Onlad karga

Onlad saray karga

 AARALEN YA ARTIKULO 39

“Anengneng Koy Sakey a Baleg ya Ulop”

“Anengneng Koy Sakey a Baleg ya Ulop”

“Anengneng koy sakey a baleg ya ulop, ya agnayarian a bilangen na too, . . . ya akaalagey ira diad arap na trono tan arap na Kordero.”​—APO. 7:9.

KANSION 60 Nalalanor Iray Bilay

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Antoy situasyon nen apostol Juan nen manga 95 C.E.?

NEN manga 95 C.E., si apostol Juan et mair-irap so situasyon to. Sikatoy maedad la, tan akapriso ed isla na Patmos, tan nayarin sikato labat la so mabilay ya apostol. (Apo. 1:9) Amta to ya wala ray onsusumpa ya mangibabalang ed saray kongregasyon tan manggagawa na inkaapa-apag. Nayarin naisip to ya magano lan onsabi so panaon ya anggapo lay nakera ya tuan Kristiano.​—Jud. 4; Apo. 2:15, 20; 3:1, 17.

Anengneng nen apostol Juan so “sakey a baleg ya ulop ya akasulong na amputin kawes tan sankabembenan da iray sanga na palma (Nengnengen so parapo 2)

2. Base ed Apocalipsis 7:9-14, anton makapaliket a pasingawey so anengneng nen Juan? (Nengnengen so litrato ed apis.)

2 Anggaman mairap so situasyon nen Juan, sikatoy akaawat na makapaliket a pasingawey nipaakar ed nagawa ed arapen. Anengneng tod satan a pasingawey so sakey ya anghel ya imbaga tod apatira nin anghel ya pokpokan da ni iray makaderal a dagem na baleg a kairapan anggad agni atatakan so sakey a grupo na ariripen na Dios. (Apo. 7:1-3) Satan a grupo et tugyopen na 144,000 a kaiba nen Jesus ya manuley diad tawen. (Luc. 12:32; Apo. 7:4) Insan wala ni sakey a grupo ya anengneng nen Juan. Anto itan? “Sakey a baleg ya ulop, ya agnayarian a bilangen na too, a nanlapu ra ed amin a nasyon tan tribu tan rasa tan lenguahe, ya akaalagey ira diad arap na trono tan arap na Kordero.” (Basaen so Apocalipsis 7:9-14.) Isip mo pay liket nen Juan nen naamtaan to ya diad arapen et walay minilyon a totoo ya magmaliw a kabiangan na dugan panagdayew ed Dios!

3. (a) Akin et napabiskeg so pananisia tayo lapud pasingawey ya anengneng nen Juan? (b) Anto ray aralen tayo ed sayan artikulo?

3 Seguradon binmiskeg so pananisia nen Juan lapud satan a  pasingawey. Tan lalo lad sikatayo natan, ta manbibilay tayo ed panaon ya nasusumpal itan ya pasingawey! Nanenengneng tayo so minilyon a totoo ya mandadayew la ed si Jehova ya walaan na ilalon makaliktar ed baleg a kairapan tan manbilay na andi-anggaan diad dalin. Diad sayan artikulo, aralen tayo no panon ya impaamta nen Jehova ed saray lingkor to no siopa ray kabiangan na baleg ya ulop. Impaamta to itan ed sikara masulok lan walomplon taon so apalabas. Insan tayo konsideraen so duaran punto nipaakar ed baleg ya ulop: (1) talagan balbaleg so bilang na satan tan (2) saray kabiangan na satan et nanlapu rad nanduruman pasen ed interon mundo. Seguradon napabiskeg na saratan a punto so pananisia na amin ya maniilalon nakaiba ed baleg ya ulop.

INER SO PANAYAMAN NA BALEG YA ULOP?

4. Anton katuaan ed Biblia so agnatatalosan na Kakristianoan, tan panon ya midumaan iray Estudyante na Biblia?

4 Kaslakan ya relihyon na Kakristianoan et agda ibabangat so katuaan ed Biblia ya onsabi so panaon a manbilay na andi-anggaan diad dalin iray matulok ya totoo. (2 Cor. 4:3, 4) Ibabangat na Kakristianoan ya amin a maong ya totoo et onlad tawen no ompatey ira. Duma balet so ibabangat na Saray Estudyante na Biblia, sakey a melag a grupo ya mangipapalapag ed Watch Tower manlapu lad 1879. Atalosan da ya ipawil na Dios so Paraiso diad dalin tan minilyon ya matulok ya totoo so manbilay diad dalin​—aliwan diad tawen. Balet, linmabas ni panaon antis dan alinewan no siopa irayan matulok ya totoo.​—Mat. 6:10.

5. Antoy pakatalos na Saray Estudyante na Biblia ed 144,000?

5 Siempre, atalosan met na Saray Estudyante na Biblia ya base ed Kasulatan et wala ray “sinaliw manlapud dalin” ya kaiba nen Jesus a manuley diad tawen. (Apo. 14:3) Satan a grupo et tugyopen na 144,000 ya maseseg tan dedikado iran Kristiano ya matoor a nanlingkor ed Dios nen wadia ni rad dalin. Anto balet so pakatalos da ed baleg ya ulop?

6. Antoy pakatalos na Saray Estudyante na Biblia ed baleg ya ulop?

6 Anengneng nen Juan ed pasingawey a say baleg ya ulop et ‘akaalagey diad arap na trono tan arap na Kordero.’ (Apo. 7:9) Kanian panisiaan na Saray Estudyante na Biblia ya manayam ed tawen so baleg ya ulop, a singa saray 144,000. No parehon manbilay ed tawen so 144,000 tan say baleg ya ulop, antoy pandumaan na sarayan grupo? Inisip na Saray Estudyante na Biblia ya say baleg ya ulop et tugyopen na saray Kristiano ya aliwan sigpot ya matulok ed Dios nen wadia ni rad dalin. Anggano tutumboken da iray moral ya estandarte na Biblia, nayarin arum ed sikara et agsigpot ya inmekal ed saray relihyon na Kakristianoan. Panisiaan na Saray Estudyante na Biblia ya sarayan totoo et aliwan tanton maseseg kanian ag-ira makanepegan ya manuley a kaiba nen Jesus. Say panangaro dad Dios et aliwan tanton mabiskeg, kanian onla rad tawen dia labat ed arapan na trono balet ag-ira kualipikadon onyurong ed mismon trono.

7. Unong ed Saray Estudyante na Biblia, siopa ray manbilay ed dalin legan na Sanlibon Taon, tan antoy panisiaan da nipaakar ed saray matoor a lalaki nensaman?

7 Siopa ra sirin so manayam ed dalin? Panisiaan na Saray Estudyante na Biblia ya no wala lad tawen so baleg ya ulop tan say 144,000, wala ray minilyon a totoo ya naikdan na pankanawnawan manbilay ed dalin pian panliketan iray bendisyon na Sanlibon Taon ya Uley na Kristo. Inisip na Saray Estudyante na Biblia ya sarayan minilyon et agmanlingkor ed si Jehova antis na Uley na Kristo. Imbes, inisip da ya aralen na sayan grupo so nipaakar ed si Jehova legan na Sanlibon Taon. Saramay mangunor ed estandarte nen Jehova et manbilay na andi-anggaan  diad dalin, balet saramay manrebelde et naderal. Inisip met na Saray Estudyante na Biblia ya diad satan a panaon, ompan wala ray manlilingkor diad dalin bilang “priprinsipe”​—kaiba la iray apaoli ya “respetadon totoo nensaman” (saray matoor ya lalaki ya inatey antis ya linmad dalin si Jesus)​—ya naikdan na pankanawnawan onla ed tawen no manampot lay Sanlibon Taon.​—Sal. 45:16.

8. Unong ed Saray Estudyante na Biblia, anto so taloran grupo ya kaiba ed gagala na Dios?

8 Kanian panisiaan na Saray Estudyante na Biblia ya walay taloran grupo: (1) saray 144,000 ya kaiba nen Jesus ya manuley diad tawen; (2) say baleg ya ulop ya tugyopen na saray aliwan tanton maseseg a Kristiano, ya onlad tawen tan onalagey ed arap na trono tan ed arap na Kordero; tan (3) saray minilyon a totoo ya manayam ed dalin tan aralen day nipaakar ed si Jehova legan na Sanlibon Taon ya Uley na Kristo. * Balet diad dugan panaon, tinulongan nen Jehova iray lingkor to pian mas natalosan da iyan topic.​—Pro. 4:18.

LINMIWAWA SO KATUAAN

Diad kombension nen 1935, dakdakel so abautismoan ya walaan na ilalo ya manbilay diad dalin (Nengnengen so parapo 9)

9. (a) Panon ya say baleg ya ulop ya walad dalin et makaalagey ed “arap na trono tan arap na Kordero”? (b) Akin et nibagan duga labat so impanguman na pakatalos tayo ed Apocalipsis 7:9?

9 Nen 1935, alinewan no siopa ray kabiangan na baleg ya ulop ed pasingawey ya anengneng nen Juan. Atalosan na Saray Tasi nen Jehova ya agkaukolan ya literal ya onlad tawen so baleg ya ulop pian makaalagey ira ed “arap na trono tan arap na Kordero.” Gagawaen da itan diad simbolikon paraan. Anggano manayam ira diad dalin, say baleg ya ulop et makaalagey ed “arap na trono” diad itulok da ed autoridad nen Jehova tan pampasakop dad soberanya to. (Isa. 66:1) Makaalagey irad “arap na Kordero” diad pangipatnag day pananisia ed dondon bagat nen Jesus. Walay piparaan to iya ed samay nabasa ed Mateo 25:31, 32 ya say “amin a nasyon”—kaiba la iray mauges​—et “natipon ed arap” nen Jesus ya akayurong ed maglorian trono to. Malinew ya aliwan diad tawen so kawalaan na sarayan amin a nasyon, noagta diad dalin. Kanian duga labat so impanguman na pakatalos tayo. Lapud satan et atalosan tayo no akin ya ag-abitla ed Biblia ya onlad tawen so baleg ya ulop. Sakey labat ya grupo so makaawat na bilay ya andi-anggaan diad tawen​—say 144,000, ya kaiba nen Jesus ya ‘manuley bilang arari’ tan say dalin so uleyan da.​—Apo. 5:10.

10. Akin et kaukolan ya aralen na baleg ya ulop so nipaakar ed si Jehova tan mandayew irad sikato antis na Sanlibon Taon?

10 Kanian manlapud 1935, atalosan la na Saray Tasi nen Jehova ya say baleg ya ulop ya anengneng nen Juan ed pasingawey et tugyopen na saray matoor ya Kristiano ya walaan na ilalo ya manbilay na andi-anggaan diad dalin. Pian makaliktar ira ed baleg a kairapan, kaukolan dan aralen so nipaakar ed si Jehova tan mandayew irad sikato antis ya onggapo so Sanlibon Taon. Kaukolan dan ipatnag so mabiskeg a pananisia ‘pian makaliktar irad saray amin a nepeg a nagawa’ antis na Sanlibon Taon ya Uley na Kristo.​—Luc. 21:34-36.

11. Akin et nayarin inisip na pigaran Estudyante na Biblia ya wala ray onlad tawen kayari na Sanlibon Taon?

11 Panon to balet imay pakatalos ya wala ray matoor diad dalin ya onlad tawen kayari na Sanlibon Taon? Satan ya pakatalos et ni-publish dia nid isyu na The Watch Tower ya Pebrero 15, 1913. Nayarin inkatunongan na arum, ‘Akin et diad dalin labat so pambilayan na saray apaolin matoor ya lalaki anta wala ray Kristiano ya onlad tawen anggano aliwa ran tanton matoor kompara ed saratan a lalaki?’ Siempre, satan ya ideya et lapud sarayan duaran lingon pakatalos da nensaman: (1) say baleg ya ulop et manayam ed  tawen tan (2) say baleg ya ulop et tugyopen na saray aliwan tanton maseseg ya Kristiano.

12-13. Antoy bibidbiren na saray alanaan tan say baleg ya ulop nipaakar ed tumang da?

12 Balet singa anengneng tayo la, manlapud 1935 et atalosan la na Saray Tasi nen Jehova ya saramay makaliktar ed baleg a kairapan et sikara so baleg ya ulop ya anengneng nen Juan ed pasingawey. Sikaray “nanlapud baleg a kairapan” diad dalin, tan “diad maksil a boses et ibabaga ra: ‘Say kililiktar tayo et utang tayo ed Dios tayo, ya akayurong ed trono, tan ed Kordero.’” (Apo. 7:10, 14) Ontan met, ibabaga na Kasulatan ya say naawat na saramay napaoli ed tawen et “mas maabig a bengatla” nen say naawat na saray matoor ya lalaki nensaman. (Heb. 11:40) Lapud alinewan la so pakatalos nipaakar ed baleg ya ulop, mas apaseseg iray agagi ya imbitaan iray totoo ya manlingkor ed si Jehova pian nawalaan ira na ilalo ya manbilay na andi-anggaan diad dalin.

13 Maliket iray kabiangan na baleg ya ulop ed ilalo da. Natatalosan da ya si Jehova so mandedesisyon no iner so panlingkoran na saray matoor ya mandadayew ed sikato, balanglan diad tawen odino diad dalin. Bibidbiren na saray alanaan tan say baleg ya ulop ya nagmaliw labat ya posible so tumang da lapud agnaparaan ya kaabigan nen Jehova ya impatnag to panamegley na dondon bagat nen Jesu-Kristo.​—Roma 3:24.

BALBALEG SO BILANG NA SATAN

14. Anggano alinewan la so pakatalos tayo, akin et siansia nin inisip na dakel no panon ya nasumpal so propesiya nipaakar ed baleg ya ulop?

14 Anggano alinewan la so pakatalos na saray totoo nen Jehova nen 1935, siansia nin inisip na dakel no panon ya magmaliw ya “baleg” so bilang na saramay walaan na ilalo ya manbilay diad dalin. Sakey ed saraya si Ronald Parkin, ya mantaon na 12 nen alinewan so pakatalos nipaakar ed baleg ya ulop. Oniay nanonotan to: “Diad saman, walay manga 56,000 ya manangipalapag ed interon mundo tan maslak ed sikara et alanaan. Kanian singa aliwan baleg so bilang na baleg ya ulop.”

15. Panon ya nantultuloy ya dinmakel so bilang na baleg ya ulop?

15 Balet diad tinmumbok iran dekada, nibaki iray misionero ed dakel a bansa, tan nantultuloy ya dinmakel so bilang na Saray Tasi nen Jehova. Insan nen 1968, ginmapo so balon programa na panagaral na Biblia panamegley na libro ya The Truth That Leads to Eternal Life (Say Katuaan a Mangitonton ed Bilay ya Andi Anggaan). Lapud simpli so eksplinasyon na satan ed saray katuaan na Biblia, mas dakel ya totoo so asagyat ya manaral nipaakar ed si Jehova nen say kapiganman. Diad loob na apatiran taon, masulok ya kapalduan milyon ya balon disipulo so abautismoan. Minilyon ni so abautismoan nen kinmapuy lay impluensya na Katolikon Simbaan  ed Latin America tan arum ni ran bansa, tan nakal la iray restriksion ed kimey tayo diad Eastern Europe tan diad arum ya bansa ed Africa. (Isa. 60:22) Diad agano ni ran taon, im-publish na organisasyon nen Jehova so dakel ya uusaren ed panagbangat ya akatulong ed saray totoo ya naamtaan iray katuaan ed Biblia. Malinew ya talagan titiponen nen Jehova so sakey a baleg ya ulop—natan et manbilang la na masulok ya waloran milyon.

NANLAPU RAD NANDURUMAN PASEN ED INTERON MUNDO

16. Iner so nanlapuan na saray kabiangan na baleg ya ulop?

16 Nen insulat nen Juan so pasingawey ya anengneng to, imbaga to ya saray kabiangan na baleg ya ulop et “nanlapu ra ed amin a nasyon tan tribu tan rasa tan lenguahe.” Walay impropesiya nen propeta Zacarias ya mipara ed satan. Insulat to: “Diad saraman ya agew, samploran lalaki a nanlapud amin a lenguahe na saray nasyon et ombemben, on, ombemben a malet ed andukey a kawes na sakey a Judio, ya ikuan dan: ‘Mila kami ed sikayo, ta nadngelan min say Dios et walad sikayo.’”​—Zac. 8:23.

17. Panon ya natutulongan iray totoo ya nanlapud amin a nasyon tan lenguahe?

17 Atalosan na Saray Tasi nen Jehova ya pian natipon iray totoo ya nanlapud amin lenguahe, kaukolan ya nipulong so maong a balita ed  dakel ya lenguahe. Masulok lan 130 taon ya mangipapatalos tayo na saray uusaren ed panagaral na Biblia, balet natan et mangipapatalos tayo ed mas dakel ya lenguahe nen say kapiganman. Malinew ya sakey a milagro so gagawaen nen Jehova diad panaon tayo​—titiponen to so sakey a baleg ya ulop manlapud amin a nasyon. Lapud nitatarya so espiritual a naakan ed dakdakel ya lenguahe, nankakasakey ya mandadayew iyan grupo anggano nanlapu ra ed nanduruman pasen ed interon mundo. Tan kabkabat iray Tasi ed maseseg ya pampupulong da tan ed aroan da bilang sanaagi. Talagan makapabiskeg itan na pananisia!​—Mat. 24:14; Juan 13:35.

ANTOY EPEKTO ED SIKATAYO NA SAYAN PASINGAWEY?

18. (a) Base ed Isaias 46:10, 11, akin et agtayo la pankelawan ya sinumpal nen Jehova so propesiya nipaakar ed baleg ya ulop? (b) Akin et ag-iisipen na saray walaan na ilalo ya manbilay ed dalin ya singa walay isisiblet na Dios ed sikara?

18 Malikeliket tayo lapud sayan propesiya nipaakar ed baleg ya ulop! Agtayo la pankelawan ya sinumpal itan nen Jehova diad makapadinayew ya paraan. (Basaen so Isaias 46:10, 11.) Saray kabiangan na baleg ya ulop et misalsalamat ed ilalo ya inter nen Jehova ed sikara. Agda iisipen ya singa walay isisiblet na Dios ed sikara lapud ag-ira alanaan na masanton espiritu pian manlingkor a kaiba nen Jesus diad tawen. Diad Biblia, wala ray abitlan lalaki tan bibii ya inggiya na masanton espiritu na Dios; balet ag-ira kabiangan na 144,000. Sakey ed sikara si Juan Bautista. (Mat. 11:11) Si David so sakey nin alimbawa. (Gawa 2:34) Sikara tan dakel nin totoo so napaoli pian manbilay diad paraiso ed dalin. Amin da​—kaiba so baleg ya ulop—​et nawalaan na pankanawnawan ipanengneng so katooran dad si Jehova tan ed soberanya to.

19. Antoy gawaen tayo lapud atalosan tayo ya nasusumpal la natan so pasingawey ya anengneng nen Juan?

19 Titiponen la natan na Dios iray minilyon ya totoo ed amin a nasyon pian mandayew irad sikato. Agnin balot itan agawa ed kapiganman. Balanglan say ilalo tayo et manbilay diad tawen odino diad dalin, kaukolan tayon gawaen so anggaay nayarian tayon tulongan so dakel a totoo pian magmaliw iran kabiangan na baleg ya ulop na ‘arum a karnero.’ (Juan 10:16) Magano lan onggapo so impasakbay nen Jehova ya baleg a kairapan, tan diad satan et naderal iray gobierno tan relihyon ya mamapairap ed katooan. Talagan baleg ya pribilehyo so manatalaran ed amin a kabiangan na baleg ya ulop​—manlingkor irad si Jehova diad dalin ed andi-anggaan!​—Apo. 7:14.

KANSION 139 Isip Mon Wadman Ka no Balo Lan Amin

^ par. 5 Aralen tayo ed sayan artikulo so pasingawey ya anengneng nen Juan nipaakar ed “baleg ya ulop.” Seguradon napabiskeg so pananisia na amin ya kabiangan na sayan grupo a walaan na balibalin ilalo.