SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Setyembre 2012

Naaralan ed sayan isyu iray propesiya ed Biblia a walaan na epektod sikatayo tan no anto so naaralan tayod saray ugali di Jehova tan Jesus.

No Panon a Mangangga Iyan Mundo

Ibabaga na Biblia so samploran importantin ebento ya asingger lan nagawa. Anto iratan? Panon kan naapektoan na saratan?

Kareenan ed Sanlibon Taon tan ed Andi-Angga!

Aralen no panon ya say panuley nen Jesus ed Panarian et mangiter na saray bendisyon ed katooan.

Saray Teokratikon Eskuelaan—Paneknek na Panangaro nen Jehova

Panon itayon minabang ed sarayan edukasyon a manlalapud Dios?

Manaral Manlapud Inkaanos nen Jehova tan Jesus

Panon ya impanengneng nen Jehova tan Jesus so inkaanos? Antoy gawaen tayo pian naalig so inkaanos da?

“Agyo Amta so Agew Odino say Oras”

Antoy labay ya ibaga nen Jesus? Antoy nepeg ya epekto na saraya ed sikatayo?

Titiponen nen Jehova Iray Maliket a Totoo To

Anto ray pamparaan na saray piesta ed panaon na Biblia tan saray kombension na Saray Tasi nen Jehova? Akin et importantin atendian tayo iratan?