SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Mayo 2016

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Hunyo 27 anggad Hulyo 31, 2016.

Resolbien Iray Agpantatalosan Panamegley na Aro

Antoy nepeg ya gagalam? Pian pruebaan ya sika so duga, paaminen imay sakey ya sikatoy alingo, odino arum ni?

“Onla Kayo . . . tan Ibangat Yo Iray Totoo ed Amin a Nasyon Pian Magmaliw Iran Disipulok”

Saray ebat ed apatiran tepet so mangipaamta no siopa natan so manusumpal ed impropesiya nen Jesus.

Panon Kan Mandedesisyon?

Antoy nepeg mon gawaen no wala ray situasyon ya anggapoy direktan ganggan na Biblia?

Kasin Tuloytuloy ni ya Uumanen na Biblia so Bilay Mo?

Impulisay la na sakey a Tasi so panagsugal, panagsigarilyo, tan panagdruga pian onkualipika ya manpabautismo, balet wala ni mas mairap ya kaukolan ton ipulisay.

Minabang ya Maong ed Saray Probisyon nen Jehova

Anto ray sengegan ya nayarin agtayo minabang ed arum ya probisyon?

INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

Say Bokletan “To Whom the Work Is Entrusted”

Say agawa nen 1919 so gapoan na kimey a gawaen ed interon mundo.

Tepetepet na Saray Manbabasa

Antoy makatulong ed saray Kristiano pian naamtaan no kasin matukoy so pangiter na regalo odino tip ed saray empleyado na gobierno? Panon ya ibalikas na saray agagi so liket da no walay akapawil ed kongregasyon? Antoy posiblin rason no akin ya “nakikimbog” so tiponay danum na Bethzatha diad Jerusalem?