Onlad karga

Onlad saray karga

Nayarin Naawat To Komon so Pabor na Dios

Nayarin Naawat To Komon so Pabor na Dios

SEGURADON labay tayon naawat so pabor nen Jehova legan tayon manlilingkor ed sikato. Balet siopa ray ikdan nen Jehova na pabor tan bendisyon to? Nensaman, wala ray akaawat na panangabobon na Dios anggano akagawa ira na graben kasalanan diad apalabas. Saray arum et walaan na balibali iran kualidad balet abalang da so panangabobon na Dios diad saginonor. Kanian nayarin itepet tayod sarili tayo, “Antoy manunan nenengnengen nen Jehova ed kada sakey ed sikatayo?” Natulongan itayo na alimbawa nen Rehoboam, say ari na Juda, pian naebatan itan.

ALIWAN MAABIG YA GAPOAN

Say ama nen Rehoboam et si Solomon, ya 40 taon ya nanuley ed Israel. (1 Ara. 11:42) Inatey si Solomon nen 997 B.C.E. Insan si Rehoboam et nambiahe manlapud Jerusalem paonlad norte diad Siquem pian sikatoy lanaan bilang ari. (2 Awa. 10:1) Kasin naimadyin mo ya sikatoy napapagaan no panon ton naalig si Solomon, ya kabkabat a marundunong? Amta kasi nen Rehoboam ya agmanbayag et nasubok so abilidad ton resolbien iray komplikadon problema?

Seguradon anengneng nen Rehoboam ya napno na tension so uley to diad Israel. Sinmabi panaon, linma ed sikato iray totoo ed Israel pian ibaga iray problema da: “Pinabelat nen amam so pako mi. Balet no say mairap a panaglingkor ed amam et painomayen mo, tan palemewen moy ambelat a pako ya impasakbat tod sikami, manlingkor kamid sika.”​—2 Awa. 10:3, 4.

Singa ag-amta nen Rehoboam no antoy gawaen to! No iter toy kekerewen na totoo, sikato, say pamilya to, tan saray opisyal ed palasyo to et nabawasan na luho tan ondaiset so naala da ed saray totoo. Balet no agto iter so kekerewen na totoo, ompan manrebelde ira. Anto kasi gawaen to? Unona, say balon ari et kinmonsulta ni ed saray mamasiken ya nanlingkor bilang mananimbawa nen Solomon. Balet, kayari na satan et kinmonsulta met si Rehoboam ed saray kalangweran a lalakin kaedaran to. Inunor toy simbawa na sarayan kalangweran, kanian nandesisyon ya pairapen a maong iray totoo. Oniay imbaga to: “Mas pabelaten koy pako yo, tan palooren ko ni itan. No si amak et dinusa to kayo ed panamegley na saray siplat, siak balet, dusaen ta kayo ed panamegley na saray latiko.”​—2 Awa. 10:6-14.

Wala tay naaralan tayo ed saya? Talagan lanang ya makabat so idengel ed saray agagin matatken ed espiritual. Lapud mas eksperiensyado la ra, nayarin nanengneng dan tampol so posiblin resulta na sakey a desisyon tan makapangiter ira na dugan simbawa ed sikatayo.—Job 12:12.

 “INUNOR DAY MENSAHE NEN JEHOVA”

Tinipon nen Rehoboam iray sundalo to pian labanan iramay nanrebelde. Balet sinmalet si Jehova panamegley nen propeta Semaias, ya imbaga to: “Agkayo milalaban ed saray Israelita ya agagi yo. Pawil ki lad kaabungan yo, ta siak so nanlapuan na sayan inkagawa.”—1 Ara. 12:21-24. *

Ag-ira milaban? Nayarin naimadyin mo no panon ya apagaan ya maong si Rehoboam lapud satan! Anto kasi isipen na totoo ed ari ya tinaktakot ton dusaen iray uuleyan to panamegley na “saray latiko” balet ta onatras ya tampol ed sayan makapabiglan impanrebelde? (Ikompara so 2 Awaran 13:7.) Anggaman ontan, say ari tan saray sundalo et “inunor day mensahe nen Jehova tan sinmempet la rad kaabungan da, unong ya imbagad sikara nen Jehova.”

Antoy naaralan tayo? Makabat so pangunor ed Dios anggano nayarin balawen itayo na arum lapud satan. No unoren tayo so Dios, naawat tayo so pabor tan bendisyon to.​—Deu. 28:2.

Antoy resulta ed si Rehoboam? Nen agto la intuloy so plano ton milaban ed balon abuo ya panarian, say nampokusan to la et say pangipaalagey na saray syudad diad saray teritorya na tribu na Juda tan Benjamin ya wala nin siansia ed pakauley to. ‘Pinabiskeg ton maong’ so pigaran syudad. (2 Awa. 11:5-12) Tan say mas importante, inunor to iray ganggan nen Jehova. Nen nigalet ed idolatriya so samploran-tribu a panarian na Israel ya uuleyan nen Jeroboam, dakel ya totoo ditan so ‘sinmuporta ed si Rehoboam.’ Oonla rad Jerusalem pian suportaan so dugan panagdayew. (2 Awa. 11:16, 17) Kanian binmiskeg so panarian nen Rehoboam lapud katutulok to.

NANKASALANAN BALET NAGBABAWI

Balet nen binmiskeg so panarian nen Rehoboam, walay ginawa ton ag-iilaloan. Agto la inunor so ganggan nen Jehova tan nandayew ed palson dirios! Akin? Kasin lapud impluensya na ina to, ya sakey ya Ammonita? (1 Ara. 14:21) Antokaman so rason, tinmumbok ed sikato so interon nasyon. Kanian inabuloyan nen Jehova ya nasakop nen Arin Sisac na Ehipto so dakel ya syudad na Juda, anggano pinabiskeg la iratan nen Rehoboam!​—1 Ara. 14:22-24; 2 Awa. 12:1-4.

Say sankagrabian et nen akasabi lay Sisac so Jerusalem, say sentro na panarian nen Rehoboam. Diad saman et impasabi nen propeta Semaias so mensahe na Dios ed si Rehoboam tan saray prinsipe to: “Tinaynan yo ak, kanian tinaynan ta kayo met tan inyawat ta kayod lima nen Sisac.” Antoy reaksion nen Rehoboam ed satan ya mensahe na panagdisiplina? Positibo! Oniay nabasa tayo: “Diad saman et nampaabeba iray prinsipe na Israel tan say ari tan inkuan da: ‘Si Jehova et matunong.’” Kanian prinotektaan nen Jehova si Rehoboam tan say Jerusalem.​—2 Awa. 12:5-7, 12.

Kayari na saman, si Rehoboam et nantultuloy ya nanuley ed abalaten ya panarian. Antis ya ompatey, inikdan to na dakel ya regalo iray ananak ton lalaki ta pian ag-ira manrebelde ed si Abias, say agi da ya onsublay a manuley. (2 Awa. 11:21-23) Diad saya et impanengneng nen Rehoboam ya sikatoy walaan na pakatalos, ya dati et anggapo ed sikato.

MAONG ODINO MAUGES?

Balet anggano wala ray maong ya agawaan nen Rehoboam, naandid sikato so pabor na Dios. Oniay ibabaga na Biblia nipaakar ed interon impanuley to: “Sikatoy nanggawa na mauges.” Akin? Lapud “agto denesidi ed puso to ya anapen si Jehova.”​—2 Awa. 12:14.

Aliwan singa si Arin David, si Rehoboam et ag-awalaan na malet a relasyon ed si Jehova

Isipen pa iray agawa ed si Rehoboam: No maminsan et unoren toy Dios. Tan wala ray maong ya ginawa to parad totoo nen Jehova. Balet ag-awalaan na malet ya relasyon ed si Jehova odino agto pinilalek ya paliketen so Dios. Kanian sikatoy akapankasalanan tan nandayew ed palson dirios. Nayarin isipen mo: ‘Nen inawat nen Rehoboam so disiplina na Dios, kasin ginawa to itan lapud impluensya na arum aliwan lapud impapuson panagbabawi tan labay ton paliketen so Dios?’ (2 Awa. 11:3, 4; 12:6) Pinawil to lanlamang so mauges ya kagagawa to. Baleg so pidumaan to ed laki ton si Arin David! On, akagawa na saray kasalanan si David, balet napatnagan ed interon bilay to ya inar-aro toy Jehova,  walay debosyon to ed dugan panagdayew, tan sikatoy impapuson nagbabawi ed saray kasalanan to.​—1 Ara. 14:8; Sal. 51:1, 17; 63:1.

Talagan makaaral itayo na leksion ed si Rehoboam. Nakomendaan iramay mangitatarya na pankaukolan na pamilya ra tan mansasagpot ya manggawa na maabig iran kimey. Balet pian naawat tayo so pabor na Dios, nepeg ya say unona tan sankaimportantian ya suportaan tayo et say dugan panagdayew tan mansiansia ditan.

Nagawaan tayo itan no mansagpot itayon pansiansiaen so aralem a panangaro ed si Jehova. No panon ya tuloytuloy so dalang na apoy no susungloran tayo itan, kaukolan ya pansiansiaen tayo met ya marlang so panangaro tayo ed Dios diad regular ya panaral ed Salita to, pandalepdep ed saray nababasa tayo, tan pantultuloy ed panagpikasi. (Sal. 1:2; Roma 12:12) Diad ontan et pakiwasen itayo na panangaro ed si Jehova pian sikatoy paliketen tayo ed amin ya gagawaen tayo. Pakiwasen itayo met na satan ya impapuson magbabawi no bilang akagawa itayo na kasalanan. Aliwan singa si Rehoboam, makapansiansia tayon matoor ed dugan panagdayew.​—Jud. 20, 21.

^ par. 9 Lapud agnanmatoor si Solomon, impasakbay na Dios ya naapag ed duara so panarian.​—1 Ara. 11:31.