios parad sikatayo? ‘Kareenan’ tan ‘ilalo.’ Agta makapaliket a naamtaan ya labay ton ondakep so bilay tayo? Panon kasin nagawa itan?” Insan ipaimano so matukoy a leksion ed brosyur ya Maong a Balita.

19. Ipaliwawa no panon mon nausar so Apocalipsis 14:6, 7 no mitongtong kad relihyoso.

19 Kasin saray totood lugar yo et relihyoso? No ontan, sarag yon igapo so tongtongan diad pantepet: “No mitongtong ed sikayoy sakey ya anghel, dengelen yoy ibaga to? (Basaen so Apocalipsis 14:6, 7.) Imbaga na samay anghel ya ‘takotan yo so Dios tan dayewen yo imay Sakey a nanggawad tawen tan dalin.’ Antam so ngaran na Dios a nanggawad tawen tan dalin?” Insan basaen so Salmo 124:8 ya oniay inkuan to: “Say tulong mi wala ed ngaran nen Jehova, a sikato so nanggawa na tawen tan dalin.” Insan tepeten no nayarin ipaliwawam so nipaakar ed si Jehova a Dios.

20. (a) Panon tayon usaren so Uliran 30:4 pian nibangat ed arum so ngaran na Dios? (b) Kasin walay espisipikon tekston uusaren mo ya epektibo?

20 Sarag yon igapoy pitongtong ed sakey a kalangweran diad pangibaga na: “Labay kon ibasa ed sikay tekston nankargay importante iran tepet. (Basaen so Uliran 30:4.) Anggapoy toon makagawa ed saratan, kanian seguradon say Amalsa so tutukoyen na satan. * Anto kasi ngaran to? Labay kon ipanengneng ed sika diad mismon Biblia.”

USAREN SO PUERSA NA SALITAY DIOS ED MINISTERYOM

21, 22. (a) Panon ya uumanen na pinilin maong a teksto so bilay na sakey? (b) Antoy determinasyon mo legan mon gagawaey ministeryom?

21 Agyo nibaga no antoy magmaliw ya reaksion na totoo ed pinilin maong a teksto. Singa bilang, tinmoktok ed abung na kalangweran a bii so duaran Tasi ed Australia. Oniay intepet na sakey ed sikato, “Antam so ngaran na Dios?” insan to imbasay Salmo 83:18. “Agak akasel!” so kuan na bii. “Kaalis da, linma ak ed bookstore ya 56 kilometroy kaarawi to pian nengnengen so arum ya bersion na Biblia tan anapen itan ya ngaran ed diksionaryo. Lapud akombinse ak ya Jehova so ngaran na Dios, naisip kon dakel ni siri’ agko amta.” Ag-abayag, sikato tan say nagmaliw ya asawa to et nampaiyaral na Biblia, tan abautismoan ira.

22 Uumanen na Salita na Dios so bilay na saramay manbasa ed satan tan manisiad saray mabilay a sipan na Dios. (Basaen so 1 Tesalonica 2:13.) Say mensahe na Biblia et mas mabiskeg nen say antokaman ya ibaga tayo pian sabiey puso na arum. Kanian anggad walay pankanawnawa, kaukolan tayon usaren so Salita na Dios. Mabilay itan!

^ par. 13 Say QR Code et registered trademark na Denso Wave Incorporated.

^ par. 20 Nengnengen so “Questions From Readers” ed The Watchtower ya Hulyo 15, 1987, pahina 31.