Onlad karga

Onlad saray karga

Igalang so Maglorian Ngaran nen Jehova

Igalang so Maglorian Ngaran nen Jehova

“Ligligaen ko [“Igloriak,” NW] so ngaran mo lawas lan lawas.”—SAL. 86:12.

1, 2. Aliwan singa saray simbaan na Kakristianoan, panon ya ipapasen na Saray Tasi nen Jehova so ngaran na Dios?

AGPAPABLIEN na saray simbaan na Kakristianoan so ngaran na Dios. Alimbawa, oniay nabasa ed introduksion na Revised Standard Version: “Say pangusar ed ngaran na alenleneg a Dios . . . et talagan agmanepeg ed pananisia na Kristianon Simbaan ed interon mundo.”

2 Saray Tasi nen Jehova balet et mangiglogloria ed ngaran na Dios tan maliket iran natawag ed satan ya ngaran. (Basaen so Salmo 86:12; Isaias 43:10.) Ontan met, baleg so pribilehyo tayo ta natatalosan tayoy kabaliksan na satan a ngaran tan no akin ya kaukolan itan ya napasanto. (Mat. 6:9) Nepeg ya agtayon balot ibabaliwala itan ya pribilehyo. Kanian, pantongtongan tayo pa irayan taloran importantin tepet: Antoy kabaliksan na pakapikabat ed ngaran na Dios? Panon ton impanengneng ya sikatoy onkikiwas unong ed kabaliksan na ngaran to, ya lapud satan et lalo itan ya niglogloria? Tan panon itayon makapanakar ed ngaran nen Jehova?

NO ANTOY KABALIKSAN NA PAKAPIKABAT ED NGARAN NA DIOS

3. Antoy kabaliksan na pakapikabat ed ngaran na Dios?

3 Say pakapikabat ed ngaran na Dios et aliwa labat lan basta amta tayoy salitan “Jehova.” Nepeg ya natatalosan tayo met so personalidad nen Jehova, saray kualidad tan gagala to, tan saray ginawa to ya nabasad Biblia, singa say impideneng tod saray lingkor to. Siempre, kalkalna ton iiter iyan pakatalos legan ton susumpalen so gagala to. (Uli. 4:18) Amta tayon impaamta nen Jehova so ngaran tod inmunan sanasawa ta binitla itan nen Eva sanen inyanak toy Cain. (Gen. 4:1) Amta met na saray matoor ya patriarka a singa di Noe, Abraham, Isaac, tan Jacob so ngaran na Dios. Apabpabli dan maong itan ya ngaran sanen naeksperiensya ran mismoy panamendisyon tan panangasikaso nen Jehova, tan sanen impaamta tod sikaray  nanduruman kabiangan na gagala to. Nen kien et impaamta na Dios so kabaliksan na ngaran to ed si Moises.

Amta nen Moises so kabaliksan na ngaran na Dios, tan satan so amabiskeg ed pananisia to

4. Akin et tinepet nen Moises ed Dios so ngaran To, tan akin et walay rason nen Moises ya manpaga?

4 Basaen so Exodo 3:10-15. Sanen 80 años nen Moises, oniay ingganggan na Dios ed sikato: “Itaynan mo so katooan ko ya anak na Israel diman ed Ehipto.” Marespeton nantepet si Moises, tan importante iyan tepet to. Singa to ibabagad Dios ya: ‘Antoy ngaran mo?’ Abayag met lan amta na totoo so ngaran na Dios, akin balet et intepet ni itan nen Moises? Mapatnag ya labay ton lalon nakabat imay mismon irerepresenta na satan a ngaran—sayan impormasyon et makatulong pian nakombinse to ray Israelita ya talagan iliktar ira na Dios. Duga met labat ya mapagay Moises no panon ton nakombinsi iray Israelita. Lapud abayag la ran naaripen, anganko et isipen da no kasin sarag iran iliktar na Dios na inmuunan atateng da. Diad tua, wala la ray Israelitan nandayew ed dirios na saray Ehipsio!—Eze. 20:7, 8.

5. Panon ya impaamta nen Jehova so kabaliksan na ngaran to diad samay ebat tod si Moises?

5 Antoy ebat nen Jehova ed si Moises? Oniay inkuan to: “SIAK SO SIAK . . . Onia so salitaen mo naani ed saray anak na Israel, si SIAK so angibaki ed siak.” * Insan inyarum to: “Si Jehova a Dios na saray atateng yo . . . imbaki to ak ed sikayo.” Diad orihinal ya lenguahe, samay balikas ya nipatalos a “SIAK SO SIAK” et mankabaliksan ya sarag nen Jehova so magmaliw ya antokaman a nakaukolan pian nasumpal iray gagala to. Idadanet sirin nen Jehova ed si Moises ya lanang Ton totooren iray sipan to. Kanian diad bersikulo 15 et oniay nabasa tayon imbagan mismo nen Jehova: “Sikato ’ya so ngaran ko ed andi-anggaan, tan sikato ’ya so pakanodnonotan ed saray amin a kailalakan.” Seguradon mandinayew si Moises tan binmiskeg so pananisia to lapud sayan impaamta nen Jehova ed sikato!

KINMIWAS UNONG ED KABALIKSAN NA NGARAN TO

6, 7. Panon ya kinmiwas si Jehova unong ed kabaliksan na maglorian ngaran to?

6 Kayarin ingganggan nen Jehova si Moises, Sikatoy tampol ya kinmiwas unong ed kabaliksan na ngaran to sanen inliktar toy Israel. Impabpaabeba toy Ehipto panamegley na samploran salot, tan pinaneknekan ton anggapoy pakayari na saray dirios da, pati say Faraon. (Exo. 12:12) Binelsay nen Jehova so Ambalangan Dayat, tan ditan to pinadalan iray Israelita, insan to nilener so Faraon tan say armada to. (Sal. 136:13-15) Diad “makapakebkebbiew” a kalawakan,  pinansiansia nen Jehova ya mabilay iray totoo to diad impangitarya toy naakan tan nainum, anggano say karakel da et duara ya anggad taloran milyon odino onsulok ni ingen! Agto met inabuloyan ya ondaan iray kawes tan sandalyas da. (Deu. 1:19; 29:5) On, anggapoy antokaman ya makaamper ed si Jehova pian paneknekay kabaliksan na agnaparaan ya ngaran to. Oniay imbaga tod si Isaias: “Siak, siak lanlamang si Jehova; no aliwa a siak anggapo komon so manangilaban.”—Isa. 43:11.

7 Naimatonan met nen Josue, say sinmublay ed si Moises, iray makapakelkelaw ya ginawa nen Jehova ed Ehipto tan diad kalawakan. Kanian sanen asingger lan manampot so bilay to, oniay impapuson imbaga tod saray kapara ton Israelita: “Amta yo ed simoon a puso yo tan ed simoon a kamarerwa yo, ya anggapo so sakey a bengatla a linmiwat ed amin a maong a bengabengatla a si Jehova a Dios yo sinalita to nipaakar ed sikayo; sikara so agawa ya amin ed sikayo, anggapo so sakey a bengatla a linmiwat ed sikara.” (Jos. 23:14) On, talagan tinoor nen Jehova so salita to, sinumpal ton amin iratan.

8. Diad panaon tayo, panon ya onkikiwas si Jehova unong ed kabaliksan na ngaran to?

8 Diad panaon tayo, totooren met nen Jehova so amin a salita to. Panamegley na Anak to, impasakbay ton diad kaunoran iran agew et nipulong so mensahe na Panarian “ed interon dalin.” (Mat. 24:14) Siopa ta ni walaan na pakayarin ipasakbay itan, mangusar na totoon “abebay-aral tan ordinaryo,” tan seguroen ya nasumpal so kimey? (Gawa 4:13) Anggapo lay arum noag say Dios labat ya Makapanyarin-amin! Kanian sano manpupulong itayo, mibibiang tayon mismo ed pakasumpal na propesiyad Biblia, igagalang tayoy Ama tayo, tan ipapanengneng tayon impapuso so pangipipikasi tayon: “Napasanto komon so ngaran mo. Onsabi komon so panarian mo. Nagawa komon so linawam, a singa ed tawen, ontan met diad dalin.”—Mat. 6:9, 10.

MAGLORIA SO NGARAN TO

9, 10. Diad impideneng tod saray Israelita, panon ya lalon inggloria nen Jehova so ngaran to, tan antoy resulta?

9 Ag-abayag kayarin nibulos iray Israelita, walay balon betang ya inako nen Jehova parad sikara. Panamegley na Ganggan a sipanan, sikatoy nagmaliw ya ‘asawan laki’ na Israel, tan insipan ton gawaen toy amin a responsabilidad ya kaibad satan. (Jer. 3:14) Kanian say Israel so nagmaliw a simbolikon asawa tan pinilin nasyon nen Jehova. (Isa. 54:5, 6) No mabulos iran manpasakop ed sikato tan unoren da ray ganggan to, sikatoy mansiansian maong ya ‘Asawan Laki.’ Bendisyonan tan asikasoen to ra, tan ikdan to ra na kareenan. (Num. 6:22-27) Lapud satan et lalon nigloria so ngaran nen Jehova ed amin a nasyon. (Basaen so Deuteronomio  4:5-8; Salmo 86:7-10.) Anggan saray aliwan Israelita et nandayew met ed si Jehova. Singa da met imbaga so inkuan na Moabitan si Rut ed si Noemi: “Say baley mo sikato so baley ko tan say Dios mo, Dios ko.”—Rut 1:16.

10 Diad loob na 1,500 taon, nanengneng so nanduruman kualidad nen Jehova diad impideneng tod saray Israelita. Anggano rebelyoso ira, nansiansia si Jehova bilang “Dios a mapangasi” tan “mapalna ya onsanok.” Talagan impanengneng toy andukey a panag-anos. (Exo. 34:5-7) Balet angangga itan ya inkaanos to sanen impulisay tan pinatey na saray Judio so Anak to. (Mat. 23:37, 38) Kanian manlapud saman et aliwa lan say literal ya Israel so pinilin nasyon na Dios. Nagmaliw la ran inatey ed espiritual, singa kiew ya amagaan. (Luc. 23:31) Anto la kasi epekto na satan ed panmoria dad ngaran na Dios?

11. Akin et ag-inusar ed Judaismo so ngaran na Dios?

11 Sinmabi panaon et linmesay tradisyon na saray Judio ya agkuno nepeg ya bitlaen so ngaran na Dios. (Exo. 20:7) Kanian say ngaran na Dios et kalkalnan ag-inusar ed Judaismo. Seguradon asakisakitan si Jehova ed agda impanrespeto ed ngaran to. (Sal. 78:40, 41) Diad tua, ibabagay Biblia ya “say ngaran to et Maimon,” kanian sanen ag-itan inggalang na saray Israelita, impulisay to la ra. (Exo. 34:14) Naaralan tayod satan ya talagan importante so panrespeto ed ngaran na Manamalsa tayo.

BALON NASYON YA TINAWAG ED NGARAN NA DIOS

12. Panon ya pinawala nen Jehova so balon nasyon ya impropesiya nen Jeremias?

12 Panamegley nen Jeremias, impaamta nen Jehova so gagala to ya mangiletneg na ‘sakey a balon sipanan’ ed sakey a balon nasyon, say espiritual ya Israel. Impropesiya nen Jeremias ya amin a kabiangan na satan a nasyon, ‘manlapu ed kamelagan anggad kabalbalgan ed sikara,’ et kabaten o ‘amtaen da si Jehova.’ (Jer. 31:31, 33, 34) Ginmapon asumpal itan ya propesiya nen Pentecostes 33 C.E. sanen inletneg na Dios so balon sipanan. Say balon nasyon, say “Israel na Dios,” a tutugyopen na saray Judio tan aliwan Judio, et nagmaliw ya “totoon parad ngaran [na Dios]” odino “saray totoon tatawagen ed ngaran ko,” so inkuan nen Jehova.—Gal. 6:16; basaen so Gawa 15:14-17; Mat. 21:43.

13. (a) Kasin inusar na saray inmuunan Kristiano so ngaran na Dios? Ipaliwawa. (b) Antoy nibagam ed pribilehyom ya usaren so ngaran na Dios diad ministeryo?

13 Bilang ‘totoon tinawag ed ngaran na Dios,’ inusar na saray kabiangan na satan ya espiritual a nasyon so ngaran na Dios, lautla no mangaon irad Hebreon Kasulatan. * Kanian sanen nampaliwawa si apostol Pedro ed arap na saray Judio tan proselitan nanlapud nanduruman bansa nen Pentecostes 33 C.E., aminpiga ton binitla so ngaran na Dios. (Gawa 2:14, 20, 21, 25, 34) Inggalang na saray inmuunan Kristiano so ngaran nen Jehova, kanian benendisyonan toy sagpot da ed panagpulong a kimey. Diad panaon tayo, bebendisyonan met nen Jehova so ministeryo tayo sano maliket tayon iyaabawag so ngaran to tan sano ipapanengneng tayo itan ed saray interesado diad mismon Biblia ra no posible. Lapud satan et nipapakabat tayo ra ed tuan Dios. Baleg itan ya pribilehyo tayo, tan ontan met ed sikara! Sano nakabat day ngaran nen Jehova, nayarin ditan la onggapo so pikakaaro dad sikato ya onelet lan onelet tan mansiansia anggad angga.

14, 15. Anggano kinmayat so apostasya, antoy ginawa nen Jehova parad ngaran to?

14 Diad inlabas na panaon, akaloob so apostasya ed Kristianon kongregasyon, lalo la nen inatey la ray apostol. (2 Tes. 2:3-7)  Inalig ni ingen na saray palson managbangat so tradisyon na saray Judio—say agpangusar ed ngaran na Dios. Balet kasin paulyan labat la nen Jehova ya nalingwanan so ngaran to? Siempre andi! Anggano agtayo la amta so eksakton panangibalikas ed ngaran to, nansiansia itan anggad panaon tayo. Diad inlalabas na panaon, nanengneng itan ed saray nanduruman bersion na Biblia, ontan met ed sulat na saray iskolar na Biblia. Alimbawa, nen 1757, insulat nen Charles Peters ya say “Jehova” so “talagan mangipapabitar ed personalidad [na Dios],” aliwan singa saray nanduruman titulo to. Nen 1797, diad sakey a libro nipaakar ed panagdayew ed Dios, oniay insulat nen Hopton Haynes diad gapo na kapitulo 7: “JEHOVA, say ngaran na DIOS na saray Judio; say alenleneg ya dinayew da; dinayew met nen Kristo tan saray Apostol to.” Si Henry Grew (1781-1862) et agto labat inusar so ngaran na Dios noagta binidbir to met ya satan et abalaw tan kaukolan ya napasanto. Ontan met nen George Storrs (1796-1879) ya maapit a kaaro nen Charles T. Russell, inusar toy ngaran na Dios, a singa met si Russell.

15 Agnalingliwanan so taon ya 1931, ta diad saman et nandesisyon iray Internasyonal ya Estudyante na Biblia, say tawag ed saray lingkor na Dios ed saman a panaon, ya usaren da lay Makasulatan ya ngaran a Saray Tasi nen Jehova. (Isa. 43:10-12) Impakabat dad mundo ya bilang “totoon parad ngaran to,” maliket iran manlilingkor ed alenleneg a tuan Dios, tan igagalang day ngaran to. (Gawa 15:14) Lapud satan et nanonotan tayo imay imbaga nen Jehova ya nabasad Malaquias 1:11: “Manlapu ed leletakan na banwa angga ed seselekan, say ngaran ko sikato naani so baleg ed saray [nasyon].”

MANAKAR ED NGARAN NEN JEHOVA

16. Akin et nepeg tayon ipasen ya kagalangan so panakar ed ngaran nen Jehova?

16 Insulat nen propetan Miqueas: “Saray amin a baley manakar ira balang sakey ed ngaran na dios to; et manakar itayo naani dia ed ngaran nen Jehova a Dios tayo ed ando lan ando lawas.” (Miq. 4:5) Talagan baleg ya kagalangan so impangiyabuloy nen Jehova ya usaren na saray Estudyante na Biblia so ngaran to. Paneknek met itan ya aabobonan to ra. (Basaen so Malaquias 3:16-18.) Sika ey? Gagawaen mo kasi anggaay nayarian mon ‘manakar ed ngaran nen Jehova’? Panon mon nagawaan itan?

17. Panon itayon makapanakar ed ngaran na Dios?

17 Niay taloran paraan ya nipanengneng tayon manaakar itayod ngaran na Dios. Unona, nepeg tayon iyabawag so ngaran to, lapud amta tayon saraman labat so “ontatawag ed ngaran nen Jehova [so] nilaban.” (Roma 10:13) Komadua, kaukolan tayon aligen iray kualidad nen Jehova, nagkalalo lay aro. (1 Juan 4:8) Tan komatlo, manaakar itayod ngaran na Dios no maliket tayon uunoren iray matunong ya ganggan to, tan agtayo manggagaway pakabalawan na masanton ngaran na Ama tayo. (1 Juan 5:3) Kasin determinado kan ‘manakar ed ngaran nen Jehova a Dios tayo ed ando lan ando lawas’?

18. Akin ya amin a mangigagalang ed maglorian ngaran nen Jehova et agda nepeg a takotan so arapen?

18 Asingsingger lan saramay mangibabaliwala tan onsusumpad si Jehova et napilitan ya mamidbir ed sikato. (Eze. 38:23) Kaibad saratan so amin ya singa say Faraon ya angibagan: “Siopa ta si Jehova, a nepeg ko a dengelen so boses to?” Amoria to lanlamang no siopan talaga si Jehova! (Exo. 5:1, 2; 9:16; 12:29) Balet sikatayo, maliket tayon kinabat si Jehova. Maliket itayo met lapud uusaren tayoy ngaran to tan kabiangan itayod organisasyon to ya manguunor ed sikato. Kanian agtayo takotan so arapen lapud tooren nen Jehova so sipan ya nabasad Salmo 9:10: “Saray mikabat na ngaran mo, ’yan da so panmatalek da ed sika; ta sika, Jehova, agmo [ikaindan] so saray mananap ed sika.”

^ par. 5 Say ngaran na Dios et nanlapud Hebreon salitan mankabaliksan na “magmaliw.” Kanian say ngaran a “Jehova” et kabaliksan toy “Pagmaliwen To.”

^ par. 13 Nabasa so Tetragrammaton ed Hebreon sulsulat ya inusar na saray inmuunan Kristiano. Wala ray ebidensya ya nabasa met itan ed akadkauna iran kopya na Septuagint, sakey a Griegon patalos na Hebreon Kasulatan.

Agbinidbir na Faraon ya si Jehova so Dios