SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Hunyo 2018

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Agosto 6 anggad Setyembre 2, 2018.

“Say Panarian Ko et Agkabiangan na Sayan Mundo”

Panon ya say panmoria nen Jesus nipaakar ed saray isyu ed politika tan komunidad et impluensyaan toy panmoria tayo?

Magmaliw Tayo Komon ya Saksakey a Singa si Jehova tan si Jesus et Saksakey

Antoy nitulong mo pian napansiansia so pankakasakey na totoo na Dios?

Nayarin Naawat To Komon so Pabor na Dios

Say alimbawa nen Rehoboam, say ari na Juda, so ontulong ed sikatayo pian natalosan tayo no antoy nenengnengen na Dios ed kada sakey ed sikatayo.

Abuloyan Mon Saray Ganggan na Dios tan Prinsipyo To so Mangipasal ed Konsiensiam

Inikdan itayo na Dios na kompas ed moral, balet kaukolan tayon seguroen ya igiya itayo na satan ed dugan direksion.

‘Pasindag Yo so Liwawa Yo’ Pian Nigloria si Jehova

Mas ni so kaukolan ya gawaen likud ed pangipulong na maong a balita.

ISTORYAY BILAY

Aligliwa Ak ed Amin ya Kapagaan Ko

Naeksperiensya nen Edward Bazely so problema ed pamilya, isusumpa lapud relihyon, pakadismaya, tan depresyon.

Baleg so Epekto na Pangibano

Anggan say antikey labat a pangibano et baleg so epekto to.

Kasin Nanonotan Yo?

Kasin naebatan yo irayan tepet base ed saray apalabas ya isyu na Say Panag-bantayan?