Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Aapresyaen Moy Pambabantay nen Jehova ed Sika?

Kasin Aapresyaen Moy Pambabantay nen Jehova ed Sika?

“Saray mata nen Jehova wala ed balang pasen, a manbabantay ed mauges tan maong.”ULI. 15:3.

1, 2. Panon ya say pambabantay nen Jehova ed sikatayo et duma ed gagala na surveillance camera?

DAKEL lay bansan manguusar na surveillance camera pian na-monitor so trapik tan nairekord iray aksidente. Kanian no walay atalapos tan tinmakas so drayber, makatulong imay akarekord ya agawa pian naaresto na saray autoridad. On, lapud sarayan gadyet ya walad nanduruman pasen, mairap lan takasan na saray kriminal iray kasalanan da.

2 Ibabaga na Biblia ya “saray mata nen Jehova wala ed balang pasen.” (Uli. 15:3) Kasin labay ya ibaga na satan ya sikatoy naynay ya akabantay pian nanengneng toy mauges ya gagawaen tayo? Kasin babantayan to tayo pian no walay nanengneng ton lingo et dusaen to tayon tampol? (Jer. 16:17; Heb. 4:13) Andi! Say manunan rason ya babantayan itayo nen Jehova et lapud inaro to so balang sakey ed sikatayo tan iisipen toy pankaabigan tayo.—1 Ped. 3:12.

3. Anto ray limaran paraan ya babantayan itayo nen Jehova?

3 Antoy makatulong pian naapresya tayon babantayan itayo nen Jehova lapud inaro to itayo? Aralen tayo so limaran paraan ya babantayan itayo nen Jehova. Gagawaen to itan (1) diad  pamapasakbay tod sikatayo no makapuy lay pilalek tayo, (2) diad pangipepetek tod sikatayo no makakagawa tayoy lingo, (3) diad pangigigiya tod sikatayo panamegley na prinsipyod Biblia, (4) diad panutulong tod sikatayo no nasusubok itayo, tan (5) diad pamebendisyon tod sikatayo no walay nanengneng ton kamaongan.

PAPASAKBAYAN ITAYO NEN JEHOVA

4. Antoy labay ya nagawa nen Jehova nen pinasakbayan toy Cain ya say kasalanan et ‘akakepkep ed pinto’?

4 Unona, aralen tayo no panon itayon papasakbayan na Dios no nanenengneng ton aliway pilalek tayo ya manresultad kasalanan. (1 Awa. 28:9) Singa bilang, konsideraen no panon ya pinasakbayan na Dios si Cain nen sikatoy sinmanok ta ag-inabobonan na Dios. (Basaen so Genesis 4:3-7.) Imbaga nen Jehova ed si Cain ya ‘manggawa na maong.’ Ta no andi, impasakbay nen Jehova ya ‘say kasalanan et akakepkep ed pinto,’ ya manatalaran a maningkat ed sikato. Labay to ya dengelen nen Cain so pasakbay pian sikatoy “nitandoro” o naabobonan, tan mansiansia so maong ya relasyon tod Dios.

5. Diad anto ran paraan ya papasakbayan itayo nen Jehova ed saray makapuy a pilalek tayo?

5 Sikatayo natan ey? Nanenengneng nen Jehova no antoy walad puso tayo; agtayo niyamot ed sikato iray iisipen tan pilalek tayo. Labay na maaron Ama tayo ya gawaen tayoy duga, balet agto tayo pipiliten. Kanian no aliwa lay aarapen tayo, papasakbayan to itayo. Panon? Wala ray nababasa tayon bersikulo diad inagew-agew ya pambabasa tayoy Biblia ya ontulong pian nalabanan tayoy makapuy iran pilalek. Ontan met, nayarin nabasa tayod saray Kristianon publikasyon no panon ya nalabanan so sakey a kakapuyan. Diad saray aral, makakarengel tayo ray simbawa no kapigan kakkaukolan tayo!

6, 7. (a) Akin ya nibagan say simbawan nitarya parad minilyon a totoo et ebidensyan inar-aro ka na Dios? (b) Panon kan minabang ed atension ya iiter nen Jehova ed sika?

6 Amin iratan a pasakbay et paneknek ya inaro itayo nen Jehova bilang indibidual. Tua, say Biblia et abayag lan nisulat, saray publikasyon et itatarya na organisasyon na Dios parad minilyon a totoo, tan saray simbawa diad aral et parad interon kongregasyon. Balet diad saratan ya amin, ipapaimano nen Jehova ed sika so Salita to pian nagawaan moy duga. Kanian nibagan ebidensya itan ya inar-aro ka nen Jehova.

Ontulong so konsiensian nipasal ed Biblia pian napaliisan iray peligro ya walad kaliberliber tayo (Nengnengen so parapo 6, 7)

7 Pian minabang itayod pasakbay na Dios, kaukolan ya bidbiren tayo nin unona ya sankanonot toy pankaabigan tayo. Insan unoren tayoy Salita to, a gawaen tayoy anggaay nayarian tayon ekalen ed kanonotan tayo so antokaman ya agmamaliket ed Dios. (Basaen so Isaias 55:6, 7.) No dengelen tayoy pasakbay to, napaliisan tayoy dakel a sakit na liknaan. Panon to balet no agtayo alabanan iray makapuy a pilalek? Kasin tulongan itayo nin siansia na maaron Ama tayo?

IPEPETEK ITAYO NA MAARON AMA TAYO

8, 9. Panon ya say simbawan iiter nen Jehova panamegley na saray lingkor to et pakapatnagan na panangaro to? Mangiter na alimbawa.

8 Lalo tayon naliknay panangaro nen Jehova no ipepetek to itayo. (Basaen so Hebreos 12:5, 6.) Tua, aliwan makapaliket so nasimbawa o nadisiplina. (Heb. 12:11) Balet nonoten pa no anto ray kaukolan ya ikonsidera na samay mangiter na simbawa. Kaukolan ton amtaen no antoy gagawaen tayo ya makaapektod relasyon tayod Jehova a Dios. Ikonsidera to met so liknaan tayo. Tan kaukolan toy mangiganay panaon tan mansagpot pian nipanengneng  to manlapud Biblia no panon tayon manggaway pananguman a mamaliket ed Dios. No ontan so panangaro na mangiiter na simbawa, agta nagkalalo lay Lapuan na simbawa, si Jehova?

9 Nengnengen tayo pay sakey ya alimbawa no panon ya ipapanengneng na saray mangiiter na simbawa so panangaro na Dios. Walay brother ya naadik ed pornograpiya antis ton naamtaay katuaan. Anggano nitunda to la itan, wala nin siansiad sikato so makapuy a pilalek, ya singa ampetapetang a ngalab. Nen akasaliw na balon cellphone, dinmalang lamet so pilalek to. (Sant. 1:14, 15) Uusaren to imay cellphone pian onnengneng ed saray pornograpikon Web site. Aminsan, legan na telephone witnessing, impabayes tod sakey ya elder so cellphone to pian nengnengen so pigaran address. Nen usaren la na elder imay cellphone, wala ray anengneng ton kuestionablin Web site. Maong labat ta adiskobre itan na elder lapud napepeligro lad espiritual imay brother. Sikatoy sinimbawan tampol na samay elder, inyaplika to so simbawa, tan alabanan to lanlamang so kakapuyan to. Agaylay pisalsalamat tayod Aman Jehova ya nanenengneng to anggan saray maamot a kasalanan tayo tan ipepetek to itayo antis nin onloor itan!

IGIGIYA ITAYO NA SARAY PRINSIPYOD BIBLIA

10, 11. (a) Panon mon nipanengneng ya paigigiya kad Dios? (b) Panon ya apaneknekan na sakey a pamilya ya makabat so paigiyad si Jehova?

10 Inkansion na salmista ed si Jehova: ‘Ibasbas [o igiya] mo ak ed panamilin mo.’ (Sal. 73:24) Kada no kaukolan tayoy panangigiya, ‘bidbiren’ o nonoten tayoy Jehova diad ikonsulta tayod Salita to pian naamtaan tayoy panmoria to. No iyaplika tayo ray prinsipyod Biblia, agtayo labat nagunggonaan ed espiritual, makatulong met iratan diad pangitaryad materyal a pankaukolan tayo.Uli. 3:6.

11 Singa bilang, walay sakey ya dumaralos ya kaiba toy pamilya to ya manaayam ed dalin ya pidadalusan da diad Masbate, Pilipinas. Anggano baleg so pamilya to, sikato tan say asawa to et regular payunir. Aminsan, abigla ra ta akaawat iray sulat ya papaalisen la ra na samay akandalin. Akin? Apalsaan iran mansasaol. Anggano mapagpaga imay brother no iner lay panayaman da, imbaga to: “Si Jehova so akauley. Iter toy pankaukolan tayo anggan  antoy nagawa.” Ag-alingolingo iyan brother ed impanmatalek to. Kayari pigaran agew, akainawa so pamilya nen naamtaan dan agda la ra paalisen. Antoy agawa? Naobserbaan na samay akandalin ya anggano apalsaan ira, siansia nin marespeto ira tan ag-ira akikolkol lapud nampaigiya irad prinsipyoy Biblia. Mandinayew imay akandalin kanian agto labat ira inabuloyan ya mansiansia diman noagta inaruman to ni ingey dalin ya dalusan da. (Basaen so 1 Pedro 2:12.) On, igigiya itayo nen Jehova panamegley na Salita to pian nasarag tayo ray mairap a situasyon.

KAARON ONTULONG PIAN NASARAG TAYO RAY SUBOK

12, 13. Diad anto ran situasyon ya nayarin isipen na arum no kasin nanenengneng nen Jehova so paniirap da?

12 No maminsan agtampol naandi so mairap a situasyon. Singa bilang, ompan walay graben sakit tayo, susumpaen itayo na saray kapamilya, o agla ontutunday panamasegsegang. Tan wala met iray agpantatalosan ed kongregasyon lapud nandurumay ugali tayo.

13 Alimbawa, ompan asakitan ka ed imbaga na sakey ya brother. Anganko et isipen mon, ‘Aliwan onia dapat ed organisasyon na Dios!’ Balet amay brother et makakaawat na pribilehyo diad kongregasyon tan baleg so respeto na arum ed sikato. Ompan isipen mo, ‘Akin ey, agsirin nanenengneng nen Jehova so nagagawa? Paulyanan to labat iya?’Sal. 13:1, 2; Hab. 1:2, 3.

14. Antoy posiblin rason no akin ya iyaabuloy na Dios so sakey a situasyon?

14 Nayarin walay rason nen Jehova no akin ya iyaabuloy to itan ya situasyon. Alimbawa, ompan iisipen mon amay agi so talagan aliwa, balet nayarin duma so panmoria na Dios. Diad pakanengneng to, sika manayay alingo. Ompan amay imbaga na agi ya akasakitan mo et simbawan kanepegan mo labat ya naawat. Diad istoryay bilay nen Brother Karl Klein, ya nanlingkor bilang membro na Mananguley ya Ulop, imbaga to ya aminsan et sikatoy prangkan kinorihe nen Brother J. F. Rutherford. Nen nannengneng ira lamet, sikatoy maligligsan imbano nen Brother Rutherford ya “Hello, Karl!” Balet si Brother Klein, lapud ombabarong nid samay agawa et apilitan labat ya angibano. Alikas nen Brother Rutherford ya maneem-em na sakit na linawa si Brother Klein, kanian pinasakbayan to: “Manalwar ka. Pupuntiryaen ka la na Diablo.” Oniay amoria nen Brother Klein: “No manem-em tayoy sakit na linawa ed sakey ya agi, lalo la no binagaan to tayo lapud obligasyon to itan ya gawaen, aabuloyan tayoy Diablo ya mamatit ed sikatayo.” *

15. Antoy nepeg tayon tandaan pian makapan-anos tayo legan tin aalagaren so tulong nen Jehova?

15 Balet ompan agtayo la makapan-anos no singa agla manganggay problema. Antoy gawaen tayo? Isip mo pan manmamaneho kad highway anggad nabetan moy sobran trapik. Agmo amta no kapigan ka makaalis ed satan. No agka la makaanos, ompan mananap ka lay sananey a dalan, balet ompan nabalang ka kanian mas lalon nabayagan kan makasabi ed laen mo. Balet no inanosan mo komoy trapik, nayarin mas asakbay kan akasabi. Mipadpara, no mansiansia kad dalan ya nanaaralan mod Salita na Dios, makasabi kan makasabid laen mo.

16. Anto ni arum a rason no akin ya no maminsan et iyabuloy nen Jehova iray subok?

16 Nayarin iyabuloy nen Jehova iray subok  ta labay ton makaaral tayod satan tan nipasal itayo. (Basaen so 1 Pedro 5:6-10.) Aliwan say Dios so panlalapuay subok. “Say Diablo a kabusol” so sengegan na maslak a problema. Balet sarag na Dios ya usaren so mairap a situasyon pian natulongan to itayon onaligwas ed espiritual. Nanenengneng toy paniirap tayo tan seguradoen ton “magano” labat itan “lapud iyaansakit to” tayo. Kasin pisalsalamatan moy maaron pambabantay nen Jehova ed sika no ondadalan kad subok, ya matalek kan ikdan to kay dalan a “pawayan” mo?2 Cor. 4:7-9.

SAY BENDISYON NEN JEHOVA

17. Siopa ray aanapen nen Jehova, tan akin?

17 Uusisaen nen Jehova so puso na amin a totoo ta aanapen to no siopa ray talagan mangaaro ed sikato. Panamegley nen propetan Hanani, oniay imbaga nen Jehova ed si Arin Asa: ‘Saray mata nen Jehova onnenengneng ed amin a dalin, pian mabiskeg ya ontulong ed saramay ayadyari puso ra ed sikato.’ (2 Awa. 16:9) “Mabiskeg ya ontulong” si Jehova ed sika no itultuloy mon gawaen so duga.

18. No say pakaliknam et anggapoy mangaapresyad sika, antoy nepeg mon tandaan? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

18 Labay na Dios ya ‘anapen tayoy maong,’ ‘aroen so maong,’ tan ‘gawaen so maong’ pian abobonan to itayo. (Amos 5:14, 15; 1 Ped. 3:11, 12) Amta nen Jehova no siopa ray matunong tan bebendisyonan to ra. (Sal. 34:15) Singa bilang, isipen pa iramay Hebreon manamianak ya si Sefora tan Pua. Ingganggan ira na Faraon ya no manpaanak ira, pateyen da so ugaw no laki. Balet agda inunor ta mas tinmakot irad Dios. Mapatnag ya ginawa da itan lapud maong so konsiensia da. Sinmabi panaon, inikdan nen Jehova si Sefora tan Pua na ananak. (Exo. 1:15-17, 20, 21) Anengneng nen Jehova so maong ya ginawa ra. No maminsan, ompan isipen tayon anggapoy makakaimano ed maong ya gagawaen tayo. Balet amta iratan nen Jehova. Iimanoen to so kada kamaongan ya gagawaen tayo, tan tumangan to itayo.Mat. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; Heb. 6:10.

19. Panon ya apaneknekan na sakey a sister ya nanenengneng nen Jehova iray maong ya gagawaen tayo?

19 Apaneknekan na sakey a sister ed Austria ya nanenengneng nen Jehova so pansasagpot to. Lapud walay poli ton Hungarian, inter dad sikato so address na biin mansasalitay Hungarian pian laen ton pulongan. Sikatoy tampol ya linma ed saman ya address balet anggapoy asabian to. Aminpigapigan pinmawil. No maminsan, nalikas ton singa walay too balet anggapoy ompapaway. Kanian mangititilak lay literatura, sulat, pati numeroy telepono to, tan arum ni. Kayari sakey tan kapalduan taon ya oonlad saman ya abung, walan siansiay nanlukas na puerta! Pinmaway so sakey ya maomaong a bii, tan imbaga ton: “Loob ka. Abasak ya amin iramay intilak mo tan aalagaren koy ipawil mo.” Abayag la manayan manpapa-chemotherapy imay bii kanian agto labay so onarap ed totoo. Inawat toy panangiyaral na Biblia. On, benendisyonan na Dios so makulin impansagpot na samay sister!

20. Antoy naliliknam ed maaron pambabantay nen Jehova ed sika?

20 Nanenengneng nen Jehova so amin ya gagawaen mo tan tumangan to ka. Agmo iisipen ya babantayan ka nen Jehova pian anapan to kay lingo. Imbes, komon ta lalo kan onapit ed maaron Dios ya talagan mangiyaansakit ed sika!

^ par. 14 Say istoryay bilay nen Brother Klein et nabasad Oktubre 1, 1984, na The Watchtower.