Onlad karga

Onlad saray karga

 Istoryay Bilay

Sigpot Panaon ya Ministeryo—No Anto ray Agamoran Ko Lapud Satan

Sigpot Panaon ya Ministeryo—No Anto ray Agamoran Ko Lapud Satan

No iisipen koy 65 ya taon kod sigpot panaon ya ministeryo, talagan nibagak ya malikeliket so bilay ko. Agko labay ya ibagan agko asali nanermen o kinmapuy so liknaan ko. (Sal. 34:12; 94:19) Balet diad ami-amin, nibagak ya aya lay sankaabigan tan makabkabaliksan ya bilay!

NEN Setyembre 7, 1950, nagmaliw ak ya membro na pamilyan Bethel diad Brooklyn. Diad saman, saray membro na pamilyan Bethel et 355 ya agagin nanlapud nanduruman bansa ya say edad da et manlapud 19 anggad 80. Dakel ed sikara so alanaan a Kristiano.

NO PANON AK YA GINMAPON MANLINGKOR ED SI JEHOVA

Nen nampabautismo ak, 10 años ko

Naaralan koy manlingkor ed “maliket a Dios” diad si inak. (1 Tim. 1:11) Ugaw ak ni et manlilingkor la rad si Jehova. Nen Hulyo 1, 1939, samploy taon kod saman, abautismoan ak diad zone assembly (natan et circuit assembly) diad Columbus, Nebraska, U.S.A. Diad sakey ya nirentaan ya pasilidad, manga sanlasus kami ya dinmengel ed akarekord ya paliwawa nen Joseph Rutherford ya “Fascism or Freedom.” Diad kapegleyan na paliwawa, walay grupo ya nantitipon ed paway na kawalaan mi. Pinilit day onloob, ginulo day aral, tan pinaalis da kamid saman ya baley. Intuloy mi dinmengel ed paliwawa diad abung na sakey ya agi ya asingger labat diman. Talagan agko nalinglingwanan so petsa na impanpabautismok lapud saman ya agawa!

Maseeseet si inak ya amabaleg ed siak diad katuaan. Anggano si amak et maong a too tan ama, agmasyadon interesado ed relihyon o diad espiritualidad ko. Si inak tan arum nin agagi diad Omaha Congregation so amaseseg a maong ed siak.

NANDESISYON AK NO ANTOY GAWAEN KOD BILAY KO

Nen asingger ak lan man-graduate ed haiskul, kaukolan ko lay mandesisyon no antoy gawaen kod bilay ko. Kada bakasyon, mana-aplay ak bilang vacation pioneer (natan et auxiliary pioneer), kaibak iray kaedaran ko.

Walay duaran balolaki ya kakkapan-graduate dad komapiton klase na Gilead School—si John Chimiklis tan Ted Jaracz—ya niasain ed lugar mi bilang ombiabiahen manangasikaso. Agak makapanisian masulok ya 20 años da ni labat. Diad saman et 18 años ko la tan asingger ak lan man-graduate ed haiskul. Nanonotan ko ni may nen tinepetan to ak nen  Brother Chimiklis no antoy gawaen kod bilay ko. Nen imbagak ed sikato, pinaseseg to ak: “Sige, manpayunir kan tampol. Agmo anta no antoy nayarin nagamoran mo lapud satan.” Apakiwas ak ed saman ya imbaga to, ontan met ed alimbawa na sarayan agagi. Kanian kayarik ya nan-graduate, nampayunir ak nen 1948.

NO PANON AK YA AKAKAR ED BETHEL

Nen Hulyo 1950, linma ak kaiba ray atateng ko diad international convention ed Yankee Stadium diad New York City. Diad saman ya convention, inmatendi ak ed miting parad saray interesadon manlingkor ed Bethel. Impasak so application ko, tan imbagak ya maliket ak ya manlingkor diman.

Anggano agmet kontra si amak ed pampapayunir ko legan ya wala ak ed pudir da, labay ton mangiter ak parad abang kod abung mi tan ed panangan ko. Kanian aminsan nen bandad gapo na Agosto, antis ak ya onlan mananap na trabaho, sinmamar ak nid mailbox mi. Wala manayay sulat ko ya nanlapud Brooklyn. Pirmado itan nen Nathan H. Knorr ya say kuan to et: “Naawat mi application mo ed Bethel. Natatalosan ko ya labay moy mansiansiad Bethel ed interon bilay mo. Kanian manreport kad Bethel diad 124 Columbia Heights, Brooklyn, New York, no Setyembre 7, 1950.”

Kasabi nen amak manlapud trabaho, imbagak ya akaanap ak lay trabaho. Say kuan da, “E di maong, iner ey?” Say kuan ko, “Diad Brooklyn Bethel, $10.00 so awaten ko binulan.” Medyo abiglay amak, balet kuan dad siak ya no atan so talagan labay ko, di pasyaen ko sirin. Ag-abayag, abautismoan si amak diad convention ed Yankee Stadium nen 1953!

Kaibay partner kon payunir, si Alfred Nussrallah

Maong labat ta amay partner kon payunir ya si Alfred Nussrallah et naimbitaan met ed Bethel, kanian saniba kamin nambiahe. Anggad nen sikatoy angasawa. Sikato tan say asawa ton si Joan et nanaral ed Gilead, nanlingkor irad Lebanon bilang misionero, insan pinmawil irad United States bilang ombiabiahen manangasikaso.

SARAY ASAINMIN KOD BETHEL

Say inmunan asainmin kod Bethel et diad Bindery, ya ditan et mandadait kami libro. Say sankaunaan ya libron trinabahok et say What Has Religion Done for Mankind? Kayari manga waloy bulan diad Bindery, inyalis da ak ed Service Department tan say overseer ko et si Brother Thomas J. Sullivan. Balibali ran katrabaho tan akaaral ak ya maong ed espiritual ya karunongan tan pakatalos da lapud abayag la rad organisasyon.

Nen ngalngali taloy taon ko lad Service Department, imbagad siak nen Max Larson, say overseer diad factory, ya labay to ak ya nakatongtong nen Brother Knorr. Inisip ko no wala kasi agawaan kon kasalanan. Akainawa ak nen imbaga nen Brother Knorr ya labay ton naamtaan no walay planok ya ompaway lanlamang ed Bethel. Kaukolan to manayay temporaryon mantrabaho diad opisina to tan labay ton naamtaan no sarag ko. Say kuan ko, anggapoy planok ya taynan so Bethel. Kanian apribilehyoan ak ya mantrabahod opisina to ya 20 taon.

Mabetbet kon ibabagan agkon balot nabayaran so amin ya naaralan ko lapud akatrabahok si Brother Sullivan tan Knorr, ontan met ed arum nid Bethel, ya singa si Milton Henschel, Klaus Jensen, Max Larson, Hugo Riemer, tan Grant Suiter.

Sarayan brother ya akatrabahok et organisadon maong diad pankikimey da parad organisasyon.  Singa agnakekesawan si Brother Knorr ed pantratrabaho to ta labay to ya talagan onaligwas so kimey parad Panarian. Amta na saray akatrabaho to ya sikatoy mainomay a katongtong. Kanian anggano dumay opinyon mi, nibaga mi itan ed sikato tan wala nin siansiay talek tod sikami.

Aminsan, kinatongtong ak nen Brother Knorr nipaakar ed pangasikasod saray bengatla ya singa agtanton importante. Singa bilang, imbaga tod siak ya nen sikato ni overseer diad factory, ontawag si Brother Rutherford, tan ibaga ton: “Brother Knorr, no onla ka lan mangugto, iyawitan mo ak pay bural na lapis. Iyan mo lad lamisaan ko.” Kanian say gawaen ya tampol nen Brother Knorr, onlad kawalaay suplay, mangalay bural, tan ibulsa to. Insan no ugto, awiten to itan ed opisina nen Brother Rutherford. Melag labat itan a bengatla, balet mausa-usar ed si Brother Rutherford. Insan oniay imbaga nen Brother Knorr ed siak: “Labay ko ya balon tasar iray lapis diad lamisaan ko. Kanian ipangasim ya tasaran kada kabuasan.” Diad loob na dakel a taon, sineguradok ya balon tasar iray lapis to.

Lanang ya ibabaga nen Brother Knorr ya kaukolan so idengel ya maong no walay pagagawad sikatayo. Aminsan, inikdan to ak na detalyadon instruksion no panon kon gawaen so sakey a kimey, balet agak dinmengel a maong. Lapud lingok, inikdan koy kababaingan si Brother Knorr. Nakokonsiensia ak ya maong, kanian nanggawa ak na antikey a sulat ya ditan et kinmerew ak na dispensa tan imbagak ya mas maabig no iyalis da ak lay trabaho. Diad saman met lanlamang ya kabuasan, nila to ak nen Brother Knorr. “Robert,” so kuan to, “abasak la may sulat mo. On, alingo ka. Balet kinatongtong ta ka la, tan segurado ak ya diad ontumbok et mas asikasoen mo lay trabahom. E, mantrabaho ta la sirin.” Talagan papablien koy konsiderasyon to.

LABAY KO LAY MANGASAWA

Nen waloy taon ko lad Bethel, anggapon talagay planok ya ompaway. Balet anguman itan. Nen international convention diad Yankee Stadium tan ed Polo Grounds nen 1958, anengneng koy Lorraine Brookes, ya akabat ko nen 1955 nen manpapayunir nid Montreal, Canada. Pandinayewan koy panamabli tod sigpot panaon a serbisyo tan mabulos ya onlad anggan iner ya pangibakian ed sikato na organisasyon. Labalabay nen Lorraine so man-Gilead. Nen 1956, 22 tod saman, akaiba si Lorraine ed koma 27 ya klase. Kayari graduation, sikatoy niasain ya manmisionero ed Brazil. Kinabat kon maong si Lorraine nen 1958, tan inmabuloy ya mankasal kami. Plano mi mankasal diad ontumbok ya taon tan labay mi komon ya saniba kamin manmisionero.

Nen imbagak ed Brother Knorr so plano mi, imbaga ton manalagar kami ni taloy taon insan kami mankasal, tan manlingkor kamid Brooklyn Bethel. Diad saman a panaon, pian mansiansiad Bethel so balon kasal, kaukolan ya sakey ed  sikara et nanlingkor lad Bethel na samploran taon odino masulok ni tan samay sakey et nepeg ya wala lay taloy taon tod Bethel. Kanian inmabuloy si Lorraine ya manlingkor na duay taon ed Bethel diad Brazil insan sakey taon diad Brooklyn Bethel antis kamin mankasal.

Diad unonan duay taon ya saninaro kami, say komunikasyon mi et panamegley labat na sulat. Mabmabli ontawag diad telepono, tan anggapo ni e-mail ed saman! Nen nankasal kami nen Setyembre 16, 1961, pribilehyo mi ya si Brother Knorr so angasal. Tua, saman ya pigay taon ya impanalagar mi et singa abaybayag. Balet natan, no pawilen mi masulok ya 50 taon na malikeliket ya impaniba mi, nibaga min abawbawi mi impanalagar mi!

Nen kasal mi. Manlapud kawigi: Nathan H. Knorr, Patricia Brookes (agi nen Lorraine), si Lorraine tan siak, Curtis Johnson, Faye tan Roy Wallen (atateng ko)

SARAY PRIBILEHYO MI

Nen 1964, apribilehyoan ak ya ombisitad nanduruman bansa bilang zone overseer. Nensaman, agnayarin ipila so asawan bii ed ontan ira. Anguman itan nen 1977, kanian kaiba la ray asawan bibii ya ombiabiahe. Diad satan a taon, kaiba mi nen Lorraine ira di Grant tan Edith Suiter ya binmisitad sangan opisina ed Germany, Austria, Greece, Cyprus, Turkey, tan Israel. Diad ami-amin, manga 70 bansa so abisitak.

Nen linma kamid Brazil nen 1980, akakar kamid Belém, sakey ya syudad ya walad equator tan ditan niasain si Lorraine nen misionero ni. Binisita mi met iray agagi diad Manaus. Diad sakey a paliwawa ed stadium, walay grupon saniibad yurongan ya naimano min agda gagawaen imay maslak ya ugali na saray Brazilian ya saray bibii et man-angoban ed aping tan saray brother et manpapasamanoan. Akin kasi?

Nanlapu irayan inad-aron agagi diad kawalaan na saray akating diad nisulinek ya lugar ed katakelan na Amazon. Agda labay ya naalisan so arum kanian ag-ira anggan ondiwit ed saray wadman. Balet adiwit day puso mi, tan agmin balot nalingwanan so liket ed lupa da! Talagan tua imay imbaga nen Jehova ya: “Saray aripen ko mankanta ra naani a nisengeg ed liket na puso.”Isa. 65:14.

SANKAABIGAN TAN MAKABKABALIKSAN YA BILAY

Sankanonot min lanang nen Lorraine so masulok ya anemiran dekada ya impanlingkor mid si Jehova. Malikeliket kamin maong ed saray naawat min bendisyon lapud nampaigiya kamid si Jehova panamegley na organisasyon to. Anggano agko la sarag so manbiahe ed nanduruman bansa ya singa dati, nagagawaan ko ni inagew-agew ya kimey ko bilang katulongan na Mananguley ya Ulop; kaiba ak ed Coordinators’ Committee tan Service Committee. Papablien kon maong so pribilehyon walay anggan melag ya nagagawaan ko pian nasuportaan so sankamundoan ya impanaagi tayo. Anggad natan et pandinayewan mi pakakanengneng mid dakerakel ya kalangweran ya lalaki tan bibii ya onloloob ed sigpot panaon a serbisyo ya singa ra si Isaias ya angibagan: “Wadia ak; ibaki mo ak”! (Isa. 6:8) Papaneknekan dan tua imay imbagad siak nensaman na manangasikaso na sirkito: “Manpayunir kan tampol. Agmo anta no antoy nayarin nagamoran mo lapud satan.”