Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Makakaawat Kay ‘Naakan Diad Dugan Panaon’?

Kasin Makakaawat Kay ‘Naakan Diad Dugan Panaon’?

MANBIBILAY itayod mair-irap a panaon. (2 Tim. 3:1-5) Inagew-agew ya nasusubok so panangaro tayod si Jehova tan say determinasyon tayon manbilay unong ed saray matunong ya estandarte to. Amta nen Jesus ya onsabi iyan panaon, kanian impaseguro tod saray papatumbok to ya ikdan to ray panamaseseg a kaukolan da pian makapansungdo ra anggad anggaan. (Mat. 24:3, 13; 28:20) Pian napabiskeg to ra, anuro na matoor ya aripen a mangitaryay espiritual ya ‘naakan diad dugan panaon.’Mat. 24:45, 46.

Manlapu nen aturo so matoor ya aripen nen 1919, minilyon ya “lingkor na sankaabungan” ed amin a lenguahe so natitipon ed organisasyon na Dios tan papakanen ed espiritual. (Mat. 24:14; Apo. 22:17) Balet, ag-available so arum ya publikasyon tayo ed arum ya lenguahe, tan wala ray indibidual ya anggapoy access dad saray elektronikon publikasyon tayo. Alimbawa, dakel ni agmakakabantay na saray video tan makakabasad saray artikulon wala labat ed jw.org. Kasin labay ya ibaga na satan ya kulang so naaawat dan panangan ya kaukolan da pian mansiansian mabiskeg ed espiritual? Pian dugay panmoria tayo, pantongtongan tayo ray ebat ed apatiran tepet.

 1. Anto so manunan rekado na panangan ya itatarya nen Jehova?

Nen tinukso nen Satanas si Jesus ya pagmaliwen ton tinapay iray bato, oniay ebat nen Jesus: “Aliwan tinapay labat so pambilay na too, noagta say amin a salitan manlalapud sangi nen Jehova.” (Mat. 4:3, 4) Inrekord ed Biblia iray salita nen Jehova. (2 Ped. 1:20, 21) Kanian, say Biblia so manunan rekado na espiritual a panangan tayo.2 Tim. 3:16, 17.

Impatalos na organisasyon nen Jehova so intero o kabiangan na New World Translation of the Holy Scriptures ed masulok ya 120 lenguahe, tan dakel nin lenguahe so onaarum kada taon. Nilikud ed satan ya patalos, binilyon a kopya na arum ya bersion na Biblia so available ed nilibo nin lenguahe. Satan ya makapadinayew a sirkulasyon na Biblia et mitunosan ed linawa nen Jehova ya “nilaban so amin a klase na totoo tan nawalaan ira na suston pikakabat ed katuaan.” (1 Tim. 2:3, 4) “Anggapo so pinalsa ya agnanengneng [nen Jehova]” kanian segurado tayon iyasingger tod organisasyon to iramay “manonot ed espiritual a pankaukolan da” tan itaryaan to ray espiritual a naakan da.Heb. 4:13; Mat. 5:3, 6; Juan 6:44; 10:14.

2. Akin et importantin kabiangan na espiritual a panangan iray publikasyon tayo?

Pian ombiskeg so pananisia na sakey a too, agmagenap so pambasa na Biblia. Kaukolan ton talosan so babasaen to tan iyaplika iray nanaaralan to. (Sant. 1:22-25) Ontan so ginawa na samay Etiopen eunoko nen inmunan siglo. Sikatoy manbabasa na Salitay Dios nen tinepetan nen Felipe: “Natatalosan moy babasaen mo?” Oniay inyebat na eunoko: “Panon kon natalosan no anggapoy mangipaliwawa ed siak?” (Gawa 8:26-31) Tinulongan nen Felipe so eunoko pian nawalaay suston kakabatan ed Salita na Dios. Asabi puso na eunoko ed naaralan to kanian nampabautismo. (Gawa 8:32-38) Ontan met ed panaon tayo natan, ontutulong iray publikasyon tayo pian nawalaan tayoy suston kakabatan ed katuaan. Onsasabi met itan ed puso tayo kanian napapakiwas itayon iyaplika iray nanaaralan tayo.Col. 1:9, 10.

Panamegley na saray publikasyon, makakaawat iray lingkor nen Jehova na agnasabaan ya suplay na espiritual a naakan tan inumen. (Isa. 65:13) Singa bilang, say Panag-bantayan ya wala lad masulok ya 210 a lenguahe et mangipapaliwawad saray propesiyad Biblia, ontutulong pian mas natalosan tayo ray araralem ya espiritual a katuaan, tan papakiwasen to itayon manbilay unong ed saray prinsipyo na Biblia. Say Onliing! ya ipa-publish ed manga 100 a lenguahe et papalaknaben toy kakabatan tayod saray pinalsa nen Jehova tan nabasa ditan no panon tayon niyaplika iray praktikal a simbawa na Biblia. (Uli. 3:21-23; Roma 1:20) Say matoor ya aripen et mangitatarya na publikasyon ya nibase ed Biblia diad masulok ya 680 a lenguahe! Kasin walay eskedyul mon manbasa na Biblia kada agew? Kasin babasaen mo so kada balon magasin tan amin a balon publikasyon ya ipa-publish ed lenguahem kada taon?

Nilikud ed saray publikasyon, mangipaparaan met so organisasyon nen Jehova na saray outline ya nibased Biblia a parad saray paliwawa ed aral, asemblea, tan kombension. Kasin nai-enjoy mo ray paliwawa, drama, demostrasyon, tan interbyu ed saratan ya pantitipon? Talagan itataryaan itayo nen Jehova na espiritual a ponsia!Isa. 25:6.

 3. No ag-available so arum ya publikasyon ed lenguahem, nibaga kasin kulang so nanaakan mod espiritual?

Andi. Talagan no maminsan et wala ray lingkor nen Jehova ya mas dakel so naaawat dan espiritual a naakan nen say arum. Akin ey? Imanoen iray apostol nensaman. Mas dakel so naaawat dan instruksion nen say arum ya disipulo. (Mar. 4:10; 9:35-37) Balet ta agnaerasan ed espiritual iray arum a disipulo; naawat da no antoy kaukolan da.Efe. 4:20-24; 1 Ped. 1:8.

Tandaan met ya dakel so imbaga tan ginawa nen Jesus nen wadiad dalin ya agnirekord ed Ebanghelyo. Insulat nen apostol Juan: “Diad tua et amayamay met niray ginawa nen Jesus, a no isulat ya ami-amin so detalye na saratan, ompano agnakarga na mundo iray lukot a pansulatan.” (Juan 21:25) Anggano mas dakel ya impormasyon nipaakar ed si Jesus so amta na saray papatumbok to nen inmunan siglo nen say sikatayo, agtayo nakukulangan. Seseguroen nen Jehova ya magenap so amta tayo nipaakar ed si Jesus pian natumbok tayoy bakat to.1 Ped. 2:21.

Isipen pa met iramay sulat na saray apostol ed saray kongregasyon nen inmunan siglo. Posiblin walay sakey ya sulat nen Pablo ya agkaibad Biblia. (Col. 4:16) Kasin nibagan kulang so espiritual a panangan tayo lapud agtayo amtay karga na saman ya sulat? Andi. Amta nen Jehova no antoy kaukolan tayo tan magenap so iiter to pian mansiansia itayon mabiskeg ed espiritual.—Mat. 6:8.

Amta nen Jehova no antoy kaukolan tayo tan magenap so iiter to pian mansiansia itayon mabiskeg ed espiritual

Diad panaon tayo, wala ray lingkor nen Jehova ya mas dakel so naaawat dan espiritual a naakan nen say arum. Kasin pigara labat ya publikasyon so ipa-publish ed lenguahe yo? No on, tandaan ya agkayo papaulyanan nen Jehova. Aral yo iray publikasyon ya available ed lenguahe yo, tan no posible, atendi kayod aral ya say uusaren a lenguahe et natalosan yo. No ontan so gawaen yo, tulongan kayo nen Jehova ya mansiansian mabiskeg ed espiritual.Sal. 1:2; Heb. 10:24, 25.

4. No anggapoy access mod saray ipa-publish ed jw.org, kasin onkapuy so espiritualidad mo?

Diad Web site tayo, ipa-publish iray magasin tan arum ni ran publikasyon ya uusaren ed panaral na Biblia. Wadtan met iray impormasyon ya makatulong ed saray sanasawa, tinedyer, tan saramay angkelag ni ananak da. Minabang iray pamilya no aralen da iratan diad Panagdayew na Pamilya da. Niarum ni, nanengneng ed Web site tayo iray report ed espisyal iran programa, singa say graduation na Gilead tan annual meeting. Nipapaamta met ed agagid interon mundo iray nagagawan kalamidad tan legal iran kaso na saray totoo nen Jehova. (1 Ped. 5:8, 9) Epektibo met so Web site ed panagpulong, ta lapud satan et nipapasabi so maong a balita anggan diad saray lugar ya kokontrolen o isesebel na gobierno so kimey tayo.

Anggaman ontan, makapansiansia kan mabiskeg ed espiritual anggano anggapoy access mod Web site tayo. Gagawaen na aripen so anggaay nayarian ton makapan-imprintay magenap ya publikasyon pian napakan a maong so kada lingkor na sankaabungan. Kanian agmo iisipen ya obligado kan mangaliw na gadyet pian labat na-access moy jw.org. Say gagawaen na arum et mangiimprinta iray pigaran publikasyon ed Web site tayo tan iiter da itan ed saramay anggapoy Internet da, balet ag-obligado iray kongregasyon a gawaen itan.

Misalsalamat tayod si Jesus ta totooren toy sipan ton peneken so espiritual a pankaukolan tayo. Legan a mapmaples ya onlalabas so mair-irap ya kaunoran iran agew, matalek tayon itultuloy ya itarya nen Jehova so espiritual a ‘naakan diad dugan panaon.’