SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Marso 2013

Ipanonot na sayan isyu no panon a makapansiansiad lumba parad bilay so amin a Kristiano. Tan ontulong iyad sikatayon nausisay puso tayo tan nakabat so Dios tayo, si Jehova.

‘Anggapo so Kigapolan’ Parad Saramay Mangaaro ed si Jehova

Akin ya nibagan anggapo so kigapolan parad saramay mangaaro ed ganggan nen Jehova? Amtaen no antoy makatulong ed sikatayon mansiansiad lumba parad bilay.

Kasin Walaan Kay “Puso a Mangamta” ed si Jehova?

Makatulong so mensahe nen propeta Jeremias pian nawalaan kay mabiskeg a simbolikon puso tan napansiansia itan.

“Natan ta Kabat Yo Lay Dios”—Antoy Gawaen Yo?

Aralen no akin ya kaukolan a naynay ya i-check so pananisia tan debosyon tayod si Jehova a Dios.

Awaten so Ligliwa—Ligliwaen Met so Arum

Amin tayo et mansasakit, say arum ni ingen et grabe sakit da. Panon tayon makapansungdo no oniay dadalanen tayon situasyon?

Jehova—Say Ayaman Tayo

Anggaman manbibilay itayod mauges a mundo, akin ya makaseguro tayon protektaan nen Jehova iray lingkor to?

Igalang so Maglorian Ngaran nen Jehova

Panon mon ipapasen so pribilehyom ya usaren so ngaran nen Jehova? Antoy kabaliksan na pakapikabat ed ngaran na Dios tan say panakar ed satan?

Talaga Kasin Insulat Itan nen Josephus?

Kasin insulat na Judion historian ya si Flavius Josephus so parapon tinawag ya Testimonium Flavianum?

Agkan Balot Nanaandiay Ilalo!

Agkan balot nanaandiay ilalo ya awaten lanlamang na sakey so katuaan. Basaen iray akaeksperiensya na ontan tan no akin.