Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 35

Papablien nen Jehova Iray Mapaabeban Lingkor To

Papablien nen Jehova Iray Mapaabeban Lingkor To

“Anggaman atagtagey si Jehova, iimanoen toy mapaabeba.”​—SAL. 138:6.

KANSION 48 Inagew-agew ya Manakar Kaibay Jehova

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Antoy nalilikna nen Jehova ed saray mapaabeban totoo?

INARO nen Jehova iray mapaabeban totoo. Saramay talagan mapaabeba labat so nayarin nawalaan na maapit ya relasyon ed sikato. Balet “say mapaatagey et kabat to labat diad arawi.” (Sal. 138:6) Labay tayon amin ya napaliket si Jehova tan nalikna so panangaro to, kanian duga labat sirin ya pansagpotan tayoy magmaliw ya mapaabeba.

2. Antoy pantongtongan tayo ed sayan artikulo?

2 Diad sayan artikulo, pantongtongan tayoy ebat ed sarayan taloran tepet: (1) Anto so inkamapaabeba? (2) Akin et nepeg ya pansagpotan tayoy magmaliw ya mapaabeba? (3) Anto ray situasyon ya nayarin nasubok so inkamapaabeba tayo? Naamtaan tayo ed sayan artikulo ya no mapaabeba tayo, napaliket tayoy puso nen Jehova tan nagunggonaan tayo.​—Pro. 27:11; Isa. 48:17.

ANTO SO INKAMAPAABEBA?

3. Panon mon ideskribe so toon mapaabeba?

3 Say mapaabeban too et agto iisipen ya sikatoy mas importante nen say arum, tan aliwan mapaatagey. Ibabaga na Biblia ya say mapaabeban too et bibidbiren to ya atagtagey a maong si Jehova a Dios kompara ed sikato. Ipapasen met na mapaabeban too ya mas atagey so arum nen say sikato.​—Fil. 2:3, 4.

4-5. Akin ya say tuan inkamapaabeba et aglabat akadepende ed nanenengneng na totoo?

4 Wala ray arum ya singa ra mapaabeba diad pakanengneng na  totoo. Nayarin mabaing ira o ag-ira masalita. Odino ipapanengneng day respeto ed arum lapud ontan so kultura da tan ontan so imbangat na atateng da ed sikara. Balet diad tua, nayarin mapaatagey ira. Agmanbayag, ompaway lanlamang no anton talaga so walad puso ra.​—Luc. 6:45.

5 Wala met iray totoo ya singa aliwa ran mabaing tan walay kompiyansa rad sarili da, balet agto labay ya ibaga ya mapaatagey ira. (Juan 1:46, 47) Anggaman ontan, nepeg iran manalwar pian ag-ira manmatalek ed sarili dan abilidad. Antokaman so personalidad tayo, amin tayo et nepeg ya mansagpot pian nawalaan itayo na mapaabeban puso.

Ag-inisip nen apostol Pablo ya sikatoy mas atagey nen say arum (Nengnengen so parapo 6) *

6. Singa nabasa ed 1 Corinto 15:10, antoy naaralan tayo ed alimbawa nen apostol Pablo?

6 Imanoen so alimbawa nen apostol Pablo. Sikatoy inusar nen Jehova pian mangiletneg na saray balon kongregasyon ed nanduruman syudad. Nayarin mas dakel so agawaan to diad ministeryo komparad arum ya apostol nen Jesu-Kristo. Balet ag-inisip nen Pablo ya sikatoy mas atagey nen saray agagi to. Mapaabeba ton binidbir: “Siak so sankaabebaan ed saray apostol, tan agak manepeg a tawagen ya apostol, lapud pinasegsegang koy kongregasyon na Dios.” (1 Cor. 15:9) Insan imbaga to ya say maong ya relasyon to ed si Jehova et aliwan lapud saray abilidad odino agawaan to, noagta lapud agnaparaan ya kaabigan na Dios. (Basaen so 1 Corinto 15:10.) Talagan makaaral tayo ed imbaga nen Pablo diad sulat to ed saray taga Corinto​—lalo la ta diad saman et wala ray lalaki ed kongregasyon ya labay dan paneknekan ya mas maong ira nen say sikato.​—2 Cor. 10:10.

Si Karl F. Klein, mapaabeban brother ya nanlingkor bilang membro na Mananguley ya Ulop (Nengnengen so parapo 7)

7. Panon ya impanengneng na sakey a kabkabat ya brother so inkamapaabeba?

7 Dakel ya lingkor nen Jehova so apaseseg ed  istoryay bilay nen Brother Karl F. Klein, ya nanlingkor bilang membro na Mananguley ya Ulop. Diad istoryay bilay nen Brother Klein, mapaabeba ton inamin iray pigaran kakapuyan to tan saray dinalan ton problema. Singa bilang, imbaga to ya nen sikatoy ginmapon nampulong ed kaabungan nen 1922, parad sikato et mair-irap itan kanian agbalot nampulong ed kaabungan diad loob na manga duay taon. Imbaga to met ya nen sikatoy manlilingkor ed Bethel, walay panaon ya sikatoy binmarong ed sakey a brother ya angiter ed sikato na simbawa. Ontan met, inamin to ya asali toy nan-nervous breakdown, sakey a klase na sakit ya makaapekto ed emosyon. Anggaman ontan, sikatoy inmabig lanlamang. Anggano ontan iray naeksperiensya to, sikatoy awalaan met na dakel ya importantin pribilehyo. Mapatnag ya mapaabeba si Brother Klein ta inamin to iray kakapuyan to tan dinalan ton problema anggano sikatoy kabkabat ya brother! Sankanonot na dakel ya agagi so prangka tan balibalin impangisalaysay to ed istoryay bilay to. *

AKIN ET NEPEG TAYON PANSAGPOTAN SO MAGMALIW YA MAPAABEBA?

8. Base ed 1 Pedro 5:6, akin ya nibagan naliliketan si Jehova ed saray mapaabeba?

8 Say sankaimportantian ya rason no akin ya pansagpotan tayoy magmaliw ya mapaabeba et lapud naliliketan si Jehova ed satan. Indanet itan nen apostol Pedro. (Basaen so 1 Pedro 5:6.) Oniay imbaga na libron “Gala Magmaliw Kan Patumbok Ko” nipaakar ed satan ya insulat nen Pedro: “Say inkatangsit [o inkamapaatagey] et singa samal, a saray epekto to et makaderal. Say matangsit a too, anggan sankaabilidaran la, et nayarin magmaliw ya andiay-kakanaan ed Dios. Diad biek a dapag, say mapaabeban too, anggan samay kamelmelagan la ed amin et nayarin magmaliw a mausa-usar ed si Jehova. . . . Naliketan met si Jehova a manumang ed sika lapud kapaabebaan mo.” * Wala ta ni mas maong ya nagawaan tayo nen say pamaliket ed puso nen Jehova?​—Pro. 23:15.

9. Akin et labalabay itayon nakaaro na arum no mapaabeba tayo?

9 Likud ed napaliket tayoy Jehova, nagunggonaan tayo no pansagpotan tayoy magmaliw ya mapaabeba. No mapaabeba tayo, labalabay itayon nakaaro na arum. Akin? Isip mo pa no anto ran klase na totoo so labalabay mon nakaiba. (Mat. 7:12) Agtayo labay ya nakaiba iramay lanang dan ipapasoot so labay da tan agda labay  so mangawat na suhestion na arum. Balet labalabay tayon nakaiba iramay mangipapatnag na “pililikna, panamabli ed agagi, maaron panangabagey, tan inkamapaabeba.” (1 Ped. 3:8) No sikatayon mismo et labalabay tayon nakaaro iray mapaabeban totoo, agta labalabay da tayo met ya nakaaro no mapaabeba itayo?

10. Akin ya mas mainomay tayon nasungdoan iray kipapasen ed bilay no mapaabeba tayo?

10 Mas mainomay tayon nasungdoan iray kipapasen ed bilay no mapaabeba tayo. No maminsan et wala ray nanengneng odino naeksperiensya tayo ya singa aliwan duga odino patas. Oniay imbaga na makabat ya ari a si Solomon: “Makakanengneng ak na saray lingkor ya akalugan ed kabayo balet saray prinsipe et manaakar a singa ra lingkor.” (Ecl. 10:7) Wala ray totoo ya maabilidad ya agnapapagalangan. Balet wala ray agmasyadon maabilidad ya sikara laingen so napapagalangan. Anggaman ontan, impaimano nen Solomon ya maabig no awaten tayo ya ontan a talagay bilay ed sayan mundo, imbes ya pansakitan tayo ni ulo iray aliwliwan nagagawa. (Ecl. 6:9) No mapaabeba tayo, mas mainomay tayon awaten iray kipapasen ed bilay anggano aliwan satan so labay tayon nagawa.

ANTO RAY SITUASYON YA NAYARIN NASUBOK SO INKAMAPAABEBA TAYO?

Panon ya nasubok so inkamapaabeba tayo ed saray situasyon ya singa onia? (Nengnengen so parapo 11-12) *

11. Antoy nepeg ya reaksion tayo no walay mansimbawa ed sikatayo?

11 Diad kada agew et dakel so pankanawnawa tayon ipatnag so inkamapaabeba. Imanoen so pigaran situasyon. No walay mansimbawa ed sikatayo. Tandaan tayo ya no walay nampakpel ya nansimbawa ed sikatayo, nayarin seryoso la manayay agawaan tayon lingo balet agtayo alikas. Diad ontan ya situasyon, nayarin say unaan ya reaksion tayo et agtayo awaten so simbawa. Ompan kritikoen tayo ni ingen so toon nansimbawa odino say paraan na impansimbawa to. Balet no mapaabeba tayo, gawaen tayoy anggaay nayarian tayon awaten so simbawa.

12. Base ed Proverbio 27:5, 6, akin et nepeg tayon apresyaen no walay nansimbawa ed sikatayo? Iyilustra.

12 Say toon mapaabeba et apresyaen toy simbawa. Imanoen iyan ilustrasyon: Imadyin mo ya asumpal lay aral. Kayarim ya akiistoryaan ed pigaran agagi, walay agi ya ingguyor to kad pireg insan to imbagad sika ya walay mukat mo. Seguradon nababaingan ka. Balet agta apresyaen mo ya imbaga tod sika? Diad tua, ompan mas labay mo ya wala la komoy angibagad sika ya tampol! Mipadpara, nepeg ya mapaabeba tayon apresyaen no say sakey ya agi et nampakpel ya nansimbawa ed sikatayo lapud kaukolan tayo itan. Ipapasen tayo itan ya agi bilang kaaro, aliwan kabusol.​—Basaen so Proverbio 27:5, 6; Gal. 4:16.

Akin ya kaukolan so inkamapaabeba no makaawat na pribilehyo so arum? (Nengnengen so parapo 13-14) *

13. Panon tayon nipatnag so inkamapaabeba no makaawat na pribilehyo so arum?

 13 No makaawat na pribilehyo so arum. “No nanenengneng ko ya makakaawat na pribilehyo so arum, no maminsan et isipen ko no akin ya aliwan siak so apili,” so inamin na elder ya manngaran na Jason. Kasin aliknam met la itan? Aliwan makapuy so pandampot na kaaruman ya pribilehyo. (1 Tim. 3:1) Balet kaukolan tayon alwaran so panagnonot tayo ta no andi, nayarin ontubo ed puso tayo so inkamapaatagey. Singa bilang, ompan say sakey a brother et isipen to ya sikato so sankakualipikadoan parad sakey ya asainmin. Odino ompan isipen na sakey a Kristianon asawan bii, ‘Mas kualipikado si asawak nen say si kien!’ Balet no talagan mapaabeba itayo, agtayo iratan nonoten.

14. Antoy naaralan tayo ed reaksion nen Moises sanen akaawat na pribilehyo so arum?

14 Makaaral tayo ed reaksion nen Moises sanen akaawat na pribilehyo so arum. Papablien nen Moises so asainmin to ya idaulo so nasyon na Israel. Balet antoy reaksion nen Moises sanen wala ray inikdan nen Jehova na pakayari ya gawaen so arum ya kimey to? Sikatoy ag-angimon. (Num. 11:24-29) No nipaakar ed pangukom ed saray totoo, sikatoy mapaabeba ta inabuloyan toy arum ya ontulong ed sikato. (Exo. 18:13-24) Lapud mas dakel ya lalaki so nausar ed satan ya kimey, mas maples ya niiter so panangukom ed saray Israelita. Pakapatnagan itan ya mas importante ed si Moises so pankaabigan na arum nen say pribilehyo to. Balibalin aligen so alimbawa to! No labay tayo ya usaren itayo nen Jehova, tandaan tayo ya mas importante so inkamapaabeba nen saray abilidad tayo. Ta anggano “atagtagey si Jehova, iimanoen toy mapaabeba.”​—Sal. 138:6.

15. Panon ya anguman so situasyon na dakel ya agagi?

15 No anguman so situasyon tayo. Diad agano ni ran taon, dakel ed saray abayag lan manlilingkor ed si Jehova et anguman so asainmin da. Singa bilang, nen 2014, saray manangasikaso na distrito tan saray kaasawaan da et niyasain ya  manlingkor ed arum ya klase na full-time ya panaglingkor. Tan ginmapo ed saman met lanlamang ya taon, saray manangasikaso na sirkito ya asabi da lay edad ya 70 et ontunda la ed satan ya pribilehyo. Tan saray brother ya mantaon la na 80 et agla manlingkor ed kongregasyon bilang coordinator na ulop na mamatatken. Ontan met, diad apalabas iran taon, dakel ed pamilyan Bethel so niyasain ed field. Say arum et kaukolan day ontunda ed special full-time a panaglingkor lapud sakit, responsabilidad ed pamilya, odino arum nin rason.

16. Panon ya impanengneng na saray agagi tayo so inkamapaabeba diad inyadapta ra ed impanguman na situasyon da?

16 Saratan ya pananguman et aliwan mainomay parad sarayan agagi. Diad tua, maslak ed sikara et naar-aro da la so datin asainmin da lapud pigapigaran taon la ran manlilingkor ditan. Say arum et akalikna na ermen diad inyadapta ra ed balon asainmin da. Balet kalabas na panaon, akaadapta ira lanlamang. Akin? Manuna ed amin, lapud inaro day Jehova. Amta ra ya dedikado ira ed Dios, aliwan diad sakey ya kimey odino pribilehyo. (Col. 3:23) Maliket iran manlilingkor ya mapaabeba ed si Jehova ed anggan anton asainmin. ‘Ipapaawit da ed sikato so amin a kapagaan da,’ lapud amta ra ya iyaansakit to ra.​—1 Ped. 5:6, 7.

17. Akin et misalsalamat tayo ya bibilinen itayo na Salita na Dios ya pansagpotan tayoy magmaliw ya mapaabeba?

17 Misalsalamat tayo ta bibilinen itayo na Salita na Dios ya pansagpotan tayoy magmaliw ya mapaabeba. No walad sikatayo iyan balibalin kualidad, nagunggonaan tayo tan say arum. Mas mainomay tayon nasungdoan iray kipapasen ed bilay. Tan manuna ed amin, lalo itayon onapit ed Ama tayo ed tawen. Malikeliket tayo ya anggaman sikato so Sankatagyan, inaro tan papablien to iray mapaabeban lingkor to!​—Isa. 57:15.

KANSION 45 Say Dadalepdepen na Pusok

^ par. 5 Say inkamapaabeba so sakey ed saray sankaimportantian ya kualidad a nepeg ya niwala ed sikatayo. Anto so inkamapaabeba? Akin et nepeg tayon pansagpotan so magmaliw ya mapaabeba? Tan panon ya nasubok so inkamapaabeba tayo no manguman so situasyon tayo? Naebatan iratan ya tepet diad sayan artikulo.

^ par. 7 Nengnengen so artikulon “Jehovah Has Dealt Rewardingly With Me” diad Oktubre 1, 1984 ya isyu na The Watchtower.

^ par. 8 Nengnengen so kap. 3, par. 23.

^ par. 53 DESKRIPSION NA LITRATO: Legan ya walad abung na sakey ya agi si apostol Pablo, sikatoy mapaabeba tan malikeliket ya mililimog ed arum, pati diad saray ugugaw.

^ par. 57 DESKRIPSION NA LITRATO: Sakey a maedad ya brother ya dedengelen toy nibase ed Biblia ya simbawa na mas ugaw ya brother.

^ par. 59 DESKRIPSION NA LITRATO: Samay maedad ya brother et agmangiimon ed samay brother ya walaan na pribilehyo ed kongregasyon.