Onlad karga

Onlad saray karga

Manaral Manlapud Inkaanos nen Jehova tan Jesus

Manaral Manlapud Inkaanos nen Jehova tan Jesus

“Ipasen yon kilalaban so panaanos na Katawan tayo.”​—2 PED. 3:15.

1. Antoy nononoten na arum ya abayag lan lingkor nen Jehova?

“NANENGNENG ko ni kasi isabi na anggaan?” Oniay intepet na sakey a sister ya nanmatoor diad loob na dakel lan dekada. Ontan met so nononoten na arum ya abayag lan lingkor nen Jehova. Labalabay tayo lan onsabi so panaon ya gawaen na Dios a balo so amin a bengatla tan ekalen to lan amin iray problema. (Apo. 21:5) Balet anggan dakel so paneknek a sayan sistema nen Satanas et asingger lan mangangga, ompan nairapan tayon alagaren so isabi na satan.

2. Anto ran tepet nipaakar ed inkaanos so pantongtongan tayo?

2 Ingen ta ibabaga na Biblia ya kaukolan tayoy mananos. Singa saray lingkor na Dios nensaman, nagamoran tayo ray sipan na Dios no walay mabiskeg a pananisia tayo tan maanos tayon alagarey pakasumpal na saratan. (Basaen so Hebreos 6:11, 12.) Si Jehova et maan-anos. Sarag to pan panganggaen so kaugsan anggan anton oras, balet sikatoy manaalagar na dugan panaon. (Roma 9:20-24) Akin et ontan lay panaanos to? Panon ya impanengneng nen Jesus so inkaanos a singa ed si Ama to? Tan anto ran bendisyon so nagamoran tayo no aligen tayoy ontan ya inkaanos? Say ebat ed sarayan tepet so ontulong ed sikatayon magmaliw a maanos tan nawalaay mabiskeg a pananisia, anggano isipen tayon singa mabayag ni ikiwas nen Jehova.

AKIN ET MANAANOS SI JEHOVA?

3, 4. (a) Akin ya manaanos si Jehova? (b) Antoy ginawa nen Jehova sanen agtinmulok si Adan tan Eva?

3 Anggapo lay arum ya walaan na mas atagey ya autoridad nen say si Jehova, tan agto kaukolan so manalagar pian ekalen so amin a problema. Balet walay maabig a rason na panaanos to. Lapud impanrebelde ed Eden,  kaukolan ya ebatan iray importantin tepet parad pakagunggonaan na amin diad tawen tan diad dalin. Manaanos si Jehova lapud kaukolay panaon pian sigpot a naebatan iratan a tepet. Lapud amta ton amin so gagawaen tan nononoten na kada pinalsa to diad tawen tan diad dalin, seguradon sikatoy onkikiwas parad pankaabigan tayo.​—Heb. 4:13.

4 Gagala nen Jehova a napano so dalin na saray ananak nen Adan tan Eva. Sanen pinalikdo nen Satanas si Eva, tan agtinmulok si Adan, agnilingwanan nen Jehova so gagala to. Sikatoy agnanaburido, agbastabasta nandesisyon, odino pinaulyan toy totoo. Imbes, nanggaway paraan pian nasumpal so gagala to parad totoo tan ed Dalin. (Isa. 55:11) Pian nasumpal iyan gagala tan niyalangon so inkasoberano to, impanengneng toy andukey a panag-anos tan panangontrol ed dili. Sikatoy nanalagar ni ingen na nilibon taon pian sumpaley arum a kabiangan na gagala to parad pankaabigan tayo.

5. Anton bendisyon so nagamoran tayo lapud panaanos nen Jehova?

5 Say sakey nin rason no akin a manaanos si Jehova et pian dakel nin totoo so nawalaay bilay ya andi-anggaan. Diad panaon tayo, sikatoy manggagawa na paraan pian iliktar so “baleg ya ulop.” (Apo. 7:9, 14; 14:6) Panamegley na panagpulong a kimey, iimbitaan nen Jehova iray totoo a manaral nipaakar ed Panarian to tan ed saray matunong ya estandarte to. Say mensahe na Panarian so sankaabigan a balita parad katooan​—on, satan et “maong a balita.” (Mat. 24:14) Balang too ya iyaasingger nen Jehova ed organisasyon et magmamaliw a kabiangan na sankamundoan a kongregasyon na saray tuan sankakaaro ya mangaaro ed no antoy duga. (Juan 6:44-47) Tutulongan na maaron Dios tayo irayan totoo pian naawat day panangabobon to. Sikato met so mamipili na saramay naikdan na pankanawnawan magmaliw a membro na gobierno to ed tawen. Sano wala la rad tawen, tulongan da ray matulok a totoo a magmaliw a perpekto tan nawalaay bilay ya andi-angga. Kanian, anggan si Jehova et maanos a manaalagar, sikatoy mankikimey pian nasumpal iray sipan to parad pankaabigan tayo.

6. (a) Panon ya impanengneng nen Jehova so inkaanos to ed panaon nen Noe? (b) Panon ya ipapanengneng nen Jehova so inkaanos to diad panaon tayo?

6 Maan-anos si Jehova anggan sikatoy graben iinsultoen na arum. Singa bilang, imanoen no antoy ginawa tod kaugsan antis na Delap. Napno na imoralidad tan kaugsan so dalin, kanian “asakitan so puso” nen Jehova. (Gen. 6:2-8) Balet agto inabuloyan ya mansiansia itan, kanian panamegley na delap et dineral toy mauges a totoo. Legan ya ‘ipapatnag na Dios so panag-anos to diad panaon nen Noe,’ nanggawa si Jehova na paraan pian iliktar si Noe tan say pamilya to. (1 Ped. 3:20) Diad dugan panaon, impaamta nen Jehova so desisyon to ed si Noe tan ingganggan ton manggaway biong. (Gen. 6:14-22) Ontan met, si Noe et “managpulong na inkatunong,” ya papasakbayan to ray totoo ed onsabin kadederal. (2 Ped. 2:5) Imbaga nen Jesus a say panaon tayo et singa ed panaon nen Noe. Nandesisyon lay Jehova a deralen to iyan mauges a sistema. Anggapoy toon makaamta ed “agew tan oras” na isabi na satan. (Mat. 24:36) Natan et inikdan itayo na Dios na kimey a pasakbayan iray totoo, tan ibagad sikara no panon iran makaliktar.

7. Kasin mabayag nin sumpalen nen Jehova iray sipan to? Ipaliwawa.

7 Sirin, aglabat aalagaren nen Jehova ya onlabas so panaon. Agtayon balot iisipen ya agto itayo iimanoen odino iyaansakit! Balet lapud ontatatken odino maniirap tayo ed sayan mauges a sistema, aliwan mainomay a pansiansiaen itan ed nonot. Nayarin nadismaya odino isipen tayon mabayag  nin sumpalen na Dios iray sipan to. (Heb. 10:36) Agtayo lilingwanan a si Jehova et walaan na maabig ya rason diad panaanos to tan iyaabuloy ton onlabas ni panaon parad pakagunggonaan na saray matoor a lingkor to. (2 Ped. 2:3; 3:9) Imanoen met no panon ya impanengneng nen Jesus so inkaanos a singa ed Dios.

PANON YA IMPANENGNENG NEN JESUS SO MAABIG YA EHEMPLO NA INKAANOS?

8. Diad anto ran situasyon impanengneng nen Jesus a sikatoy maanos?

8 Diad loob la na nilibon taon, maliket a gagawaen nen Jesus so linawa na Dios. Sanen nanrebelde si Satanas, denesidi nen Jehova ya ibaki so bogbogtong ya Anak to diad dalin bilang Mesias. Nonot yo pa labat so impananos nen Jesus, a pinalabas toy nilibon taon antis a linmad dalin. (Basaen so Galacia 4:4.) Balet, legan na panaalagar to, gagawaen to iray kimey ya inter ed sikato na Ama to. Sanen asabin siansiay panaon na iyakar tod dalin, amta ton sikatoy pateyen nen Satanas unong a nipropesiya. (Gen. 3:15; Mat. 16:21) Maanos ton ginaway linawa na Dios, anggan nasagmak toy makapaot-ot a panamairap. Si Jesus so perpekton ehemplo na katooran. Agto ninonot so sarili tan posisyon to, tan kaukolan tayon aligen itan ya ehemplo to.​—Heb. 5:8, 9.

9, 10. (a) Antoy gagawaen nen Jesus legan ton maan-anos ya aalagarey panaon ya ikiwas nen Jehova? (b) Antoy nepeg a panmoria tayod inggeter a panaon nen Jehova?

9 Kayari na inkioli to, inawat nen Jesus so autoridad diad tawen tan diad dalin. (Mat. 28:18) Inusar to iyan autoridad pian sumpaley gagala nen Jehova unong ed inggeter na Dios a panaon. Maan-anos ya nanalagar si Jesus ed nikawanan na Dios anggad niiyan iray kakabusol to bilang toonan na sali to nen 1914. (Sal. 110:1, 2; Heb. 10:12, 13) Sikatoy asingger met lan onkiwas pian panganggaen iyan sistema nen Satanas. Balet kaleganan na satan, si Jesus so maan-anos a mikikimey ed saray totoo tan itotonton to rad “danum na bilay.”​—Apo. 7:17.

10 Kasin nanenengneng mod ehemplo nen Jesus no antoy nepeg a panmoriam ed inggeter a panaon nen Jehova? Seguradon labalabay nen Jesus a gawaen so antokaman ya iganggan na Ama to; balet sikatoy akaparaan a manalagar ed inggeter a panaon na Dios. Legan tayon aalagaren so kaderal na sistema nen Satanas, kaukolan tayon aligen so inkaanos nen Jehova, ag-uunaan iray panangiwanwan to odino onsusuko lapud impakadismaya. Antoy gawaen tayo pian naalig so inkaanos nen Jehova?

PANON KON NAALIG SO INKAANOS NA DIOS?

11. (a) Anto so pikonektaan na pananisia ed anos? (b) Akin ya walaan itayo na maabig a rason pian nawalaay mabiskeg a pananisia?

11 Antis ya linmad dalin si Jesus, pinaneknekan la na saray propeta tan arum nin matoor a lingkor, panamegley na ehemplo ra, a sarag na saray agperpekton totoo so makapansungdo. Kanian say pananisia da et mikonektaan ed inkaanos da. (Basaen so Santiago 5:10, 11.) No ag-ira anisiad imbaga nen Jehova ed sikara​—no kulang so pananisia ra​—kasin maan-anos dan alagaren so pakasumpal na saray sipan to? Mabetbet ya nipapaarap irad makapataktakot odino mair-irap a subok ed pananisia ra, balet matalek iran tooren nen Jehova iray sipan to. (Heb. 11:13, 35-40) Walaan itayo natan na dakel a rason pian pabiskegey pananisia tayo, lapud si Jesus et nagmaliw a “Manamayadyari na pananisia” tayo. (Heb. 12:2) Sinumpal to iray dakel a propesiya tan tinulongan to tayon natalosan iray gagala na Dios.

12. Antoy kaukolan tayon gawaen pian napabiskeg so pananisia tayo?

12 Anto ray kaukolan tayon gawaen pian napabiskeg so pananisia tayo, tan magmaliw  a mas maanos? Importante so pangiyaplika tayod saray simbawa na Dios. Singa bilang, nonot mo pay rason no akin ya iyuunam so Panarian ed bilay mo. Kasin wala ni nagawaan mo pian mas niyaplikam so Mateo 6:33? Nayarin mankabaliksan itan na pangusar mo na mas dakel a panaon ed ministeryo odino panggaway pananguman ed paraan na panagbilay mo. Agmo lilingwanan no panon a benendisyonan nen Jehova iray sagpot mo. Nayarin tinulongan to kan nawalaay balon iyaaralan na Biblia odino nawalaay “deen na Dios a palumbasan toy amin a kanonotan.” (Basaen so Filipos 4:7.) Legan mon nononoten iray naawat mon bendisyon diad impangunor mod saray simbawa nen Jehova, namoriam ya makagunggona so pagmaliw a maanos.​—Sal. 34:8.

13. Panon a say pananisia et ontulong ed sikatayon magmaliw a mas maanos? Iyilustra.

13 Say ilustrasyon nipaakar ed sakey a dumaralos so ontulong ed sikatayon natalosan no panon a say pananisia tayo et ontulong ed sikatayon magmaliw a mas maanos. Say sakey a dumaralos et mantanem, mansalog, tan manani. No dakel so naani to, mas nawalaay kompiyansan mantanem lamet. Siempre, kaukolan toy manalagar anggad panag-ani, balet ag-itan mangamper ed sikaton mantanem, ompan mas maawang ni ingey taneman to. Sikatoy matalek a makapan-ani. Ontan met, sano aralen tayo ray simbawa nen Jehova, unoren iratan, tan walay maabig a resulta, mas ombiskeg so talek tan pananisia tayod sikato. Mas mainomay lad satan so pananos tan panalagar ed saray insipan ton bendisyon a seguradon onsabi.​—Basaen so Santiago 5:7, 8.

14, 15. Antoy nepeg tayon panmoria ed paniirap na totoo?

14 Say sakey nin paraan pian makapan-anos tayo et diad pangamta no antoy nepeg a panmoria tayod mundo tan ed mismon  situasyon tayo. Aligen tayoy panmoria nen Jehova ed saray bengatla. Singa bilang, nonot mo pay panmoria tod kairapan na saray totoo. Sikatoy nasasakitan ed paniirap na saray totoo; ingen agto aabuloyan itan a liknaan a mamatunda ed sikaton manggaway maong. Imbaki toy Jesus ‘pian deralen iray kimey na Diablo’ tan ekalen so amin a kairapan ya naeeksperiensya na totoo. (1 Juan 3:8) Asingger lan panganggaen na Dios so amin a kairapan. Kanian, agtayo aabuloyan a pakapuyen na saray nagagawan kaugsan so pananisia tayo. Agtayo labay so magmaliw a agmakankaanos nipaakar ed no kapigan onkiwas si Jehova. Imbes, manmatalek tayod saray sipan to. Angigeter lay Jehova na panaon a panganggaey kaugsan, tan gawaen to itan diad dugan panaon.​—Isa. 46:13; Nah. 1:9.

15 Legan na sarayan panaon na anggaan, nayarin nipaarap tayod mairap iran situasyon a manubok na pananisia tayo. Imbes ya onsyodot no sikatayo odino saray inad-aro tayo et nabiktimay kaugsan, kaukolan a determinado itayon sigpot a manmatalek ed si Jehova. Ag-itayo perpekto kanian aliwan mainomay itan a gawaen. Balet nonoten no antoy ginawa nen Jesus a nabasad Mateo 26:39.​Basaen.

16. Antoy kaukolan tayon paliisan ed sarayan kaunoran lan agew?

16 Say sakey a makaamper ed pangipanengneng tayoy inkaanos a singa ed Dios et no alagaren tayo labat no antoy nagawa. Antoy labay ya ibaga na satan? No say sakey et agkombinsidon asingger lay anggaan, sikatoy manggawa na sarili ton plano no bilang ta agnasumpal iray sipan nen Jehova. Ompan ikuan ton, ‘Sige pa no talagan tooren nen Jehova iray imbaga to.’ Kanian, salien toy magmaliw a sikat ed sayan mundo, iyunay pananap na pambilay imbes a say Panarian na Dios, odino mangalay atagey a kurso pian nawalaay komportablen bilay. Agta kakulangay pananisia itan? Pinaseseg itayo nen Pablo ya aligen iramay matoor ya akaawat na saray sipan nen Jehova “lapud pananisia tan inkaanos da.” (Heb. 6:12) Denesidi la nen Jehova a deralen iyan mauges a mundo, tan ag-itan naatrasado. (Hab. 2:3) Balet legan ya anggapo ni itan, nepeg a paliisan tayoy paspasaray a panaglingkor ed si Jehova. Imbes, kaukolan tayoy mansiansian alerto tan makulin ipulong so maong a balita, say lapuan na agnaparaan a liket.​—Luc. 21:36.

ANTO RAN BENDISYON SO NAGAMORAN LAPUD INKAANOS?

17, 18. (a) Anton pankanawnawa so niiter ed sikatayo legan tayon maanos a manaalagar? (b) Anto ran bendisyon so nagamoran tayo lapud panaanos tayo?

17 Anggaman pigaran bulan odino dakel lan dekaday panlilingkor tayod Dios, labay tayoy manlingkor ed sikato diad andi-angga. Say panag-anos so ontulong ed sikatayon mansungdo anggad nagamoran tayoy kilalaban, anggan panon kabayag ni panalagar tayo. Iikdan itayo nen Jehova na pankanawnawan paneknekan ya manmamatalek tayod saray desisyon to, tan no kaukolan et manirap nisengeg ed ngaran to. (1 Ped. 4:13, 14) Tutulongan itayo met na Dios diad pangipapasal tod sikatayon mananos parad kilalaban.​—1 Ped. 5:10.

18 Niiter lad si Jesus so amin a pakayari ed tawen tan dalin, tan anggapoy makapangiyarawi ed sikatayo manlapud panangasikaso to​—likud ed sarili tayo. (Juan 10:28, 29) Anggapoy rason ya takotan tayoy arapen odino anggan say ipapatey. Saramay mansungdo anggad anggaan et nilaban. Kanian seguroen tayon ag-itayo nasagyat na mundo tan agla manmatalek ed si Jehova. Imbes, nepeg a determinado tayon pabiskegey pananisia tayo tan makabat ya usarey panaon tayo.​—Mat. 24:13; basaen so 2 Pedro 3:17, 18.