Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Aaligen Moy Paraan na Panagnonot nen Jehova?

Kasin Aaligen Moy Paraan na Panagnonot nen Jehova?

“Manpasimbalo kayo diad panguman yo ed panagnonot yo.”​—ROMA 12:2.

KANSIONEN: 56, 123

1, 2. Legan tayon onaaligwas ed espiritual, anto ray nanaaralan tayon gawaen? Iyilustra.

AKAAWAT na regalo so sakey ya ugaw. Imbaga na atateng tod sikato, “Salamat, kuan mo.” Akisalamat so ugaw, lapud imbaga itan na atateng to. Balet legan ton ombabaleg, lalo ton naaapresya so panagnonot tan kaabigan na atateng to ed arum. Kanian natan et mabulos lan misasalamat ya manlapud puso. Akin? Lapud say pisasalamat et nagmaliw lan kabiangan na panagnonot to.

2 Mipadpara, nen naamtaan tayo so katuaan, naaralan tayo ya importante so itulok ed saray manunan kakaukolanen nen Jehova. Balet legan tayon onaaligwas ed espiritual, mas natatalosan tayoy kanonotan nen Jehova—saray labay to, saray agto labay, tan no antoy panmoria to ed saray bengatla. No aaligen tayoy paraan na panagnonot to tan aabuloyan tayon impluensyaan na satan iray gagawaen tan personal iran desisyon tayo, ipapanengneng tayo ya say kanonotan nen Jehova et kabiangan la na bilay tayo.

3. Akin et aliwan mainomay ya gawaen a kabiangan na bilay tayo so kanonotan na Dios?

3 Anggaman makapaliket ya aligen so paraan na panagnonot nen Jehova, siansian aliwan mainomay itan. No maminsan, say  problema et say agperpekton kanonotan tayo. Singa bilang, nayarin mairap tayon talosan so panmoria nen Jehova nipaakar ed kalinisan ed moral, materyalismo, panagpulong a kimey, lingon panangusar ed dala, odino arum nin bengatla. Antoy nagawaan tayo? Panon tayon tuloytuloy ya onaligwas pian say kanonotan na Dios et magmaliw ya kabiangan na bilay tayo? Tan antoy nepeg ya epekto na satan ed saray gagawaen tayo natan tan diad arapen?

GAWAEN A KABIANGAN NA BILAY TAYO SO KANONOTAN NA DIOS

4. Antoy labay ya ibaga na bilin nen Pablo ya ‘umanen so panagnonot tayo’?

4 Basaen so Roma 12:2. Deneskribe nen apostol Pablo ed sayan teksto no antoy kaibad pangalig ed paraan na panagnonot nen Jehova. Naaralan tayo diad imbeneg ya artikulo ya pian ‘agtayo la naimpluensyaan na sayan sistema na mundo,’ nepeg tayon ipulisay iray panagnonot tan ugali na sayan mundo. Balet binitla met nen Pablo ya kaukolan tayon ‘umanen so panagnonot tayo.’ Kaibad satan so panaral ed Salita na Dios ya say gagala tayo et pian talosan iray kanonotan to, dalepdepen iratan, tan itunos so panagnonot tayo ed kanonotan na Dios.

5. Ipaliwawa so pandumaan na basta labat pambasa ed panaral.

5 Say panaral et aliwan basta labat pambasa tan panggulis na saray ebat ed tepet. No manaaral tayo, tatalosan tayo no antoy ibabaga na aaralen tayo nipaakar ed si Jehova, saray paraan to, tan panagnonot to. Tatalosan tayo no akin ya igaganggan odino isesebel nen Jehova so sakey ya bengatla. Iisipen tayo met no anto ran pananguman so kaukolan tayon gawaen ed bilay tayo tan ed panagnonot tayo. Anggaman amin iratan et agtayo met kaukolan ya ikonsidera ed kada panaral tayo, nagunggonaan tayo no ipanaon tayo so mandalepdep—nayarin usaren tayo so kapaldua na panaon ed kada panaral tayo—pian mas naapresya tayoy babasaen tayo.—Sal. 119:97; 1 Tim. 4:15.

6. Antoy resulta no dalepdepen tayo iray kanonotan nen Jehova?

6 No regular tayon dadalepdepen so Salita na Dios, baleg so nagawaan na satan. ‘Napaneknekan tayod sarili tayo,’ odino nakombinse itayo ya say kanonotan nen Jehova ed saray bengatla et perpekto. Natatalosan tayo la iray bengatla base ed panmoria to tan panisiaan tayo iratan. ‘Anguman’ la so panagnonot tayo, tan wala lay balon paraan na panagnonot tayo. Kalkalna lan magmaliw ya kabiangan na bilay tayo so kanonotan nen Jehova.

WALAY EPEKTO NA NONONOTEN TAYO ED GAGAWAEN TAYO

7, 8. (a) Antoy panmoria nen Jehova ed materyal iran bengatla? (Nengnengen iray litratod gapo na artikulo.) (b) No aaligen tayoy panmoria to, antoy naynay tayon iyuuna ed bilay tayo?

7 Agtayo ibabaga ya saray nononoten tayo et angangga labat ed isip. Diad tua et walay epekto na nononoten tayo ed gagawaen tayo. (Mar. 7:21-23; Sant. 2:17) Mas natalosan tayo iya no imanoen tayoy pigaran alimbawa. Singa bilang, diad saray Ebanghelyo, malinew tayon nanengneng ditan iray kanonotan nen Jehova nipaakar ed materyal iran bengatla. Say Dios a mismo so nampili na magmaliw ya atateng a mamabaleg ed Anak to​—sanasawa ya simpli labat so panagbilay da. (Lev. 12:8; Luc. 2:24) Nen inyanak si Jesus, sikatoy “imparukol [nen Maria ed] kuwadra, lapud anggapoy kuarton napampundoan da.” (Luc. 2:7) No gagalaen nen Jehova, sarag to pay mangiparaan na mas komportable ya napampundoan parad kiyanak na Anak to. Balet say importante ed Sikato et say espiritualidad na mangasikaso tan mamabaleg ed si Jesus.

8 Diad sayan salaysay na Biblia nipaakar ed inkiyanak nen Jesus, natalosan tayo no antoy  panmoria nen Jehova ed materyal iran bengatla. Labay na arum ya atateng a niwalad saray ananak da so sankaabigan no nipaakar ed materyal, anggano nipeligro la so espiritualidad na ananak da. Malinew balet ya say sankaimportantian ed si Jehova et say espiritual iran bengatla. Kasin aaligen moy panmoria nen Jehova? Antoy ipapanengneng na saray gagawaen mo?​—Basaen so Hebreo 13:5.

9, 10. Panon tayon nipanengneng ya aaligen tayoy panmoria nen Jehova nipaakar ed pakagapol na arum?

9 Say sakey nin alimbawa et no antoy panmoria na Dios nipaakar ed pakagapol na arum. Oniay imbaga nen Jesus: “Siopaman a mangigapol ed sakey ed sarayan angkekelag a walaay pananisia ed siak, mas maong nin sabitan so beklew to na baton gilingan ya itetelek na asno tan sikatoy ibuntok ed dayat.” (Mar. 9:42) Ambelat iratan ya salita! Lapud perpekton impanengneng nen Jesus so personalidad na Ama to, segurado tayo ya ontan met so nalilikna nen Jehova ed siopaman ya lapud saray kagagawa to et nagagapol iray papatumbok nen Jesus.​—Juan 14:9.

10 Kasin aaligen tayoy panmoria nen Jehova tan Jesus? Kasin ginawa tayo la itan ya kabiangan na bilay tayo? Antoy ipapanengneng na saray gagawaen tayo? Singa bilang, walay agustoan tayon estilo na kawes tan panag-ayos ya nayarin makaopendi ed arum diad kongregasyon, odino lapud satan et makapannonot laingen so arum na imoral a bengatla. Kasin ikokonsidera tayoy liknaan na agagi, aliwan say personal iran panlabayan tayo labat?​—1 Tim. 2:9, 10.

11, 12. Panon ya no aaligen tayoy panmoria na Dios ed kaugsan tan no walay kontrol tayod sarili tayo et naprotektaan tayod pakapanggawa na mauges?

11 Say komatlon alimbawa: Kabusol nen Jehova so ag-inkatunong. (Isa. 61:8) Amta ton walay tendensia tayon makapanggawa na makapuy lapud atawir tayon kasalanan, kanian bibilinen to itayo ya busolen met so ag-inkatunong. (Basaen so Salmo 97:10.) No dalepdepen tayo no akin ya kabusol nen Jehova so kaugsan, ontulong itan ed sikatayo pian naalig tayoy panmoria to, tan satan so mamabiskeg ed sikatayon labanan so panggaway kasalanan.

12 Makatulong met ed sikatayo so pangalig ed panmoria nen Jehova nipaakar ed ag-inkatunong pian nanengneng tayo iray makapuy ya kagagawa, anggan ag-iratan espisipikon abitla ed Salita na Dios. Singa bilang, say lap dancing et malaswan kondukta ya kaslakan lan gagawaen na totoo ed mundo. Nayarin ibaga na arum ya ayos labat itan, tan irason dan agmet itan mipara ed aktual ya pisesekso. * Balet kasin ipapatnag na saratan so kanonotan na Dios, ya kabusol toy amin ya klase na kaugsan? Arawian tayo sirin iray mauges a kagagawa diad pakawalaan tayoy kontrol ed sarili, ontan met ed pambusol ed saray kabusol nen Jehova.​—Roma 12:9.

NONOTEN LAN UNONA IRAY GAWAEN TAYON DESISYON ED ARAPEN

13. Akin ya say pannonot lan unona ed saray panmoria nen Jehova et makatulong ed panggawa tayoy desisyon ed arapen?

13 Legan tayon manaaral, maabig no isipen tayo no antoy kanonotan nen Jehova ed saray situasyon ya nayarin nipaarap ed sikatayo. No ontan so gawaen tayo, amta tayo lay gawaen tayo no bilang nipaarap tayod saray situasyon ya kaukolan so pandesisyon a tampol. (Pro. 22:3) Aralen tayoy pigaran alimbawa ed Biblia.

14. Antoy naaralan tayod si Jose nen impulisay toy panutukso na asawa nen Potifar?

14 Lapud tampol ya impulisay nen Jose so  panutukso na asawa nen Potifar, impanengneng nen Jose ya ninonot to lan unona so kanonotan nen Jehova nipaakar ed panmatoor ed asawa. (Basaen so Genesis 39:8, 9.) Diad sayan ebat tod asawa nen Potifar: “Panon kon nagawaan iyan baleg a kaugsan tan makapankasalanan ak ed Dios?” et nanengneng tayo ya ginawa to lan kabiangan na bilay to so kanonotan na Dios. Sikatayo balet ey? Antoy gawaen mo no walay katrabahom ya mi-flirt ed sika? Odino panon to no walay angi-send ed cellphone mo na text odino litrato nipaakar ed sex? * Mainomay tayoy mansiansian matoor no ninonot tayo lan unona tan inalig tayo lay panmoria nen Jehova ed saratan a bengatla, tan no diad gapo ni labat et amta tayo lay gawaen tayo.

15. Singa ginawa na saramay taloran Hebreo, panon tayon nalabanan so desdes na arum ya ikompromiso so katooran tayod si Jehova?

15 Aralen tayo natan so alimbawa na taloran Hebreo ya kabkabat ed ngaran dan Sadrac, Mesac, tan Abednego. Nen determinado iran agmandayew ed balitok ya imahen ya impaalagey nen Arin Nabucodonosor tan nen direkta so ebat da ed ari, nanengneng tayo ya ninonot da lan unona no antoy gawaen da pian makapanmatoor ira ed si Jehova. (Exo. 20:4, 5; Dan. 3:4-6, 12, 16-18) Panon to no imbaga na amom ya mangiter kay kontribusyon parad sakey ya selebrasyon a walay koneksion tod palson relihyon? Antoy gawaen mo? Imbes ya alagaren mo nin nagawa itan, agta mas maabig no natan ni labat et isipen mo lay kanonotan nen Jehova ed saratan ya bengatla? Kanian no bilang nagawa la iratan, mainomay mo lan gawaen tan ibaga no antoy duga, ya singa ginawa na taloran Hebreo.

Kasin nan-research ka la, nanggawa ka lay kompleton legal a dokumento ed paraan na panagpatambal ya labay mo, tan akitongtong ka lad doktor? (Nengnengen so parapo 16)

16. Panon ya say malinew a pakatalos ed kanonotan nen Jehova et ontulong ed sikatayon makapanparaan parad emergency?

16 Say pannonot lan unona ed saray kaukolan tayon gawaen pian mansiansian matoor et talagan makatulong lalo la no walay nagawan emergency. Anggaman determinado tayon agmanpasaksak na dala odino anggan dinan ed apatiran manunan kabiangan na dala, say arum balet ya paraan na panagpatambal ya nalalanor so dala et mankaukolan na personal a desisyon base ed saray prinsipyo na Biblia ya  mangipapatnag na kanonotan nen Jehova. (Gawa 15:28, 29) Seguradon aliwan say sankaabigan a panaon ya pannonotan itan et no wala tayo lad ospital, odino no wala lay sakit ya nalilikna tayo tan dedesdesen itayo na arum ya mandesisyon a tampol. Natan la sirin so panaon pian man-research, manggawa na kompleton legal a dokumento ed paraan na panagpatambal ya labay tayo, tan mitongtong tayod doktor. *

17-19. Akin ya importantin aralen tayo la natan no antoy kanonotan nen Jehova ed saray bengatla? Mangiter na alimbawa na situasyon ya kaukolan tayon pamparaanan.

17 Isipen met so maples ya ebat nen Jesus ed sayan lingon simbawa nen Pedro: “Kasian moy sarilim, Katawan.” Seguradon ninonot lan unona nen Jesus no antoy linawa na Dios parad sikato tan saray propesiya nipaakar ed pambilay tan ipatey to diad dalin. Lapud satan, binmiskeg so determinasyon ton mansiansian matoor, tan isakripisyo so bilay to parad sikatayo.—Basaen so Mateo 16:21-23.

18 Natan, linawa na Dios ya saray totoo to et makapikaaro ed sikato tan anggad posible et sigpot iran makapibiang ed kimey to. (Mat. 6:33; 28:19, 20; Sant. 4:8) Singa agawad si Jesus, wala ray totoon maong met so intension da ya nayarin mangiyarawi ed sikatayo ed satan ya kimey. Singa bilang, panon to no inopresian ka na amom ya i-promote to ka tan ontagey so sueldom balet lapud satan et naapektoan so espiritual iran aktibidad mo? Odino no maneeskuela ka, panon to no walay opresi ed sikan manaral ed arum ya lugar balet makaarawi ka ed pamilyam? No ontan so situasyon mo, kasin manpikasi ka tan man-research, mitongtong kad pamilyam tan nayarin diad saray elder, antis kan mandesisyon? Agta maabig no natan ni labat et aaralen mo lay kanonotan nen Jehova ed saratan ya bengatla tan pansasagpotan mon aligen so panagnonot to? Kanian no walay ontan iran opresi, nayarin agmo la iratan ipasen ya tukso. Wala la ray goal mod espiritual, determinado ka la, kanian say kaukolan mo labat ya gawaen et sumpalen no antoy ginawam ya desisyon.

19 Nayarin wala ni arum ya nanonotan mon situasyon ya biglaan odino agmo iilaloan ya nagawa. Siempre, agtayo makapanparaan ed amin ya posiblin nagawa. Balet no dadalepdepen tayoy kanonotan nen Jehova diad personal ya panagaral tayo, seguradon nanonotan tayoy inaral tayo tan niyaplika tayo itan diad kada espisipikon situasyon. Importante sirin ya natatalosan tayo no antoy kanonotan nen Jehova ed saray bengatla, aligen tayo iratan, tan isipen tayo no antoy epekto na panmoria na Dios ed saray gagawaen tayo natan tan diad arapen.

SAY KANONOTAN NEN JEHOVA TAN SAY ARAPEN MO

20, 21. (a) Akin ya napanliketan tayoy limitadon kawayangan tayo diad balon mundo? (b) Panon ya natan ni labat et nayarin nalikna tayo la itan ya liket?

20 Tatalaranan tayo lay balon mundo. Maslak ed sikatayo et iilaloan tayo lay pambilay na andi-anggaan diad paraison dalin. Diad uley na Panarian, nibulos la so katooan manlapud kairapan ya naeeksperiensya tayod sayan mundo. On, anggad satan ya panaon et wala nin siansiay kawayangan tayo. Kada sakey et sarag ton pilien no antoy labay tan pilalek ton gawaen.

21 Siempre, siansian walay limitasyon na satan ya kawayangan. No nipaakar ed duga tan aliwa, saray mauyamo et manpaigiya ed saray ganggan tan kanonotan nen Jehova. Tan manresulta itan ed agnaparaan ya liket tan kareenan. (Sal. 37:11) Balet natan ni labat et nalilikna tayo la itan ya liket legan tayon aaligen so paraan na panagnonot nen Jehova.

^ par. 12 Say lap dancing et “sakey a klase na sayaw ya maslak et ngalngali labos-lakseb imay onsasayaw, tan malaswan onggagarigar ed akwalan na kustomer to.” Depende ed no antoy tuan agawa, nayarin ipasen itan bilang seksual ya imoralidad a mankaukolan na hudisyal ya aksion. Say sakey ya Kristianon akibiang ed ontan ya kagagawa et nepeg ya onkerew na tulong ed saray elder.​—Sant. 5:14, 15.

^ par. 14 Say tawag ed pangi-send na text, litrato, odino video nipaakar ed sex et sexting. Depende ed no antoy tuan agawa, nayarin mankaukolan itan na hudisyal ya aksion. Diad arum ya situasyon, saray menor-de-edad ya akapibiang ed sexting et akasoan bilang sex offender. Parad kaaruman ya impormasyon, onlad website ya jw.org tan basaen online so artikulon “Tepet na Saray Kabataan—Antoy Dapat Kon Naamtaan Tungkol ed Sexting?” (Nengnengen diad BANGAT NA BIBLIA > TINEDYER.) Odino basaen so artikulon “Kung Paano Kakausapin ang Iyong Anak Tungkol sa Sexting” diad Nobyembre 2013, pahina 4-5 ya isyu na Gumising!

^ par. 16 Saray makatulong ya prinsipyo na Biblia et impaliwawa ed saray publikasyon tayo. Singa say libron Mansiansia Kayo ed Panangaro na Dios, pahina 215-218.