Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 37

Mabulos ya Manpasakop ed si Jehova—Akin tan Panon?

Mabulos ya Manpasakop ed si Jehova—Akin tan Panon?

“Agta nagkalalo lan mabulos itayon manpasakop ed espiritual ya Ama tayo?”​—HEB. 12:9.

KANSION 9 Si Jehova so Ari Tayo!

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Akin et nepeg itayon manpasakop ed si Jehova?

NEPEG itayon manpasakop * ed si Jehova lapud sikato so Amalsa ed sikatayo. Kanian walay kanepegan ton mangiletneg na saray estandarte ya nepeg ya tumboken na saray pinalsa to. (Apo. 4:11) Balet wala ni sakey a rason no akin ya sikatoy nepeg tayon unoren—say paraan na pananguley to so sankaabigan. Manlapu la nensaman, dakel lan totoo so nanuley ed kapara dan too. Balet kompara ed sikara, si Jehova so sankarunongan, sankamaaroan, tan sankamapangasian ya Manuley.​—Exo. 34:6; Roma 16:27; 1 Juan 4:8.

2. Base ed Hebreo 12:9-11, anto ray rason no akin ya nepeg itayon manpasakop ed si Jehova?

2 Labay nen Jehova ya sikatoy unoren tayo, aliwa labat ya lapud walay takot tayo ed sikato, noagta lapud sikatoy inaro tayo tan ipapasen tayon maaron Ama. Diad sulat nen Pablo ed saray Hebreo, imbaga to ya nepeg ya “mabulos itayon manpasakop ed espiritual ya Ama tayo” lapud ipapasal to itayo “parad pakagunggonaan tayo.”​—Basaen so Hebreo 12:9-11.

3. (a) Panon tayon nipanengneng ya manpapasakop itayo ed si Jehova? (b) Anto ran tepet so ebatan tayo?

3 Manpapasakop itayo ed si Jehova no gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon unoren si Jehova diad amin a bengatla tan no agtayo manmatalek ed sarili tayon pakatalos. (Pro. 3:5) Mas mainomay tayoy manpasakop ed si Jehova no aralen tayo iray balibalin kualidad to. Akin? Ta amin a gagawaen to et lapud  saratan ya kualidad. (Sal. 145:9) Legan ya mas nakakabat tayo si Jehova, mas onaaralem so panangaro tayo ed sikato. Tan no inaro tayoy Jehova, agtayo la kaukolan so andukey ya listaan na saray nepeg tan agtayo nepeg ya gawaen. Imbes, pansagpotan tayon aralen tan aligen so panagnonot to pian makapanggawa tayoy maong tan agtayo makapanggawa na mauges. (Sal. 97:10) Balet no maminsan, nayarin nairapan itayon unoren si Jehova. Akin ya nayarin nairapan tayo? Tan antoy naaralan na saray elder, kaamaan, tan kainaan ed alimbawa nen Gobernador Nehemias, Arin David, tan ed si Maria ya ina nen Jesus? Naebatan iratan ya tepet diad sayan artikulo.

NO AKIN YA NAYARIN NAIRAPAN ITAYON MANPASAKOP ED SI JEHOVA

4-5. Base ed Roma 7:21-23, akin et nayarin nairapan itayon manpasakop ed si Jehova?

4 Say sakey a rason no akin ya nayarin nairapan itayon manpasakop ed si Jehova et lapud atawir tayo so kasalanan tan aliwa tayon perpekto. Kanian walay tendensia tayon manrebelde. Nen nanrebelde ed Dios si Adan tan Eva tan kinan da so insebel a bunga, nanggawa ra na sarili dan estandarte. (Gen. 3:22) Diad panaon tayo, dakel nin siansia so mangibabaliwala ed si Jehova, tan manggagawa ira na sarili dan estandarte ed no antoy duga tan aliwa.

5 Anggan saramay kabat tan inaro day Jehova et nayarin nairapan ya manpasakop ed sikato no maminsan. Naeksperiensya itan a mismo nen apostol Pablo. (Basaen so Roma 7:21-23.) Singa si Pablo, labay tayon gawaen so duga ed pakanengneng nen Jehova. Balet nepeg ya tuloytuloy tayon labanan so tendensia tayon manggaway aliwa.

6-7. Anto so komaduan rason no akin ya nayarin nairapan itayon manpasakop ed si Jehova? Mangiter na alimbawa.

6 Say sakey nin rason no akin ya nayarin nairapan itayon manpasakop ed si Jehova et lapud naimpluensyaan itayo na kustombre tan panagnonot na saray totoo ed pasen ya binalegan tayo. Dakel ed saray ideya na totoo et kontra ed linawa nen Jehova, tan kaukolan ya tuloytuloy itayon mansagpot pian agtayo naalig so panagnonot da. Imanoen so sakey ya alimbawa.

7 Diad arum ya lugar, maslak ya kabataan et dedesdesen ya mananap na dakel a kuarta. Ontan so inarap na sakey a sister ya manngaran na Mary. * Antis ton naamtaan so nipaakar ed si Jehova, sikatoy manaaral ed sakey ed saray kabkabat ya eskuelaan ed bansa ra. Sikatoy dinesdes na pamilya to ya mananap na trabaho ya baleg so sueldo pian magmaliw ya respetado. Diad tua et ontan met so labay to. Balet nen naaralan to la so nipaakar ed si Jehova tan naar-aro to la, anguman so plano tod bilay. Anggaman ontan, siansia nin subok itan ed sikato. Oniay imbaga to: “No maminsan, wala ray onsabin oportunidad ya pakalmoan ko na baleg ya kuarta balet ta amtak ya makaapekto ed panlilingkor ko ed si Jehova. Lapud paraan na impamabaleg ed siak, siansia nin naiirapan ak ya tanggian iratan. Kanian kekerewen koy tulong nen Jehova pian agak natukso ya awaten so trabaho ya mangamper ed panlilingkor kod sikato.”​—Mat. 6:24.

8. Antoy onsublay a pantongtongan tayo?

8 Singa naaralan tayo, parad pakagunggonaan tayon mismo no manpasakop tayo ed si Jehova. Balet saramay inikdan na Dios na autoridad, singa saray elder, kaamaan, tan kainaan, et walaan na kaaruman ya rason no akin ya kaukolan dan tumboken so panangigiya to—makatulong ira pian nagunggonaan so arum. Pantongtongan tayo iray pigaran alimbawa ed Biblia ya pakaaralan tayo no panon tayon usaren so  autoridad tayo diad paraan ya makapaliket ed si Jehova.

NO ANTO RAY NAARALAN NA SARAY ELDER ED SI NEHEMIAS

Ontutulong iray elder diad saray kimey ed Kingdom Hall, no panon ya personal ya tinmulong si Nehemias ed impangipaalagey ed padir na Jerusalem (Nengnengen so parapo 9-11) *

9. Anto ran subok so inarap nen Nehemias?

9 Inmatalek nen Jehova ed saray elder so importantin responsabilidad ya pastolan iray totoo to. (1 Ped. 5:2) Dakel so naaralan na saray elder ed paraan na impantrato nen Nehemias ed saray totoo nen Jehova. Baleg so autoridad nen Nehemias lapud sikato so gobernador na Juda. (Neh. 1:11; 2:7, 8; 5:14) Isipen pa iray subok ya inarap nen Nehemias. Naamtaan to ya dinutakan na saray totoo so templo tan agda susuportaan ed pinansyal iray Levita ya singa ibabaga na Ganggan. Ag-uunoren na saray Judio so ganggan nipaakar ed Sabaton, tan say arum ya lalaki et angasawa na dayon bibii. Kaukolan ya arapen nen Gobernador Nehemias iyan mairap ya situasyon.​—Neh. 13:4-30.

10. Panon ya inarap nen Nehemias iray subok?

10 Ag-inusar nen Nehemias so autoridad to pian manggawa na saray sarili ton estandarte tan puersaen iray totoo ya tumboken iratan. Imbes, sikatoy masimoon ya nampikasi pian kerewen so panangigiya nen Jehova, tan imbangat to ed saray totoo so Ganggan nen Jehova. (Neh. 1:4-10; 13:1-3) Mapaabeba met ya nankimey si Nehemias kaiba na saray kapara ton Judio, tan tinulongan to ni ra ingen diad impangipaalagey da ed padir na Jerusalem.​—Neh. 4:15.

11. Base ed 1 Tesalonica 2:7, 8, panon so nepeg ya pantrato na saray elder ed saray agagi?

11 Saray problema ya aarapen na saray elder et nayarin duma ed saramay inarap nen Nehemias, balet sarag dan aligen so alimbawa to diad nanduruman paraan. Singa bilang, mansasagpot ira pian natulongan da iray agagi. Tan agda iisipen ya mas atagey ira nen say arum lapud autoridad da. Imbes, maar-aro so panagtrato da ed kongregasyon. (Basaen so 1 Tesalonica 2:7, 8.) Napatnagan so inkamapaabeba tan panangaro da diad pitotongtong da ed agagi. Oniay imbaga na sakey ya eksperiensyadon  elder ya si Andrew: “Naimanok ya no say sakey ya elder et maomaong tan makaaro, maabig so epekto na satan ed saray agagi. Napapakiwas ira ya mitulongan ed saray elder.” Onia met so imbaga na abayag lan elder ya si Tony: “Gagawaen koy anggaay nayarian kon iyaplika so bilin ya walad Filipos 2:3 tan lanang kon iisipen ya mas atagey so arum nen say siak. Makakatulong itan pian agak magmaliw ya singa diktador.”

12. Akin et importante ya mapaabeba iray elder?

12 Si Jehova et mapaabeba, kanian nepeg met ya magmaliw ya mapaabeba iray elder. Si Jehova so Soberano na uniberso, balet sikatoy “onuusdong” pian ipaalagey to ‘manlapud dabok iray pakaskasi.’ (Sal. 18:35; 113:6, 7) Diad tua, kabkabusol nen Jehova iray mapaatagey.​—Pro. 16:5.

13. Akin ya say sakey ya elder et nepeg ton ‘kontrolen so dila to’?

13 Say elder ya manpapasakop ed si Jehova et nepeg ton ‘kontrolen so dila to.’ Ta no andi, nayarin napansalitaan to na ansakit so sakey ya ag-angipanengneng na respeto ed sikato. (Sant. 1:26; Gal. 5:14, 15) Oniay imbaga nen Andrew ya abitla niman: “No maminsan, labay kon pansalitaan na ansakit so sakey ya brother o sister ya singa agto ak nirespeto. Balet, dinalepdep koy alimbawa na saray matoor ya lalaki diad Biblia, tan akatulong itan pian naaralan ko ya importante so inkamapaabeba tan kauyamoan.” Nipanengneng na saray elder so pampapasakop da ed si Jehova no maaro tan maabig so pitotongtong da ed saray agagi, pati diad saray kapara dan elder.​—Col. 4:6.

NO ANTO RAY NAARALAN NA SARAY AMA ED SI ARIN DAVID

14. Anton responsabilidad so inter nen Jehova ed saray kaamaan, tan antoy iilaloan to ya gawaen da?

14 Inter nen Jehova ed ama so responsabilidad bilang ulo na pamilya, tan iilaloan na Dios ya ipasal tan disiplinaen to ray ananak to. (1 Cor. 11:3; Efe. 6:4) Balet, limitado so autoridad na ama—walay eebatan to ed si Jehova, say “panlalapuay ngaran na balang pamilya.” (Efe. 3:14, 15) Nipanengneng na saray kaamaan ya manpapasakop ira ed si Jehova no uusaren da so autoridad da diad paraan ya makapaliket ed Dios. Dakel so naaralan da ed alimbawa nen Arin David.

Nepeg ya napatnagan ed saray pikakasi na Kristianon ama so inkamapaabeba to (Nengnengen so parapo 15-16) *

15. Akin ya makaaral iray ama ed alimbawa nen Arin David?

15 Inter nen Jehova ed si David so autoridad bilang ulo na interon nasyon na Israel, aliwa labat ya ulo na pamilya to. Baleg so autoridad nen David ta sikato so ari. Wala ray pankanawnawa ya aliwa so impangusar tod autoridad to tan akagawa na saray seryoson kasalanan. (2 Sam. 11:14, 15) Balet impanengneng to ya  sikatoy nampasakop ed si Jehova nen inawat toy disiplina. Sikatoy nampikasi ed si Jehova tan imbalikas toy amin ya walad puso to. Tan ginawa toy anggaay nayarian ton unoren iray bilin nen Jehova. (Sal. 51:1-4) Ontan met, mapaabeba ton inawat so maong ya simbawa na anggan saray bibii, aliwa labat ya saray simbawa na lalaki. (1 Sam. 19:11, 12; 25:32, 33) Akaaral si David ed saray lingo to tan inyuna tod bilay to so panaglingkor ed si Jehova.

16. Anto ray naaralan na saray ama ed si David?

16 Imanoen so pigara ya naaralan na saray ama ed si Arin David: Agmo aabusoen so autoridad ya inter nen Jehova ed sika. Bidbir mo ray lingom, tan awat mo ray base ed Biblian bilin ya iter na arum. No ontan so gawaen mo, respetoen ka na pamilyam lapud nanenengneng da ya mapaabeba ka. No manpipikasi ka kaibay pamilyam, ibalikas mod si Jehova so amin ya walad pusom pian narengel da ya talagan manmamatalek ka ed sikato. Tan say sankaimportantian ed amin, iyunam ed bilay mo so panaglingkor ed si Jehova. (Deu. 6:6-9) Say maong ya alimbawam so sakey ed saray sankaabigan ya regalo ya niiter mod pamilyam.

NO ANTO RAY NAARALAN NA SARAY INA ED SI MARIA

17. Anton betang so inter nen Jehova ed saray ina?

17 Inikdan nen Jehova so ina na importantin betang diad pamilya, tan inikdan To met na autoridad ed saray ananak to. (Pro. 6:20) Diad tua, baleg so impluensya na ina ed saray ananak to anggad ibaleg da. (Pro. 22:6) Imanoen no anto ray naaralan na saray ina ed alimbawa nen Maria ya ina nen Jesus.

18-19. Anto ray naaralan na saray ina ed alimbawa nen Maria?

18 Kabisadon maong nen Maria so Kasulatan. Aralem so respeto tod si Jehova tan maapit so pikakaaro to ed sikato. Sikatoy mabulos ya nampasakop ed panangigiya nen Jehova, anggano amta to ya lapud satan et manguman so bilay to.​—Luc. 1:35-38, 46-55.

No say ina et naksawan odino makakapasnok la, kaukolan ya mas pansagpotan ton ipanengneng so panangaro ed pamilya to (Nengnengen so parapo 19) *

19 Sikayo ran kainaan, sarag yon aligen si Maria diad nanduruman paraan. Panon? Unona, pansiansiam ya maapit so pikakaarom ed si Jehova panamegley na personal ya panagaral na Biblia tan panagpikasi. Komadua, mabulos kan manggaway pananguman ed bilay mo pian napaliket moy Jehova. Singa bilang, ompan saray atateng mo et mainomay day manpasnok tan ansakit so panagsalita ra ed ananak da. Kanian ompan inisip mo ya ontan so normal ya panagtrato ed ananak. Anggan sanen naaralan mo la iray estandarte nen Jehova, ompan naiirapan ka ni ya mansiansian kalmado tan maanos ed saray ananak mo, lalo la no agda ka unoren sano naksawan ka. (Efe. 4:31) Diad saratan ya situasyon, mas kaukolan moy manpikasi ed si Jehova pian kerewen so tulong to. Oniay  imbaga na ina ya si Lydia: “Wala ray panaon ya kaukolan koy manpikasi ya masimsimoon pian agak makapasnok ed ana’ko no agto ak unoren. No maminsan et ontunda ak ni ingen ya mansalita pian makapanpikasi ak ed si Jehova. Onkakalma ak no manpipikasi ak.”​—Sal. 37:5.

20. Antoy mairap a gawaen na arum ya ina, balet antoy nepeg dan umanen?

20 Say arum ya ina et nanairapan ya ipanengneng so panangaro da ed ananak da. (Tito 2:3, 4) Wala ray bibii ya binmaleg ed pamilya ya aliwan maapit so relasyon na atateng ed saray ananak da. Anggano ontan so binalegan mon pamilya, agto labay ya ibagan aligen moy lingo na atateng mo. Say sakey ya ina et nipanengneng to ya sikatoy manpapasakop ed si Jehova no aralen ton ipanengneng so panangaro ed ananak to. Nayarin aliwan mainomay parad sikato ya umanen so panagnonot, liknaan, tan kakikiwas to. Balet sarag toy manguman. No gawaen to itan, sikatoy nagunggonaan tan say pamilya to.

MANTULTULOY YA MANPASAKOP ED SI JEHOVA

21-22. Base ed Isaias 65:13, 14, anto ran bendisyon so awaten tayo no manpapasakop tayo ed si Jehova?

21 Amta nen Arin David ya talagan makagunggona so pampasakop ed si Jehova. Insulat to: “Saray totontonen nen Jehova et maptek, paliketen day puso; say ganggan nen Jehova et malinis, paliwawaen toy mata. Diad saratan et napapasakbayan so lingkor mo; no unoren iratan et walay baleg a tumang.” (Sal. 19:8, 11) Diad panaon tayo, nanenengneng tayoy pandumaan na saramay manpapasakop ed si Jehova tan saramay agmangaawat ed maaron bilin to. Saray manpapasakop ed si Jehova et “oneyag ed liket . . . lapud maabig a kipapasen na puso.”​—Basaen so Isaias 65:13, 14.

22 Sano saray elder, kaamaan, tan kainaan et mabulos ya manpapasakop ed si Jehova, magmaliw iran mas maliket pati say pamilya ra, tan mas onelet so pankakasakey na kongregasyon. Tan say sankaimportantian ed amin, napapaliket da so puso nen Jehova. (Pro. 27:11) Anggapo lay mas maabig ya bendisyon nen say satan!

KANSION 123 Matoor ya Manpasakop ed Uksoyan na Dios

^ par. 5 Pantongtongan tayo ed sayan artikulo no akin ya nepeg itayon manpasakop ed si Jehova. Pantongtongan tayo met no panon ya usaren na saray elder, kaamaan, tan kainaan so autoridad ya inter nen Jehova ed sikara. Dakel so naaralan da ed si Gobernador Nehemias, Arin David, tan ed si Maria ya ina nen Jesus.

^ par. 1 KABALIKSAN NA SALITA: Saray salitan manpasakop tan panagpasakop et walaan na negatibon kabaliksan parad saramay pupuersaen ya onunor. Balet, saray totoo na Dios et mabulos ya manguunor ed sikato, kanian agda ipapasen ya negatibo so panagpasakop.

^ par. 7 Sinalatan so arum ya ngaran ed sayan artikulo.

^ par. 62 DESKRIPSION NA LITRATO: Elder ya ontutulong ed panagmintina na Kingdom Hall a kaiba toy anak ton laki, no panon ya personal ya tinmulong si Nehemias ed impangipaalagey ed padir na Jerusalem.

^ par. 64 DESKRIPSION NA LITRATO: Ama ya idadaulo toy pamilya to ed panagpikasi ed si Jehova.

^ par. 66 DESKRIPSION NA LITRATO: Ugaw a laki ya pigaran oras ya nanggalaw na video game kanian agto ni agawaan iray kimey tod abung pati say asainmin tod eskuelaan. Sikatoy didisiplinaen nen nanay to, balet agto pampapasnokan tan agto pansasalitaan na ansakit anggano naksawan a nanlapud trabaho.