Onlad karga

Onlad saray karga

Anton Regalo so Sarag Tayon Iter ed si Jehova?

Anton Regalo so Sarag Tayon Iter ed si Jehova?

AMINSAN et oniay imbaga nen Jesus: “Mas makapaliket so mangiter nen say mangawat.” (Gawa 20:35) Satan ya manunan katuaan et onaplika ed relasyon tayod si Jehova. Akin? Dakdakel so iiter nen Jehova ed sikatayo ya regalo ya panliliketan tayo, balet mas naliketan tayo no mangiiter tayo na regalo ed si Jehova. Anton regalo so sarag tayon iter ed si Jehova? Ibabaga na Proverbio 3:9: “Igalang moy Jehova diad panamegley na mablin kaykayarian mo.” Kaiba ed saray “mablin kaykayarian” tayo so panaon, abilidad, biskeg, tan saray materyal ya kaykayarian tayo. No uusaren tayo iratan pian nasuportaan so dugan panagdayew, mangiiter itayo na regalo ed si Jehova, tan mamaliket itan ya maong ed sikatayo.

No nipaakar ed materyal ya kaykayarian tayo, antoy makatulong pian agtayo nalingwanan so pangiter na regalo ed si Jehova? Imbaga nen apostol Pablo ed saray taga Corinto ya “mangibiig” ira na kontribusyon da. (1 Cor. 16:2) Antoy sarag mon gawaen no labay mon naamtaan so impormasyon nipaakar ed paraan na panagdonasyon diad lugar yo? Ipangasin nengnengen so kahon ed leksab.

Say pandonasyon online et aliwan available ed amin ya bansa. Balet say impormasyon nipaakar ed arum ya paraan na pandonasyon et naromog ed web page parad pandonasyon. Diad arum a bansa, walay seksion ed satan ya page ya mangebat ed saray mabetbet ya itetepet nipaakar ed pandonasyon.