Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Walaan Kay “Puso a Mangamta” ed si Jehova?

Kasin Walaan Kay “Puso a Mangamta” ed si Jehova?

“Ikdan ko ra naani na puso a mangamta ed siak, a siak si Jehova; et sikara naani baley ko.”—JER. 24:7.

1, 2. Akin ya wala ray interesado ed higos?

AKATAWAY ka lay bunga na higos? Labalabay itan na saray Israelita nensaman. (Nah. 3:12; Luc. 13:6-9) Diad panaon tayo, dakel so bansan mantatanem ed satan. Walay fiber, antioxidants, tan minerals na higos, kanian wala ray manisian maong itan ed puso.

2 Diad samay mensahe nen Jehova ed si Jeremias, inusar toy higos pian deskribien so puso. Balet aliwan say maabig ya epekto ed laman na pangan na higos so tutukoyen na Dios, noagta simboliko. Samay imbaga nen Jehova et makatulong ed pusom tan ed puso na saray inad-arom. Legan tayon aaralen so imbaga to, nonoten no antoy kabaliksan na satan ed sikatayo ran Kristiano.

3. Antoy tutukoyen na higos ya adeskribid kapitulo 24 na Jeremias?

3 Pantongtongan tayon unona so impanukoy na Dios ed higos diad panaon nen Jeremias. Nen 617 B.C.E., aliwan marakep so espiritual a kipapasen na nasyoy Juda. Angiter na pasingawey so Dios no antoy nagawad arapen diad impanukoy tod duaran klase na higos—“sankaabigan” tan “sankaugsan.” (Basaen so Jeremias 24:1-3.) Say tutukoyen na mauges iran higos et si Arin Zedekias tan saray kapara ton pairapen nen Arin Nabucodonosor tan saray sundalo to. Panon balet ira di Ezequiel, Daniel, tan saramay taloran kaiba to ya wala lad Babilonia, tan arum ya Judion magano lan aripenen ditan? Sikaray maabig ya higos. Ompawil so arum ed sikara diad Jerusalem pian ipaalagey lamet so templo. Asumpal itan ed dugan panaon.—Jer. 24:8-10; 25:11, 12; 29:10.

4. Akin a makapaseseg so imbaga na Dios nipaakar ed saray maabig ya higos?

4 Oniay imbaga nen Jehova ed saramay irerepresenta  na maabig ya higos: “Ikdan ko ra naani na puso a mangamta ed siak, a siak si Jehova; et sikara naani baley ko.” (Jer. 24:7) Satan so makapaseseg ya pinagkateman teksto na sayan artikulo. Mabulos so Dios a mangiter na “puso a mangamta” ed sikato. Diad sayan teksto, say kabaliksan na salitan “puso” et say inkatoo na sakey. Seguradon labay moy nawalaan na ontan a klase na puso, tan magmaliw a kabiangan na totoo to. Pian nagamoran mo itan, kaukolan mon aralen tan iyaplika so Salita to, magbabawi tan manguman, idedika so bilay mod Dios, tan manpabautismo diad ngaran na Ama, Anak, tan masanton espiritu. (Mat. 28:19, 20; Gawa 3:19) Nayarin ginawam la iratan, odino regular ka lan mililimog ed Saray Tasi nen Jehova pian nagawaan mo iratan.

5. Parad siopa so mensahe nen Jeremias?

5 Balanglan agawaan tayo lay pigara odino amin ed saratan, kaukolan tayo nin siansia ya imanoen so ugali tan kondukta tayo. Akin? Naamtaan tayoy rason legan tayon aralen so sulat nen Jeremias nipaakar ed puso. Diad pigaran kapitulo na libro na Jeremias, pigaran nasyon so asalambit, balet say manunan tinukoy to et say Juda legan na uley na limaran ari to. (Jer. 1:15, 16) On, say mensahe nen Jeremias et nipaakar ed saray lalaki, bibii, tan ugugaw a dedikado ed si Jehova. Inmabobon iray atateng dan magmaliw a totoo na Dios. (Exo. 19:3-8) Tan diad panaon nen Jeremias, pinaneknekan dan sikaray dedikado ed Dios. Oniay imbaga ra: “Ondago kami ed sika; ta sika si Jehova a Dios mi.” (Jer. 3:22) Balet, anto kasi tuan kipapasen na puso ra?

KAUKOLAN KASIN OPERAAN SO SIMBOLIKON PUSO?

6. Akin a kaukolan tayon imanoen so imbaga na Dios nipaakar ed puso?

6 Manguusar na modernon aparato iray doktor pian eksaminen so kondisyon na puso. Balet mas ni so sarag nen Jehova ya singa ginawa tod panaon nen Jeremias. Napaneknekan tayo itan ed sayan imbaga To: “Say puso manamalingo alabas nen saray amin a bengatla, et sikato so mapalalo a mauges; siopa so makaamta ed sikato? Siak, si Jehova, . . . salien ko so puso, pian iter ko lanlamang ed balang too so unong ed saray dalan to, unong ed bunga na saray gawa to.” (Jer. 17:9, 10) Say balikas ya ‘salien so puso’ et aliwan eksaminasyon ed literal a puso, ya diad 70 odino 80 taon et nayarin omparok na manga taloran bilyon a beses. Imbes, tutukoyen nen Jehova so simbolikon “puso,” say inkatoo tayo. Lalaktipen na satan iray pilalek, kanonotan, personalidad, ugali, tan kalat tayo. Sarag na Dios ya eksaminen so puso, tan sarag tayo met itan.

7. Panon ya deneskribe nen Jeremias so puso na maslak ya Judio ed panaon to?

7 Pian akaparaan tayo ed satan ya eksaminasyon, maabig no itepet tayo, ‘Antoy kipapasen na simbolikon puso na maslak ya Judio ed panaon nen Jeremias?’ Pian naebatan itan, imanoen so imbaga nen Jeremias: “Amin ya abung na Israel ag-ira agalsiman ed puso.” Aliwan literal ya panaggalsim o panagsegat ed lalakin Judio so tutukoyen to, ta inkuan to: “Nia, saray agew onsabi ra, kuan nen Jehova, a dusaen ko ra naani ya amin a ginalsiman dia ed agda kagalsiman.” Kanian anggano asegat iray Judio, “ag-ira agalsiman ed puso.” (Jer. 9:25, 26) Anto so labay ya ibaga na saya?

8, 9. Antoy nepeg ya gawaen na maslak a Judio ed puso ra?

8 Naamtaan tayoy kabaliksan na ‘ag-agalsiman a puso’ diad samay ingganggan na Dios ed saray Judio: “Ekalen yo so akintapew a baog na puso yo, sikayo lalaki na Juda tan manaayam ed Jerusalem; ompan lamang say sanok ko ompaway . . . lapu  ed inkauges na saray gawa yo.” Balet iner so nanlapuan na inkauges da? Diad mismon puso ra. (Basaen so Marcos 7:20-23.) On, panamegley nen Jeremias et inusisa na Dios so sengegay inkauges na saray Judio. Say puso ra et benger tan rebelyoso. Agmakapaliket ed sikato so motibo tan kanonotan da. (Basaen so Jeremias 5:23, 24; 7:24-26.) Oniay imbaga na Dios ed sikara: “Galsiman yo so inkasikayo ed Jehova, tan ekalen yo so akintapew a baog na puso yo.”—Jer. 4:4; 18:11, 12.

9 Kanian, kaukolan na saray Judio ed panaon nen Jeremias so simbolikon operasyon ed puso—‘panggalsim ed puso’—a singa ed panaon nen Moises. (Deu. 10:16; 30:6) Say ‘pangekal ed akintapew a baog na puso’ et mankabaliksan na pangipulisay ed saray mamapaawet ed puso—say kanonotan, liknaan, odino motibo ya sumlang ed Dios.—Gawa 7:51.

“PUSO A MANGAMTA” ED SIKATO NATAN

10. Singa si David, antoy nepeg tayon ipikasi?

10 Misalsalamat tayo ta tutulongan itayo na Dios a natalosan so simbolikon puso tayo! Balet nayarin itepet na arum, ‘Akin a kaukolan nin imanoen iya na Saray Tasi nen Jehova natan?’ Aliwan lapud dakel a Kristiano natan so manggagaway inkauges odino magmamaliw a “mauges ya higos,” a singa saray Judio nensaman. Matoor tan malinis a totoo iray lingkor na Dios natan. Balet kaukolan tayo nin siansian ipikasi imay kinerew nen David ed si Jehova: “Sukayan mo ak, O Dios, et naamtaan mo so pusok; salsalien mo ak et naamtaan mo so nodnonot ko; tan nengneng mo no wala so anto a bagel a kagagawa ed inkasiak.”—Sal. 17:3; 139:23, 24.

11, 12. (a) Akin a kaukolan tayon usisaen so mismon puso tayo? (b) Antoy agbalot gawaen na Dios?

11 Labay nen Jehova ya nawalaan tayoy maabig a relasyon ed sikato tan napansiansia itan. Oniay imbaga nen Jeremias nipaakar ed saray matunong: “O Jehova na saray ehersito a manalsali ed matunong, a nanengneng mo so puso tan kanonotan.” (Jer. 20:12) No say Makapanyarin-amin et uusisaen toy puso na kada matunong, agta kaukolan tayo met ya matuan usisaen so puso tayo? (Basaen so Salmo 11:5.) No gawaen tayo itan, nayarin walay naimano tayon papaaligwasen ed ugali, kalat, odino liknaan tayo. Nayarin wala ray nanengneng tayon singa “akintapew a baog na puso” ya kaukolan tayon ekalen. No eksaminen moy pusom, antoy nepeg mon imanoen? Tan panon kan manggaway pananguman?—Jer. 4:4.

12 Tandaan, ag-itayon balot piliten nen Jehova a manguman. Imbaga ton saray “maabig ya higos” et ‘ikdan to na puso a mangamta’ ed sikato. Agto imbaga ya piliten to ran manguman. Kaukolan ya pilaleken day nawalaan na matulok a puso ya mangamta ed Dios. Agta ontan met so nepeg tayon gawaen?

Say pangusisa ed puso tan pangekal ed saray mauges a pilalek et manresultad bendisyons

13, 14. Panon a nayarin apektaen na puso na sakey a Kristiano so relasyon tod Dios?

13 Oniay imbaga nen Jesus: “Say puso so panlalapuan na saray mauges a panagkatunongan,  panagpatey, pikakalugoran, pilalawanan, panagtakew, palson panagtasi, panag-ayew.” (Mat. 15:19) Kanian no mikalugoran odino milawanan so sakey lapud pinaawet to lay puso to tan agmagbabawi, nayarin permanentin naderal so relasyon tod Dios. Balet anggan agmanggawa na ontan a kasalanan so sakey, nayarin aabuloyan ton ontuboy mauges a pilalek ed puso to. (Basaen so Mateo 5:27, 28.) Kaukolan ed saya so personal a panangusisa ed puso. No eksaminen mon maong so pusom, wala kasi naimanom ya agmanepeg a liknaan ed agkaparan sekso odino maamot a pilalek ya aglabay na Dios tan kaukolan mon ekalen?

14 Nayarin say sakey ya agi et agmet aktual ya ‘amatey,’ balet ta aabuloyan ton ontuboy sanok ed puso to anggad busolen to lay kaagian to. (Lev. 19:17) Agta kaukolan ton gawaey anggaay nayarian ton ekalen itan a liknaan a nayarin mamaawet ed puso to?—Mat. 5:21, 22.

15, 16. (a) Mangiter na alimbawa no panon a say puso na sakey a Kristiano et nibagan ‘ag-agalsiman.’ (b) Akin ya agmakapaliket ed si Jehova so ‘ag-agalsiman a puso’?

15 Makapaliket, anggapoy ontan a ‘sakit ed puso’ na dakel a Kristiano. Balet, sinalambit met nen Jesus so nipaakar ed “mauges a panagkatunongan.” Saraya et panmoria odino ugalin maneral ed dakel ya aspekto na bilay. Singa bilang, nayarin say sakey et sobray katooran tod saray kapamilya to. Siempre, natural labat ya nawalaay “panangaro” ed kapamilyaan, aliwan singa maslak a totoo ed sayan “kaunoran iran agew.” (2 Tim. 3:1, 3) Balet, posiblin nasobraan tayoy pangipanengneng ed ontan a panangaro. Irarason na dakel ya “blood is thicker than water.” Kanian, idepensa odino pilaan day kapamilya da anggan antoy nagawa, tan nasakitan ira no asakitay kapamilya da. Imanoen no antoy agawaan na saray kuya nen Dina. (Gen. 34:13, 25-30) Tan isipen no antoy walad puso nen Absalom kanian apatey toy agi tod ama ya si Amnon. (2 Sam. 13:1-30) Agta say sengegan na saratan et say “mauges a panagkatunongan”?

16 Agmamapatey iray tuan Kristiano natan. Balet panon to no manem-em iray sakit na linawa ed kaagian dan akasakit ed kapamilya da odino iinapen dan nanggawad satan? Nayarin paliisan da la iman ya agi odino agda lan balot parawesen. (Heb. 13:1, 2) Say ontan ya negatibon liknaan tan agpamarawes et agnepeg ya ibaliwala lapud aliwa itan a panangipanengneng na  aro. On, no eksaminen itan na Manangusisa na puso, satan et ‘ag-agalsiman.’ (Jer. 9:25, 26) Tandaan so bilin nen Jehova: “Ekalen yo so akintapew a baog na puso yo.”—Jer. 4:4.

NAWALAAN NA “PUSO A MANGAMTA” ED DIOS TAN PANSIANSIAEN ITAN

17. Akin a say dugan takot ed si Jehova et makatulong pian nawalaay matulok a puso?

17 Panon to no kayarim ya inusisay simbolikon pusom et naamtaan mon ag-itan sigpot a mitunosan ed panlabayan nen Jehova tan kaukolan nin ‘galsiman’? Nayarin wala ni takot mod too, pirawat ya onsikat odino onyaman, tendensian ipilit so panlabayan mo, odino manmatalek ed sarilim. Aliwan sika labat so makakalikna na ontan. (Jer. 7:24; 11:8) Insulat nen Jeremias a saray agmatoor ya Judio ed panaon to et “masugnar tan matunganga” so puso ra. Inyarum to: “Agda met ikuan ed puso ra, Takotan tayo natan la si Jehova a Dios tayo, a sikato so mangiter na uran.” (Jer. 5:23, 24) Agta ipapanengneng na satan ya pian ‘naekal so akintapew a baog na puso’ et kaukolan tayon mas takotan tan aroen si Jehova? Makatulong itan ya dugan takot pian magmaliw a matulok so puso tayod Dios.

18. Antoy insipan nen Jehova ed saramay kabiangan na balon sipanan?

18 No takotan tan aroen tayoy Jehova, ikdan to tayoy “puso a mangamta” ed sikato. Diad tua, satan so insipan tod saray alanaan a kabiangan na balon sipanan: “Iyan ko naani tunong ko ed saray akindalem a kabiangan da, tan dia ed puso ra sikato so isulat ko naani; et siak naani Dios da, et sikara naani baley ko.” Panon balet so pangamta ed sikato? Inyarum to: “Agla ra naani mangibangat balang laki ed kaabay to, tan balang laki ed agi to, a kuan da, Amtaen mo si Jehova; ta sikara amta ra ak naani ya amin, manlapu ed kamelagan ed sikara angga ed kabalbalgan ed sikara, . . . ta perdonaen ko naani inkauges da, tan agko la naani nonoten so kasalanan da.”—Jer. 31:31-34. *

19. Anto ran bendisyon so nagamoran na saray tuan Kristiano?

19 Balanglan kaiba kad samay balon sipanan ed tawen odino diad dalin, nepeg mon paeleten so relasyon mod si Jehova tan magmaliw a kabiangan na totoo to. Pian nagamoran mo iratan a bendisyon, kaukolan ya naperdona iray kasalanan mo panamegley na dondon bagat nen Jesus. Lapud posiblin naperdona iray kasalanan mo, agta kaukolan mo met a perdonaen so arum pati saramay akasakit ed sika? Say mabulos a pangekal ed saray eem-eman mon sakit na linawa et maabig ed pusom. Napaneknekan mon agka labat manlilingkor ed si Jehova, noagta labay mon mas nakabat. Bilang resulta, magmaliw kan singa saramay angibagaan nen Jehova panamegley nen Jeremias na: “Anapen yo ak naani, et naromog yo ak, sano anapen yo ak ed simoon a puso yo. Et naromog yo ak.”—Jer. 29:13, 14.

^ par. 18 Say balon sipanan et nipaliwawa ed kapitulo 14 na libron Mensahe na Dios ed Sikatayo Panamegley nen Jeremias.