Onlad karga

Onlad saray karga

Baleg so Epekto na Pangibano

Baleg so Epekto na Pangibano

“HELLO! Kumusta ka?”

Seguradon mabetbet mon uusaren itan a panangibano. Ompan walay kaiba to ni ingen ya pasamano odino lakap. Nayarin aliwan parepareho so kustombre tan saray salitan uusaren ed nanduruman lugar, balet say gagala na pangibano et pareho labat. Diad tua, say agpangibano et nayarin ipasen ya aliwan makaaro odino pakapatnagan na aliwliwan ugali.

Balet aliwan amin et apasal ya mangibano. Nayarin say arum et mabaing odino abebbebay pakanengneng dad sarili da, ya pakalikna ra et anggapoy malabay ed sikara. Say arum balet et naiirapan ya ibano so arum ya duma so lahi, kultura, odino kipapasen dad bilay. Balet anggan say antikey labat a pangibano et baleg so epekto to.

Tepetay sarilim: ‘Antoy nagawaan na pangibano? Tan antoy naaralan kod Salita na Dios nipaakar ed panangibano?’

IBANO SO “AMIN A KLASE NA TOTOO”

Nen inawat nen apostol Pedro ed Kristianon kongregasyon si Cornelio, say unonan Kristianon Gentil, imbaga to: “Anggapoy lalabien na Dios.” (Gawa 10:34) Ag-abayag, insulat nen Pedro ya “labay [na Dios] ya amin et naikday pankanawnawan magbabawi.” (2 Ped. 3:9) Nayarin say unonan pangiyaplikaan tayo ed saratan a teksto et samay manaaral ni labat na Biblia. Balet impaseseg met nen Pedro ed saray Kristiano: “Igalang yoy amin a klase na totoo, aro yoy amin ya agagi yo.” (1 Ped. 2:17) Sirin, agta maabig no ibano tayoy arum antokaman so lahi, kultura, odino kipapasen dad bilay? Sakey itan ya paraan pian nipanengneng so galang tan panangaro.

Binilin nen apostol Pablo iray walad kongregasyon: “Awat yo so sakey tan sakey, a singa ed impangawat na Kristo ed sikayo.” (Roma 15:7) Espisipikon binitla nen Pablo iray agagi ya ‘nagmaliw a makapabiskeg a tulong’ ed sikato. Mas kakkaukolan na saray agagi natan so panamabiskeg legan ya papasyaen nen Satanas so panangataki to ed totoo na Dios.—Col. 4:11, paimanod leksab; Apo. 12:12, 17.

Nanengneng tayod saray alimbawa ed Biblia ya baleg so epekto na pangibano pian nalikna ran welcome ira.

PANAMASEGURO, PANAMASESEG, PANANGARO

Nen sinmabi panaon pian iyalis so bilay na Anak na Dios ed eges nen Maria, imbaki nen Jehova so sakey ya anghel a mitongtong ed sikato. “Maabig ya agew, sika ya apaboran a maong,” so imbaga na anghel diad gapo, “si Jehova et walad sika.” Balet “apagaan a maong” si Maria, mankelaw no akin ya mitotongtong ed sikato so sakey ya anghel. Nen naimano itan na anghel, imbaga to: “Agka natatakot, Maria, ta pinaboran ka na Dios.” Impaliwawa tod si Maria ya gagala na Dios ya sikatoy mangiyanak ed Mesias. Imbes ya napagaan ni, oniay imbaga nen Maria: “Siak so biin aripen nen Jehova! Nagawa komon ed siak so unong ed imbagam.”​—Luc. 1:26-38.

Sakey a pribilehyo parad samay anghel ya sikatoy usaren nen Jehova bilang mensahero to; balet agto impasen so sarili to ya atagtagey pian mitongtong ed sakey ya imperpekton too. Imbano to ni antis ton imbaga so mensahe to. Antoy naaralan tayod satan? Nepeg ya akaparaan tayon ibano so arum tan pasesegen ira. Anggan diad pigaran salita labat, natulongan tayoy arum, tan nipaseguro ed sikara ya talagan kabiangan ira ed totoo na Dios.

Dakel so akabat nen Pablo ed saray kongregasyon diad interon Asia Minor tan Europa. Karga na saray sulat to so dakel ya espisipikon panangibano. Nabasa tayo iratan ed Roma kapitulo 16. Dakel ya Kristiano so pinawitan to na panangumusta. Binitla toy Febe, ya “agi tayon bii,” tan pinaseseg to ray agagi ya  “sikatoy awaten [da] bilang kaparan mananisia ed Katawan diad paraan a manepeg ed saray masanto tan iter [dad] sikatoy antokaman a tulong a nakaukolan to.” Kinumusta met nen Pablo si Prisca tan Aquila, ya “sikaray pisasalamatan [to] ontan met na amin a kongregasyon na saray nasyon.” Kinumusta to met so arum ya nayarin agkabkabat natan—say ‘inad-aro ton Epeneto’ ontan met si “Trifena tan Trifosa, saray bibiin mansasagpot a maong ed kimey na Katawan.” On, mabulbulos ya kinumusta nen Pablo iray agagi to.—Roma 16:1-16.

Isipen pay liket ya alikna ra nen naamtaan dan sikaray sankanonot. Seguradon inmelet so panangaro da ed si Pablo tan ed sakey tan sakey! Tan seguradon apaseseg met so arum ya Kristiano nen abalitaan da itan ya maaron panangibano, tan atulongan iran mansiansian mabiskeg ed pananisia. On, saray panangibano ya walaan na personal ya interes tan komendasyon et mamaelet na pankakaaro tan makatulong ed pankakasakey na saray matoor ya lingkor na Dios.

Kaepas nen Pablo ed daongan na Puteoli tan amaarap ed Roma, saray agagi ya nanlapud abalaten et akinengnengan ed sikato. Nen anengneng ira nen Pablo manlapud arawi, sikatoy “akisalamat ed Dios tan apabiskeg.” (Gawa 28:13-15) No maminsan, nayarin say nagawaan tayo labat et onimis tan ompayapay no ibano tayoy arum. Balet anggan say ontan ya panangibano et mamabiskeg la ed sakey, a nayarin nadi-depress o naeermenan.

PANGIGAPOAN NA TONGTONGAN

Say disipulo a si Santiago et kaukolan toy mangiter na ambelat a simbawa. Say arum ya Kristiano et magmamaliw ya agmatoor lapud pikakaaro dad totoo ed mundo. (Sant. 4:4) Balet imanoen no panon ya inggapo nen Santiago so sulat to:

“Siak, si Santiago, ya aripen na Dios tan nen Katawan a Jesu-Kristo, et nansulat ak ed 12 tribu a nitaytayak ed nanduruman pasen: Awat yoy panangumustak!” (Sant. 1:1) Seguradon mainomay ya inawat na saray nambasa na sulat to iray bilin to nen anengneng dad panangibano to ya parehoy kipapasen da ed Dios. On, say mapaabeban panangibano so nayarin pangigapoan na tongtongan nipaakar ed seryoso iran bengatla.

Say talagan epektibo ya panangibano, anggano antikey, et nepeg ya nanlapud puso tan napatnagan so tuan panangaro. Tua itan anggano singa ag-itan naiimano. (Mat. 22:39) Walay sakey a sister ed Ireland ya sinmabi ed Kingdom Hall nen asingger lan onggapo so aral. Nen sikatoy manaapuran onloob, walay brother ya linmingaw, inmimis, tan imbaga tod sikato: “Kumusta? Maong ta wadia ka.” Insan la yinmurong imay sister.

Kayari pigay simba, inasinggeran na sister imay brother tan imbaga to ya walay dadalanen ton makapaaburidon situasyon diad abung da. “Maer-ermen ak ed saman ya labi,” so kuan to, “agak lawari miaral. Agko la masyadon natandaan iramay inaral, balet say atantandaan ko et say impangibanom. Aliknak ya talagan welcome ak. Salamat.”

Ag-amta na saman ya brother ya baleg so epekto na samay antikey ya impangibano to. “Nen imbaga tod siak so epekto na samay imbagak,” so imbaga na brother, “malikeliket ak ta sikatoy imbanok. Talagan balibali ed liknaan.”

Insulat nen Solomon: “Ibantak mo ed danum so tinapay mo, ta kalabas na dakel ya agew et naromog mo lamet itan.” (Ecl. 11:1) No sankanonot tayo so kaimportantian na pangibano ed arum, lalo lad saray kapara tayon Kristiano, napabiskeg tayo ra tan say sarili tayo. Kanian lanang tayon tandaan ya baleg so epekto na panangibano.