SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Setyembre 2019

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Oktubre 28–Disyembre 1, 2019.

Papablien nen Jehova Iray Mapaabeban Lingkor To

Say inkamapaabeba so sakey ed saray sankaimportantian ya kualidad a nepeg ya niwala ed sikatayo. Panon ya nayarin nasubok so inkamapaabeba tayo no manguman so situasyon tayo?

Armagedon—Sakey a Maong a Balita!

Anto ray nagawa antis na Armagedon? Panon itayon makapanmatoor legan ya manasingger so anggaan?

Mabulos ya Manpasakop ed si Jehova—Akin tan Panon?

Dakel so naaralan na saray elder, kaamaan, tan kainaan ed si Gobernador Nehemias; Arin David; tan ed si Maria ya ina nen Jesus.

“Dago Kayod Siak, . . . tan Pampainawaen Ta Kayo”

Antoy labay ya ibaga na pangawat ed imbitasyon nen Jesus? Tuloytuloy itayon nainawaan ed panasakbat tayod pako nen Jesus no gawaen tayo so taloran bengatla.

“Anengneng Koy Sakey a Baleg ya Ulop”

Diad pasingawey ya anengneng nen Juan, impaamta nen Jehova no siopa ray kabiangan na “baleg ya ulop,” no panon kabaleg so bilang na satan, tan no iner so panlapuan na sayan grupo ya makaliktar ed baleg a kairapan tan manbilay ya andi-anggaan diad dalin.