Onlad karga

Onlad saray karga

 INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

Say Bokletan “To Whom the Work Is Entrusted”

Say Bokletan “To Whom the Work Is Entrusted”

PIGAY agew ya maragem tan mauran, balet nen Lunes, Setyembre 1, 1919, et balibali lay panaon. Diad saman a ngarem et nantitipon so ngalngali 1,000 ya delegado ed auditoryum ya nakarga toy 2,500 ya totoo parad panlukas a sesyon na kombension diad Cedar Point, Ohio, U.S.A. Diad labi, 2,000 ni so sinmabi panamegley na baloto, kotse, tan saray espisyal ya tren. Nen Martes, dinmakel a maong so inmatendi kanian say arum ya parte na programa na kombension et ginawa ed paway diad silong na angkakabaleg a kiew.

Diad silong na saray masalompapak a kakiewan, nasisinagan na agew iray andukey ya amerikana na saray brother. Saray bago na sombrero na saray sister et nasisiplogay dagem ya manlalapud Lake Erie. “Marakdakep iray kaliberliber ya singa parke, arawi ed maingal ya mundo, talagan singa paraiso,” so anonotan na sakey a brother.

Balet mas marakep ya nengnengen so malikeliket ya lupa na saray inmatendi nen say balibalin kaliberliber. “Singa masanto iray amin ya wadman,” so inkuan na sakey a dyaryo, “balet siansian malikeliket tan maligligsa ira.” Malikeliket iray Estudyante na Biblia ta kaiba da ray agagi ra, lalo la ta mair-irap ya subok iray adalan da diad apalabas iran taon: isusumpa legay guerra; agpantatalosan ed saray kongregasyon; impangikapot ed Brooklyn Bethel; tan impakapriso na dakel lapud Panarian, kaiba la ray waloran brother ya mangidadaulo ya asentensiaan na anggad 20 taon ya pakapriso. *

Lapud adismaya tan awetwet so arum ya Estudyante na Biblia legan na saraman ya mairap a taon, tinmunda la ran nampulong. Balet say karaklan et ginawa day anggaay nayarian da ya mansungdo anggano sesebelan ira na gobierno. Diad sakey ya agawa, inreport na sakey ya imbestigador ya anggano estrikto da la ran pinasakbayan, saramay inimbestigaan ton Estudyante na Biblia et siansia nin impilit dan “itultuloy ya ipulong so salita na Dios anggad kasampotan.”

Diad saratan ya panaon na subok, saray matoor ya Estudyante na Biblia et “tatalaranan day panangidaulo na Katawan, . . . ya naynay iran manpipikasi parad panangigiya na Ama.” Natan et akapaniiba ira lamet ed malikeliket ya asemblea diad Cedar Point. Imbaga na sakey a sister so alikna na dakel ya maniisip no panon da kasin napaaligwas so kimey  da tan manpulong lamet ed organisadon paraan. Talagan labalabay da lay mankimey.

“GA”—BALON UUSAREN!

Diad interon simba, nononoten na saray inmatendi no antoy labay ya ibaga na saray letran “GA” ya akaimprinta ed programa na kombension, saray welcome card, tan karatula ed pasilidad na pankokombensionan. Diad Biernes, say “Agew Parad Saray Kaiban Komikimey,” impaamtan siansia nen Joseph F. Rutherford ed saray 6,000 ya inmatendi so labay ya ibaga na satan. Say “GA” et ontutukoy ed The Golden Age—say balon magasin ya usaren ed ministeryo. *

Oniay imbaga nen Brother Rutherford nipaakar ed saray kapareho ton alanaan a Kristiano: “Kayari na panaon ya wala ray subok, lapud pananisia et anengneng day maliket a panaon (Golden Age) na maglorian pananguley na Mesias. . . . Iisipen da ya manunan responsabilidad tan pribilehyo da ya iyabawag ed mundo so isabi na maliket a panaon (Golden Age). Kabiangan itan na asainmin da ya nanlapud Dios.”

Say The Golden Age, “sakey a Dyurnal na Katuaan, Ilalo, tan Kombiksion,” et usaren pian igapo so balon paraan na pangiyabawag na katuaan—say pangiyopresi na subscription diad kaabungan. Nen atepetan ira no siopa ed sikara so malabay ya manggawad satan a kimey, inmalagey iran amin. Insan, “diad ligsa tan seseg ya nalilikna labat na saramay manutumbok ed bakat nen Jesus,” inkansion da: “Ibakim so liwawam tan katuaan mo, O Katawan.” “Agkon balot nalingwanan iman ta ngalngali onyugayog iray kakiewan,” so nanonotan nen J. M. Norris.

Kayari na programa, pigaran oras ya pinmila iray inmatendi pian sikaray unonan man-subscribe na saman a magasin. Mipara so alikna na dakel ya agagi ed si Mabel Philbrick, ya angikuan: “Talagan makapalikliket ta wala lamet so gawaen mi!”

SAY BOKLETAN TO WHOM THE WORK IS ENTRUSTED

Manga 7,000 ya Estudyante na Biblia so namparaan pian mankimey. Oniay nipaliwawa ed pampletan Organization Method tan say bokletan To Whom the Work Is Entrusted: Say balon Service Department ed headquarters so mangidaulo ed kimey. Nepeg ya walay naporman Service Committee ed kongregasyon tan walay turoen ya sakey a direktor ya mangipasabi na saray instruksion. Apagen iray teritorya ed manga 150 anggad 200 ya abung so kada seksion. Kada Huebes na labi, walay nagawan Pantitipon Parad Serbisyo na saray agagin lalaki pian inabang da ray eksperiensya ra tan iter da ray report ed serbisyo.

“Kasempet mid saray kaabungan mi, inggapo mi lan tampol so pangiyopresi na subscription,” so kuan nen Herman Philbrick. Anggan iner et wala ray interesadon ondengel. “Kayari guerra tan graben impanermen, mapatnag a labay ya awaten na amin so ideyan walay maliket a panaon (golden age),” so naimano nen Beulah Covey. Oniay insulat nen Arthur Claus: “Say interon kongregasyon et nikelawan a maong ed karakel na angawat na subscription.” Diad loob na duay bulan na unonan isyu, walay nipalima ya ngalngali kapalduan milyon a kopya na The Golden Age, tan walay 50,000 ya nan-subscribe.

Say artikulon “Say Ebanghelyo na Panarian,” ed Hulyo 1, 1920 ya isyu na The Watch Tower, et tinawag nen A. H. Macmillan bilang “sankaunaan ya opisyal a termino na panagpulong ed interon mundo ya talagan nagagawa la natan.” Pinaseseg na satan ya artikulo iray alanaan a Kristiano ya “mangiter na pantasi ed mundo ya say panarian na tawen et asingsingger lan onsabi.” Natan, saray agagi na Kristo ya angimatalkan ed kimey et susuportaan na minilyon ya agagin maseseg ya mangipupulong ed salita legan dan aalagaren so maliket ya panaon na panuley na Mesias.

^ par. 5 Nengnengen so Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, kap. 6, “A Time of Testing (1914-1918).”

^ par. 9 Say The Golden Age et sinalatan na Consolation nen 1937, insan Awake! nen 1946.