Onlad karga

Onlad saray karga

Saray Teokratikon Eskuelaan—Paneknek na Panangaro nen Jehova

Saray Teokratikon Eskuelaan—Paneknek na Panangaro nen Jehova

SI Jehova so “Makapadinayew a Managbangat” tayo. (Isa. 30:20NW) Sikatoy papakiwasen na aro a mangibangat tan mangipasal ed arum. Singa bilang, lapud aralem a panangaro, impanengneng nen Jehova ed si Jesus so “amin a gagawaen to.” (Juan 5:20) Ontan met, lapud panangaro tod sikatayo ran Tasi to, inikdan itayo nen Jehova na “dila na saray abangatan,” legan tayon gagawaey anggaay nayarian tayon mandayew ed sikato tan ontulong ed arum.​—Isa. 50:4.

Pian ipanengneng so miparan panangaro ya impatnag nen Jehova, say Teaching Committee na Mananguley ya Ulop so angorganisa na 10 teokratikon eskuelaan a mangipasal ed saray walaan na pilalek tan walad kipapasen a man-enroll. Kasin ipapasen mo irayan eskuelaan a paneknek na panangaro nen Jehova?

Amtaen tayo ray impormasyon nipaakar ed sarayan kaplesan ya teokratikon eskuelaan, tan no panon ya agunggonaan iray akapanaral lad saratan. Insan tepetan moy sarilim, ‘Panon ak ya minabang ed sayan panangibangat a nanlapud Dios?’

 MINABANG ED TEOKRATIKON PANANGIPASAL

Lapud si Jehova et “Dios na aro,” ipapasal to itayo pian mas maliket so bilay tayo, natalonaan iray subok, tan naliketan tayod ministeryo. (2 Cor. 13:11) Singa saray inmunan-siglon babangatan, akaparaan tayon ‘mangibangat ed arum a mangunor ed amin a bengatla’ a niganggan ed sikatayo.​—Mat. 28:20.

Anggaman agtayo makapanaral ed sarayan amin ya eskuelaan, nagunggonaan tayod sakey odino pigara ed saraya. Tan niyaplika tayo ray nibase ed Biblian instruksion a naaawat tayo. Mas magmaliw itayo met ya epektibo ed ministeryo no mankimey tayon kaiba iray eksperiensyadon lingkor nen Jehova.

Tepetan mo pay sarilim, ‘Kasin iyabuloy na kipapasen kon naatendian so anggan dinan ed sarayan eskuelaan?’

Ipapasen na saray managdayew nen Jehova a pribilehyo so panuporta ed sarayan eskuelaan tan paibangat ditan. Komon ta say panangipasal a naawat mo et mamaapit ed sika ed Dios tan ontulong ed sikan nagawaan iray responsabilidad mod sikato, lalo lad apuraan a kimey a panangipulong na maong a balita.