Onlad karga

Onlad saray karga

“Onla Kayo . . . tan Ibangat Yo Iray Totoo ed Amin a Nasyon Pian Magmaliw Iran Disipulok”

“Onla Kayo . . . tan Ibangat Yo Iray Totoo ed Amin a Nasyon Pian Magmaliw Iran Disipulok”

“Onla kayo . . . tan ibangat yo iray totoo ed amin a nasyon pian magmaliw iran disipulok, a bautismoan yo ra . . . , ya ibangat yo ran mangunor ed amin ya ingganggan kod sikayo.”—MAT. 28:19, 20.

KANSIONEN: 141, 97

1, 2. Anto ray onlesan tepet nipaakar ed imbaga nen Jesus diad Mateo 24:14?

BALANGLAN ondengel odino onsumpa iray totoo, maslak et bidbiren dan Saray Tasi nen Jehova et kabkabat ed panagpulong a kimey da. Ompan wala ni ingen iray akatongtong yod ministeryo ya angibagan ag-ira onabobon ed saray papanisiaan tayo balet rerespetoen da tayo lapud kimey tayo. Singa amta tayo la, impasakbay nen Jesus a say maong a balita na Panarian et nipulong ed interon dalin. (Mat. 24:14) Balet panon tayon amta ya say kimey a gagawaen tayo so kasumpalan na impropesiya nen Jesus? Kasin mapalakbat itayo no isipen tayon sikatayo so manggagawa ed sayan kimey?

2 Iisipen na dakel a relihyon ya ipupulong day Ebanghelyo odino maong a balita. Balet, kaslakan et gagawaen da labat itan diad personal ya testimonya, diad misa, odino diad programa panamegley na TV odino Internet. Saray arum et ibabaga dan gagawaen da itan panamegley na charity odino itutulong dad pangitaryay  tambal tan edukasyon parad komunidad. Kasin nagagawaan da so pagagawa nen Jesus ed saray disipulo to?

3. Base ed Mateo 28:19, 20, anto so apatiran bengatla a nepeg ya gawaen na saray patumbok nen Jesus?

3 Kasin saray disipulo nen Jesus et basta labat manalagar na totoo ya ondagod sikara? Andin balot! Kayari ton inmoli, oniay imbaga nen Jesus ed saray nilasus ya disipulo to: “Onla kayo sirin tan ibangat yo iray totoo ed amin a nasyon pian magmaliw iran disipulok, a bautismoan yo ra . . . , ya ibangat yo ran mangunor ed amin ya ingganggan kod sikayo.” (Mat. 28:19, 20) Wala sirin so apatiran kaukolan ya gawaen. Nepeg tayo ran ibangat pian magmaliw iran disipulo, bautismoan ira, tan ibangat iran mangunor ed saray ganggan nen Jesus, balet anto ni kaukolan ya gawaen tayon unona? Kuan nen Jesus: “Onla kayo”! Oniay imbaga na sakey ya iskolar na Biblia nipaakar ed satan a ganggan: “Kada mananisia et kaukolan ya ‘onla,’ balanglan ombaliw ed karsada odino diad dayat.”—Mat. 10:7; Luc. 10:3.

4. Antoy gawaen na saray “sumisigay na totoo”?

4 Kasin say tutukoyen nen Jesus et saray sagpot na kada sakey ya patumbok to, odino sakey ya organisadon kimey pian ipulong so maong a balita? Lapud agnayarian na saksakey a too so onla ed “amin a nasyon,” kaukolan so organisadon pansagpot na dakel pian nagawaan iyan kimey. Impanengneng nen Jesus ya dakel so kaukolan ya mankimey sanen inimbitaan to ray disipulo to pian magmaliw a “sumisigay na totoo.” (Basaen so Mateo 4:18-22.) Say klase na panagsigay ya tutukoyen to et aliwan saksakey a toon manbabanwit ya akayurong labat a manaalagar na sira ya napatitan. Imbes, kaukolan ya usaran itan na iket—sakey itan ya matrabahon kimey, tan kaukolan ya dakel so mantutulongan pian nagawaan itan.—Luc. 5:1-11.

5. Anto ray apatiran tepet ya kaukolan tayon ebatan, tan akin?

5 Pian naamtaan no siopa ray mangipupulong ed maong a balita natan bilang kasumpalan na propesiya nen Jesus, kaukolan tayon ebatan irayan apatiran tepet:

  • Anton mensahe so nepeg ya ipulong?

  • Antoy nepeg ya motibo tayo ed panggawad sayan kimey?

  • Anto ran paraan so nepeg ya gawaen?

  • Panon kalaknab tan kabayag so nepeg a panggawad sayan kimey?

Say ebat ed saratan et makatulong pian naamtaan tayo no siopa ray manggagawa ed sayan kimey ya manangisalbay bilay tan napabiskeg met so determinasyon tayon manseet ed sayan kimey.—1 Tim. 4:16.

ANTON MENSAHE SO NEPEG YA IPULONG?

6. Akin et matalek ka ya dugan mensahe so ipupulong na Saray Tasi nen Jehova?

6 Basaen so Lucas 4:43. Impulong nen Jesus so “maong a balita na Panarian,” tan iilaloan ton gawaen met itan na saray disipulo to. Anton grupo na totoo so mangipupulong ed satan a mensahe diad “amin a nasyon”? Malinew so ebat—Saray Tasi nen Jehova labat. Anggan saray onsusumpa et bibidbiren da itan. Alimbawa, aminsan et imbaga na sakey a misioneron pari ed sakey a Tasi ya dakdakel lan bansa so nanayaman to tan tinepetan to iray Tasi ed saratan ya bansa no anton mensahe so ipupulong da. Antoy inyebat dad sikato? Inkuan na pari: “Makulangkulang iran amin ta pareparehoy ebat da: ‘Say maong a balita na Panarian.’” Balet aliwan “makulangkulang” iraman ya Tasi, noagta nankakasakey ira ed ibabaga ra, ta ontan so nepeg ya gawaen na saray tuan Kristiano. (1 Cor. 1:10) Tan iyaabawag da so mensahe na Say Panag-bantayan Mangipapalapag na Panarian nen Jehova. Sayan magasin et wala lad 254 a lenguahe tan ngalngali 59 milyon a kopya so niyiimprinta ed kada  isyu, kanian satan so magasin a sankalaknaban ya nibubunog ed interon mundo.

7. Panon tayon amta ya saray pari odino pastor na Kakristianoan et agda ipupulong so dugan mensahe?

Saray pari odino pastor na Kakristianoan et agda ipupulong so Panarian na Dios. No tutukoyen da so Panarian, kaslakan ed sikara et ibabaga ran sakey itan ya liknaan odino kipapasen na puso na sakey a Kristiano. (Luc. 17:21) Agda tutulongan iray totoo ya natalosan a say Panarian na Dios et sakey a gobierno ed tawen tan si Jesu-Kristo so Manuley, ya satan so solusyon ed amin a problema na totoo, tan asingger lan ekalen na satan so amin ya kaugsan ed sayan dalin. (Apo. 19:11-21) Mas labay dan nodnonoten si Jesus no Krismas tan Easter (odino, Piesta na Inkioli). Mapatnag ya agda amta no antoy gawaen nen Jesus bilang say balon Manuley ed dalin. Lapud agda amta so mensahe ya nepeg da komon ya ipulong, agla pankelawan no akin ya agda met amta no antoy nepeg ya motibo ed panggawad sayan kimey.

ANTOY NEPEG YA MOTIBO TAYO ED PANGGAWAD SAYAN KIMEY?

8. Anton makapuy a motibo so nepeg ya paliisan nipaakar ed panagpulong?

8 Anto so nepeg ya motibo tayo no manpupulong tayo? Aliwan pian mankolekta na kuarta tan mangipaalagey na ankabli iran bilding. Imbaga nen Jesus ed saray disipulo to: “Inawat yon anggapoy bayar, iter yon anggapoy bayar.” (Mat. 10:8) Say Salita na Dios et agnepeg ya pannegosyoan. (2 Cor. 2:17, paimanod leksab.) Saray mangipupulong ed mensahe et agda nepeg ya anapey pinabangan da ed kimey ya gagawaen da. (Basaen so Gawa 20:33-35.) Anggano wala iyan malinew ya instruksion, akapokus so maslak ya relihyon ed pankolektay kuarta odino ed panggaway paraan pian makalmo ray kuarta. Kaukolan dan sueldoan iray pari odino pastor da, pati saray amayamay ya empleyado na simbaan. Dakel ed saray pari odino pastor na Kakristianoan et akatipon na dakel a kayamanan.—Apo. 17:4, 5.

9. Panon ya ipapanengneng na Saray Tasi nen Jehova ya duga so motibo ra ed panagpulong a kimey?

9 Antoy rekord na Saray Tasi nen Jehova nipaakar ed panagkolekta? Say kimey da et susuportaan na boluntaryo iran donasyon. (2 Cor. 9:7) Ag-ira mankokolektay kuarta diad Kingdom Hall odino diad saray kombension da. Anggaman ontan, nen imbeneg labat ya taon, 1.93 bilyon ya oras so inusar na Saray Tasi nen Jehova ed panangipulong na maong a balita tan akapangikondukta ira na masulok a siameran milyon ya libren panagaral na Biblia kada bulan. Makapakelaw ta anggaman ag-ira babayaran ed pankikimey da, malikeliket ira ya suportaay sarili ra. Oniay imbaga na sakey a researcher nipaakar ed kimey na Saray Tasi nen Jehova: “Say manunan kalat et say pampulong tan pambangat. . . . Anggapoy pari o pastor, kanian baleg so natitipid.” Anto sirin so motibo tayo ed panggawad sayan kimey? Simpli labat, maliket tayon gagawaen iya lapud inaro tayo si Jehova tan saray kapara tayon too. Sayan mabulbulos ya espiritu et kasumpalan na propesiya ed Salmo 110:3. (Basaen.)

ANTO RAN PARAAN SO NEPEG YA GAWAEN?

Manpupulong itayo inerman ya kawalaay totoo (Nengnengen so parapo 10)

10. Anto ran paraan na panagpulong so ginawa nen Jesus tan saray disipulo to?

10 Anto ran paraan so ginawa nen Jesus tan saray disipulo to pian nipulong so maong a balita? Linma rad saray totoo inerman so pakalmoan ed sikara—diad saray matoon lugar tan ed kabkaabungan. Kaibad panagpulong a kimey so pananap ed saray makanepegan diad kaabungan. (Mat. 10:11; Luc. 8:1; Gawa 5:42; 20:20) Sayan mauksoy a paraan et pakapatnagay agpanaglabi.

11, 12. No nipaakar ed panangipulong na maong a balita, antoy pandumaan na Kakristianoan tan saray totoo nen Jehova?

 11 Kasin nagagawaan iya na saray relihyon na Kakristianoan? Andi, ta kaslakan ya membro na relihyon et ipapabtang da lad saray suesueldoan dan pari so panagpulong. Balet imbes ya magmaliw a “sumisigay na totoo,” mas interesado iray pari o pastor na Kakristianoan ya pansiansiaen iray “sira” ya wala lad sikara. Tua, no maminsan et wala met iray pari o pastor ya mangigapoy sakey a klase na panag-ebanghelyo. Alimbawa, kagapoy taon 2001, oniay imbaga nen Pope John Paul II ed sakey a sulat: “Diad apalabas iran taon, aminpigak lan impaseseg so balon panag-ebanghelyo. Uliten ko lamet natan . . . Kaukolan ya aligen tayo so mandarlang ya seseg nen Pablo ya angikuan: ‘Pakaskasi ak la no agko ipulong so Ebanghelyo.’” Intuloy ya inkuan na papa ya sayan misyon et “agnayarin ipabtang ed saray ‘eksperto’ labat noagta responsabilidad iya na amin ya membro na Totoo na Dios.” Balet pigara kasi so kinmiwas ed sayan kerew na papa?

12 Kumusta balet iray Tasi nen Jehova ey? Sikara labat so mangipupulong ya manuuley lay Jesus bilang Ari manlapu la nen 1914. Ingganggan iya nen Jesus kanian talagan importante ed sikara so panagpulong a kimey. (Mar. 13:10) Inkuan na libron Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners: “Parad saray Tasi nen Jehova, mas importante so panagpulong a kimey nen say antokaman ni.” Onia ni insulat na autor na satan a libro nipaakar ed imbaga na sakey a Tasi: “No walay naeerasan, maer-ermen, tan mansasakit, panggugunaetan day ontulong, . . . balet agdan balot lilingwanan a say manunan kimey da et say pangipasabi na espiritual a mensahe nipaakar ed onsabin anggaan na mundo tan say kaimportantian na kilalaban.” Tuloytuloy nin ipapasabi na Saray Tasi nen Jehova itan ya mensahe, tan aaligen da iray paraan ya ginawa nen Jesus tan saray disipulo to.

PANON KALAKNAB TAN KABAYAG SO NEPEG A PANGGAWAD SAYAN KIMEY?

13. Panon kalaknab so panagpulong a kimey?

13 Indeskribe nen Jesus so kalaknab na panagpulong a kimey diad samay imbaga ton say “maong a balita na Panarian et nipulong ed interon dalin.” (Mat. 24:14) Saray disipulo et tugyopen na “totoo ed amin a nasyon.” (Mat. 28:19, 20) Kanian kaukolan so pankimey ed interon mundo.

14, 15. Antoy mamaneknek ya susumpalen na Saray Tasi nen Jehova so propesiya nen Jesus no nipaakar ed kalaknab na kimey? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

14 Pian natalosan tayo no panon ya susumpalen na Saray Tasi nen Jehova so propesiya nen Jesus nipaakar ed kalaknab na panagpulong a kimey, pantongtongan tayo so pigaran impormasyon. Walay manga 600,000 ya pari odino pastor ed nanduruman relihyon diad United States ya kawalaan na manga 1,200,000 a Tasi nen Jehova. Diad interon mundo, walay masulok labat ya 400,000 ya pari na saray Katoliko. Natan, imanoen so bilang na saray Tasi ya mangipupulong ed mensahe na Panarian. Diad interon mundo,  manga 8 milyon ya ministro so boluntaryon manpupulong ed saray totoo diad 240 ya bansa. Agaylan makapakelkelaw ya kimey so nagagawaan tayo, tan amin itan et parad kirayewan tan kigloriaan nen Jehova!—Sal. 34:1; 51:15.

15 Bilang Tasi nen Jehova, labay tayon ipasabi so maong a balita ed mas dakel ya totoo anggad posible antis ya onsabi so anggaan. Nikaduma itayo lapud gagawaen tayon kimey ya pangipapatalos tan pangipapalapag ed saray literaturan base ed Biblia. Minilyon ya libro, magasin, tract, tan imbitasyon parad kombension tan Memoryal so libren ibubunog. Wala ray nanduruman publikasyon ya apawala tayo ed masulok lan 700 a lenguahe. Masulok ya 200 milyon a kopya na Balon Mundo a Patalos na Masanton Kasulatan so nipalapag ed masulok ya 130 a lenguahe. Nen imbeneg labat ya taon, walay nipalapag tayon manga 4.5 bilyon ya literaturan base ed Biblia. Diad official website tayo, nanengneng iray impormasyon ya wala ed masulok ya 750 a lenguahe. Wala ni kasi arum ya grupo na saray ministro ya manggagawa na onian kimey?

16. Panon tayon amta ya say espiritu na Dios et walad Saray Tasi nen Jehova?

16 Anggad kapigan a mantultuloy so nipasakbay a panagpulong a kimey? Imbaga nen Jesus ya sayan kimey ed interon mundo et mantultuloy anggad kaunoran iran agew, “insan onsabi so anggaan.” Wala ni kasi arum a relihyon ya tuloytuloy a mangipupulong ed maong a balita legan na sarayan kaunoran ya agew? Nayarin ibaga na arum ya nakatongtong tayod ministeryo ya: “Walad sikami so masanton espiritu, balet sikayo so manpupulong.” Balet agta say pakapansusungdo tayo ed sayan kimey et ebidensya ya walad sikatayo so espiritu na Dios? (Gawa 1:8; 1 Ped. 4:14) No maminsan, wala ra met so relihyon ya sasalien day manpulong ya singa gagawaen na Saray Tasi nen Jehova, balet kaslakan et ontutunda lanlamang ira. Say arum et mibibiang ed ibabaga ran panagmisionero diad loob na pigaran panaon insan ompawil lanlamang ira ed datin kabibilay da. Say arum et sasalien da ni ingen so mankabkaabungan, balet antoy ipupulong da ey? Say ebat ed satan ya tepet et mangipanengneng ya agda nagagawaan so kimey ya inggapo na Kristo.

SIOPAN TALAGA SO MANGIPUPULONG ED MAONG A BALITA NATAN?

17, 18. (a) Akin et segurado itayo ya Saray Tasi nen Jehova labat so mangipupulong natan ed maong a balita na Panarian? (b) Akin et tuloytuloy tayon nagagawaan iyan kimey?

17 Siopa sirin so talagan mangipupulong ed maong a balita na Panarian natan? Mataletalek itayon mangibaga ya: “Saray Tasi nen Jehova!” Akin et mataletalek itayo ey? Lapud ipupulong tayo so dugan mensahe, say maong a balita na Panarian. Diad iyaakar tayod saray totoo, gagawaen tayo iray dugan paraan. Manpupulong tayo a walaay dugan motibo, salanti, lapud panangaro, aliwan pian makalmoy kuarta. Say kimey tayo et malaklaknab, sasabien tayoy totoo ed amin ya nasyon tan lenguahe. Tan itultuloy tayon gawaen iyan kimey, ya ag-itayon balot ontunda diad ilabas na saray taon, anggad onsabi so anggaan.

18 Talagan pankelkelawan tayo so nagagawaan na saray totoo na Dios ed sarayan makapalikliket a panaon ya pambibilayan tayo. Balet panon a nagmaliw ya posible irayan amin? Ebatan iya nen apostol Pablo ed sulat to ed saray taga Filipos: “Say Dios so mamapabiskeg ed sikayo, ya iiter tod sikayo so panlabay tan pakayarin onkiwas, a saya et panliliketan to.” (Fil. 2:13) Komon ta tuloytuloy itayon pabiskegen na maaron Ama tayo legan tayon gagawaen so sankaabigan tayo tan sigpot tayon susumpalen so ministeryo tayo.—2 Tim. 4:5.