Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin ‘Sankanengneng Mo Imay Sakey ya Agnanengneng’?

Kasin ‘Sankanengneng Mo Imay Sakey ya Agnanengneng’?

“Sikatoy nansiansian malet a singa sankanengneng to imay Sakey ya agnanengneng.”HEB. 11:27.

1, 2. (a) Ipaliwawa no akin ya singa walad peligro so bilay nen Moises. (Nengnengen so litratod sayan pahina.) (b) Akin ya agtinmakot si Moises ed sanok na ari?

SAY Faraon et tatakotan ya ari tan diodiosen na saray Ehipsio. Diad pakanengneng da, “anggapoy pinalsan makapiparad karunongan tan pakayari to,” so kuan na libron When Egypt Ruled the East. Say korona to et walay akaukit ya kobra ya akaparaan a mangetket pian ontakot iray sakop to. Ipapanonot na satan ed saray kalaban na ari ya mapmainomay to ran deralen. Imadyin mo pa sirin so alikna nen Moises nen oniay imbaga nen Jehova ed sikato: “Ibaki ta ka ed kinen Faraon pian itaynan mo so katooan ko ya anak na Israel diman ed Ehipto.”Exo. 3:10.

2 Linmay Moises ed Ehipto, impasabi to so mensahe na Dios, tan sinmanok so Faraon. Kayari siameran salot ed satan a bansa, oniay imbaga na Faraon ed si Moises: ‘Agmo la nenengnengen so lupak; ta dia ed agew ya onnengneng ka nid lupak, ompatey ka.’ (Exo. 10:28) Antis ya inmalis si Moises ed arapan na Faraon, impropesiya to ya ompatey so panguloan ya anak a laki na ari. (Exo. 11:4-8) Insan ingganggan nen Moises so kada pamilyan Israelita ya mamatey na kanding odino kalakian a karnero tan iwalsik day dala na satan  diad bandad tagey na puerta na abung da. Say kalakian a karnero et sagradon ayep ed saray mandadayew ed dios na Ehipto ya si Ra. (Exo. 12:5-7) Anto kasi magmaliw ya reaksion na Faraon? Ag-antakot si Moises anggan antoy gawaen na Faraon. Akin ey? Walay pananisia tod si Jehova tan tinulok to, kanian “agto tinakotan so sanok na ari, ta sikatoy nansiansian malet a singa sankanengneng to imay Sakey ya agnanengneng.”Basaen so Hebreos 11:27, 28.

3. Anto ray aralen tayo nipaakar ed pananisia nen Moises ed samay “Sakey ya agnanengneng”?

3 Kasin talagan mabiskeg so pananisiam ya singa ‘nanenengneng moy Dios’? (Mat. 5:8) Aralen tayo so alimbawa nen Moises pian ombiskeg so pananisia tayo, diad ontan et singa tayo nanenengneng “imay Sakey ya agnanengneng.” Panon ya akatulong so pananisia nen Moises ed si Jehova pian ag-ontakot ed too? Panon ton impanengneng so pananisia tod saray sipan na Dios? Tan panon ya say innengneng tod samay “Sakey ya agnanengneng” et amabiskeg ed sikato sanen sikato tan saray kabaleyan to et walad peligro?

“AGTO TINAKOTAN SO SANOK NA ARI”

4. Anto kasi ninonot na saray andian na pananisia nen inmarap si Moises ed Faraon?

4 Diad pakanengneng na saray andian na pananisia, anggapoy laban nen Moises ed Faraon. Singa say Faraon so akadependian na bilay tan arapen to. Kanian oniay intepet tod si Jehova: “Siopa ak ta kasi ya onla ed kinen Faraon, tan mangitaynan diman ed Ehipto na saray anak na Israel?” (Exo. 3:11) Manga 40 taon antis to ’tan, tinaynan nen Moises so Ehipto tan nambilay bilang takas. Kanian ompan naisip ton, ‘Duga kasin ompawil ak ed Ehipto anggano nayarin onsanok so ari?’

5, 6. Antoy akatulong ed si Moises pian takotan toy Jehova, aliwan say Faraon?

5 Antis ya pinmawil si Moises ed Ehipto, imbangat na Dios ed sikato so sakey ya importantin leksion ya insulat to lanlamang diad libron Job: ‘Say takot ed Dios so kakabatan.’ (Job 28:28) Pian niwalad si Moises so takot ed Dios tan onkiwas a makabat, indanet nen Jehova so pidumaan na too ed Makapanyarin-amin a Dios. Intepet to: “Siopa so nanggawa na sangi too, odino siopa so mangumel, odino mamatelek, odino mamanengneng, odino mamulag ed too? Aliwa ta’n siak a Jehova?”Exo. 4:11.

6 Antoy naaralan ed saya? Agnepeg ya ontakot si Moises. Si Jehova so angibaki ed sikato, tan iter Toy amin a kaukolan to pian nipasabi toy mensahe na Dios ed Faraon. Sakey ni, anggapon balot so laban nen Faraon ed si Jehova. Tutal, aliwan saya so sankaunaan ya nipeligro iray lingkor na Dios ed Ehipto. Anganko et dinalepdep nen Moises no panon ya prinotektaan nen Jehova si Abraham, Jose, tan anggan sikaton mismo diad uley na saray datin Faraon. (Gen. 12:17-19; 41:14, 39-41; Exo. 1:22–2:10) Walay pananisia nen Moises ed samay “Sakey ya agnanengneng,” kanian sikatoy makpel ya inmarap ed Faraon tan impasabi toy amin ya mensahe nen Jehova.

7. Panon ya aprotektaan so sakey a sister lapud pananisia tod si Jehova?

7 Say pananisiad si Jehova so tinmulong met ed si Ella ya taga Estonia pian nalabanan toy takot ed too. Nen 1949, sikatoy inaresto na KGB, impaekal dan amin so kawes to, tan makakainsultoy kakanengneng na saray pulis ya wadman. “Say pakaliknak et nakal so dignidad ko,” so kuan to. “Balet kayarik ya nampikasid si Jehova, dinmeen tan kinmalma so pusok.” Kayari na satan, imbartolina day Ella ya taloy agew. Insalaysay to: “Inyeyag na saramay opisyal: ‘Seguradoen min aglan balot nanonotan so ngaran ya Jehova diad Estonia! Iyakar mi kad kampo, tan say arum et diad Siberia!’ Mamaong da nin imbaga ya, ‘Kulaan to tay Jehova yo ey?’” Kasin ontakot si Ella ed too o manmatalek ed si Jehova? Legay interogasyon, oniay makpel  ton imbaga ed saray mamapagyaw ed sikato: “Ninonot ko la yan maong, tan mas labay koy manayam ed prisoan ya wala nid siak so relasyon kod Dios nen say bulos ak balet nabalang koy panangabobon to.” Singa sankanengneng nen Ella si Jehova, no panon ya sankanengneng to ra may lalakin walad arapan to. Apansiansia toy integridad to lapud pananisia to.

8, 9. (a) Antoy kaukolan pian nalabanan moy takot ed too? (b) Siopay nepeg mon nonoten no natutukso ka lan mikompromiso lapud takot ed too?

8 Say pananisiad si Jehova so ontulong pian nalabanan moy takot mo. No sebelan ka na saray opisyal ed pandadayew mod Dios, ompan isipen mon sikara so akadependian na bilay tan arapen mo. Odino isipen mo ni ingen no duga kasi ya ituloy mo nin lingkoray Jehova ya lapud satan et onsanok iray autoridad. Tandaan: Kaukolan so pananisia ed Dios pian nalabanan so takot ed too. (Basaen so Uliran 29:25.) Oniay itetepet nen Jehova: ‘[Akin et] antakot ka ed too ya ompatey naani, tan ed anak na too ya singa dika?’Isa. 51:12, 13.

9 Nonot mon lanang so Amam ya makapanyarin-amin. Nanenengneng to iramay maniirap lapud gagawaen na saray autoridad, nalilikna toy irap da, tan tulongan to ra. (Exo. 3:7-10) Anggano kaukolan mon idepensay pananisiam ed saray atagey ya opisyal, ‘agka mapaga no panon odino antoy ibagam, ta say ibagam et niiter ed sika diad satan a bekta.’ (Mat. 10:18-20) Anggapon balot so laban na saray opisyal na gobierno ed si Jehova. No pabiskegen mo lay pananisiam natan, singa sankanengneng moy Jehova bilang tuan Persona ya labalabay to kan tulongan.

IMPANENGNENG TOY PANANISIA ED SARAY SIPAN NA DIOS

10. (a) Anton instruksion so inter nen Jehova ed saray Israelita nen bulan na Nisan 1513 B.C.E.? (b) Akin et tinulok nen Moises so instruksion na Dios?

10 Nen bulan na Nisan 1513 B.C.E., ingganggan nen Jehova si Moises tan Aaron ya ipasabid saray Israelita iyan nikadkaduman instruksion: Mamatey kayo na maong a klase na karnero, tan iwalsik yoy dala to diad bandad tagey na puertay abung yo. (Exo. 12:3-7) Tinulok kasi ’tan nen Moises? Oniay insulat nen apostol Pablo: “Lapud pananisia, sinelebraan toy paskua tan say panangiwalsik na dala, pian samay imbakin maneral et agto pateyen iray panguloan ya anak da.” (Heb. 11:28) Amta nen Moises ya napanmatalkan si Jehova, tan anisia ed imbaga ton ompatey so amin a panguloan ya anak a laki diad Ehipto.

11. Akin et pinasakbayan nen Moises iray Israelita?

11 Mapatnag ya saray anak nen Moises et walad Midian, arawi ed “imbakin maneral.” * (Exo. 18:1-6) Anggaman ontan, matulok ton impasabi ed pamilya na saray Israelita ya walad peligro iray panguloan ya anak dan lalaki. Bilay so nalalanor, tan inaro nen Moises so kapara ton too. Oniay kuan na Biblia: “Dia ed saman si Moises tinipon to so amin a mamasiken ed Israel, et inkuan to ed sikara, . . . Pateyen yo [so apay parad] paskua.”Exo. 12:21.

12. Anton importantin mensahe so ingganggan nen Jehova ya ipasabi tayod totoo?

12 Diad panangigiya na saray anghel, oniay importantin mensahe ya ipapasabi na saray totoo na Dios: “Takotan yo so Dios tan igloria yo, lapud sinmabi lay oras na panangukom to, kanian dayewen yo imay Sakey a nanggawa ed tawen tan dalin tan dayat tan saray subol na danum.” (Apo. 14:7) Natan la so panaon pian iyabawag itan a mensahe. Nepeg tayon pasakbayan iray kakaabay tayo ya ompaway ed Makapanyarin Babilonia, pian ag-ira nalanor ed ‘awaten ton salot.’ (Apo. 18:4) Kaiba na saray alanaan a Kristiano so ‘arum a karnero’ ya mikakasi ed saray nisian ed Dios ya “mikareenan” ed sikato.Juan 10:16; 2 Cor. 5:20.

No walay pananisiam ed saray sipan nen Jehova, lalon ombiskeg so pilalek mon ipulong so maong a balita (Nengnengen so parapo 13)

13. Antoy mamabiskeg ed pilalek tayon ipulong so maong a balita?

 13 Kombinsido itayon manbibilay tayo lad “oras na panangukom.” Manisia tayo met ya kaukolan lan talaga ya papelesen so pampulong tan panggaway babangatan ya singa kuan nen Jehova. Diad pasingawey, anengneng nen apostol Juan so “apatiran anghel ya akaalagey ed apatiran suyok na dalin, a popokpokan da so apatiran dagem na dalin.” (Apo. 7:1) Kasin nanenengneng mon akapuesto la iraman ya anghel pian ibulos iray makaderal ya dagem na baleg a kairapan? No diad pananisiam et nanenengneng mo iraman ya anghel, mataletalek mon nipulong so maong a balita.

14. Antoy mamakiwas ed sikatayon pasakbayan so “mauges a manlapu ed mauges a dalan to”?

14 Saray tuan Kristiano et walaan la na relasyon ed si Jehova tan ilalon manbilay ya andi-angga. Anggaman ontan, amta tayon obligasyon tayo ya pasakbayan so “mauges a manlapu ed mauges a dalan to, pian nilaban so bilay to.” (Basaen so Ezequiel 3:17-19.) Siempre, manpupulong itayo aliwa labat a pian anggapoy eebatan tayod dala. Inaro tayoy Jehova, tan inaro tayo ray kakaabay tayo. Inyilustra nen Jesus so kabaliksan na panangaro tan panangasi diad samay parabolo to nipaakar ed maong ya Samaritano. Tepetan tayoy sarili tayo, ‘Kasin singa ak samay Samaritano, ya napakiwas ak a manpulong lapud nakakasian ko ray totoo?’ Agtayo labay ya aligen imay saserdote tan Levita ed samay parabolo ya nambaraan tan ‘pinmaliis.’ (Luc. 10:25-37) Say pananisia ed saray sipan na Dios tan panangaro ed kaparan too so mamakiwas ed sikatayon gawaey anggaay nayarian tayo diad panagpulong legan ya aliwa nin atrasado.

 “BINMALIW IRA ED AMBALANGAN DAYAT”

15. Akin ya inisip na saray Israelita ya anggapo lay nabatikan da?

15 Say pananisia nen Moises ed samay “Sakey ya agnanengneng” so tinmulong sanen walad peligro iray Israelita kapaway dad Ehipto. Insalaysay na Biblia: “Saray anak na Israel intangwa ra so mata ra, et nia ta saray Ehipsios naaabet da la ra ed saman; et [tinmakot] ira a mapalalo: tan saray anak na Israel tinmawag ira ed si Jehova.” (Exo. 14:10-12) Agla komon abigla iray Israelita ed satan ta oniay impasakbay nen Jehova: ‘Paaweten ko so puso na Faraon, et usilan to ra, et nirayew ak panamegley na Faraon, tan amin ya armada to; et nakabatan na saray Ehipsios a siak si Jehova.’ (Exo. 14:4) Anggano impasakbay la itan nen Jehova, anggapo nin siansiay pananisia na saray Israelita. Say nanenengneng da labat et say Ambalangan Dayat diad arapan da, saray mapmaples ya karwahe na Faraon diad benegan da, tan say 80 años ya managpastol ya mangidadaulo ed sikara! Kanian inisip dan anggapo lay nabatikan da.

16. Panon ya lapud pananisia et binmiskeg so liknaan nen Moises diad Ambalangan Dayat?

16 Balet si Moises et agtinmakot. Akin? Walay pananisia to, kanian say nanenengneng to et mas makapanyari nen say dayat o armada. Nanenengneng toy “panangiliktar nen Jehova,” tan amta ton milaban si Jehova parad saray Israelita. (Basaen so Exodo 14:13, 14.) Binmiskeg so liknaan na saray totoo na Dios lapud pananisia nen Moises. “Lapud pananisia, binmaliw ira ed Ambalangan Dayat a singa ed amagan dalin,” so kuan na Biblia, “balet nalner iray Ehipsio sanen sinali ray ombaliw.” (Heb. 11:29) Kayari to ’tan, “saray katooan tinmakot ira ed Jehova; tan anisia ra ed Jehova tan [ed] aripen to a Moises.”Exo. 14:31.

17. Antoy nagawad arapen ya pakasubokan na pananisia tayo?

17 Asingsingger met lan singa niiyan ed peligro so bilay tayo. Diad bandad sampot na baleg a kairapan, asumpal lan dineral na saray gobierno na sayan mundo iray relihyon ya mas baleg nen say sikatayo. (Apo. 17:16) Diad sakey a propesiya, imbaga nen Jehova ya diad satan a panaon et singa mainomay ya atakien iray lingkor to, ya singa ra ‘dalin ya agbinakoran tan anggapo met so balewet odino wangalan to.’ (Eze. 38:10-12, 14-16) Diad pakanengneng na too, singa anggapo lan talagay tsansa tayon makaliktar. Antoy gawaen mo?

18. Ipaliwawa no panon tayon makapansiansian matoor legay baleg a kairapan.

18 Agtayo nepeg ya ontakot. Akin? Ta aglabat impasakbay nen Jehova ya atakien iray totoo to, imbaga to met ya iliktar to ra. “Dia ed saman ya agew, sano say Gog onsabi a sumpa ed dalin na Israel, kuan nen Katawan a Jehova, say sanok ko onloob naani ed saray abot na eleng ko. Ta dia ed imon ko tan dia ed apoy na sanok ko [mansalita ak].” (Eze. 38:18-23) Deralen na Dios so amin ya malabay a maneral ed saray lingkor to. No walay pananisiam ya protektaan ka nen Jehova ed “baleg tan makapataktakot ya agew” to, nanengneng mo so “panangiliktar nen Jehova” tan napansiansiam so katooran mo.Joel 2:31, 32.

19. (a) Panon kaapit so pikakaaro nen Moises ed si Jehova? (b) No unoren moy Jehova ed amin a dalan mo, anton bendisyon so nagamoran mo?

19 Makapanparaan ka la natan parad saratan ya nagawad arapen no ‘mansiansia kan malet a singa sankanengneng mo imay Sakey ya agnanengneng’! Pabiskeg moy pikakaarom ed si Jehova a Dios diad regular ya panaral tan pampikasi. Maap-apit so relasyon nen Moises ed si Jehova tan sikatoy inusar To diad nikadkaduman paraan kanian imbaga na Biblia ya sikatoy kabat nen Jehova ya “lupalupaan.” (Deu. 34:10) On, ekstraordinaryon propeta si Moises. Balet no mabiskeg so pananisiam ya singa sikato, nakabkabat mo met ya maong si Jehova ya singa talagan nanenengneng mo. No sikatoy unoren mo diad “amin a dalan mo,” ya singa ipapaseseg na Salita to, “itonton to so saray basbas mo.”Uli. 3:6.

^ par. 11 Mapatnag ya angibaki si Jehova na saray anghel pian mangipaakseb na panangukom ed saray Ehipsio.