Onlad karga

Onlad saray karga

Kareenan ed Sanlibon Taon tan ed Andi-Angga!

Kareenan ed Sanlibon Taon tan ed Andi-Angga!

“Pian say Dios so magmaliw ya alenleneg a Manuley na amin.”​—1 COR. 15:28.

1. Anton balibalin ilalo so nagamoran na “baleg ya ulop”?

KASIN naimadyin mo ray maabig a nagawaan na sakey a mabiskeg ya gobiernon uuleyan na matunong tan mapangasin lider diad loob na sanlibon taon? Satan a balibalin ilalo et nagamoran na say agnabilang a “baleg ya ulop”​—saray makaliktar ed “baleg ya irap”​—sano manampot la iyan mauges a sistema na mundo.​—Apo. 7:9, 14.

2. Anto lay naeksperiensya na totoo diad apalabas ya 6,000 taon?

2 Diad apalabas ya 6,000 taon, sinali na saray totoon uleyan so inkasikara. Nanresulta iyad graben ermen tan kairapan ed katooan. Oniay abayag lan imbaga na Biblia: “Say too et uuleyan toy kapara ton too ed pakasakitan to.” (Ecl. 8:9NW) Anto ray nagagawa natan? Likud ed guerra tan rebelyon, wadtan met so kairapan, sakit, pakakaderal na kaliberliber, panguuman na klima, tan arum ni. Amasakbay la ray opisyal na gobierno ya no agtayo manguman tan ag-ontundan abusoey dalin, mapeligro so pansumpalan na satan.

3. Antoy nagawad loob na Sanlibon Taon ya Uley nen Kristo?

3 No manuley lay Jesus bilang Mesianikon Ari, kaibay 144,000, ekalen na Panarian na Dios so amin ya mamapairap ed totoo tan manederal ed dalin. Nasumpal ed loob na Sanlibon Taon ya Uley iray makapaliket a sipan nen Jehova a Dios: “Nia, mamalsa ak na saray balo a tawen tan balo a dalin; ta saray inmuna a bengatla ag-ira la nanonotan, ag-ira la onla ed nonot.” (Isa. 65:17) Anto ray balibali, ingen ta agni anengneng ya ebento so nagawad arapen? Tulongan itayo na propesiya ed Biblia a natalosan irayan makapadinayew ya ebenton “agnanengneng,” odino agni agawa.​—2 Cor. 4:18.

 ‘MANPAALAGEY IRA NA KAABUNGAN TAN MANTANEM NA KAUBASAN’

4. Akin ya mairap so pakawalaay komportablen ayaman natan?

4 Amin tayo et malabay a nawalaay sarilin abung, a maligen ya panayaman na pamilya tayo. Balet diad panaon tayo, mairap so nawalaay komportablen ayaman. Saray totoo et manseseksekan ed saray syudad. Dakel met so manaayam ed eskuater. Kanian, singa kugkugip labat so pakawalaan na sarilin abung.

5, 6. (a) Panon a nasumpal so propesiya ed Isaias 65:21 tan Miqueas 4:4? (b) Panon tayon nagamoran iratan a bendisyon?

5 No manuley lay Panarian diad dalin, amin et nawalaay sarilin abung. Oniay impropesiya nen Isaias: “Ipaalagey da naani so saray abung, tan manayam ira naani; et mantanem ira naani na saray ubas, tan mangan ira naani na saray bunga ra.” (Isa. 65:21) Ingen, mas ni nen say pakawalaan na sarilin abung so nailaloan da. Ta anggan natan et wala ray walaan na sarilin abung, odino mansyon ni ingen. Balet, mapaga ni ran siansia ompan naandian iray ayaman lapud problemad pinansyal, odino natakewan ira. Balet agla itan pampagaan no manuley lay Panarian. Oniay insulat nen Miqueas: “Onyurong ira naani balang sakey ed silong na kiew to ya ubas tan ed silong na kiew to ya higos et anggapo naani manaktakot ed sikara.”​—Miq. 4:4.

6 Antoy kaukolan tayon gawaen pian sakey tayod saray uleyan na Panarian? Siempre, kaukolan tayon amin so komportablen ayaman. Balet, imbes ya panggunaetan tayoy nawalaay marakep ya abung a nayarin pakautangan tayo, agta mas maabig no manilalo tayod sipan nen Jehova? Nodnonoten so imbaga nen Jesus nipaakar ed sarili to: “Saray kuyangen et walay panuungiban da tan saray ontitikyab a manok et walay panuubongan da, balet say Anak na too et anggapoy anggan napangidanganan toy ulo to.” (Luc. 9:58) Sarag nen Jesus so mangipaalagey tan mangaliw na sankarakepan ya abung. Balet, akin et agto itan ginawa? Lapud labay ton paliisan iray bengatlan makaabala tan mamatundad sikaton iyunay Panarian. Kasin naalig tayoy ehemplo to tan ag-abuloyan iray materyal a bengatlan magmaliw a sankaimportantian ed bilay tayo tan pansengegay kapagaan?​—Mat. 6:33, 34.

‘SAY LOBO TAN KORDERO MANDURUNGO RA NAANI’

7. Anton relasyon so inggagala nen Jehova ed baetan na totoo tan ayayep?

7 Sanen pinalsa nen Jehova so amin a bengatla, say unor a pinalsa to et say too. Imbaga nen Jehova ed Uloen a Komikimey to, say panguloan ya Anak to: ‘Manggawa ta na too a kaulibay na inalageyan ta, a singa say impanuulibay ta. Tan iter ed sikara so pakauley ed saray dayat, tan pakauley ed saray manok ya atap na dagem, tan pakauley ed ayayep ya amo, tan pakauley ed amin a dalin, tan pakauley ed amin a bengatla a kurongkurong ed dalin.’ (Gen. 1:26) Kanian, si Adan tan Eva et niganggan a mangasikaso tan manguley ed saray ayayep. Tan ag-abayag niiter itan ya autoridad ed amin a totoo.

8. Anton ugali so napatnagan ed saray ayayep natan?

8 Posible kasin nauleyan na totoo so amin ya ayayep tan makapikareenan ed sikara? Inad-aro na dakel iray alaga ran ayayep, singa say aso tan pusa. Saray masesebeg ya ayep ey? Oniay ibabaga na sakey a report: “Naamtaan na saray scientist ya akilimog tan angobserba ed saray masesebeg ya ayayep ya amin a mammals et  walaan na liknaan.” Natural labat a nataktakot odino mangabil ni ingen iray ayayep no nalikas dan nipepeligroy bilay da, balet kasin sarag day mangipanengneng na aro? Oniay intuloy na report: “Napatnagan so makapadinayew a panangaro na mammals sano aasikasoen da la ray anak da.”

9. Anton pananguman so nailaloan tayod saray ayayep diad arapen?

9 Kanian agtayo la pankelawan no nabasa tayod Biblia a niwalay kareenan ed baetan na totoo tan ayayep. (Basaen so Isaias 11:6-9; 65:25.) Akin? Nonoten imay imbaga nen Jehova sanen si Noe tan say pamilya to et pinmaway ed biong kayari na Delap, inkuan to: “Say takot ed sikayo tan say katatakot ed sikayo onwala naani ed amin ya ayep na dalin.” Natan lapud takot, dakel ya ayayep so onaarawi ed totoo pian protektaay sarili da. (Gen. 9:2, 3) Balet sarag nen Jehova ya ekalen itan a takot pian say relasyon na totoo tan ayayep et nipawil ed samay orihinal a gagala to. (Os. 2:18) Talagan maliket ya arapen so nagamoran na saramay makaliktar a manayam ed dalin!

“PUNASEN TO SO AMIN A LUA ED KAMATAAN DA”

10. Akin et natural labat ya onakis iray totoo?

10 Sanen anengneng nen Solomon so “amin a panamasegsegang a nagagawa ed leksab na banwa,” oniay maer-ermen ya imbaga to: “Nia saray lua na saray naaposan, tan andian ira na managligliwa.” (Ecl. 4:1) Nayarin mipara odino mas grabe ni ingen so kipapasen tayo natan. Siopa ed sikatayo so agnin balot inmakis? Tua, no maminsan et onaakis tayo lapud liket. Balet mabetbet ya onaakis tayo lapud ermen.

11. Anton istoryad Biblia so akatenyeg na liknaan mo?

11 Nonot mo pa iramay istorya na totoon inmakis a nabasad Biblia. Singa bilang, sanen inatey si Sara diad edad ya 127, ‘nanermen si Abraham tan ninangisan to.’ (Gen. 23:1, 2) Sanen nampatanir si Noemi ed duaran manugang to a balo, “intagey da so boses da, tan nannangis ira,” insan “intagey da so boses da, tan nannangis ira lamet.” (Rut 1:9, 14) Sanen nansakit si Arin Hezekias tan ngalngali la ompatey, sikatoy nampikasi ed Dios tan “nannangis a makapasinagem,” ya anenyeg ed puso nen Jehova. (2 Ara. 20:1-5) Tan siopay agnaermenan ed impangiburi nen apostol Pedro ed si Jesus? Sanen arengel toy kukaok na lalong, sikatoy “pinmaway tan inmaki-akis.”​—Mat. 26:75.

12. Panon ya ipagamor na Sanlibon Taon ya Uley so inawa ed totoo?

12 Lapud dakel iray makapaermen a nagagawa, kaukolan na totoo so ligliwa tan inawa. Satan so ipagamor na Kristo ed saray totoo diad Sanlibon Taon ya Uley to: “Punasen [na Dios] so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay ipapatey, tan anggapo met lay panermen tan pannangis tan ot-ot.” (Apo. 21:4) Talagan makapaliket ya isipen ya naandi lay pannangis, panermen, tan ot-ot. Tan ekalen la na Dios so unor ya kabusol​—say ipapatey. Panon itan a nagawa?

‘SARAY AMIN A WALAD PAKANODNONOTAN IRAN LUBOK ET OMPAWAY’

13. Panon ya naapektoan na ipapatey so totoo manlapu la nen nankasalanan si Adan?

13 Nanlapu la nen nankasalanan si Adan, nanuley lay patey a singa ari ed katooan. Satan so agnanengneng a kalaban, agnapaliisan, tan lapuan na graben ermen. (Roma 5:12, 14) Diad tua, “lapud takot ed ipapatey,” minilyon so “nagmaliw ya aripen ed interon bilay da.”​—Heb. 2:15.

14. Antoy nagawa sano naandi lay ipapatey?

14 Insipan na Biblia ya onsabi panaon, “bilang unor a kabusol, say patey et naandi la.” (1 Cor. 15:26) Duara so kasumpalan na saya. Parad “baleg ya ulop” a manbibilay natan, sikaray posiblin makaliktar ed balon mundo tan manbilay ya andi-angga. Parad saray binilyon ya inatey, posible so kioli ed bilay. Kasin naimadyin moy liket na saray kabiangan na baleg ya ulop ya mangabet ed saray napaoli? No basaen tayo ray salaysay ed Biblia na saray apaoli, naamtaan tayo no antoy nalikna tayod arapen sano nagawa la itan.​—Basaen so Marcos 5:38-42; Lucas 7:11-17.

15. Antoy naliknam no nanengneng mon napaoli inad-arom ed bilay?

15 Isip mo pa irayan salita, “agda apokpokay liknaan da lapud agaylay panlikliket da” tan “inggloria ray Dios.” No wadman ka sanen agawa iratan, seguradon ontan met so naliknam. Kanian, sano nanengneng tayo ray inad-aro tayod bilay ya onoli, mangiter itan ed sikatayo na agnasabaan a liket. Oniay imbaga nen Jesus: “Onsabi so oras a saray amin a walad pakanodnonotan iran lubok et narengel day boses to tan ompaway ira.” (Juan 5:28, 29) Anggapo ni anengneng tayon apaoli, balet seguradon sakey itan ed saray sankarakepan a “bengatlan agnanengneng” a nagawa ni labat.

SAY DIOS SO MAGMALIW YA “ALENLENEG A MANULEY NA AMIN”

16. (a) Akin a maseet tayon itongtong iray bendisyon ed arapen ya agni anengneng? (b) Antoy imbaga nen Pablo pian pasesegen iray Kristiano ed Corinto?

16 Saray totoon mansiansian matoor ed si Jehova ed sayan mairap a panaon et nawalaay marakdakep ya arapen! Anggaman agtayo ni agamoran iratan ya bendisyon, kaukolan tayon isipen ya talagan  nagawa iratan. Ontulong itan ed sikatayon nisentroy imano tayo ed no anton talagay importante tan napaliisan iray temporaryon bengatla a walad mundo. (Luc. 21:34; 1 Tim. 6:17-19) Maseet tayon ibaga so marakdakep ya ilalo tayod arapen legan na panagaral tan panagdayew na pamilya tayo, diad pitotongtong ed saray kaagian, iyaaralan tan interesado. Ontulong iyad sikatayon mansiansian peteg so ilalo tayo. Onia so ginawa nen apostol Pablo pian pasesegen iray kapara ton Kristiano. Saray imbaga to et tinmulong ed sikaran nonoten no antoy nagawa ed panampot na Sanlibon Taon ya Uley nen Kristo. Amtaey sigpot a kabaliksan na saray imbaga nen Pablo diad 1 Corinto 15:24, 25, 28.​Basaen.

17, 18. (a) Panon a si Jehova et nagmaliw ya “alenleneg a Manuley ed amin” diad gapoy awaran na too? (b) Antoy gawaen nen Jesus pian nipawil so pankakasakey?

17 Anggapo lay mas marakep a paneskribe ed kipapasen na bilay sano manampot lay sanlibon taon noag “say Dios et magmaliw ya alenleneg a Manuley na amin.” Balet antoy labay ya ibaga na satan? Nonoten pa imay panaon diad Eden sanen say perpekton toon si Adan tan Eva et kabiangan ni na mareen tan nankakasakey a pamilya nen Jehova. Si Jehova, say Soberano ed Uniberso so direktan anguley ed amin a pinalsa to diad tawen tan dalin. Sarag day mitongtong, mandayew, tan onkerew na panamendisyon ed si Jehova. Sikatoy nagmaliw ya “alenleneg a Manuley ed amin.”

18 Balet, anguman itan sanen inimpluensyaan nen Satanas so totoo a manrebelde ed inkasoberano nen Jehova. Ingen nanlapu la nen 1914, onkikiwas lay Mesianikon Panarian pian ipawil itan ya pankakasakey. (Efe. 1:9, 10) Legan na Sanlibon Taon ya Uley, saray makapadinayew a bengatlan “agnanengneng” et nagawa la. Insan onsabi “anggaan,” say panampot na Sanlibon Taon ya Uley nen Kristo. Antoy onsublay a nagawa? Anggaman niiter ed si Jesus so “amin a pakauley ed tawen tan diad dalin,” agto sinamsam so posisyon nen Jehova. Mapaabeba ton ‘iyawat so panarian diad Dios tan Ama to.’ Usaren toy espisyal a posisyon tan autoridad to “diad kigloriaan na Dios.”​—Mat. 28:18; Fil. 2:9-11.

19, 20. (a) Panon a nipanengneng na amin a sakop na Panarian ya aawaten day inkasoberano nen Jehova? (b) Anto ran marakdakep ya ilalo so nagamoran tayod arapen?

19 Diad satan et magmaliw lan perpekto so amin a sakop na Panarian. Tumboken day ehemplo tan inkamapaabeba nen Jesus tan mabulos dan bidbiren so inkasoberano nen Jehova. Walay pankanawnawa dan ipanengneng a labay day pauleyan ed si Jehova no nalampasan day unor a subok. (Apo. 20:7-10) Kayari na satan, amin a nanrebelde​—too tan espiritu—​et sigpot lan naderal. Talagan makapalikliket itan a panaon! Say interon pamilya nen Jehova et malikeliket a mangidayew ed sikato, a magmaliw ya “alenleneg a Manuley ed amin.”​—Basaen so Salmo 99:1-3.

20 Kasin sarayan marakdakep ya ilalo ya asingsingger lan ipagamor na Panarian so mamakiwas ed sikan isentroy imanom tan biskeg mod panggaway linawa na Dios? Sarag mo kasin paliisan iray palson ilalo tan ligliwan iiter na mundo nen Satanas? Determinado ka kasin suportaan tan iyalangon so inkasoberano nen Jehova? Komon ta napaneknekan ed saray kiwas mo a labay mo itan ya gawaen ed andi-angga. Insan mo lad satan panliketan so kareenan tan maaligwas a panagbilay, aliwa labat lan diad loob na sanlibon taon noagta diad andi-angga!