SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Abril 2014

Aralen ed sayan isyu no panon tayon naalig so pananisia nen Moises. Antoy panmoria nen Jehova ed saray obligasyon tayod pamilya tan panon to tayon tutulongan pian nagawaan tayo iratan?

Aligen so Pananisia nen Moises

Panon ya apakiwas si Moises ya ipulisay iray pilalek na laman tan pablien iray pribilehyo to lapud pananisia? Akin et ‘akateen so ilalo nen Moises ed pakaawat toy tumang?’

Kasin ‘Sankanengneng Mo Imay Sakey ya Agnanengneng’?

Panon ya tinmulong so pananisia nen Moises ed Dios pian nalabanan toy takot ed too tan manisiad saray sipan na Dios? Pabiskeg moy pananisiam pian nanengneng moy Jehova bilang tuan Persona ya labalabay to kan tulongan.

ISTORYAY BILAY

Sigpot Panaon ya Ministeryo—No Anto ray Agamoran Ko Lapud Satan

Diad 64 taon na sigpot panaon ya ministeryo to, amtaen no akin ya imbaga nen Robert Wallen ya satan la so sankaabigan tan makabkabaliksan ya bilay.

Anggapoy Makapanlingkor ed Duaran Katawan

Wala ray nan-abroad pian makalmoy mas baleg ya kuarta. Panon ya naapektoan so relasyon na sanasawa, ananak, tan say relasyon tayod Dios no arawi tayod pamilya tayo lapud trabaho?

Manmatalek Ka—Si Jehova so Ontulong ed Sika!

Panon ya nipawil na sakey ya ama so maong ya relasyon ed pamilya to nen sinmempet manlapud abroad? Panon ya tinulongan nen Jehova pian nalegpet toy pamilya to anggano mairap so ekonomya ed bansa ra?

Kasin Aapresyaen Moy Pambabantay nen Jehova ed Sika?

Amtaen so limaran paraan ya ipapanengneng na Dios so maaron panangasikaso to tan no panon tayon minabang ed personal ya atension to.

Kasin Antam La?

Akin et pipilaten na saray totoo so kawes da nensaman?