SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Nobyembre 2018

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Disyembre 31, 2018 anggad Pebrero 3, 2019.

“Saliw Moy Katuaan tan Agmon Balot Ilalako”

Antoy labay ya ibaga na pangaliw ed katuaan? No wala lad sikatayo itan, panon tayon napansiansia itan ed sikatayo?

“Manakar Ak Unong ed Katuaan Mo”

Panon tayon napabiskeg so determinasyon tayon bembenan ya malet so mablin katuaan ya imbangat nen Jehova ed sikatayo?

Manmatalek Kad si Jehova tan Manbilay Ka!

Say libro na Habacuc et makatulong ed sikatayo pian mansiansian kalmado anggano wala ray problema tayo.

Siopay Mangiimpluensya ed Panagnonot Mo?

Antoy gawaen mo pian say kanonotan nen Jehova so mangimpluensya ed panagnonot mo, aliwan say too?

Kasin Aaligen Moy Paraan na Panagnonot nen Jehova?

Antoy labay ya ibaga na ‘manpasimbalo diad panguman ed panagnonot,’ tan panon tayo iyan nagawaan?

Kaabigan​—Say Kualidad ya Nipanengneng ed Salita tan Gawa

Say kaabigan et sakey ya aspekto na bunga na masanton espiritu na Dios. Panon tayon nawalaan na sayan balibalin kualidad?

Tepetepet na Saray Manbabasa

Siopa ray Manamalangkap ya tinukoy nen Jesus ed samay labi antis na ipatey to, tan akin ya naikdan ira na ontan ya titulo?

Anton Regalo so Sarag Tayon Iter ed si Jehova?

Anto ray “mablin kaykayarian” ya abitla ed Proverbio 3:9, tan panon tayon nausar iratan pian nasuportaan so dugan panagdayew?