Onlad karga

Onlad saray karga

Panon Kan Mandedesisyon?

Panon Kan Mandedesisyon?

“Itultuloy yon tebeken no antoy linawa nen Jehova.”​—EFE. 5:17.

KANSIONEN: 69, 57

1. Anto ray alimbawa na ganggan ya walad Biblia, tan panon itayon nagunggonaan no unoren tayo iratan?

PANAMEGLEY na Biblia, wala ray espisipikon ganggan ya inter nen Jehova ed sikatayo. Singa bilang, isesebel toy pilalawanan, panagdayew ed idolo, panagtakew, tan panagbuanges. (1 Cor. 6:9, 10) Niarum ni, inikdan nen Jesu-Kristo, say Anak na Dios, iray papatumbok to na mairap balet makapaliket ya ganggan: “Onla kayo . . . tan ibangat yo iray totoo ed amin a nasyon pian magmaliw iran disipulok, a bautismoan yo ra ed ngaran na Ama tan ed ngaran na Anak tan ed ngaran na masanton espiritu, ya ibangat yo ran mangunor ed amin ya ingganggan kod sikayo. Tan wala ak ed sikayo ed amin ya agew anggad kaunoran a parte na sistema na mundo.” (Mat. 28:19, 20) Talagan proteksion so pangunor ed saray ganggan na Dios ta mas narespeto tayoy sarili tayo, maong so bunigas tayo, tan mas onliket so pamilya tayo. Balet say mas importante, aabobonan tan bebendisyonan itayo nen Jehova lapud matoor tayon uunoren iray ganggan to, kaiba lay ganggan ya manpulong.

2, 3. (a) Akin et agmangiiter so Biblia na totontonen ed kada situasyon ed bilay tayo? (b) Anto ran tepet so konsideraen ed sayan artikulo? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

2 Balet dakel so situasyon ya anggapoy espisipikon ganggan na Biblia. Singa bilang, anggapoy nabasad Biblia ya espisipikon totontonen nipaakar ed klase na kawes ya matukoy parad saray Kristiano. Panon ya napatnagan ed saya so karunongan nen Jehova?  Nandurumay estilo tan apasalan na totoo ed nanduruman pasen na mundo tan ed nanduruman panaon. No bilang ta akalista ed Biblia iray matukoy ya estilo na panangawes tan panag-ayos, natan et agla iratan ombagay lapud kabayag lay panaon. Ontan met, agmangitatarya so impuyan a Salita na Dios na dakel a totontonen no anton trabaho, panagpatambal, tan panagligliwaan so nepeg ya pilien na sakey a Kristiano. Kanian bulos ya mandesisyon so kada sakey tan saray ulo na pamilya nipaakar ed saratan.

3 Labay to kasin ibaga ya ag-importante ed si Jehova so gawaen tayo no wala ray ambelat iran dedesisyonan, ya arum ed saratan et nayarin baleg so epekto tod bilay tayo? Kasin abobonan na Ama tayo ed tawen so anggan anton desisyon basta agtayo nasumlang so ganggan ed Biblia? No anggapoy espesipikon ganggan, panon tayon naamtaan no kasin say desisyon tayo et makapaliket ed si Jehova?

KASIN IMPORTANTE IRAY DESISYON YA GAWAEN TAYO?

4, 5. Panon ya mangapekta ed sikatayo tan ed arum so desisyon ya gawaen tayo?

4 Nayarin isipen na arum ya aliwan importante no antoy pilien tayon gawaen. Balet pian makagawa tayoy makabat iran desisyon ya mamaliket ed si Jehova, kaukolan tayon ikonsidera tan unoren iray ganggan tan prinsipyo ya walad Biblia. Singa bilang, nepeg tayon unoren so ganggan nipaakar ed dala pian abobonan itayo na Dios. (Gen. 9:4; Gawa 15:28, 29) Makatulong so pikakasi pian makapandesisyon itayo base ed saray prinsipyo tan ganggan ed Biblia.

Saray ambelat ya dedesisyonan tayo et nayarin mangapektan maong ed espiritualidad tan pankaabigan tayo. Amin ya desisyon tayo et apektaen toy relasyon tayod si Jehova​—balanglan maabig odino mauges so epekto. No maong so desisyon tayo, onelet so relasyon tayod Dios, balet no makapuy et deralen to itan. Sakey ni, say makapuy ya desisyon et nayarin paleteyen toy espiritualidad na arum. Nayarin nagonigon o nagapol ni ra ingen, odino naderal so pankakasakey na kongregasyon. Talagan importante iray desisyon ya gagawaen tayo.​—Basaen so Roma 14:19; Galacia 6:7.

6. Antoy nepeg ya pangibasiyan tayoy desisyon tayo?

6 Antoy nepeg tayon gawaen ed saray situasyon ya anggapoy direktan ganggan na Biblia? Diad ontan iran situasyon, responsabilidad tayon usisaen iray detalye insan manggawa tayoy desisyon ya nibase ed no antoy abobonan tan bendisyonan nen Jehova, aliwan ed no antoy labay tayo.—Basaen so Salmo 37:5.

TEBEKEN SO LINAWA NEN JEHOVA

7. No anggapoy ganggan na Biblia ed sakey a situasyon, panon tayon naamtaan no antoy labay nen Jehova ya gawaen tayo?

7 Nayarin isipen mo, ‘No anggapoy nabasa tayon espisipikon ganggan ed Salita nen Jehova, panon tayon naamtaan no antoy abobonan to?’ Oniay ibabaga na Efeso 5:17: “Itultuloy yon tebeken no antoy linawa nen Jehova.” No anggapoy direktan ganggan na Biblia, panon tayon natebek so linawa na Dios? Diad pampikasi tayo ed sikato tan pangawat tayod panangigiya to panamegley na masanton espiritu.

8. Panon ya atebek nen Jesus no antoy labay ya pagawa ed sikato nen Jehova? Mangiter na alimbawa.

8 Imanoen no panon ya atebek nen Jesus no antoy labay ya pagawa ed sikato na Ama to. Diad duaran salaysay ed Biblia, nampikasi ni si Jesus insan mamilagron intaryaan to na naakan so amayamay ya totoo. (Mat. 14:17-20; 15:34-37) Balet nen narasan tan tinukso na Diablo diad kalawakan, agto pinagmaliw ya tinapay iray bato. (Basaen so Mateo 4:2-4.) Lapud kabisado toy panagnonot  na Ama to, amta nen Jesus no akin ya agto nepeg ya pagmaliwen ya tinapay iramay bato. On, atebek to ya aliwan linawa na Dios no usaren toy pakayari to parad sarilin pankaabigan to. Lapud agto ginawa itan, impanengneng ton sikatoy manmamatalek ed panangigiya tan materyal a suporta nen Jehova.

9, 10. Antoy makatulong ed sikatayon manggawa na makabat iran desisyon? Iyilustra.

9 Pian makagawa tayoy makabat iran desisyon a singa ginawa nen Jesus, nepeg itayon manmatalek ed panangigiya nen Jehova. Nepeg itayon onkiwas base ed sarayan makabat ya salita: “Manmatalek ka ed si Jehova diad interon pusom, tan agka mandedepende ed dilin pakatalos mo. Diad amin a dalan mo et sikatoy nonoten mo, tan gawaen ton maptek iray basbas mo. Agka magmamaliw a marunong ed dilin pakanengneng mo. Takotan moy Jehova tan paliisan moy mauges.” (Pro. 3:5-7) No kabisadoen tayo so panagnonot nen Jehova diad panaral na Biblia, natebek tayo no antoy labay to ya gawaen tayo ed sakey ya situasyon. No mas pamilyar itayo ed panagnonot nen Jehova, mas mainomay ya ontulok so puso tayo ed panangiwanwan to.—Eze. 11:19, paimanod leksab.

10 Bilang ilustrasyon: Imadyinen pay sakey a misis ya mansasaliw. Sikatoy akanengneng na sapatos a labalabay ton saliwen, balet mabmabli itan. Kanian tinepetan toy sarili to, ‘Anto kasi ibaga nen asawak no saliwen ko iya anta mabmabli?’ Nayarin amta to lay ebat, anggano agto kaibay asawa to. Akin ey? Lapud diad inlabas na panaon, akabisado to lay panagnonot na asawa to nipaakar ed limitadon badyet da. Kanian atebek to la no antoy nonoten na asawa to no saliwen to itan. Mipadpara, no tuloytuloy tayon kabisadoen so panagnonot tan paraan nen Jehova, napaaligwas tayoy abilidad tayon tebeken no antoy labay ya pagawa ed sikatayo na Ama tayo ed tawen diad nanduruman kipapasen.

PANON MON NAAMTAAN SO NONONOTEN NEN JEHOVA?

11. Anto ray nayarin itepet tayod sarili tayo no manbabasa odino manaaral tayoy Biblia? (Nengnengen so kahon ya “ Sano Aaralen Moy Salita na Dios, Tepetan Moy Sarilim.”)

11 Pian nakabisado tayoy panagnonot nen Jehova, nepeg ya prayuridad ed bilay tayo so personal ya panagaral. No babasaen odino aaralen tayoy Salita na Dios, nayari tayon tepetay sarili tayo, ‘Antoy ipapaamta na sayan artikulo nipaakar ed si Jehova, saray matunong ya paraan to, tan say panagnonot to?’ Nepeg ya say panagnonot tayo et singa si salmistan David ya angikansion: “Ipaamtam pad siak iray dalan mo, O Jehova; ibangat mod siak iray basbas mo. Panakar mo ak ed katuaan tan ibangat mo ak, ta sika so Dios na kilalaban ko. Sika so paniilaloan ko diad amin a panaon.” (Sal. 25:4, 5) Legan mon dadalepdepen so sakey ya teksto ed Biblia, sarag mon itepet iraya ed sarilim: ‘Panon kon nausar ed pamilyak iyan impormasyon? Iner so nayarin pangiyaplikaan kod saya? Diad abung? Diad trabaho? Diad eskuelaan? Diad ministeryo?’ No natebek ti la no iner so nayarin pangiyaplikaan tayod satan, mainomay ti lan natebek no panon tayon usaren itan.

12. Panon a makatulong iray publikasyon tan pantitipon tayo pian naamtaan tayoy nononoten nen Jehova nipaakar ed nanduruman situasyon?

12 Say sakey nin paraan pian mas nakabisado tayoy panagnonot nen Jehova et diad panimano tayon maong ed nibase ed Biblia ya panangigiya na organisasyon to. Singa bilang, say Watch Tower Publications Index tan Giya ed Pan-research na Saray Tasi nen Jehova so intarya pian naaralan tayo so panagnonot nen Jehova nipaakar ed nanduruman situasyon ya kaukolan tayoy mandesisyon. Mas  lalo itayo met ya nagunggonaan no ondengel tayon maong ed saray Kristianon pantitipon tan mibiang ed saratan. No dalepdepen tayo iray nanaaralan tayo, mas natebek tayoy panagnonot nen Jehova tan naalig tayo itan. No maseet tayon usaren iray espiritual a probisyon nen Jehova, tuloytuloy tayon nakabisado iray paraan to. Bilang resulta, makapanggawa tayo ray desisyon ya bendisyonan na maaron Dios tayo.

PAIGIYA KA ED PANAGNONOT NEN JEHOVA DIAD SARAY DESISYON MO

13. Mangiter na alimbawa no panon itayon makapanggaway makabat a desisyon no ikonsidera tayoy nononoten nen Jehova.

13 Imanoen pay alimbawa no panon itayon natulongan ya manggaway makabat iran desisyon no kabisado tayoy panagnonot nen Jehova. Bilang manangipalapag na Panarian, ompan labay tayoy manregular payunir. Pian nagawaan tayo itan, kaukolan ya pasimplien tayo ni bilay tayo. Balet nayarin mapaga itayo no kasin makapansiansia tayo nin maliket anggano daiset so kuarta tayo. Siempre, anggapoy ganggan ed Biblia ya manpayunir itayo; sarag tayoy makapantultuloy a manlingkor ed si Jehova bilang matoor ya manangipalapag. Balet, papaseguroan itayo nen Jesus ya saramay mansasakripisyo parad Panarian et makaawat na dakel a bendisyon. (Basaen so Lucas 18:29, 30.) Sakey ni, ipapanengneng na Kasulatan ya naliliketan si Jehova ed ‘boluntaryon iyaapay tayo a panangidayew’ ed sikato, tan naliliketan met no maliket tayon gagawaey anggaay nayarian tayo pian suportaan so dugan panagdayew. (Sal. 119:108; 2 Cor. 9:7) Diad saratan a punto manlapud Kasulatan, tan diad pampikasi tayo parad panangigiya, agta natetebek tayoy panagnonot nen Jehova? No dalepdepen tayo iraya, natulongan itayon manggaway desisyon ya praktikal parad sikatayo tan naawat tayoy bendisyon na Ama tayo ed tawen.

14. Panon mon naseguro ya makapaliket ed si Jehova so sakey a klase na panangawes?

14 Imanoen so sakey nin alimbawa: Nayarin walay labalabay mon estilo na panangawes, balet ompan ag-itan nagustoan na arum ed kongregasyon. Anggapo balet so nanonotan mon espisipikon ganggan ed Biblia ya sebel itan. Anto kasi nononoten nen Jehova ed satan? Oniay impuyan ya simbawa nen apostol Pablo: “Nepeg a say pamarakep na saray bibii ed sarili ra et say matukoy a panangawes, a mangipatnag na kasimpitan tan limpion kanonotan, aliwan say nanduruman estilo na panaglapir na buek tan saray balitok odino perlas odino mabmablin kawes, noagta diad paraan a manepeg ed saray bibii  a mangibabagan mandadayew irad Dios, salanti, diad panamegley na maong iran gawa.” (1 Tim. 2:9, 10) Siempre, onaplika met iyan simbawa ed saray Kristianon lalaki. Lapud interon puso itayon manlilingkor ed si Jehova, agtayo labat nononoten no antoy labay tayon estilo na panangawes tan panag-ayos noagta nononoten tayo met so epekto na satan ed arum. Say kasimpitan tan panangaro so mamakiwas ed sikatayon ikonsidera so opinyon na saray agagi pian agtayo ra nagapol. (1 Cor. 10:23, 24; Fil. 3:17) No tandaan tayo iray ibabaga na Kasulatan, natebek tayo so panagnonot nen Jehova nipaakar ed satan, tan nigiya itayo ya manggaway desisyon ya makapaliket ed sikato.

15, 16. (a) Antoy nalilikna nen Jehova no naynay tayon nononoten iray imoral a bengatla? (b) No manpipili tayoy panagligliwaan, panon tayon naamtaan no antoy makapaliket ed si Jehova? (c) Antoy nepeg ya gawaen tayo no wala ray ambelat ya dedesisyonan?

15 Ipapaamta na Biblia ya naeermenan si Jehova no mauges so gagawaen na totoo tan ‘naynay a mauges so pilalek na puso ra.’ (Basaen so Genesis 6:5, 6.) Diad satan et natebek tayo ya mauges so panagpantasya ed sekso lapud manresulta itan ed seryoson kasalanan ya isesebel na Kasulatan, tan ag-itan mitunosan ed panagnonot nen Jehova. Oniay insulat na disipulon si Santiago: “Say karunongan a manlalapud tagey, unona ed amin et malinis, insan mareen, makatunongan, akaparaan ya ontulok, napno na panangasi tan maong a bunga, agmanlalabi, agmansimpisimpitan.” (Sant. 3:17) Lapud amta tayo iya, nepeg ya ipulisay tayo iray panagligliwaan ya panlapuan na marutak iran kanonotan tan pilalek. Saray makatebek ya Kristiano et agda la kaukolan ya tepeten no kasin manepeg so sakey a libro, pelikula, odino galaw ya mangipapaseseg na saray gawa ya aglabay nen Jehova. Nipabitar ed Salita to no antoy nononoten to nipaakar ed saratan.

16 Dakel so nayarin desisyonan tayo ed nanduruman paraan ya mamaliket nin siansia ed si Jehova. Balet no nipaakar ed seryoso iran dedesisyonan, no maminsan et kaukolan tayoy onkerew na simbawa ed saray elder odino ed saray eksperiensyadon Kristiano. (Tito 2:3-5; Sant. 5:13-15) Siempre, agmanepeg ya kerewen tayod arum ya sikaray mandesisyon parad sikatayo. Saray Kristiano et nepeg dan ipasal tan usaren so pakayari ran manebek. (Heb. 5:14) Kaukolan ya amin tayo et onkiwas ya mitunosan ed impuyan ya salita nen Pablo: “Kada sakey et nepeg ton sakbaten so dilin responsabilidad to.”—Gal. 6:5.

17. Anto ray nagunggona tayo no manggawa tayo ray desisyon ya makapaliket ed si Jehova?

17 No ibase tayo ray desisyon tayo ed panagnonot nen Jehova, mas lalo itayon onapit ed sikato. (Sant. 4:8) Naawat tayoy panangabobon tan bendisyon to. Lapud satan, ombiskeg so pananisia tayo ed Ama tayod tawen. Kanian paigiya itayo komon ed saray ganggan tan prinsipyo na Biblia, lapud ditan tayo naamtaan so panagnonot na Dios ed saray bengatla. Siempre, walan walay balon naaralan tayo nipaakar ed si Jehova. (Job 26:14) Balet no manseet itayo, natan ni labat et nawalaan ti lay karunongan, kakabatan, tan pakatebek pian makapanggawa tayoy makabat iran desisyon. (Pro. 2:1-5) Manguman-uman so iisipen tan plaplanoen na saray totoon aliwan perpekto, balet matukoy so ipapanonot ed sikatayo na salmista: “Saray desisyon nen Jehova et mansiansia ya anggad angga; saray kanonotan na puso to et agmanguman ed amin a henerasyon.” (Sal. 33:11) Malinew sirin, makapanggawa tayoy sankaabigan ya desisyon no mitunosan so panagnonot tan kakikiwas tayo ed panagnonot na sankarunongan ya Dios tayo, si Jehova.